Povinné výtlačky kníh a iných publikácií - zmena od 21. júla 2020

Čo priniesla novela zákona o povinných výtlačkoch, ktoré musia podnikatelia posielať bezplatne knižniciam? Akej zmeny sa dočkali vydavatelia?

Vydavateľstvá majú od 21. júla 2020 o niečo jednoduchšie fungovanie. Týmto dňom nadobúda účinnosť novela zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. Čo sa mení a aký dopad to má na „peňaženky“ vydavateľstiev?

Čo sa dialo s novými publikáciami doteraz?

Podstata zákona č. 212/1997 sa v roku 2019 oprávnene umiestnila na druhom mieste v ankete Byrokratický nezmysel roka. Legislatíva totiž vydavateľstvám ukladala povinnosť bezodplatne odovzdávať niekoľko výtlačkov z každej novej publikácie viacerým slovenským knižniciam. Problém vznikal najmä pri neperiodickej tlači, ktorú zákon definuje ako  tlačovinu, rozmnoženinu literárneho, fotografického, vedeckého alebo umeleckého diela vydanú spravidla jednorazovo, a to aj po častiach, nezávisle od formy a spôsobu spracovania, vydania alebo výroby. Zjednodušene môžeme hovoriť všeobecne o knihách. Do tejto skupiny ale nepatria literárne, vedecké a umelecké diela, ktoré majú menej ako 50 kusov výtlačkov.

Na základe tejto legislatívy jednak vznikali vydavateľstvám v súvislosti s bezplatným zasielaním kníh zákonom stanoveným knižniciam zbytočné náklady, pretože každá kniha má svoju finančnú hodnotu, ku ktorej sa pridávala suma za poštovné. Tieto peniaze ale vydavateľstvu nikto nepreplatil. Pri množstve výtlačkov, ktoré museli byť do knižníc rozoslané, išlo o nemalé finančné prostriedky. Ďalším nezmyselným problémom bola povinnosť umiestniť výtlačky napr. detskej knihy či ženského románu do 10 dní odo dňa začatia distribúcie okrem iného aj v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied alebo Parlamentnej knižnici NR SR. So zameraním takýchto knižníc teda mnohé literárne žánre vôbec nekorešpondovali. Koľko verzií a do akej knižnice je potrebné zaslať sa tiež rozlišovalo podľa počtu výtlačkov danej publikácie, konkrétne do 500 a nad 500 kusov. Žáner nemusel nijako súvisieť so zameraním knižnice.

Cieľom danej legislatívy má byť uchovávanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva. Združenie podnikateľov Slovenska upozorňovalo, že takto široko definovaná povinnosť cieľ nenapĺňa a v porovnaní so zahraničím je táto povinnosť určená najširšie. Sankcia hroziaca za nesplnenie povinnosti je podľa neho taktiež neprimerane vysoká – až 3 319 €.

Čo sa od 21. 7. 2020 mení v povinných výtlačkoch?

Parlament schválil balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Jedným z bodov je aj novela spomínaného zákona. Tá najskôr upravuje terminológiu charakterizujúcu periodickú tlač. Zmena spočíva vo vylúčení tlačovín propagačnej povahy spomedzi periodických publikácií (napr. letáky či brožúry). Dôvodom má byť fakt, že držanie práve takýchto materiálov nie je v záujme uchovávania hodnôt národného kultúrneho dedičstva.

Druhým, a možno povedať, že najdôležitejším, bodom zmeny v zákone je práve kritizovaná povinnosť odovzdania akejkoľvek knihy do Parlamentnej či vedeckých knižníc. Podľa zákona v nich mali končiť napríklad aj romány pre ženy či knihy pre deti. Novela povinnosť upravuje tak, že vydavatelia kníh (neperiodických publikácií) síce budú mať aj naďalej povinnosť bezplatne a na svoje náklady odovzdať do 10 dní od začatia rozširovania povinné výtlačky do knižníc, avšak už bez ohľadu na počet vydaných kusov titulu (no stále ich musí byť viac ako 50, aby bolo dielo charakterizované ako neperiodické).

Prečítajte si tiež

Novela ale zároveň upravuje zoznam knižníc, do ktorých je diela potrebné rozosielať. Rozhodujúcim pritom už nebude samotný náklad konkrétnej knihy, ale obsah publikácie. „Zužuje, zjednodušuje a zjednocuje sa tak povinnosť pre vydavateľov neperiodických publikácií,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhom zákonov v balíku 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Pri vedeckej literatúre v náklade nad 500 ks má byť výsledkom redukcia na polovicu povinných výtlačkov, pri tzv. krásnej literatúre ich má byť menej až o 60 %. Vysvetlením tejto zmeny je skutočnosť, že nie je dôvod, aby boli výtlačky kníh posielané do knižníc, ktoré s ich zameraním nemajú nič spoločné.

Povinné výtlačky neperiodických publikácií (kníh) od 21. 7. 2020

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh publikácie Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Neperiodická publikácia v tlačenej podobe vrátane hudobnín, okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie Slovenská národná knižnica 2 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks
Vedecká alebo odborná neperiodická publikácia v tlačenej podobe vrátane kartografických diel a normatívnych dokumentov Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks
Neperiodická publikácia v podobe audioknihy Slovenská národná knižnica 1 ks
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 ks
Neperiodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe alebo neperiodická publikácia určená primárne pre fyzické osoby so zrakovým postihnutím v elektronickej podobe Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 2 ks

Zmena sa týka aj typov výtlačkov, ich počtu a druhov inštitúcií pri periodických tlačovinách, no taktiež povinných rozmnoženín slovenských audiovizuálnych diel.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinné výtlačky periodických publikácií (napr. novín, časopisov) po 21. 7. 2020

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh publikácie Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá je periodickou tlačou, okrem vedeckej alebo odbornej periodickej tlače Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks
Ministerstvo kultúry SR 1 ks
Periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá je vedeckou alebo odbornou periodickou tlačou Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks
Centrum vedecko-technických informácií 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks
Ministerstvo kultúry SR 1 ks
Vedecká alebo odborná periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá nie je periodickou tlačou, ako aj normatívne periodické publikácie v tlačenej podobe vrátane zbierky zákonov Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 ks
Centrum vedecko-technických informácií 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks
Periodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe alebo určená primárne pre fyzické osoby so zrakovým postihnutím v elektronickej podobe Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 2 ks
Periodická publikácia v tlačenej podobe inde neuvedená Slovenská národná knižnica 2 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 ks

 Povinné rozmnoženiny slovenských audiovizuálnych diel po 21. 7. 2020

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh publikácie Určená právnická osoba Počet nosičov
Rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela s audiokomentárom (najmä DVD a BRD) Slovenský filmový ústav 1 ks
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 ks

Zmena v oblasti sankcií za neodovzdanie výtlačkov zákonom stanoveným knižniciam

K úprave dochádza aj v oblasti sankcionovania. Výška možnej pokuty za nedodržanie zákona sa síce nemení, avšak doplnené sú kritériá na jej uloženie. Tie doteraz v legislatíve absentovali. Na konci § 11 ods. 2 zákona 212/1997 je teda doplnená veta, ktorá hovorí o prihliadaní najmä na čas trvania porušenia povinnosti, opakované porušenie, spôsob a dôvody porušenia povinnosti. „Kritériá umožnia moderovať výšku pokuty v jej rozpätí, prípadne od jej uloženia úplne upustiť,“ informuje dôvodová správa.

Čo zmena zákona prinesie vydavateľstvám?

Vydavatelia publikácií budú mať vďaka novele od 21. júla 2020 najmä nižšiu finančnú záťaž, takže im „utečie“ menej peňazí. Ako uvádzame v článku „Povinné výtlačky vydaných kníh“, vysvetľujúcom podrobnejšie fungovanie legislatívy v predchádzajúcom znení, Ministerstvo kultúry SR na základe štatistických informácií zistilo, že sa na našom území vydá približne 8 000 - 10 000 knižných titulov ročne. To potvrdzuje aj Správa o knižnom trhu na Slovensku, ktorú každoročne vydáva Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR (ZVKS), ktorá uvádza, že v roku 2018 vyšlo v slovenskom jazyku takmer 10 000 titulov.

Prečítajte si tiež

Pri predpoklade, že predajná cena jednej knihy je 10 eur, poštovné na doručenie povinných výtlačkov tejto publikácie jednej inštitúcii je 2 eurá a povinné výtlačky vydavateľ poslal ôsmim knižniciam v celkovom počte 10 kusov, prichádzal pri pôvodnom nariadení približne o 100 eur za titul. Ak sa teda na Slovensku za rok vydá 10 000 knižných titulov v náklade nad 500 kusov, mohla finančná ujma slovenských vydavateľov dosiahnuť viac ako 1 000 000 eur ročne.

Vďaka výrazne menšiemu počtu povinných výtlačkov a knižníc, do ktorých ich vydavateľ musí zaslať, sa tieto výdavky môžu znížiť až o polovicu. Novela zákona prinesie odľahčenie aj knižniciam, nakoľko im odpadá povinnosť uschovávať publikácie, ktoré nesúvisia s ich zameraním.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Byrokratický nezmysel roka 2022: aké povinnosti sú vo finále?

Už 11. raz je možné hlasovať za najväčší Byrokratický nezmysel roka a upriamiť pozornosť kompetentných na povinnosti, ktoré podnikateľom komplikujú život. Z čoho možno vyberať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky