Dovoz a vývoz po brexite (od roku 2021)

Čo sa pre podnikateľov zmení po 31. decembri 2020 – uplynutí prechodného obdobia – v oblasti dovozu a vývozu do a zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska?

Dve fázy k úplnému odchodu Veľkej Británie z Európskej únie

Odo dňa 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“ v príslušnom tvare) vystúpilo z Európskej únie. Vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie sa po náročných rokovaniach uskutočnilo riadeným spôsobom na základe dohody o vystúpení (neuskutočnil sa tzv. „tvrdý brexit“).

V zmysle uvedeného sú s brexitom spojené dve fázy:

  • Prechodné obdobie od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020: V tomto období sa pre podnikateľov vo vzťahu k Veľkej Británii nič zásadné nemení. Všetky pravidlá obchodovania s Veľkou Britániou sú také, ako boli v čase, keď bola oficiálne súčasťou Európskej únie. Znamená to dovoz a vývoz bez cla.
  • Obdobie od 1. januára 2021: Od tohto dátumu bude Veľká Británia tretím štátom tak pre Slovensko, ako aj pre ostatné štáty Európskej únie. Od roku 2021 sa na Veľkú Britániu prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. Táto zmena bude mať zásadný vplyv na dovoz a vývoz.

V prechodnej fáze sa pre podnikateľov vo vzťahu s obchodovaním s Veľkou Britániou nič nemení. Od 1. januára 2021 sa toho pre podnikateľov vo vzťahu k Veľkej Británii zmení veľa a to vo viacerých oblastiach. V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako ovplyvní brexit dovoz a vývoz tovarov a služieb pre slovenských podnikateľov po 31. decembri 2020.

Dovoz a vývoz bude závisieť hlavne od dohody o voľnom obchode

Ako sa bude spravovať dovoz a vývoz tovarov a služieb do a z Veľkej Británie od roku 2021, to bude do veľkej miery záležať od toho, či medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou dôjde alebo nedôjde k uzatvoreniu dohody o voľnom obchode. Ak k uzatvoreniu tejto dohody dôjde, bude dôležité to, aké podmienky pre dovoz a vývoz bude obsahovať. Preto v tejto chvíli nie je možné uviesť všetky podrobnosti k dovozu a vývozu tovaru a služieb po brexite a v článku vychádzame z predpokladaného vývoja situácie podľa slovenských ministerstiev.

Do konca roka 2020 sa nič nemení. Zmeny v dovoze a vývoze nastanú až od roku 2021.

Aj v prípade, že dôjde k uzatvoreniu ambicióznej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, bude vzájomný dovoz a vývoz tovarov a služieb poznačený nižším stupňom ekonomickej spolupráce, než je tomu v súčasnosti. To bude znamenať viaceré obmedzenia vzájomného obchodu vo forme ciel, dovozných kvót a administratívnych prekážok. Je pravdepodobné, že tieto obmedzenia sa nebudú týkať všetkých tovarov a služieb.

Dovoz tovaru z Veľkej Británie po brexite od roku 2021

Dovoz tovaru z Veľkej Británie ako z tretej krajiny bude od roku 2021 pravdepodobne podliehať povinnosti absolvovať všetky kroky spojené s colným konaním. Tovar dovezený z Veľkej Británie bude podliehať colnému dohľadu a môže podliehať aj colným kontrolám, a to až do určenia jeho statusu (prepustenia do príslušného colného režimu).

Prečítajte si tiež

Podnikateľ bude povinný colnému úradu predložiť colné vyhlásenie, ktorým navrhuje prepustenie tovaru do príslušného colného režimu. K nemu bude potrebné predložiť aj ďalšie dokumenty týkajúce sa dovážaného tovaru. Na základe podaného colného vyhlásenia následne prebehne colné konanie so všetkými colnými formalitami. Jeho výsledkom bude rozhodnutie o prepustení alebo neprepustení tovaru do príslušného colného režimu. V prípade prepustenia tovaru do príslušného colného režimu bude v rámci colného konania dovozcovi vyrubené aj dovozné clo.

Dovozné clo sa vypočíta podľa vzorca: colná hodnota tovaru x sadzba cla podľa spoločného colného sadzobníka Európskej únie. Je opodstatnené očakávať, že mnohé tovary dovážané z Veľkej Británie do Európskej únie nebudú podliehať dovoznému clu. Ak nebude dosiahnutá dohoda o voľnom obchode s Európskou úniou, predpokladá sa, že Veľká Británia zavedie dočasné clá na obdobie jedného roka na citlivé tovary, avšak tie by mali byť vo výške súčasných ciel Európskej únie. K takýmto tovarom by mohli patriť: hovädzie, bravčové a jahňacie mäso, hydina, ryby, maslo, syry, jedlé tuky a oleje, cukor, ryža, banány, etanol, alkoholické nápoje, autá, keramika, hnojivá, palivá, textil a odevy, niektoré pneumatiky.

Z tovaru dovezeného z Veľkej Británie zaplatíte dovozné clo aj DPH.

Okrem dovozného cla bude musieť podnikateľ pri dovoze tovaru zaplatiť aj daň z pridanej hodnoty. To platí pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či sú platiteľmi DPH alebo neplatiteľmi DPH. DPH pri dovoze tovaru sa vypočíta ako súčin základu DPH a sadzby DPH. Základom pre výpočet DPH pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru. Na účely výpočtu DPH sa ku nej pripočíta aj samotné clo a prípadne iné položky podľa § 24 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Prílohou rozhodnutia o prepustení tovaru do príslušného colného režimu bude aj výmer platieb (colného dlhu), ktoré musia byť dovozcom uhradené. Colný dlh v sebe zahŕňa samotné dovozné clo aj DPH pri dovoze tovaru. Lehota na zaplatenie colného dlhu je 10 dní odo dňa, keď je táto suma dovozcovi oznámená.

Článok pokračuje pod reklamou

Vývoz tovaru do Veľkej Británie po brexite od roku 2021

Obdobne ako dovoz, aj vývoz tovaru do Veľkej Británie ako do tretej krajiny od roku 2021 bude komplikovanejší. Môžu nastať dva scenáre vývoja:

  • na tovar vyvážaný do Veľkej Británie sa nebudú vzťahovať žiadne vývozné clá,
  • na niektoré tovary vyvážené do Veľkej Británie sa budú vzťahovať vývozné clá.

Predpokladá sa, že sa naplní skôr prvý scenár, a teda že na tovar vyvážaný do Veľkej Británie sa nebudú vzťahovať žiadne vývozné clá, keďže takýto postup sa uplatňuje aj voči iným tretím krajinám. Ak by sa na nejaký tovar po brexite predsa len vzťahovali nejaké vývozné clá, výšku cla vám vypočíta colný úrad a bude potrebné ho uhradiť.

Prečítajte si tiež

Bez ohľadu na to, či sa na vyvážaný tovaru budú alebo nebudú vzťahovať vývozné clá, bude potrebné absolvovať colné konanie. To sa začína podaním colného vyhlásenia colnému úradu, ktorým sa navrhne prepustenie tovaru do príslušného colného režimu. Dá sa očakávať, že u väčšiny vyvážaných tovarov do Veľkej Británie pôjde o colný režim vývoz. Spolu s colným vyhlásením je potrebné colnému úradu predložiť aj ďalšie dokumenty, na základe ktorých bude možné vykonať kontrolu údajov deklarovaných v colnom vyhlásení. Na základe podaného colného vyhlásenia následne prebehne colné konanie so všetkými colnými formalitami. Jeho výsledkom bude rozhodnutie o prepustení alebo neprepustení tovaru do príslušného colného režimu.

V prípade vývozu tovaru do tretích krajín sa DPH neplatí. Podľa § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je od DPH oslobodené dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Preto ak vyvážate tovar do Veľkej Británie, budete predávať bez DPH. Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru je platiteľ DPH povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru.

O prepustení tovaru do príslušného colného režimu vydá colný úrad rozhodnutie (colné rozhodnutie o prepustení tovaru do režimu vývoz). Prepustenie tovaru do colného režimu vývoz bude povolené za podmienky, že predmetný tovar opustí colné územie Európskej únie v rovnakom stave, v akom sa nachádzal v okamihu prijatia colného vyhlásenia.

Dodanie a nadobudnutie služby do a z Veľkej Británie od roku 2021

Ako bude vyzerať obchod v oblasti služieb s Veľkou Britániou po skončení prechodného obdobia brexitu, teda po 31. decembri 2020, bude do veľkej miery závisieť od toho, na akých pravidlách sa dovtedy dohodnú Európska únia a Veľká Británia.

Prečítajte si tiež

Zatiaľ čo vývozné alebo dovozné clo sa na žiadne služby nevzťahuje, tak oblasť služieb je pomerne rozsiahlou problematikou z hľadiska DPH. Konkrétny postup z hľadiska DPH pri dodaní alebo nadobudnutí služieb závisí od mnohých faktorov. Napríklad, od miesta dodania služby, postavenia kupujúceho a predávajúceho (tzv. „zdaniteľná osoba“ alebo „nezdaniteľná osoba“), či je alebo nie je slovenský podnikateľ platiteľom DPH a podobne. Okrem toho existuje v oblasti úpravy služieb viacero výnimiek a špecifických pravidiel.

Aj od týchto všetkých faktorov závisí napríklad to, či slovenský podnikateľ odberateľovi z Veľkej Británie fakturuje s DPH alebo bez DPH, či mu vzniká povinnosť registrácie sa pre DPH na Slovensku alebo dokonca vo Veľkej Británii, či musí alebo nemusí vystavovať faktúru, prípadne či pri nadobudnutí služby má alebo nemá nárok na odpočítanie DPH.

Rozsiahlej problematike dodávania služieb do tretích krajín sa podrobne venuje náš článok Poskytovanie a fakturácia služieb do zahraničia (tretích krajín) a DPH.

Aké pravidlá sa po vzájomnej dohode budú napokon uplatňovať medzi SR a Veľkou Britániou, nájdete v článku Obchodovanie po Brexite (DPH, clá) od roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Od startupu k svetovej špičke: barefoot obuv od Be Lenka si získala zákazníkov po celom svete

Ako sa im podarilo napriek nedôvere okolia preraziť vo svete, naučiť ľudí bez obáv nakupovať barefoot-y online a pritiahnuť zahraničných kolegov do Žiliny?

B2B predaj ako príležitosť rásť: na čo dať pozor?

Pôsobenie na B2B trhu má výrobcovi pomôcť a nie uškodiť. Preto ak firma tento krok plánuje, mala by poznať možné riziká. Na čo sa treba pripraviť?

Vrátenie (refundácia) DPH zaplatenej v zahraničí

Aké sú podmienky pre vrátenie DPH zo zahraničia? Akým spôsobom a z akých nákupov sa môže DPH žiadať naspäť? Dokedy najneskôr je potrebné o refundáciu DPH žiadať?

Nové opatrenia EÚ na zvýšenie kyberbezpečnosti

Európska únia zavádza nové nariadenie „DORA“ a smernicu „NIS2“ na zvýšenie kyberbezpečnosti finančných inštitúcií aj firiem z viacerých odvetví. Koho sa novinky týkajú a čo prinesú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky