Povinné výtlačky vydaných kníh

V akých prípadoch a do ktorých knižníc musia vydavatelia posielať povinné výtlačky vydaných kníh? Prečo táto povinnosť zaujala v ankete Byrokratický nezmysel roka 2019?

Na druhom mieste posledného ročníka ankety Byrokratický nezmysel roka sa umiestnilo opatrenie, ktoré ukladá vydavateľom publikácií povinnosť bezodplatne odovzdávať niekoľko výtlačkov z každej publikácie niekoľkým právnickým osobám (spravidla knižniciam) na Slovensku. „Nomináciu povinných výtlačkov nám do ankety Byrokratický nezmysel roka 2019 zaslala podnikateľka, ktorá vlastní malé vydavateľstvo zamerané na písanie beletrie pre ženy a zdalo sa jej absurdné, že musí na svoje náklady posielať výtlačky do knižníc, ktoré so zameraním jej kníh nemajú nič spoločné – napr. Centrum vedecko – technických informácií, parlamentná či vedecká knižnica,“ hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré anketu vyhlasuje.

Spolu so Združením mladých podnikateľov Slovenska sme sa pozreli na to, ako táto povinnosť funguje v praxi - čo hovorí zákon a aká je realita. A tiež na to, o koľko peňazí prichádzajú slovenskí vydavatelia pri plnení tejto povinnosti.

Od 21. júla 2020 sa do knižníc zasiela menej povinných výtlačkov. Do ktorých knižníc treba aj naďalej zasielať výtlačky, nájdete v článku Povinné výtlačky kníh a iných publikácií - zmena od 21. júla 2020.

Zákon o povinných výtlačkoch a rozmnoženinách

Povinnosť vydavateľa odovzdať niekoľkým slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená zákonom č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o povinných výtlačkoch“ v príslušnom tvare).

Podľa zákona o povinných výtlačkoch sú vydavatelia povinní vybraným knižniciam odovzdávať výtlačky a rozmnoženiny z týchto druhov publikácií a diel:

 1. periodické publikácie,
 2. neperiodické publikácie,
 3. slovenské audiovizuálne diela.

Povinnosť odovzdávania publikácií a diel vybraným slovenským knižniciam sa teda týka periodických publikácií (napríklad denníky, týždenníky, mesačníky), neperiodických publikácií (napríklad knihy) a audiovizuálnych diel (napríklad filmy). V tomto článku sa však ďalej budeme venovať len odovzdávaniu povinných výtlačkov neperiodických publikácií.

Aké neperiodické publikácie sa musia odovzdávať knižniciam? Najmä knihy a brožúry

Zákon o povinných výtlačkoch na účely určenia toho, aké druhy neperiodických publikácií sa musia odovzdávať vybraným právnickým osobám, obsahuje niekoľko definícií. Zjednodušene by sa dalo povedať to, že vybraným knižniciam sa musia odovzdávať výtlačky zo všetkých neperiodických publikácií okrem tých, ktoré zákon o povinných výtlačkoch na svoje účely nepovažuje za neperiodické publikácie.

Prečítajte si tiež

Neperiodická publikácia je účelová tlačovina, rozmnoženina literárneho, fotografického, vedeckého alebo umeleckého diela vydaná spravidla jednorazovo, a to aj po častiach, nezávisle od formy a spôsobu spracovania, vydania alebo výroby (zákon o povinných výtlačkoch, § 2 ods. 3). Najpočetnejšou skupinou neperiodických publikácií sú knihy a brožúry.

Za neperiodickú publikáciu sa podľa zákona o povinných výtlačkoch nepovažuje:

 • trojrozmerné kartografické dielo, základné štátne mapové a tematické štátne mapové dielo podľa osobitného predpisu,
 • trojrozmerná rozmnoženina výtvarného diela,
 • rozmnoženina určená na použitie v spoločenskom alebo rodinnom živote, najmä pozvánka a oznámenie,
 • bankovka, minca, známka, kolok, žreb, cenný papier, vkladový list, platobná karta a iné ceniny, telefónna karta,
 • voličský preukaz, zoznam voličov, hlasovací lístok a zápisnice o výsledkoch volieb a o výsledkoch referenda,
 • rozmnoženina literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela, ktorá má menej ako 50 výtlačkov.

Komu vzniká povinnosť poslať knižnici výtlačok vydanej publikácie

Povinný výtlačok je časť nákladu neperiodickej publikácie, ktorý je vydavateľ povinný odovzdať určeným právnickým osobám.

Povinný výtlačok neperiodickej publikácie je povinný odovzdať určeným právnickým osobám (prevažne knižniciam) každý vydavateľ neperiodickej publikácie. Vydavateľom neperiodickej publikácie sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uhradila náklady na vydanie alebo výrobu publikácie (zákon o povinných výtlačkoch, § 2 ods. 7).

Povinnosť odovzdávať povinné výtlačky vzniká vydavateľom kníh, nie obchodom alebo tlačiarňam.

Ak teda napríklad Ivica Ďuricová napíše knihu a dohodne sa na jej vydaní s vydavateľstvom Podnikajte.sk, ktoré jej výrobu zabezpečí v Rakúsku, povinnosť odovzdania výtlačkov tejto knihy vybraným knižniciam bude mať Podnikajte.sk (nie tlačiareň a ani obchody alebo kníhkupectvá, v ktorých sa táto kniha bude predávať). Aj v prípade, že by si Ivica Ďuricová chcela knihu vydať cez svoju vlastnú firmu, ktorá by si tlač kníh objednala u nejakej polygrafickej spoločnosti, povinnosť odovzdania výtlačkov by sa vzťahovala na firmu, ktorá bola vydavateľom knihy.

V akých formátoch a v akých lehotách sa publikácie odovzdávajú knižniciam

Vydavateľ neperiodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje náklady odovzdať do 10 dní od začatia rozširovania:

 • pri náklade nad 500 výtlačkov povinný výtlačok právnickým osobám podľa prílohy č. 2 zákona o povinných výtlačkoch z každého vydania alebo z vydania časti,
 • pri náklade do 500 výtlačkov povinný výtlačok právnickým osobám podľa prílohy č. 3 zákona o povinných výtlačkoch z každého vydania alebo z vydania časti,
 • povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, v jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a v jednom vyhotovení Slovenskej národnej knižnici so sídlom v Martine,
 • povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Ak sa teda na Slovensku vydá nejaká kniha, príslušné vydavateľstvo je povinné do 10 dní odo dňa začatia jej distribúcie poslať vybraným právnickým osobám povinné výtlačky tejto knihy.

Zoznam knižníc, ktorým je potrebné zaslať povinné výtlačky

V ďalej uvedených tabuľkách (ide o prílohu č. 2 a prílohu č. 3 zákona o povinných výtlačkoch) pre jednotlivé druhy neperiodických publikácií sú uvedené inštitúcie a knižnice, ktorým sú vydavatelia neperiodických publikácií povinní odovzdávať povinné výtlačky.

Povinné výtlačky neperiodických publikácií pri náklade nad 500 výtlačkov:

Druh publikácie Druh publikácie Druh publikácie
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1

Povinné výtlačky neperiodických publikácií pri náklade do 500 výtlačkov:

Druh publikácie Právnická osoba, ktorej sa povinné výtlačky odovzdávajú Počet povinných výtlačkov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Článok pokračuje pod reklamou

Koľko výtlačkov bolo v rokoch 2017 až 2019 odovzdaných vybraným knižniciam

„Takto široko zadefinovaná povinnosť generuje zbytočné náklady tak vydavateľom, ako aj niektorým knižniciam a míňa sa zámeru, ktorým je uchovávanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva. V Parlamentnej knižnici by tak napríklad ročne mali podľa zákona skončiť stovky románov pre ženy alebo knihy pre deti,“ hovorí Ján Solík.

So Združením mladých podnikateľov Slovenska sme sa pozreli na to, aká je realita v troch konkrétnych knižniciach:

 1. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky,
 2. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici,
 3. Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky.

V grafoch si môžete pozrieť to, koľko povinných výtlačkov z kategórie „tlačoviny“ (kam patria aj všetky knihy) im bolo v rokoch 2017 až 2019 zaslaných vydavateľmi. Grafy sú rozdelené podľa toho, či ide o inštitúcie, ktorým sa odovzdávajú výtlačky pri náklade nad 500 výtlačkov alebo o inštitúcie, ktorým sa odovzdávajú výtlačky pri náklade nad 500 výtlačkov a aj pri náklade do 500 výtlačkov zároveň.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií poskytnutých oslovenými knižnicami
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií poskytnutých oslovenými knižnicami

Údaje o počte odovzdaných povinných výtlačkov neperiodických publikácií druhu „tlačoviny“ pri náklade do 500 kusov a nad 500 kusov spolu (teda všetkých neperiodických publikácií) vám prinášame za Slovenskú národnú knižnicu. Je to pritom jedna z dvoch inštitúcií, ktorým sa pri nákladoch akéhokoľvek rozsahu odovzdávajú povinné výtlačky neperiodických publikácií.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií poskytnutých oslovenými knižnicami
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií poskytnutých oslovenými knižnicami

Koľko stojí vydavateľov odovzdávanie povinných výtlačkov knižniciam

Predstavme si na ilustratívnom príklade situáciu, že malé slovenské vydavateľstvo vydáva knihu v náklade 750 kusov. Túto knihu bude vydavateľstvo predávať kníhkupectvám za cenu 10 eur. Najneskôr do 10 dní po začatí rozširovania tejto knihy musí vydavateľstvo ôsmim inštitúciám (knižniciam) bezplatne a na vlastné náklady poslať spolu 10 povinných výtlačkov. Predpokladajme, že poštovné náklady na odoslanie týchto povinných výtlačkov jednej inštitúcii sú vo výške 2 eurá.

V dôsledku povinnosti vydavateľov odovzdávať povinné výtlačky vybraným knižniciam príde toto vydavateľstvo len v prípade vydania jednej takejto knihy o 116 eur (10 povinných výtlačkov pre všetkých osem inštitúcií spolu s predajnou cenou 10 eur za jednu knihu a poštovné náklady vo výške 2 eurá na doručenie povinného výtlačku každej z ôsmych inštitúcií). Navyše, ak by sa táto kniha predávala aj v elektronickej podobe ako e-kniha, vydavateľstvo by bolo povinné aj túto e-knihu bezplatne poslať trom rôznym inštitúciám.

Koľko stoja povinné výtlačky (často zbytočne) vydavateľov

Podľa informácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získaných zo štatistických zisťovaní sa na Slovensku vydá okolo 8 000 až 10 000 knižných titulov ročne. Do tohto počtu neperiodických publikácií pritom nie sú započítané iné neperiodické publikácie, ktorých sa vydáva približne 2 000 ročne.

Prečítajte si tiež

O koľko peňazí teda prichádzajú slovenskí vydavatelia na povinných výtlačkoch, ktoré musia bezodplatne odovzdávať vybraným inštitúciám? Počítajme s podobnými vstupnými údajmi ako v našom príklade v predchádzajúcej časti článku, kde predajná cena knihy bola 10 eur a poštovné náklady na doručenie povinných výtlačkov jednej inštitúcii z tejto knihy boli 2 eurá.

Za zjednodušeného predpokladu, že sa na Slovensku vydá ročne 10 000 knižných titulov, každý v náklade nad 500 eur, prichádzajú v dôsledku povinného odovzdávania výtlačkov slovenskí vydavatelia približne o 1 160 000 eur ročne. Pre úplnosť uvádzame aj spôsob výpočtu. Pri 10 povinných výtlačkoch (pre všetkých osem inštitúcií spolu) s eventuálnou predajnou cenou 10 eur za jednu knihu prichádza vydavateľ o 100 eur. K tomu je potrebné pripočítať aj poštovné náklady vo výške 2 eurá na doručenie povinného výtlačku každej z ôsmych inštitúcií, čo je spolu 16 eur. Pri 10 000 vydaných knižných titulov je to 10 000 x (100 eur + 16 eur).

„Treba povedať, že náklady vo výške približne 1 mil. eur sú len odhadovaným nákladom tejto regulácie. Jeho skutočná výška závisí na jednej strane od toho, akú sú skutočné náklady na konkrétnu knihu a na druhej strane od toho, ako si vydavatelia plnia túto povinnosť. Keď porovnáme počet zaslaných výtlačkov do jednotlivých knižníc s počtom vydaných kníh tak vidíme, značné rozdiely. Najmä drobní vydavatelia zrejme o tejto povinnosti netušia a neplnia si ju,“ dodáva Solík.

Nezmyselnosť povinnosti a pokuty za jej nedodržiavanie

Cieľom odovzdávania a následného archivovania povinných výtlačkov všetkých publikácií má byť uchovávanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva. Podľa podnikateľov je však na zákone o povinných výtlačkoch nezmyselné to, že funkciu uchovávania hodnôt národného kultúrneho dedičstva na Slovensku plní neprimerane veľké množstvo knižníc. Za obzvlášť nelogické je možné považovať to, že povinné výtlačky sa odovzdávajú vždy všetkým inštitúciám bez ohľadu na to, aké je ich vecné zameranie.

Kvôli nezmyselnej povinnosti nájdete vo vedeckej knižnici aj obrázkové knihy pre deti.

Ak by si však vydavatelia kníh svoju povinnosť odovzdávať povinné výtlačky vybraným inštitúciám napriek jej absurdnosti nesplnili, hrozili by im vysoké pokuty. Podľa zákona o povinných výtlačkoch môže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uložiť vydavateľovi knihy pokutu do 3 319 eur za to, ak do 10 dní od začatia rozširovania knihy neodovzdá v určenom množstve určeným inštitúciám povinné výtlačky tejto knihy. Vydavateľovi je možné túto pokutu uložiť najneskôr do jedného roka od vydania výtlačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky