Obchodovanie po Brexite (DPH, clá) od roku 2021

Aké pravidlá sa uplatňujú pre dovoz/vývoz tovaru a služby medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou od 1. januára 2021? Obchodnú dohodu medzi týmito stranami sa podarilo uzavrieť, oficiálne ju ešte musí schváliť Európsky parlament.

Od 1. januára 2021 už neplatí tzv. prechodné obdobie medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“). Znamená to aj uplatnenie nových obchodných pravidiel, ako aj pravidiel v oblasti cla a DPH.

Uplynutím prechodného obdobia Veľká Británia definitívne vystúpila z Európskej únie a prestala byť súčasťou colnej únie jednotného trhu EÚ. Aj napriek mnohým obavám sa napokon stihol prijať balíček dohôd o budúcich vzťahoch Európskej únie s Veľkou Britániou, ktorý pozostáva z 3 samostatných dohôd:

  • Dohoda o obchode a spolupráci (ďalej len „obchodná dohoda“),
  • Dohoda o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností,
  • Dohoda o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie.

Dohody boli zatiaľ schválené parlamentom Veľkej Británie dňa 30. decembra 2020, ale ešte ich musí schváliť aj Európsky parlament, čo sa predpokladá až koncom februára 2020 a po tomto kroku nadobudnú skutočne právoplatnosť.

Clo a colné konanie medzi EÚ a Veľkou Britániou po 1. januári 2021

Od 1. januára 2021 platí, že Veľká Británia je pre krajiny Európskej únie tretím štátom. V prípade tovaru tak už nepôjde o dodanie a nadobudnutie tovaru, ale o vývoz a dovoz tovaru a v tejto spojitosti sa budú uplatňovať aj odlišné pravidlá. Tovary dovezené z Veľkej Británie, ako aj naopak tovary vyvezené do Veľkej Británie je od roku 2021 potrebné precliť ako v prípade tovarov z tretích krajín. Ak podnikatelia dovezú z a do Veľkej Británie tovar, bude sa podľa obchodnej dohody na väčšinu tovarov uplatňovať nulová alebo znížená sadzba pre dovozné clo. Bude však potrebné podať colné vyhlásenie. Tovar bude tiež podliehať colnému dohľadu a colným kontrolám na hraniciach.

Uplatňovať sa budú prípadné zákazy a obmedzenia podľa druhu tovaru, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencií.

Pre potreby podania elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia je potrebné mať kvalifikovaný elektronický podpis, nainštalované podpisové komponenty v počítači z webstránky slovensko.sk, aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb a registráciu v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok.

Potrebné bude aj vybavenie čísla EORI, ktoré sa používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov Európskej únie.

Aj keď colné poplatky zahŕňajú nulové alebo znížení sadzby cla na základe obchodnej dohody, ich súčasťou je však aj DPH a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý je predmetom DPH alebo spotrebnej dane.

Na rozdiel od doterajšieho voľného pohybu tovarov však budú Veľká Británia a Európska únia uplatňovať svoje vlastné regulačné štandardy, čím sa do istej miery skomplikuje vzájomný obchod, no zároveň sa tým zaručí dôležitá potreba dodržiavania prísnych pravidiel Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a tiež všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Dohoda však súčasne poskytne možnosti, ako naopak zabrániť zbytočným prekážkam v obchode z dôvodu regulácie na oboch stranách.

V porovnaní s dohodami, ktoré uplatňuje Európska únia s inými tretími štátmi, napr. Kanadou alebo Japonskom, sa s Veľkou Britániou uplatňujú oveľa „miernejšie“ pravidlá, keďže podľa obchodnej dohody s Veľkou Britániou bude obchod bez ciel a bez kvót v prípade väčšiny tovarov, vrátane citlivých poľnohospodárskych produktov.

Slovenská republika vo vzťahu s Veľkou Britániou dohodla dôležité flexibility v rámci pravidiel pôvodu vo väzbe na ofenzívne záujmy slovenského priemyslu. Ide konkrétne o produkciu televízorov v Slovenskej republike, ktorým správne nastavené pravidlá umožnia vstupovať na trh Veľkej Británie naďalej bez cla. Ďalej aj v prípade automobilového priemyslu si Slovensko presadilo výhodnejšie pravidlá do konca roka 2026 tak, aby sa neprerušil obchod s hybridnými a elektrickými automobilmi bez cla a bez prekážok.

Obchodná dohoda ale neupravuje oblasť DPH v samotných členských štátoch, a preto, ak sa nebude vymeriavať clo, tak DPH prípadne spotrebná daň sa vyberať bude.

DPH po 1. januári 2021 – vývoz tovaru z EÚ do Veľkej Británie

V prípade vývozu tovaru do Veľkej Británie sa rovnako ako pri vývoze tovaru do tretích krajín DPH neuplatní. Tento vývoz je na základe ustanovenia § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „zákon o DPH“) od DPH oslobodený, ktoré hovorí, že dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.

Vývoz tovaru do Veľkej Británie sa už nebude uvádzať do súhrnného výkazu, ale len do daňového priznania na riadok 15. Pri vývoze tovaru sa základ dane uvádza za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k výstupu tovaru z územia Európskej únie.

Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru je platiteľ DPH povinný preukázať. V tejto súvislosti novela zákona o DPH od roku 2021 upravuje ustanovenie § 47 ods. 3, ktoré hovorí o tom, ako je potrebné preukázať oslobodený vývoz tovaru na územie tretieho štátu.

Odoslanie alebo prepravu tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu je platiteľ DPH povinný preukázať dokladom o odoslaní alebo o preprave tovaru a:

  1. colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, alebo
  2. inými dôkazmi podľa osobitného predpisu, ak ide o:
    1. podanie ústneho colného vyhlásenia pre vývoz tovaru alebo
    2. vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie pre vývoz tovaru.

Podľa colných predpisov tak dôkazom môže byť napríklad aj doklad o zaplatení, exemplár príjemcom potvrdeného dodacieho listu a iné.

DPH po 1. januári 2021 – dovoz tovaru z Veľkej Británie do EÚ

Pre dovoz tovaru z Veľkej Británie do Európskej únie platí, že DPH je potrebné zaplatiť. DPH sa však uplatňovala aj v prípade nadobudnutia tovaru z Veľkej Británie pred 1. januárom 2021, teda aj pred Brexitom. Rozdiel je však v „procese“ zaplatenia DPH. Pred tým, ako sa Veľká Británia stala tretím štátom platili pravidlá rovnaké ako v prípade nadobudnutia tovaru z akéhokoľvek iného členského štátu Európskej únie, a teda samozdanenie tovaru, pre ktorý patria pravidlá uvedené nižšie.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ išlo o nadobudnutie tovaru na Slovensku, nadobúdateľovi tovaru vzniká povinnosť nadobudnutý tovar zdaniť slovenskou DPH. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu znamená povinnosť pre nadobúdateľa tovaru priznať DPH prostredníctvom daňového priznania. Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom.

Od 1. januára 2021 sa už nebudú podnikatelia riadiť pravidlami nadobudnutia tovaru, ale pravidlami pre dovoz. Dovozom tovaru podľa § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na DPH vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak. Tento postup platí pre platiteľov DPH aj pre neplatiteľov.

Základom pre výpočet DPH pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru. Na účely výpočtu DPH sa ku nej pripočíta aj samotné clo a prípadne iné položky podľa § 24 zákona o DPH.

Prílohou rozhodnutia o prepustení tovaru do príslušného colného režimu bude aj výmer platieb (colného dlhu), ktoré musia byť dovozcom uhradené. Colný dlh v sebe zahŕňa samotné dovozné clo aj DPH pri dovoze tovaru. Lehota na zaplatenie colného dlhu je 10 dní odo dňa, keď je táto suma dovozcovi oznámená.

Platí, že oslobodený od DPH je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Vrátenie DPH z Veľkej Británie slovenským podnikateľom po 1. januári 2021

Pre DPH zaplatenú za obdobie od 1. januára 2021 už nebude platiť postup, ktorý sa uplatňoval pre vrátenie DPH z Veľkej Británie po starom. Podnikatelia budú musieť preveriť pravidlá, ktoré uplatňuje Veľká Británia v tejto súvislosti.

DPH po 1. januári 2021 – prijatie a dodanie služby medzi EÚ a Veľkou Britániou

V prípade prijatia služieb z Veľkej Británie budú platiť rovnaké pravidlá, ako platili pred 1. januárom 2021. Obdobný postup, ktorý platí pre prijaté služby z iného členského štátu Európskej únie, platí aj pre prijatie služby z tretieho štátu, t. j. aj z Veľkej Británie po 1. januári 2021.

Prečítajte si tiež

Ak je prijatá služba dodaná podnikateľom z tretieho štátu alebo iného členského štátu Európskej únie, pričom sa miesto dodania určilo podľa miesta usadenia tuzemského podnikateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, potom podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH zdaniteľná osoba prípadne právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, sú povinné platiť DPH v tuzemsku. DPH sa priznáva prostredníctvom daňového priznania v riadku 11 a 12 daňového priznania.

V prípade dodania služieb, ktorých miestom dodania je vo Veľkej Británii, dochádza k menšej zmene. Postup pre uplatnenie DPH ostáva však rovnaký. Poskytnutie služby, ktorá má miesto dodania v treťom štáte alebo v inom členskom štáte, platiteľ DPH v Slovenskej republike nezdaňuje.

Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH dodá službu pre podnikateľov z tretích štátov (usadenie v treťom štáte), je miesto dodania tretí štát, t. j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku.

Zmena spočíva v skutočnosti, že služby dodané do Veľkej Británie od 1. januára 2021 sa už nebudú uvádzať v súhrnnom výkaze, pretože v ňom sa uvádzajú len služby dodané do iného členského štátu (vypustený bol teda aj kód štátu GB v elektronickom tlačive súhrnného výkazu). Výnimkou budú dodania tovarov do Severného Írska uskutočnené od 1. januára 2021, ktoré sa budú uvádzať v súhrnnom výkaze s osobitnou predponou XI. Táto výnimka sa vzťahuje na tovary, na ktoré bude naďalej platiť legislatíva EÚ. Uvedené vyplýva zo smernice Rady (EÚ) 2020/1756, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku. Uvedená smernica sa nebude transponovať do zákona o DPH, pretože zákon o DPH neobsahuje predpony identifikačných čísiel v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zapísaná ako asistent daňového poradcu v registri Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Komu sa oplatí byť platiteľom DPH a komu nie

Kedy by mal podnikateľ zvážiť, či sa stať platiteľom DPH alebo nie? Kedy sa mu to môže oplatiť a kedy naopak nie? A aké povinnosti ho čakajú, ak sa stane platiteľom DPH?

Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod)

Návod, ako krok za krokom postupovať pri dovoze tovaru v hodnote do 150 eur z tretích krajín, napríklad z Číny, pri ktorom treba od 1.7.2021 platiť DPH a podávať colné vyhlásenie.

Clo a DPH pri zásielkach z tretích krajín: začali platiť nové e-commerce pravidlá

Vo všetkých krajinách Európskej únie už platia nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Čo sa mení?

Daňové kontroly zamerané na odpočet DPH z nehnuteľností a z áut

Finančná správa preverovala uplatňovanie odpočtu DPH v súvislosti s obstaraním nehnuteľnosti. Najbližšie sa zameria aj na luxusné automobily.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky