Odvody dohodárov v roku 2017

Aké odvody sú povinní platiť dohodári a aké zamestnávatelia? Od čoho závisí výška odvodov dohodárov v roku 2017?

Zamestnávateľ môže podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Rozlišujeme tri druhy dohôd:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • dohoda o pracovnej činnosti,
 • dohoda o vykonaní práce.

Viac o dohodách sa dočítate v článkoch Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2017 a Letné brigády študentov – dane a odvody v roku 2017. Pre aktuálny rok 2018 v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2018.

Aby sme mohli lepšie rozobrať problematiku daní a odvodov, ktoré majú dohodári spolu s ich zamestnávateľmi povinnosť platiť, rozdelíme si ich na niekoľko skupín:

 • študenti, ktorí pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • poberatelia starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek),
 • poberatelia invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku,
 • poberatelia predčasného starobného dôchodku,
 • dohodári, ktorých nemožno zaradiť ani do jednej z vyššie uvedených skupín.

Rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom pri dohodách

Ďalšou z vecí, ktorá ovplyvňuje výšku odvodov dohodárov je fakt, či im je odmena vyplácaná pravidelne alebo nepravidelne. Podľa Zákonníka práce je odmena za vykonanú prácu pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Z toho vyplýva, že pri práci na dohodu o pracovnej činnosti a o brigádnickej práci študentov sa príjem vypláca mesačne, t. j. ide o pravidelný príjem.

Pri dohode o vykonaní práce je odmena za vykonanie pracovnej úlohy splatná po dokončení a odovzdaní práce, avšak zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Z uvedeného vyplýva, že pri práci na dohodu o vykonaní práce môže byť príjem vyplácaný pravidelne aj nepravidelne.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2017

Dohoda o brigádnickej práci študentov má spomedzi všetkých dohôd odvody najnižšie. Študent si pri tomto type dohody môže uplatniť odvodové oslobodenie na sociálne poistenie vo výške 200 €. Toto oslobodenie mu však neprislúcha automaticky, musí oň požiadať svojho zamestnávateľa v tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Odvodové oslobodenie znamená, že ak študent v danom mesiaci dosiahne odmenu nižšiu ako 200 €, nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak študent dosiahne odmenu vyššiu ako 200 €, platí odvody len z časti zárobku, ktorý prevýšil túto hranicu. Pri prekročení odvodovej hranice študent platí odvody na starobné a invalidné poistenie, zamestnávateľ na starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie a rezervný fond.

Výhodou tohto typu dohody je, že študent spolu s jeho zamestnávateľom neplatia preddavky do zdravotnej poisťovne.

Druh poistenia Sadzba poistného pri dohode o brigádnickej práci študentov
Pri uplatnení odvodovej výnimky Pri neuplatnení odvodovej výnimky, resp. pri prekročení odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské - - - -
Starobné - - 14,00 % 4,00 %
Invalidné - - 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové 0,80 % - 0,80 % -
Garančné 0,25 % - 0,25 % -
Rezervný fond - - 4,75 % -
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Odvody z dohôd poberateľov dôchodkov v roku 2017

Poberateľov dôchodkov sme si v predchádzajúcich riadkoch rozdelili na tri skupiny, na poberateľov:

 • starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek),
 • invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku.

Odvody týchto troch skupín sa líšia v platení:

 • zdravotného poistenia,
 • nemocenského poistenia,
 • invalidného poistenia.

Ani jedna z uvedených skupín neplatí poistenie v nezamestnanosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody poberateľov starobného a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek) v roku 2017

Poberatelia starobného a výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek, platia spomedzi všetkých poberateľov dôchodkov najnižšie odvody. Výška ich odvodov nezáleží od toho, či im je príjem vyplácaný pravidelne alebo nepravidelne, výška odvodov je vždy rovnaká.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) sa poberatelia starobného a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek) nepovažujú za zamestnancov, t. j. neplatia spolu s ich zamestnávateľom preddavky do zdravotnej poisťovne.

Dohodár platí z odvodov iba starobné poistenie 4,00 %. Jeho zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne starobné, úrazové, garančné poistenie a rezervný fond solidarity, čo tvorí odvody vo výške 19,80 %.

Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov starobného a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek)
Pravidelný aj nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské - -
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
Úrazové 0,80 % -
Garančné 0,25 % -
Rezervný fond 4,75 % -
Sociálne poistenie spolu 19,80 % 4,00 %
Zdravotné poistenie spolu 0,00 % 0,00 %

Odvody poberateľov invalidného a invalidného výsluhového dôchodku v roku 2017

Na poberateľov invalidného a invalidného výsluhového dôchodku sa vzťahujú také isté odvody ako na poberateľov starobného a výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek). Rozdiel je iba v platení invalidného poistenia, ktoré poberatelia invalidných dôchodkov musia so zamestnávateľmi platiť. Rovnako sú dohodári povinní platiť starobné poistenie a zamestnávatelia starobné, úrazové poistenia a rezervný fond.

Ani poberatelia invalidných dôchodkov nemusia platiť preddavky na zdravotné poistenie a výška ich odvodov nezáleží od toho, či majú pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov invalidného a invalidného výsluhového dôchodku
Pravidelný aj nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské - -
Starobné 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti - -
Úrazové 0,80 % -
Garančné 0,25 % -
Rezervný fond 4,75 % -
Sociálne poistenie spolu 12,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu 0,00 % 0,00 %

Odvody poberateľov predčasného starobného dôchodku z dohôd v roku 2017

Prečítajte si tiež

Poberatelia starobného dôchodku sa podľa zákona o zdravotnom poistení považujú za zamestnancov, teda sú povinní spolu s ich zamestnávateľmi platiť preddavky na zdravotné poistenie. Dohodári platia preddavky vo výške 4,00 % a ich zamestnávateľ platí preddavky 10,00 %. Okrem zdravotného poistenia musia predčasní starobní dôchodcovia na rozdiel od ostatných poberateľov dôchodkov platiť aj nemocenské poistenie vo výške 1,40 %, ktoré taktiež platí dohodár aj zamestnávateľ.

Pri poberateľoch predčasného starobného dôchodku záleží na tom, či im je príjem vyplácaný pravidelne alebo nepravidelne. Opäť platí, že nižšie odvody sa spájajú s nepravidelným príjmom (dohodár v tomto prípade nie je povinný platiť odvody na nemocenské poistenie).

Druh poistenia Sadzba poistného poberateľov predčasného starobného dôchodku
Dohoda o pracovnej činnosti / Dohoda o vykonaní práce Pravidelný príjem Dohoda o vykonaní práce Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,40 % 1,40 % - -
Starobné 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 %
Invalidné - - - -
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové 0,80 % - 0,80 % -
Garančné 0,25 % - 0,25 % -
Rezervný fond 4,75 % - 4,75 % -
Sociálne poistenie spolu 21,20 % 5,40 % 19,80 % 4,00 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %

Odvody „klasických“ dohodárov z dohôd v roku 2017

Dohodári, ktorí nie sú študentami a zároveň ani poberateľmi vyššie uvedených typov dôchodkov platia do Sociálnej a zdravotnej poisťovne porovnateľné odvody ako zamestnanci. Výhodu, a teda nižšie odvody, majú len dohodári pracujúci na dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Tí spolu so svojimi zamestnávateľmi neplatia nemocenské poistenie 1,40 % a poistenie v nezamestnanosti 1,00 %. Dohodári s pravidelným príjmom platia odvody v rovnakej výške ako bežní zamestnanci.

Druh poistenia Sadzba poistného "klasických" dohodárov
Dohoda o pracovnej činnosti / Dohoda o vykonaní práce Pravidelný príjem Dohoda o vykonaní práce Nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské 1,40 % 1,40 % - -
Starobné 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 %
Invalidné 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 % - -
Úrazové 0,80 % - 0,80 % -
Garančné 0,25 % - 0,25 % -
Rezervný fond 4,75 % - 4,75 % -
Sociálne poistenie spolu 25,20 % 9,40 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %

V akej výške zaplatí odvody zamestnávateľ a v akej výške zase zamestnanec pri dohode v roku 2020 nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2019 a 2020. Viac o odvodoch zamestnanca sa dozviete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023

Zamestnanec aj jeho zamestnávateľ sú povinní v roku 2023 zo mzdy platiť sociálne i zdravotné odvody. V akej sadzbe a za akých podmienok, sa dočítate v článku.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2023

V prehľadných tabuľkách vám prinášame informácie o peňažných dávkach pre rodiča, v ktorých nájdete, kto, za akých podmienok a v akej výške môže v roku 2023 tieto dávky získať.

Minimálne zdravotné odvody zamestnancov a zrušenie odpočítateľnej položky od roku 2023

Predložená novela zákona má zaviesť minimálne zdravotné odvody pre tých zamestnancov, ktorých mzda je nižšia ako 700 eur. Zrušiť by sa mala aj odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.

Odvody z dohody v roku 2022

Aká je výška sociálnych a zdravotných odvodov u dohodárov v roku 2022? Oplatí sa na dohodu zamestnať študenta alebo dôchodcu? Dozviete sa v článku.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky