Systém eDovoz – colné vyhlásenie pri dovoze tovaru elektronicky

Finančná správa SR nedávno spustila nový colný informačný systém pre dovoz tovaru z tretích krajín na Slovensko. Podnikateľom umožní bezpapierové colné konanie pri dovoze tovarov.

Systém eDovoz umožňuje podať colné vyhlásenie pri dovoze tovaru elektronicky

Doteraz prebiehalo colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín mimo Európskej únie pre podnikateľov osobne, resp. prostredníctvom podávania papierových colných vyhlásení a príloh k nemu na príslušnom colnom úrade. V súčasnosti môžu podnikatelia colné vyhlásenia pri dovoze tovaru podávať aj elektronicky. Finančná správa SR s cieľom urýchliť colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín a zvýšiť jeho efektivitu 11. júla 2016 spustila automatizovaný informačný systém pre dovoz tovaru eDovoz. Systémom eDovoz sa rozšírila možnosť elektronickej komunikácie podnikateľov v colných konaniach na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia a dovoz. Informačný systém eDovoz úzko súvisí s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/ 2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie s účinnosťou od 1. mája 2016.

Systém eDovoz podnikateľom prináša nasledujúce výhody:

  • colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín na Slovensko môže prebiehať elektronicky vrátane výmery cla, dane z pridanej hodnoty a iných platieb,
  • colné vyhlásenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom pri dovoze tovaru je možné podať aj elektronicky prostredníctvom centrálneho elektronického priečinku,
  • zrýchlenie colného konania pri dovoze tovaru, zníženie administratívnej záťaže a nákladov s ním spojených v dôsledku elektronizácie colného konania.

Systém eDovoz zatiaľ neumožňuje vykonávať všetky colné úkony elektronicky

Finančná správa SR informačný systém určený pre dovoz tovarov z tretích krajín e-Dovoz síce spustila, ale zatiaľ colné konania prostredníctvom neho nemôžu prebiehať elektronicky v úplnom rozsahu. Ďalšie funkcie systému eDovoz pribudnú v niektorej z nasledujúcich fáz jeho dokončenia. V súčasnosti môžu podnikatelia elektronicky zasielať colné vyhlásenia pre oblasť štandardných colných postupov (keď podnikateľ – dovozca a colný úrad sú v colnom konaní povinní dodržať všetky predpísané formality podľa colných predpisov). Sprievodné doklady k colnému konaniu je pri dovoze tovaru z tretích krajín potrebné aj naďalej colnému úradu predkladať v papierovej podobe.

V nasledujúcich fázach systému eDovoz Finančná správa SR predpokladá doplnenie ďalších funkcií tohto systému, ktoré by zabezpečili úplne bezpapierový styk s colnými úradmi pri dovoze tovaru. Neskôr by sa tak aj prílohy k colným vyhláseniam (napríklad faktúry od dodávateľov) mohli zasielať elektronicky a podnikateľ – dovozca by nemusel na colný úrad pri colnom konaní vôbec chodiť. Samozrejmosťou je, že v ďalších fázach budovania systému eDovoz by tento systém mal pokrývať aj zjednodušené colné postupy (keď podnikateľ – dovozca a colný úrad na základe písomného rozhodnutia nemusia pri colnom konaní dodržať všetky predpísané formality podľa colných predpisov, napríklad vynechanie kontroly tovaru). Plánuje sa tiež automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu.

Čo potrebuje podnikateľ na využívanie colného systému eDovoz

Aby mohol podnikateľ dovážajúci tovar z tretích krajín na Slovensko elektronicky komunikovať s colnými úradmi cez systém eDovoz, musí splniť niekoľko podmienok. Základnou podmienkou pre využívanie systému eDovoz je elektronická komunikácia s colným úradom, pre ktorú je potrebné uzavretie „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní“ medzi Finančným riaditeľstvom SR a podnikateľom. Vytváranie a odosielanie colných vyhlásení alebo predbežných colných vyhlásení sa uskutočňuje vo forme štruktúrovaných xml dokumentov, resp. správ podľa špecifikácie Finančnej správy SR. Aby mohol podnikateľ takéto správy vytvárať, musí si na to obstarať špeciálny softvér pracujúci v systéme eDovoz od niektorého z jeho dodávateľov.

Článok pokračuje pod reklamou

Správy sa v systéme eDovoz zasielajú prostredníctvom elektronickej podateľne informačného systému centrálny elektronický priečinok. Aby mohol podnikateľ využívať systém centrálny elektronický priečinok, musí mať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie úradných dokumentov. Do svojej elektronickej schránky môže podnikateľ vstupovať jedine prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (ak je podnikateľ fyzickou osobou, použije svoj elektronický občiansky preukaz, obchodná spoločnosť do svojej elektronickej schránky vstupuje prostredníctvom svojho člena štatutárneho orgánu). Správy obsahujúce colné vyhlásenia zasielané v systéme eDovoz sa podpisujú zaručeným elektronickým podpisom, preto ním musí podnikateľ disponovať. Najjednoduchšou cestou k získaniu zaručeného elektronického podpisu je jeho bezplatné získanie spolu s elektronickým občianskym preukazom.

Ako má podnikateľ používať colný systém eDovoz

Podnikateľ bude pri vyplňovaní colného vyhlásenia v systéme eDovoz zadávať niekoľko údajových prvkov v podobe kódov a preto by mal poznať ich vyznám, napríklad kód druhu deklarácie A sa používa pre štandardné colné vyhlásenie. Spôsob vyplňovania údajov uvádzaných v colnom vyhlásení v systéme eDovoz je upravený v prílohách delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Zoznam niektorých kódových označení je možné nájsť aj vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na to, že na používanie colného systému eDovoz je potrebný softvér od niektorého z jeho komerčných dodávateľov, je pravdepodobné, že výrobca tohto softvéru ho naprogramuje tak, aby podnikateľovi čo najviac zjednodušil prácu s týmto systémom. Podnikateľ si tak bude jednotlivé kódy používané pri vyplňovaní colného vyhlásenia v softvéri vyberať z preddefinovaných ponúk.

Prechodné obdobie pre podnikateľov a potom povinné používanie systému eDovoz

Podnikateľom spustením systému eDovoz začalo plynúť prechodné obdobie, počas ktorého môžu po splnení vyššie uvedených podmienok systém eDovoz používať. Do konca prechodného obdobia môže colné konanie pri dovoze tovaru aj naďalej prebiehať ako doteraz, tzn. v papierovej podobne s osobným stykom s colnými úradmi. Po skončení prechodného obdobia, keď bude možné využívať všetky funkcie systému eDovoz, budú podnikatelia povinní všetky úkony v súvislosti s colným konaním pri dovoze tovaru vykonávať elektronicky. Ukončenie prechodného obdobia oznámi Finančná správa SR.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky