Čo musí obsahovať faktúra?

Čo musí obsahovať faktúra?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Faktúra je účtovným aj daňovým dokladom. Čo musí faktúra obsahovať je stanovené v niekoľkých zákonoch. Tu nájdete súhrnný prehľad.

Vystavovanie faktúr je pre podnikateľa (resp. samostatne zárobkovo činnú osobu) takmer každodennou agendou. Väčšina v súčasnosti používaných nástrojov na vystavovanie faktúr ich vystavuje v súlade s požiadavkami právnej úpravy. Niekedy je však vhodné skontrolovať, či je faktúra vystavená naozaj správne. Alebo sa podnikateľ môže dostať do situácie, kedy bude musieť faktúru vystaviť sám, bez pomoci softvéru.

Pokiaľ ide o formálnu stránku faktúry (vzhľad), táto nie je právne upravená. Z obsahovej stránky musí byť faktúra v súlade s niekoľkými zákonmi, a to:

 • zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čo musí obsahovať faktúra podľa zákona o účtovníctve v roku 2015

Faktúra je účtovným dokladom, ak obsahuje náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve. Podľa zákona o účtovníctve musí faktúra obsahovať tieto náležitosti:

 • slovné a číselné označenie faktúry,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Čo musí obsahovať faktúra podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2015

Faktúra je podľa zákona o dani z pridanej hodnoty širší pojem ako klasická faktúra vystavená za predaj (nákup) výrobkov, tovaru alebo poskytnutie služieb. Je ňou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa zákona o dani z pridanej hodnoty alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Faktúra musí podľa zákona o dani z pridanej hodnoty obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu DPH alebo oslobodenie od DPH; pri oslobodení od DPH sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
 • výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky DPH uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť DPH je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo musí obsahovať faktúra podľa Obchodného zákonníka v roku 2015

V zmysle Obchodného zákonníka sa faktúra považuje za obchodný dokument. Podľa Obchodného zákonníka musí faktúra (resp. obchodný dokument) obsahovať:

 • obchodné meno,
 • sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby a
 • identifikačné číslo, ak je pridelené.

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú na faktúre aj:

 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napr. Obchodný register SR, Živnostenský register SR),
 • číslo zápisu.
Prečítajte si tiež

Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

Faktúra – vzor a náležitosti faktúry v roku 2015

Faktúra a ochrana spotrebiteľa

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa … v znení neskorších predpisov je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Pokiaľ ide o predaj výrobku s následnou dodávkou (napr. predaj cez eshop), musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky.

Predávajúci nemusí pre uvedené informácie vystavovať samostatný doklad, ale v prípadoch, keď je to vhodné, môže ich uviesť na faktúru.

Aké povinné náležitosti musí faktúra spĺňať v roku 2020 nájdete v článku Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Overovanie slovenských dokumentov na použitie v zahraničí (superlegalizácia a apostille)

Ako sa musia overiť listiny vydané slovenskými orgánmi, aby mohli byť uznané v zahraničí? Čo je apostille a superlegalizácia, aký je medzi nimi rozdiel a kedy nie sú potrebné?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky