Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia o jej schválení do registra účtovných závierok upravuje § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

V tomto článku nájdete informácie o lehote na zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, o lehote na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a o spôsobe uloženia účtovnej závierky a oznámenia o jej schválení do registra.

Aká je lehota na zostavenie účtovnej závierky za rok 2021 (v roku 2022)?

Podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V tomto prípade je potrebné sa riadiť práve osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ktorý upravuje, že účtovná jednotka je povinná uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra najneskôr v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Vyššie uvedené znamená, že ak účtovná jednotka podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v riadnej lehote do 31. marca 2022, v tomto termíne je povinná aj zostavenú účtovnú závierku za rok 2021 uložiť do registra účtovných závierok.

Podrobné informácie o účtovnej závierke nájdete v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)Účtovná závierka neziskovej organizácie od 1.1.2022 už len elektronicky.

Aká je lehota na schválenie účtovnej závierky za rok 2021 (v roku 2022)?

Účtovná jednotka je povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do jedného roka od skončenia obdobia, za ktoré sa zostavuje. To znamená, že účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie:

  • kalendárny rok, t. j. od 1.1.2021 do 31.12.2021, zostaví účtovnú závierku k 31.12.2021 a je povinná ju schváliť najneskôr do 31.12.2022,
  • hospodársky rok, napr. od 1.4.2021 do 31.3.2022, zostaví účtovnú závierku k 31.3.2022 a je povinná ju schváliť najneskôr do 31.3.2023.

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku do lehoty na jej uloženie do registra účtovných závierok (napr. ak podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v riadnej lehote do 31.3.2022 a nebude mať k tomuto dňu účtovnú závierku schválenú), môže ju uložiť do registra účtovných závierok aj ako neschválenú, avšak stále platí, že ju musí schváliť vo vyššie uvedenej lehote.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná následne v zákonnej lehote uložiť do registra účtovných závierok oznámenie o jej schválení.

Poznámka: Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, účtovnú závierku neschvaľuje.

Aká je lehota na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok za rok 2021 (v roku 2022)?

Účtovná jednotka, ktorá schváli účtovnú závierku až po jej uložení do registra účtovných závierok, je povinná uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra, a to najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Na oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky použije účtovná jednotka vzor oznámenia, ktorý určuje Ministerstvo financií SR. Upozorňujeme, že Opatrením z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74 ustanovilo MF SR nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, platný od 1.1.2022. Je preto potrebné, aby každá účtovná jednotka, ktorá schváli účtovnú závierku po 1.1.2022 oznámila dátum schválenia účtovnej závierky na tomto novom tlačive, a to bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré účtovná závierka schvaľuje.

Na stiahnutie: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Ako uložiť účtovnú závierku a oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2021 (v roku 2022) do registra účtovných závierok?

Účtovnú závierku, ako aj oznámenie o schválení účtovnej závierky účtovná jednotka neukladá sama priamo do registra účtovných závierok, ale prostredníctvom správcu dane (t. j. daňového úradu). To znamená, že účtovnú závierku, ako aj oznámenie o schválení účtovnej závierky predloží účtovná jednotka správcovi dane, ktorý ich uloží do registra za účtovnú jednotku.

Existujú 2 možnosti uloženia účtovnej závierky, resp. oznámenia o schválení účtovnej závierky, a to:

  • elektronicky,
  • listinne.

Účtovné jednotky, ktoré sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, musia predložiť účtovnú závierku, ako aj oznámenie o jej schválení výlučne elektronicky. Pozor prvýkrát od 1.1.2022 sú povinné uložiť účtovnú závierku elektronicky aj neziskové organizácie. Viac sa dozviete v článku Účtovná závierka neziskovej organizácie od 1.1.2022 už len elektronicky.

Prečítajte si tiež

Účtovné jednotky, ktoré nie sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, môžu účtovnú závierku a oznámenie o schválení účtovnej závierky doručiť správcovi dane v listinnej podobe, a to osobným podaním na podateľni daňového úradu alebo poštovou zásielkou.

Poznámka: K oznámeniu o schválení účtovnej závierky nie je potrebné pripojiť žiadne prílohy.

Kedy musí účtovnú jednotka overiť účtovnú závierku audítorom za rok 2021 (v roku 2022)?

Účtovná jednotka musí mať overenú účtovnú závierku audítorom, ak spĺňa kritériá uvedené v § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve, napr. ak pôjde o účtovnú jednotku, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, tá bude posudzovať, či za účtovné obdobie kalendárneho roka 2021 celková suma majetku presiahla sumu 3 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 6 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 40. To, ako sa zmenili podmienky pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2020 nájdete aj s praktickými príkladmi v článku Povinnosť auditu – zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022.

Sú účtovné závierky každej účtovnej jednotky verejne prístupné?

Register účtovných závierok do ktorého účtovné jednotky ukladajú účtovnú závierky, ako aj oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a iné dokumenty, sa člení na verejnú a neverejnú časť. Verejná časť je tá časť registra, ktorá je dostupná pre širokú verejnosť a nájdeme tam účtovné závierky napr.:

  • obchodných spoločností,
  • družstiev,
  • štátnych podnikov,
  • a pod.,

pričom od 1.1.2022 sa táto verejná časť registra rozširuje aj o dokumenty občianskych združení, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov. O tejto zmene, ako aj o ďalších zmenách od roku 2022, sme vás informovali v článku 25 zmien v daniach a účtovníctve od roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.

Ako prejsť na digitálnu kanceláriu

Chcete digitalizovať kanceláriu? V článku prinášame užitočné a najmä praktické rady, ako sa zbaviť papierov a využiť moderné nástroje v oblasti digitalizácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky