Centrálny elektronický priečinok

Parlament 3. júla 2014 schválil nový zákon, ktorý by mal zabezpečiť jeho plnohodnotné uplatňovanie a využívanie v praxi. Čo prináša tento informačný systém pre podnikateľov?

Schválený zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) nadobúda účinnosť 15. decembra 2014. Uvedený zákon je zavŕšením Národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka. Práce na realizácii tohto projektu sa začali už počas roka 2010.

Centrálny elektronický priečinok a jeho význam pre podnikateľov?

Účelom Centrálneho elektronického priečinka je uľahčiť medzinárodné obchodovanie prostredníctvom elektronizácie služieb v medzinárodnom obchode. Prostredníctvom tohto informačného systému budú môcť bezplatne elektronicky navzájom komunikovať podnikatelia so štátnymi inštitúciami v súvislosti so zahraničným obchodovaním prostredníctvom elektronických formulárov. Podnikateľom tak Centrálny elektronický priečinok vďaka elektronickým podaniam zníži náklady, administratívnu záťaž a ušetrí množstvo času. Ďalšou veľkou výhodou má byť aktuálny prehľad o stave všetkých podaní v elektronickej podobe. Podnikatelia budú vstupovať do tohto informačného systému prostredníctvom svojej elektronickej schránky, ktorej zriaďovanie a aktiváciu zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky.

Aké služby budú môcť podnikatelia vybaviť cez Centrálny elektronický priečinok?

Centrálny elektronický priečinok ako elektronické prístupové miesto bude slúžiť aj pre komunikáciu podnikateľov s orgánmi štátnej správy v súvislosti s úlohami spojenými s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky (zahraničnoobchodné transakcie). Podnikatelia budú môcť elektronicky poskytovať informácie a podávať dokumenty na jednom mieste a jednoducho si tak splniť všetky požiadavky v súvislosti s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru.

Zavedením informačného systému Centrálny elektronický priečinok bude pre podnikateľov a orgány štátnej správy dostupných 28 nových elektronických služieb verejnej správy. V nasledujúcej časti článku sa dozviete, ktoré služby budú môcť podnikatelia a orgány štátnej správy prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka využívať.

Informovanie sa o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie

Podnikateľom informačný systém Centrálny elektronický priečinok poskytne informácie o podmienkach realizácie zahraničnoobchodnej transakcie (dovoz, vývoz, tranzit). Pôjde o informácie o opatreniach týkajúcich sa danej zahraničnoobchodnej transakcie z TARIC SK, zoznam potrebných obchodných, prepravných dokumentov, licencie a spôsob ich získania (kto a za akých podmienok licenciu vydáva, správny poplatok, údaje o platbe, lehoty, príslušné formuláre a podobne). Táto služba bude zabezpečovaná prostredníctvom prepojenia Centrálneho elektronického priečinka s informačnými portálmi o podmienkach zahraničnoobchodnej transakcie ďalších krajín Európskej únie.

Podanie požiadavky na založenie zahraničnoobchodnej transakcie

Centrálny elektronický priečinok umožní založiť zahraničnoobchodnú transakciu vytvorením virtuálneho adresáru dokumentov, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie, formuláre a dokumenty, na základe ktorých získa podnikateľ licencie potrebné pre uskutočnenie zahraničnoobchodnej transakcie. Pre každú transakciu bude vytvorený osobitný priečinok, v ktorom budú ukladané informácie o existujúcich a priebežne získavaných licenciách.

Informovanie sa o plnení podmienok pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie

Centrálny elektronický priečinok vyhodnotí podmienky pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie a podnikateľovi vygeneruje zoznam licencií potrebných na jej realizáciu. Zoznam požadovaných licencií sa porovná s licenciami, ktoré už sú uložené v úložisku dokumentov. Služba má mať zabudovanú aj kontrolnú funkciu, ktorá upozorní podnikateľov na chýbajúce licencie. Chýbajúce licencie budú osobitne označené a systém podnikateľom automaticky navrhne spôsob a postupnosť ich získania od príslušných orgánov štátnej správy.

Vytvorenie žiadosti na získanie licencie pre zahraničnoobchodnú transakciu

Táto služba umožní podnikateľom vytvorenie žiadostí pre vydanie licencií, ktoré sú potrebné pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie. Na tvorbu žiadostí sa budú využívať elektronické formuláre. K žiadostiam bude možné priložiť elektronické dokumenty, ktoré má podnikateľ uložené vo svojom úložisku dokumentov, alebo bude možné nové elektronické dokumenty nahrať. Ak je potrebná pre získanie licencií existencia iných licencií, ktoré ešte používateľ nemá k dispozícii, systém ich zahrnie do skupiny žiadostí. V tejto službe bude tiež možné ukladať pripravené žiadosti o vydanie licencií a vytvárať predvyplnené žiadosti.

Elektronické podanie žiadosti o vydanie licencie

Cez Centrálny elektronický priečinok bude možné elektronicky podávať žiadosti o vydanie požadovanej licencie pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie (dovoz, vývoz, tranzit). Táto služba odošle žiadosť o vydanie licencie príslušnému orgánu štátnej správy pričom využije elektronickú službu orgánu štátnej správy, Ústredného portálu verejnej správy alebo integrovanú elektronickú podateľňu Centrálneho elektronického priečinka. Následne bude prijatie žiadosti o vydanie licencie podnikateľovi potvrdené.

Zmena licencie pre zahraničnoobchodné transakcie

Prostredníctvom tejto služby bude možné tiež elektronicky požiadať o zmeny vydanej licencie. Môže ísť napríklad o prevod práv licencie, predĺženie licencie, zmenu parametrov licencie alebo zrušenie licencie.

Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie

Podnikatelia budú mať možnosť elektronicky reagovať na rozhodnutia o vydaní licencie a odvolať sa, resp. podať opravný prostriedok voči rozhodnutiam príslušného orgánu štátnej správy v súvislosti s vydávaním licencie.

Získanie parametrov správneho poplatku pre získanie licencie

V Centrálnom elektronickom priečinku bude služba, ktorá bude priamo určovať parametre správneho poplatku viazaného k vydaniu príslušnej licencie pre realizáciu zahraničnoobchodnej transakcie v prípadoch, keď nie je pre ich určenie potrebné zapojenie orgánu štátnej správy. Ak parametre platby bude môcť určiť len príslušný orgán štátnej správy, resp. ním prevádzkovaný informačný systém, tieto informácie budú poskytnuté podnikateľom.

Podanie úhrady správneho poplatku pre získanie licencie

Táto služba umožní podnikateľom vykonávať úhrady správnych alebo iných poplatkov podmieňujúcich vydanie licencie pre zahraničnoobchodnú transakciu prostredníctvom platobného modulu Ústredného portálu verejnej správy. Uvedená služba tiež zabezpečí zaznamenanie tejto úhrady v Centrálnom elektronickom priečinku.

Informovanie sa o stave konania pre zahraničnoobchodnú transakciu

Podnikatelia budú informovaní o aktuálnom stave spracovania žiadosti o vydanie licencie pre zahraničnoobchodnú transakciu alebo o stave colného vyhlásenia.

Vytvorenie colného vyhlásenia s prílohami

Prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinku budú môcť podnikatelia vytvoriť colné vyhlásenie vrátane jeho príloh, ktorými sú licencie vydané inými správnymi orgánmi a obchodné dokumenty. Na vytvorenie colného vyhlásenia budú mať k dispozícii formulár. Rozpracované colné vyhlásenia bude možné priebežne ukladať. Tiež bude možné si vytvárať vlastné predvyplnené vzorové colné vyhlásenia.

Podanie colného vyhlásenia s prílohami

V nadväznosti na predchádzajúci bod bude možné vytvorené colné vyhlásenie spolu s príslušnými prílohami aj podať. Toto colné vyhlásenie bude prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka podané príslušnému colnému úradu. Podnikatelia budú následne informovaní o obdržaní podania príslušným colným úradom.

Zmena alebo zrušenie colného vyhlásenia

Dalšou službou v súvislosti s colným konaním bude možnosť zmeniť už podané colné vyhlásenie v prípade, že si to vyžaduje proces colného konania alebo vzniknutá situácia. Môže ísť o podanie opravného colného vyhlásenia alebo zrušenie colného vyhlásenia.

Podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní

Podnikatelia budú môcť využiť aj možnosť elektronicky, prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka reagovať na rozhodnutie v colnom konaní a odvolať sa voči rozhodnutiu v colnom konaní alebo podať opravný prostriedok voči tomuto rozhodnutiu.

Informovanie sa o vydaných licenciách

Táto služba poskytne podnikateľom informácie súvisiace s vydanou licenciou pre zahraničnoobchodné transakcie. Tieto informácie budú poskytované držiteľovi licencie, vydávajúcemu správnemu orgánu a colným orgánom v rozsahu im prislúchajúcim. Služba bude poskytovať sadu výberových kritérií pre vyhľadávanie požadovanej licencie alebo množiny licencií.

Sledovanie dodržiavania podmienok vydaných licencií

Príslušný správny orgán bude môcť na základe nastavenia parametrov priradených k vydanej licencii pre zahraničnoobchodné transakcie automatizovane sledovať dodržanie plnenia podmienok platných pre držiteľov licencií.

Pridávanie digitalizovaných dokumentov do systému

Centrálny elektronický priečinok bude poskytovať nástroj na digitalizáciu papierových dokumentov a ich následný „upload“ a zaradenie do úložiska dokumentov. Podnikatelia budú môcť následne tieto dokumenty priraďovať k príslušným zahraničnoobchodným transakciám ako prílohy k žiadostiam o vydanie licencie alebo colným vyhláseniam.

Priraďovanie platieb za licencie so žiadosťami o ich vydanie

Správny orgán bude získavať informácie o platbách získaných od platobného modulu Ústredného portálu verejnej správy a bude ich automaticky alebo manuálne párovať s príslušnými žiadosťami o vydanie licencie od podnikateľov.

Získanie štatistických prehľadov o zahraničnoobchodných transakciách

V Centrálnom elektronickom priečinku si budú môcť podnikatelia tvoriť voľne definovateľné štatistické prehľady z údajov v tomto informačnom systéme o zahraničnoobchodných transakciách. Táto služba bude zároveň zabezpečovať použitie týchto údajov pre potreby štatistiky.

Hodnotenia spokojnosti podnikateľov

Centrálny elektronický priečinok bude obsahovať aj službu, prostredníctvom ktorej budú môcť podnikatelia hodnotiť ich spokojnosť s používaním tohto systému. Tieto hodnotenia budú potom sprístupnené správcovi a prevádzkovateľovi systému, ktorými sú Ministerstvo financií a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií

Správny orgán bude môcť vydávať licencie na základe žiadosti podanej prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka. Vydané licencie sa budú elektronicky doručovať prostredníctvom modulu elektronického doručovania Ústredného portálu verejnej správy.

Vydanie rozhodnutia v colnom konaní

Podobne ako v predchádzajúcom bode, colné orgány budú prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka zabezpečovať doručovanie vydaného rozhodnutia v colnom konaní, ktoré vydá príslušný colný úrad na základe podania vykonaného prostredníctvom služby „Podanie colného vyhlásenia s prílohami“. Súčasťou tejto služby bude možnosť vykonať úhradu colného dlhu, ak tak bude určené v rozhodnutí colného orgánu.

Medzi ďalšie elektronické služby, ktoré bude Centrálny elektronický priečinok poskytovať podnikateľom alebo orgánom štátnej správy patria:

  • Podávanie žiadostí o registráciu v Centrálnom elektronickom priečinku,
  • Sprístupnenie a spravovanie obsahu číselníka z informačného systému,
  • Overenie splnenia podmienok k žiadosti o licenciu alebo k colnému vyhláseniu zo strany správneho orgánu,
  • Pridávanie dokumentov do Centrálneho elektronického priečinku cez elektronickú podateľňu pre niektoré orgány štátnej správy,
  • Poskytovanie informácií z colného konania pre iné orgány štátnej správy,
  • Poskytovanie informácií o vydaných licenciách a informácií zo systému správy opatrení informačným systémom verejnej správy.

Prečítajte si aj článok Centrálny elektronický priečinok štartuje 15. 12. 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky