Živnostenské podnikanie cudzincov na Slovensku

Čo všetko potrebuje cudzinec, aby mohol v SR prevádzkovať živnosť? Prinášame informácie o podmienkach živnostenského podnikania cudzincov, občanov nečlenských štátov EÚ, na Slovensku.

Živnosť, resp. živnostenské podnikanie patrí v SR medzi jedno z viacerých druhov podnikateľských oprávnení. Podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. ide o sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnostenské oprávnenie je oprávnením na vykonávanie živnosti, ktoré platí pre celé územie SR.

Cudzinec - štátny príslušník tretej krajiny (občan nečlenských štátov EÚ a EHP - napr. Ukrajinec, Srb, Vietnamec) môže na Slovensku podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občan SR.

Ak chce takýto cudzinec na Slovensku prevádzkovať živnosť, musí, rovnako ako občan SR, získať živnostenské oprávnenie. Samotné získanie živnostenského oprávnenia však nie vždy cudzincovi umožňuje automaticky začať na Slovensku legálne podnikať.

Podnikanie cudzinca v závislosti od typu pobytu

V niektorých prípadoch, najmä v závislosti od štátneho občianstva cudzinca a typu jeho pobytu na Slovensku, môže cudzinec začať prevádzkovať živnosť až po udelení prechodného pobytu na účel podnikaniapo zápise do obchodného registra. Preto, ak má cudzinec záujem na našom území podnikať, musí mať v prvom rade udelený niektorý typ pobytu, ktorý ho oprávňuje na podnikanie.

V závislosti od typu udeleného pobytu môže cudzinec na Slovenku prevádzkovať živnosť ako:

 1. slovenská fyzická osoba (ak cudzinec má trvalý pobyt v SR) alebo
 2. zahraničná fyzická osoba (ak cudzinec nemá trvalý pobyt v SR).

Prevádzkovanie živnosti cudzincom s trvalým pobytom na Slovnesku

Cudzinec s trvalým pobytom v SR môže podnikať odo dňa ohlásenia živnosti.

Cudzinec, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na to, aby takýto cudzinec mohol v SR začať podnikať, postačuje iba získanie živnostenského oprávnenia, teda ohlásenie živnosti.

To znamená, že cudzinec s trvalým pobytom môže prevádzkovať živnosť ako slovenská fyzická osoba. Začať podnikať môže už dňom ohlásenia živnosti príslušnému živnostenskému úradu (prípadne neskorším dňom, ktorý uviedol v ohlásení živnosti). V takomto prípade nie je potrebný zápis do obchodného registra. 

Prevádzkovanie živnosti cudzincom s prechodným pobytom na účel podnikania

Vo všeobecnosti platí, že prechodný pobyt je viazaný na jeden konkrétny účel (napr. na účel zamestnania, štúdia, podnikania). Preto, ak chce cudzinec na Slovensku vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol predtým udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o prechodný pobyt. To však neplatí vo všetkých prípadoch (napr. ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas tohto pobytu podnikať bez toho, aby žiadal o prechodný pobyt na účel podnikania).

Cudzinec, ktorému bol na Slovensku udelený prechodný pobyt, ktorý umožňuje podnikanie, musí:

 1. získať živnostenské oprávnenie, t. j. ohlásiť živnosť príslušnému živnostenskému úradu a následne
 2. sa zapísať do obchodného registra, t. j. podať návrh na zápis do obchodného registra príslušnému registrovému súdu (to sa nevyžaduje, ak má cudzinec trvalý pobyt v členskom štáte EÚ alebo OECD).

Po splnení týchto podmienok bude takýto cudzinec na Slovensku prevádzkovať živnosť ako zahraničná fyzická osoba s tým, že začať podnikať môže až dňom zápisu do obchodného registra.

Prevádzkovanie živnosti cudzincom bez pobytu 

Cudzinec, ktorý nemá na Slovensku udelený žiadny pobyt, musí:

 1. ustanoviť zodpovedného zástupcu,
 2. získať živnostenské oprávnenie,
 3. získať prechodný pobyt v SR, t. j. požiadať zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo cudzineckú políciu v SR o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania,    
 4. zapísať sa do obchodného registra (to sa nevyžaduje, ak má cudzinec trvalý pobyt v členskom štáte EÚ alebo OECD).

Aj v tomto prípade platí, že tento cudzinec môže prevádzkovať živnosť jedine ako zahraničná fyzická osoba. Začať podnikať môže až dňom zápisu do obchodného registra.

Podmienky prevádzkovania živnosti cudzinca na Slovensku

Cudzinec môže na Slovensku prevádzkovať ktorýkoľvek druh živnosti – voľnú, remeselnú alebo viazanú. Avšak tak ako občan SR aj cudzinec musí podľa živnostenského zákona spĺňať na prevádzkovanie živnosti všeobecné alebo osobitné podmienky.  

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Tieto musí cudzinec spĺňať vždy, bez ohľadu na to, ktorý druh živnosti chce prevádzkovať.

Pre cudzinca platia rovnaké podmienky prevádzkovania živnosti.

Medzi osobitné podmienky prevádzkovania živnosti patrí odborná alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti, ktorá sa preukazuje napríklad dokladom o ukončení vzdelania a dĺžky praxe v danom odbore. Tieto podmienky musí cudzinec spĺňať pri prevádzkovaní viazanej alebo remeselnej živnosti.  

Článok pokračuje pod reklamou

Získanie živnostenského oprávnenia cudzincom na Slovensku

Cudzinec získa na Slovensku živnostenské oprávnenie tak, že ohlási živnosť jednotnému kontaktnému miestu - okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania (tzv. živnostenskému úradu) príslušnému podľa adresy miesta činnosti podniku (miesta podnikania). Pokiaľ ide o cudzinca s trvalým pobytom na Slovensku, príslušným je živnostenský úrad podľa miesta jeho trvalého pobytu.

Ohlásenie živnosti cudzinec realizuje prostredníctvom formulára. Okrem neho na živnostenskom úrade predloží nasledovné doklady:

 • Výpis z registra trestov domovského štátu alebo štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval najmenej šesť mesiacov. Výpis nesmie byť starší ako tri mesiace, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.
  Upozornenie: Ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako šesť mesiacov, postačuje, ak predloží výpis z registra trestov SR.
 • Oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je vo formulári uvedená ako miesto podnikania. Preukázať ho možno buď listom vlastníctva (ak bude cudzinec prevádzkovať živnosť v nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom), alebo nájomnou zmluvou (ak cudzinec bude prevádzkovať živnosť v prenajatom priestore). Oprávnenie môže byť nahradené písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej cudzinec bude prevádzkovať živnosť.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. To platí len pri ohlasovaní remeselnej alebo viazanej živnosti.
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť vo výške 15 eur.       

Po splnení všetkých podmienok vydá živnostenský úrad cudzincovi živnostenské oprávnenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra cudzincom na Slovensku

Do obchodného registra sa zapisujú cudzinci s trvalým pobytom mimo EÚ a OECD.

Do obchodného registra sa musia zapísať tí cudzinci, ktorí budú na Slovensku podnikať ako zahraničné fyzické osoby a ktorí majú trvalý pobyt mimo členských štátov EÚ a OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), napríklad Ukrajinci, Srbi, Vietnamci atď. Inak povedané, cudzinec s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ alebo OECD nie je povinný absolvovať zápis do obchodného registra (ten môže začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti).

Zahraničná fyzická osoba môže v SR podnikať ako:

 1. podnik zahraničnej osoby alebo
 2. organizačná zložka zahraničnej osoby.

Cudzinec, ktorý je povinný podať návrh na zápis do obchodného registra, ho podáva na príslušnom registrovom súde – okresnom súde v sídle kraja podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky. 

Spolu s vyplneným návrhom na zápis podniku zahraničnej osoby  alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (tlačivo č. 15) cudzinec predloží registrovému súdu ďalšie doklady:

 • doklad o pobyte na Slovensku,
 • živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania (osvedčenie o živnostenskom podnikaní),
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania (napr. list vlastníctva alebo nájomná zmluva), prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom do obchodného registra,
 • rozhodnutie o zriadení podniku zahraničnej fyzickej osoby na území Slovenska,
 • osvedčenie o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie, ak podľa práva štátu, ktorým sa podnik spravuje, má cudzinec povinnosť byť v takomto registri alebo v evidencii zapísaný alebo písomné vyhlásenie, že právo štátu, ktorým sa podnik spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
 • podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby,
 • správny poplatok vo výške 150 eur.

Stanovy ani zakladateľský dokument zahraničnej fyzickej osoby sa nevyžaduje registrovému súdu predkladať.

Upozornenie: Cudzinec môže podať návrh na zápis do obchodného registra aj prostredníctvom živnostenského úradu, súčasne s ohlásením živnosti. Živnostenský úrad následne zabezpečí doručenie návrhu a jeho príloh registrovému súdu.

Po splnení všetkých podmienok registrový súd zapíše cudzinca do obchodného registra ako zahraničnú fyzickú osobu do dvoch pracovných dní od podania návrhu.

Získanie prechodného pobytu na účel podnikania cudzinca na Slovensku

Ak cudzinec nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na účel podnikania, musí po získaní živnostenského oprávnenia požiadať o prechodný pobyt na účel podnikania.

Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorého je cudzinec štátnym občanom alebo v ktorom má bydlisko. Výnimočne môže byť podaná na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície v mieste predpokladaného pobytu cudzinca (napr. ak sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe platného povolenia na pobyt alebo ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí).

Spolu s vyplnenou žiadosťou o prechodný pobyt v slovenskom jazyku cudzinec predloží aj tieto doklady:

 • dve rovnaké farebné fotografie v rozmeroch 3 x 3,5 cm,
 • platný cestovný pas,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného  registra SR),
 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom a výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako deväťdesiat dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • doklad o ubytovaní na Slovensku (napr. list vlastníctva, notársky overená nájomná zmluva),
 • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu – pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený  najmenej vo výške životného minima na každý mesiac jeho pobytu (od 1. júla 2018 je suma životného minima 205,07 eur/mesiac), ak dĺžka pobytu cudzinca v SR presiahne jeden rok, musí preukázať finančné zabezpečenie vo výške dvanásť násobku životného minima (t. j. sumu 2 460,81 eur), napr. výpisom z bankového účtu,
 • správny poplatok vo výške 232 eur.

Upozornenie: Po udelení prechodného pobytu na účel podnikania musí cudzinec do 180 dní pricestovať na Slovensko. Najneskôr do troch pracovných dní od vstupu na Slovensko musí cudzineckej polícií ohlásiť začiatok svojho pobytu a do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte uzatvoriť zdravotné poistenie.   

Povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania sa vydáva na dobu maximálne dvoch rokov s možnosťou opätovného obnovenia.

Cudzinci s osobitným režimom podnikania

Cudzinec s tolerovaným pobytom (napr. osoba, ktorá bola obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov) podnikať nesmie.  

Žiadateľ o azyl nesmie počas konania o udelenie azylu (do právoplatnosti rozhodnutia)  podnikať. To neplatí, ak má na Slovensku povolený prechodný alebo trvalý pobyt.

Azylant s trvalým pobytom na Slovensku môže podnikať ako slovenská fyzická osoba.  

Čo musí splniť cudzinec, občan členských štátov EÚ, ak si chce otvoriť živnosť na Slovensku sa dočítate v článku Živnostenské podnikanie občanov členských štátov EÚ v SR.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povolenie na pobyt cudzinca: podnikanie vs zamestnanie

V čom sa líši proces získania povolenia na pobyt za účelom podnikania a za účelom zamestnania, aké sú povinnosti a čo sa mení od 15.7.2024?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky