Porovnanie foriem práce pre firmu

Porovnanie foriem práce pre firmu

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Existuje niekoľko foriem práce pre firmu. Aká forma práce je pre firmu výhodná a aké riziká z nej môžu vyplývať?

Akou formou možno vykonávať prácu pre firmu a súvisiace riziko?

V prvom rade je potrebné prihliadnuť na druh práce. Následne si firma môže vybrať formu, akou zabezpečí vykonanie toho-ktorého druhu práce. Vo väčšine prípadov má na výber:

 • zamestnať zamestnanca a uzavrieť s ním pracovný pomer,
 • zamestnať zamestnanca a uzavrieť s ním dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • získať dodávateľa (živnostníka), ktorý vykoná prácu na objednávku.

V niektorých prípadoch dochádza k nahrádzaniu závislej práce prácou na živnosť. V tomto prípade sa firma (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) vystavuje riziku uloženia sankcie za nelegálne zamestnávanie a živnostníkovi hrozí sankcia za nelegálnu prácu. Preto je dôležité o aký druh práce ide, t. j. či je vôbec možné, aby táto práca bola vykonávaná na objednávku živnostníkom. Následne inšpekcia skúma, či podmienky vykonávania práce spĺňajú znaky závislej práce.

Pri porovnaní foriem práce firma prihliada na náklady

Firmy zaujímajú predovšetkým náklady na prácu. V prípade práce na živnosť (dodávanie služieb) jenákladom cena služieb uvedená na faktúre. V prípade zamestnancov je to cena práce. Cenou práce je súčet mzdy/odmeny v hrubom a poistného, ktoré platí za zamestnanca zamestnávateľ.

Súčasne s cenou práce je potrebné zohľadniť aj dodatočné náklady, ktoré zamestnávateľovi vznikajú, a to napríklad:

 • zabezpečenie pracovných pomôcok,
 • zabezpečenie miesta na prácu,
 • príspevky na stravovanie,
 • náhrada mzdy v prípade dovolenky (v tomto čase zamestnanec nepodáva pracovný výkon),
 • náhrada mzdy v prípade iných udalostí, napr. návšteva lekára (ani v tomto čase zamestnanec nepodáva pracovný výkon),
 • odstupné pri skončení pracovného pomeru,
 • administratívne práce (vypracovanie zmlúv, spracovanie miezd, registračné povinnosti, evidenčné povinnosti) v sume, ktorá zahŕňa minimálne zodpovedajúcu časť ceny práce iného zamestnanca, ktorý tieto práce vykonáva,
 • zaškoľovanie zamestnanca (interné náklady, externé náklady),
 • zabezpečenie vzdelávania a odbornej spôsobilosti zamestnanca (interné náklady, externé náklady).

V prípade práce na živnosť sú pre firmu rozhodujúce náklady na služby (fakturované sumy) anáklady na vypracovanie a uzavretie zmlúv. Živnostník môže súčasne fakturovať aj iné položky, ktoré mu so splnením objednávky firmy vznikajú. V porovnaní so zamestnancom si živnostník sám zabezpečuje pracovné pomôcky a miesto na pracovanie (firma mu nezabezpečí počítač, stôl, stoličku, náradie, kanceláriu, dielňu atď.). Zároveň mu firma neposkytuje príspevok na stravovanie alebo iné zamestnanecké benefity. Za živnostníka firma neplatí odvody. Tieto si živnostník musí vysporiadať sám.

Nákladovo optimálne riešenie pre firmu nie je vždy výhodné pre živnostníka. Vykonávanie práce formou živnosti je nákladovo výhodné pre firmu aj pre živnostníka v prvom roku. Neskôr môže vzniknúť živnostníkovi povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Ak platil minimálne preddavky na zdravotné poistenie, zvýši sa aj suma preddavkov, ktorá bude zodpovedať výške príjmov a výdavkov. V konečnom dôsledku sa čistý príjem živnostníka zníži.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre ilustráciu pripájame príklad pre rok 2016. V prvom roku by obvyklá odmena za vykonanú prácu predstavovala 1 200 €.

  Práca na živnosť (fakturácia) Pracovný pomer Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej práci študentov1)
Hrubý príjem 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Cena práce/náklad na služby2) 1 200,00 1 622,40 1 622,40 1 430,10
Čistý príjem 1 049,95 901,98 901,98 975,52

1) Zohľadnená odvodová výnimka na sociálne poistenie 200 eur.

2) Bez zohľadnenia dodatočných nákladov a nákladov na vypracovanie a uzavretie zmlúv.

3) Upravený mesačný priemer za prvý rok pri uplatnení paušálnych výdavkov, nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a po zohľadnení nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Čistý príjem živnostníka je 1/12 z jeho čistého ročného príjmu. Uvádzame výpočet čistého ročného príjmu živnostníka a niekoľko čiastkových výpočtov, ktoré jeho výpočtu predchádzajú:

 • Čistý ročný príjem = príjmy za rok 2016 (14 400) - daň z príjmov (918,83) - zaplatené ročné preddavky na zdravotné poistenie (60,06 x 12 = 720,72) - nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2016 (161,10) = 12 599,35.
 • Daň z príjmov = [príjmy (14 400) - paušálne výdavky (5 040) - preddavky na zdravotné poistenie (720,72) - nezdaniteľná časť základu dane (3 803,33)] x 0,19 = 918,83.
 • Nedoplatok ročného zúčtovania = poistné - zaplatené preddavky (720,72) = vymeriavací základ x 0,14 - 720,72 = 881,82 - 720,72 = 161,10.
 • Vymeriavací základ = [základ dane (14 400 - 5 040 - 720,72) + zaplatené preddavky (720,72)] /1,486 = 6 298,78.

Výhodní sú brigádnici - najmä študenti

Na zabezpečenie výkonu práce, ktorá má nárazový či sezónny charakter (napr. ku koncu roka, v prvom kalendárnom štvrťroku, letné prázdniny, zber úrody) môže firma zamestnať viac ľudí, ktorých bude v práci striedať. Výhodní sú najmä študenti zamestnaní na dohodu o brigádnickej práci študentov, ak je ich mesačná odmena v hrubom do 200 eur. Študent si môže uplatniť odvodovú výnimku (na sociálne poistenie) a nezdaniteľnú časť základu dane. V konečnom dôsledku študent z 200 eur neplatí daň z príjmov ani odvody (na účet dostane 200 eur) a zamestnávateľ platí poistné len vo výške 1,05 % z 200 eur, čo je 2,10 eura.

Príklad: Firme nárazovo vzrastie potreba práce (na 2 mesiace). Vedúci prevádzky má k dispozícii 1 200 eur a uvažuje, ako čo najoptimálnejšie vyriešiť tento stav. Rozhoduje sa, či zamestná jedného zamestnanca na dohodu o vykonaní práce (800 eur odmena) alebo štyroch študentov, ktorí sa budú striedať (200 eur odmena). Rozhodol sa pre študentov, nakoľko dohoda o vykonaní práce je zaťažená odvodmi rovnako ako pracovný pomer a takýto pracovník nie je pre firmu atraktívny.

  Zamestnanec na DoVP Štyria študenti spolu na DoBPŠ Jeden študent na DoBPŠ
Mesačná odmena v hrubom (€) 800,00 800,00 200,00
Mesačné poistné zamestnávateľa (€) 281,60 8,40 2,10
Cena práce (€) 1 081,60 808,40 202,10
Náklady na pracovníka za 2 mesiace (€) 2 163,20 1 616,80 404,20

Skratky: DoVP - dohoda o vykonaní práce, DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov.

Firma by však mala zohľadňovať aj zaškolenie zamestnancov a ďalšie povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo rôznych zákonov, v súvislosti so zamestnávaním (cena pracovnej zdravotnej služby - ak sa odvíja od počtu zamestnancov, administratívu pri spracovaní miezd - najmä, ak sú mzdy spracovávané dodávateľsky a pod.). Podmienkou taktiež je, aby mala firma k dispozícii dostatok šikovných študentov ochotných zodpovedne pracovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Home office – 15 tipov ako zvýšiť produktivitu pri práci z domu

Tzv. „home office“ môže byť pre zamestnanca požehnaním, ale aj prekliatím. Kým v niektorých prípadoch dokážeme byť doma dokonca produktívnejší, často sa tiež stáva, že v pohodlí domova nedokážeme podať rovnaký výkon ako v práci. Ako efektivitu pri práci z domu zvýšiť?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019)

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2018 len zamestnancovi, ktorý ho o to v stanovenom termíne požiada a ktorý mal len príjmy zo závislej činnosti. Do kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane? A ako postupuje zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2018?

Ako sa môže firma zapojiť do systému duálneho vzdelávania

Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania môže pre firmu znamenať zaujímavé finančné i nefinančné benefity. V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o duálnom vzdelávaní.

GDPR a mzda zamestnanca

Aké osobné údaje spracúva zamestnávateľ v súvislosti so mzdou zamestnanca? Je na takéto spracúvanie potrebný súhlas? Môže zamestnávateľ mzdu zamestnanca zverejniť?