Aké sú povinnosti zamestnávateľa spojené so zamestnaním prvého zamestnanca?

Pripravili sme súhrnný zoznam najdôležitejších povinností, ktoré zamestnávateľom ukladá súčasná legislatíva v súvislosti s prijatím a zamestnávaním prvého zamestnanca.

Mnohí podnikatelia sa domnievajú, že podpisom pracovnej zmluvy a registráciou zamestnanca do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a na daňovom úrade, sú ich zákonné povinnosti splnené. Pravdou však je, že povinnosti zamestnávateľa tým ani zďaleka nekončia! V nasledujúcom článku prinášame prehľad najdôležitejších povinností, tlačív a termínov, o ktorých by zamestnávatelia mali vedieť.

Povinnosti zamestnávateľa pri uzavretí pracovnej zmluvy a pred nástupom zamestnanca do práce

Poradie Označenie povinnosti Tlačivo/Dokument Lehota
1. Povinnosť zamestnávateľa uzavrieť písomnú pracovnú zmluvu Pracovná zmluva Pred dohodnutým dňom nástupu do práce, najneskôr však v deň nástupu do práce
2. Povinnosť zamestnávateľa posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu prostredníctvom preventívnej lekárskej prehliadky* Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu Obvykle pred dohodnutým dňom nástupu do práce
3. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu - Obvykle pred dohodnutým dňom nástupu do práce
4. Registrácia zamestnávateľa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou Registračný list zamestnávateľa 8 dní odo dňa, v ktorom zamestnávateľ začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca**
5. Uzavretie dohody o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného Pred začatím výkonu činnosti zamestnanca
6. Registrácia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou Registračný list fyzickej osoby Pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

*pri zamestnancoch v 3. a 4. rizikovej kategórii vždy, pri ostatných zamestnancoch v prípade, kedy sa u daného zamestnania vyskytujú choroby z povolania, kedy to vyžaduje osobitý predpis a pod.

**prakticky potrebné ešte pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

Povinnosti zamestnávateľa po nástupe zamestnanca do práce

Poradie Označenie povinnosti Tlačivo/Dokument Lehota
7. Povinnosť zamestnávateľa uzavrieť zmluvu o spracúvaní osobných údajov s účtovníkom, advokátom či inou 3. osobou a povinnosť informovať zamestnanca Zmluva so sprostredkovateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov Pred začatím spracúvania osobných údajov 3. osobou***
8. Registrácia zamestnávateľa do registra platiteľov poistného vedeného tou zdravotnou poisťovňou, v ktorej je zamestnanec poistený Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného 8 dní od vzniku pracovného pomeru
9. Registrácia zamestnávateľa k elektronickej podateľni zdravotnej poisťovne Elektronická registrácia cez internetové stránky zdravotnej poisťovne**** Pred začatím oznamovania rozhodných skutočností
10. Povinnosť zamestnávateľa oznámiť zdravotnej poisťovni, že za zamestnanca bude platiť poistné Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie 8 dní od vzniku pracovného pomeru
11. Registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty***** 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky dane
12. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, čestné vyhlásenie zamestnanca (napr. v súvislosti s odvodovou výnimkou na ZP) Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu  Do jedného mesiaca od nástupu do práce
13. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie o BOZP dodávateľským spôsobom * *zamestnávateľ ešte nemá vlastných zamestnancov na zabezpečenie školenia o BOZP - Najmenej raz za 2 roky, obvykle však bezodkladne po nástupe do práce

***môže byť splnené osobitným ustanovením v zmluve o vedení účtovníctva (resp. v inej zmluve) a v pracovnej zmluve

****elektronická komunikácia povinná od 3 zamestnancov, do 3 zamestnancov ide o možnosť

*****pri platiteľoch DPH je elektronická komunikácia povinná

Prečítajte si aj článok Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí prvého zamestnanca

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti zamestnávateľa v priebehu celej doby trvania pracovného pomeru

Poradie Označenie povinnosti Tlačivo/Dokument Lehota
14. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov - Za celú dobu trvania pracovného pomeru
15. Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov - Za celú dobu trvania pracovného pomeru
16. Povinnosť vypracovať a odovzdať zamestnancovi výplatnú pásku Doklad o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Vždy pri vyúčtovaní mzdy
17. Povinnosť odoslať Sociálnej poisťovni mesačný výkaz Mesačný výkaz Najneskôr v deň určený na výplatu príjmov
18. Povinnosť odoslať zdravotnej poisťovni mesačný výkaz Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie Do 3 dní od nahláseného výplatného termínu (Ak nie je nahlásený VT, je to posledný deň v mesiaci)
19. Povinnosť odoslať daňovému úradu mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, zamestnaneckej prémii a daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac Do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca
20. Povinnosť zamestnávateľa podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti Do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva
21. Povinnosť zamestnávateľa vypracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň Ročné zúčtovanie preddavkov na daň Do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva
22. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti (alternatíva k bodu č. 21.) Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti Do 10. marca daného roku

Upozorňujeme, že vyššie uvedený prehľad predstavuje len základný zoznam povinností, ktoré sa môžu meniť v závislosti od druhu vykonávanej práce, celkového počtu zamestnancov (napr. vznik povinnosti platiť koncesionárske poplatky od 3 zamestnancov) a pod. Pri prijímaní nových zamestnancov preto podnikateľom odporúčame konzultovať ich zámer s odborníkom, ktorý ich upozorní na všetky dôležité aspekty spojené s konkrétnym pracovným pomerom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2023

Prehľad otváracích hodín jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 6.4.2023 do 11.4.2023. Koho sa (ne)týka zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov?

Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.

Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023 – príklady

Zamestnávatelia musia od 1.1.2023 nahlasovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch. Ako túto povinnosť splniť v praxi a čo v prípade zmien v týchto údajoch?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky