Podnikanie českej firmy na Slovensku

Kedy môže česká firma podnikať na Slovensku a v ktorých prípadoch je potrebné založiť firmu na Slovensku?

Podnikanie českej firmy na Slovensku

Pravidlá podnikania českej firmy na Slovensku môžu byť rôzne v závislosti od toho, či:

  • český podnikateľ chce trvalo a pravidelne predávať tovary a služby na Slovensku,
  • český podnikateľ chce len dočasne a príležitostne poskytovať služby na Slovensku.

V istom význame je možné podnikaním českej firmy na Slovensku rozumieť aj to, ak český podnikateľ dodáva tovary alebo služby priamo z Česka na Slovensko. V takýchto prípadoch český podnikateľ nemusí získavať žiadne oprávnenie na podnikanie na Slovensku a nemusí si tu plniť ani žiadne oznamovacie alebo registračné povinnosti.. Výnimkou z toho ale môže byť oblasť DPH, kedy aj v takýchto prípadoch môžu českému podnikateľovi vzniknúť určité povinnosti na Slovensku. Vplyv na to môžu mať hlavne otázky týkajúce sa toho, čo, ako a komu bude český podnikateľ na Slovensko dodávať. V tomto článku sa ale podnikaniu českej firmy na Slovensku vo význame dodávanie tovaru alebo služieb priamo z Česka venovať nebudeme.

Český podnikateľ chce trvalo predávať tovary a služby priamo na Slovensku

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ z tohto zákona nevyplýva niečo iné. Ak chce český podnikateľ trvalo a pravidelne priamo na Slovensku predávať tovary alebo služby, musí tu mať podnik alebo organizačnú zložku. Inou možnosťou je zriadenie samostatného slovenského podnikateľského subjektu. Český podnikateľ teda môže na Slovensku predávať tovary a služby ako:

  1. podnik alebo organizačná zložka zahraničnej osoby,
  2. slovenský podnikateľský subjekt.

Podnik alebo organizačná zložka zahraničnej osoby

Podnik zahraničnej osoby a aj organizačná zložka podniku zahraničnej osoby musia na to, aby mohli na Slovensku podnikať, získať oprávnenie na podnikanie. Najčastejšie vykonávané podnikateľské činnosti v sebe zahŕňa živnostenské oprávnenie, preto pravdepodobne aj český podnikateľ bude musieť získavať živnosť. Zahraničnej fyzickej osobe vznikne oprávnenie na podnikanie na Slovensku ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Zahraničnej právnickej osobe vznikne oprávnenie na podnikanie na Slovensku ku dňu zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.

Jednou z možností je zriadenie podniku alebo organizačnej zložky na Slovensku.

Podniky a organizačné zložky zahraničných fyzických osôb sa nezapisujú do obchodného registra, ale podniky a organizačné zložky zahraničných právnických osôb sa zapisujú do obchodného registra (zmena účinná od 1. októbra 2020).

Ak bude český podnikateľ vykonávať na Slovensku činnosť prostredníctvom podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, je pravdepodobné, že táto činnosť sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude považovať za tzv. „stálu prevádzkareň“. Pre českého podnikateľa to znamená povinnosť registrovať sa na Slovensku pre daň z príjmov. Následne z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej a z akéhokoľvek nakladania s majetkom tejto stálej prevádzkarne sa bude platiť daň z príjmov na Slovensku, čo predpokladá aj podávanie daňových priznaní.

Podobne aj na účely DPH bude podnik alebo organizačná zložka podniku pravdepodobne považovaný za prevádzkareň a za zdaniteľnú osobu, ktorej môžu vznikať rovnaké povinnosti ohľadom DPH ako slovenskému podnikateľovi. Ďalšou povinnosťou českého podnikateľa, ktorý bude na Slovensku pôsobiť ako podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, bude vedenie účtovníctva. Fyzická osoba si bude môcť vybrať aj daňovú evidenciu alebo osobitnú evidenciu na účely uplatňovania paušálnych výdavkov.

A napokon, ak bude podnik alebo organizačná zložka zahraničnej osoby prijímať tržby aj v hotovosti, bude musieť používať e-kasa pokladnicu.

Založenie slovenského podnikateľského subjektu

Alternatívou k zriadeniu podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby je založenie slovenského podnikateľského subjektu. V tomto prípade by český podnikateľ podnikal na Slovensku prostredníctvom niektorej z obchodných spoločností. Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa zahraničná osoba môže za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník v už založenej slovenskej právnickej osobe. Rovnako môže český podnikateľ sám založiť slovenskú právnickú osobu. V tejto súvislosti majú zahraničné osoby rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.

V prípade trvalého podnikania na Slovensku môže byť vhodným riešením založiť tu s.r.o.

Ak sa rozhodne český podnikateľ podnikať na Slovensku založením slovenskej obchodnej spoločnosti (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným), bude táto obchodná spoločnosť mať rovnaké práva a povinnosti ako akákoľvek iná slovenská obchodná spoločnosť. V rámci procesu svojho založenia bude musieť získať oprávnenie na podnikanie, zaregistrovať sa pre daň z príjmov a platiť na Slovensku daň z príjmov. Bude sa na ňu vzťahovať aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, z titulu ktorého sa môže stať platiteľom DPH v spojení s mnohými inými povinnosťami. Podobne, ak bude prijímať aj tržby v hotovosti, bude musieť na tento účel používať pokladnicu e-kasa klient.

Príležitostné a dočasné poskytovanie služieb českým subjektom na Slovensku

Pokiaľ ide o poskytovanie služieb českou fyzickou osobou alebo právnickou osobou na Slovensku, môže toto poskytovanie služieb byť tzv. „cezhraničným poskytovaním služieb“. Vďaka cezhraničnému poskytovaniu služieb je možné poskytovať služby v inej krajine Európskej únie aj bez toho, aby tam podnikateľ mal podnik alebo organizačnú zložku. Český podnikateľ môže na Slovensku príležitostne poskytovať služby na základe českého oprávnenia na podnikanie. Inštitút cezhraničného poskytovania služieb je však možné využiť len za určitých podmienok a niekedy sú s ním spojené aj ďalšie povinnosti.

Cezhraničné poskytovanie služieb v rámci Európskej únie je upravené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o poskytovanie služieb zahraničnými fyzickými a právnickými osobami na Slovensku, podrobnejšie podmienky sú upravené zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách na vnútornom trhu“ v príslušnom tvare).

Základné podmienky poskytovania služieb českým podnikateľom na Slovensku

Český podnikateľ môže poskytovať služby na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na poskytovanie týchto služieb v Českej republike. Splnenie tejto podmienky znamená to, že ak chce český podnikateľ na Slovensku poskytovať určitý druh služieb, musí mať na ich poskytovanie oprávnenie (napríklad živnostenské oprávnenie) vydané vo svojej domovskej krajine, teda v Česku. Český podnikateľ nemôže na Slovensku poskytovať služby, ktoré nemá oprávnenie vykonávať vo svojej domovskej krajine.

Ďalšia podmienka cezhraničného poskytovania služieb českým podnikateľom na Slovensku je tá, že český podnikateľ môže tieto služby poskytovať len príležitostne. Zákon o službách na vnútornom trhu hovorí len to, že pre určenie príležitostného poskytovania služby sa prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby. Znamená to, že príležitostný alebo dočasný charakter poskytovania služieb je potrebné vždy posudzovať individuálne. Príležitostný charakter poskytovania služieb však neznamená to, že český podnikateľ nemôže mať na Slovensku určitý druh infraštruktúry (napríklad priestory a hnuteľné veci), ak sú tieto veci potrebné na poskytovanie služieb.

Príležitostne je možné poskytovať služby na Slovensku aj s českým oprávnením.

Ak by český podnikateľ na Slovensku poskytoval služby sústavne a pravidelne, musel by mať na Slovensku podnik zahraničnej osoby, organizačnú zložku zahraničnej osoby alebo by si tu musel založiť obchodnú spoločnosť.

Aké služby môže český podnikateľ poskytovať na Slovensku

Český podnikateľ môže na Slovensku poskytovať služby v podobe akejkoľvek samostatne zárobkovej činnosti priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosti v oblasti slobodných povolaní, činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Český podnikateľ tak na Slovensku môže poskytovať v zásade akékoľvek služby.

Výnimkou sú tie služby, ktoré menovite podľa § 1 ods. 2 a 3 a § 8 ods. 2 zákona o službách na vnútornom trhu nie je možné poskytovať na Slovensku s oprávnením vydanom v inom členskom štáte Európskej únie. Ide napríklad o finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby agentúr dočasného zamestnávania, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, služby v oblasti dopravy, služby notárov, audítorov, advokátov a exekútorov, poštové služby, služby v oblasti energetiky.

Kedy a aké povinnosti, ktoré si musí český podnikateľ splniť na Slovensku

Český podnikateľ v prípade záujmu dočasne poskytovať služby na Slovensku na základe českého oprávnenia nemusí túto skutočnosti nikde oznamovať. To platí vtedy, ak činnosť, na ktorú má podnikateľ české oprávnenie, nie je na Slovensku považovaná za regulovanú činnosť (činnosť, na ktorej vykonávanie sa vyžaduje určitá odborná spôsobilosť).

Ak má byť činnosť vykonávaná českým podnikateľom podľa slovenských predpisov regulovanou činnosťou (napríklad ide o viazanú živnosť), tak český podnikateľ musí vopred ohlásiť začatie poskytovania takejto služby jednotnému kontaktnému miestu alebo priamo príslušnému orgánu, ktorý na Slovensku vydáva oprávnenie na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Následne bude potrebné príslušnej inštitúcii predložiť osvedčenia, potvrdenia alebo iné doklady vydané v Česku preukazujúce splnenie podmienok na vykonávanie regulovanej činnosti. Ak sa predloženými dokladmi preukáže, že český podnikateľ v Česku splnil rovnocennú alebo zásadne porovnateľnú podmienku, bude sa táto podmienka považovať za splnenú aj na Slovensku a český podnikateľ tu bude môcť podnikať.

Povinnosti ohľadom dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a e-kasy

V prípade cezhraničného poskytovania služieb na Slovensku v súvislosti s daňou z príjmov a prípadným sociálnym a zdravotným poistením pre českého podnikateľa nedochádza k žiadnym zmenám. Naďalej ich platí a odvádza vo svojej domovskej krajine. Ak by český podnikateľ za účelom poskytovania služieb vysielal svojich českých zamestnancov pracovať na Slovensko, mal by sa zaujímať o podmienky vysielania zamestnancov na Slovensku.

V súvislosti s DPH môže byť situácia iná. Český podnikateľ sa bude musieť riadiť českým, ale aj slovenským zákonom o DPH a napríklad v závislosti od toho, či on alebo jeho zákazník je alebo nie je registrovaný pre DPH bude závisieť to, aké bude mať povinnosti. Zo slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov však môže českému podnikateľovi vzniknúť povinnosť registrovať sa podľa § 5 a platiť tu DPH.

Ak bude český podnikateľ na Slovensku prijímať tržby aj v hotovosti, bude musieť používať pokladnicu e-kasa klient, aj keď je zahraničnou osobou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod)

Návod, ako krok za krokom postupovať pri dovoze tovaru v hodnote do 150 eur z tretích krajín, napríklad z Číny, pri ktorom treba od 1.7.2021 platiť DPH a podávať colné vyhlásenie.

Clo a DPH pri zásielkach z tretích krajín: začali platiť nové e-commerce pravidlá

Vo všetkých krajinách Európskej únie už platia nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Čo sa mení?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?

Dovoz z tretích krajín po 1.7.2021: ako sa bude podávať colné vyhlásenie?

Finančná správa sa pripravuje na nové pravidlá pre preclievanie. Koho sa budú nové povinnosti týkať a ako bude fungovať nový systém podávania colných vyhlásení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky