Podnikanie dôchodcov v roku 2015 formou obchodných spoločností

Dôchodca popri poberaní dôchodku môže podnikať nielen ako SZČO, ale tiež vystupovať ako konateľ alebo spoločník s.r.o. Pri vykonávaní svojej funkcie musí myslieť na odvodové a daňové povinnosti. Odvodové povinnosti závisia od spôsobu vyplácania odmeny.

Dôchodca ako konateľ s.r.o. môže vykonávať svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy, príkaznej zmluvy alebo bez uzatvorenia zmluvy (v tomto prípade sa funkcia riadi ustanoveniami platnými pre mandátnu zmluvu). Minimálna výška odplaty nie je stanovená a taktiež nie je stanovená frekvencia jej vyplácania.

V prípade, ak by dôchodca vykonával aj inú činnosť, ako to vyplýva zo zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy alebo príkaznej zmluvy, musí mať uzatvorenú pracovnú zmluvu (alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Podnikanie dôchodcu a odvody do Sociálnej poisťovne

Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká dôchodcovi, ak spĺňa dve podmienky: existencia právneho vzťahu a existencia práva na príjem zo závislej činnosti. Druh poistného, ktoré sa bude odvádzať bude závisieť od toho, či konateľ, resp. spoločník poberá pravidelný (každý kalendárny mesiac) alebo nepravidelný príjem (raz štvrťročne, ročne).

Medzi základné pravidlá pri platení odvodov do Sociálnej poisťovne patrí:

  • pri nepravidelnom príjme sa automaticky neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti,
  • ak nejde o pracovno-právny vzťah v zmysle zákona č. 311/2003 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, neplatí sa úrazové a garančné poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek,
  • poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok.

 

  Starobný dôchodca Invalidný dôchodca nad 70 % Predčasný starobný dôchodca
Poistné Pravid. príjem Nepravid. príjem Pravid. príjem Nepravid. príjem Pravid. príjem Nepravid. príjem
Starobné poistenie x x x x x x
Invalidné poistenie - - x x - -
Invalidné poistenie x x x x x x
Nemoc. poistenie x - - - x -
Poistenie v nez. - - - - - -
Úrazové poistenie - - - - - -
Garančný fond - - - - - -
 

Vymeriavací základ, z ktorého sa odvody platia nie sú ohraničené minimálnou sumou. Poistné sa vypočíta zo skutočnej výšky odmeny. Maximálny vymeriavací základ je určený ako 5-násobok priemernej mzdy, čo v roku 2015 je suma 4 120 €.

Ak má konateľ, spoločník v tej istej spoločnosti viac príjmov, napríklad na základe zmluvy o výkone funkcie a na pracovnú zmluvu, posudzujú sa odvody do Sociálnej poisťovne z každého právneho vzťahu osobitne. Spoločnosť ho prihlási do Sociálnej poisťovne toľkokrát, koľko právnych vzťahov s príjmom má uzatvorených.

Podnikanie dôchodcu a odvody do zdravotnej poisťovne

Rovnako ako v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne, aj v prípade zdravotného poistenia prihlasuje spoločnosť konateľa, resp. spoločníka do zdravotnej poisťovne ako svojho zamestnanca. Opäť sa posudzuje, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem.

V prípade, ak ide o pravidelný príjem spoločnosť prihlasuje konateľa, resp. spoločníka do zdravotnej poisťovne počas celého trvania zmluvy.

Pri nepravidelnom príjme nahlasuje spoločnosť konateľa, resp. spoločníka len na posledný deň mesiaca, za ktorý bude príjem vyplatený. V ostatných dňoch sa dôchodca považuje za poistenca štátu.

Vymeriavací základ nie je ohraničený minimálnou alebo maximálnou výškou. Odvody na zdravotné poistenie sa počítajú zo skutočnej výšky príjmu. Pre poberateľa invalidného dôchodku je výška preddavku ohraničená sumou minimálne 28,84 €. Sadza poistného je 14 %, resp. 7 % v prípade invalidného dôchodcu.

Ak dôchodca nechce platiť žiadne odvody, nemusí počas roka zo spoločnosti poberať žiadny príjem a po ukončení roka si z kladného výsledku hospodárenia vyplatiť podiely na zisku. V tomto prípade nemôže byť uzatvorená mandátna zmluva, ktorá si vyžaduje dohodnutie odmeny. Aké odvody z dividend uhradiť je uvedené v článku Zdravotné odvody z dividend v roku 2015.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikanie dôchodcu a zdaňovanie príjmov za výkon funkcie

Odmena za výkon funkcie je podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) príjmom zo závislej činnosti, z ktorej je spoločnosť povinná zraziť preddavok na daň. Základom dane je odmena znížená o odvody do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ak si ju daňovník uplatňuje). Sadzba dane je 19 % z tej časti odmeny, ktorá nepresiahne sumu 2 918,52 € (1/12 zo sumy 176,8 násobok životného minima) a 25 % z tej časti odmeny, ktorá sumu 2 918,52 € presiahne.

Zároveň treba poznamenať, že podľa § 46a zákona o dani z príjmov, ak zdaniteľný príjem dôchodcov za rok 2015 nepresiahne hranicu 1 901,67 €, daň sa nevyrubí a neplatí. Nie je preto potrebné podávať ani daňové priznanie, resp. môže byť výhodné ho podať dobrovoľne a prípadné zrazené preddavky na daň budú dôchodcovi vrátené. Prečítajte si článok Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014? Rovnaké pravidlá platia aj pre rok 2015.

Príklad na povinnosť podnikajúceho dôchodcu podať daňové priznanie

Pán Peter poberá starobný dôchodok od roku 2013. Je konateľom v spoločnosti AB, s.r.o. a svoju funkciu vykonáva na základe zmluvy o výkone funkcie bez dohodnutia odmeny. Taktiež prenajíma byt, z ktorého za rok 2015 dosiahne príjem v brutto hodnote 2 000 €. Pri príjme z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) je prvých 500 € oslobodených od dane (§ 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov). Zdaniteľný príjem pána Petra je preto 1 500 €, nepresiahol tak hranicu 1 901,67 €, daňové priznanie nemusí podať.

Podnikanie dôchodcu a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov sú oproti iným daňovníkom znevýhodnení tým, že nemajú nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, resp. len vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 € a úhrnom ich dôchodku (ak dôchodok poberali k 1. januáru 2015). Uvedené sa nevzťahuje na poberateľov invalidných dôchodkov a taktiež poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, ak im dôchodok bol priznaný po 1. januári 2015.

Pri výpočte nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 je dôležité správne určiť sumu vyplatených dôchodkov. Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa započítava:

  • suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku vyplateného v čase medzi 1. januárom 2015 až 31. decembrom 2015,
  • v prípade poberania tzv. minimálneho dôchodku sa započítava celá suma vyplácaného dôchodku (vrátane navýšenia na sumu minimálneho dôchodku),
  • vyrovnávací príplatok poskytovaný od 1. júla 2015 niektorým dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky.

Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa nezapočítava:

  • vianočný príspevok (špeciálna sociálna dávka),
  • vdovský (vdovecký) príspevok, ak sa poberá súčasne so starobným dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom,
  • dávka v hmotnej núdzi (pri nízkych dôchodkoch), ak sa poberá súčasne so starobným dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom.

Príklad na výpočet nezdaniteľnej časti dôchodcu

Pani Emília poberá starobný dôchodok od roku 2014 v sume 300 €/mesiac. V decembri 2015 jej bude vyplatený vianočný príspevok v sume 50 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015 sa určí ako: 3 803,33 – (12 x 300) = 203,33 €.

Poberatelia invalidných dôchodkov majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka v celej výške. Po dosiahnutí dôchodkového veku môže (ale nemusí) invalidný dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku. Ak by výška priznaného starobného dôchodku bola nižšia ako suma invalidného dôchodku (doteraz vyplácaná), vypláca sa tá dôchodková dávka, ktorá je vyššia. V tomto prípade by bolo výhodnejšie o starobný dôchodok nežiadať. Dôchodca bude naďalej poberať invalidný dôchodok a môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka. Ak by o starobný dôchodok požiadal, jeho výška by bola nižšia ako invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa by mu vyplácala vyššiu dávku (teda v sume invalidného dôchodku), avšak nárok na uplatnenie štandardnej výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka stráca (lebo mu bol priznaný starobný dôchodok).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky