Faktúra platiteľa DPH a jej vzor v roku 2018

Kto má povinnosť vystaviť faktúru podľa zákona o DPH? Aké náležitosti musí obsahovať faktúra platiteľa DPH v roku 2018? Prinášame prehľad a vzorovú ukážku.

Čo je to faktúra a kto je povinný ju vystaviť?

§ 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) ustanovuje, že faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Za faktúru sa považuje aj doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (tzv. dobropis, ťarchopis).

Podľa zákona o DPH má povinnosť vyhotoviť faktúru s predpísanými náležitosťami:

 • platiteľ DPH,
 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom (pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte),
 • každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu,
 • zahraničná osoba zastupovaná daňovým zástupcom podľa § 69a) a § 69aa).

Aké náležitosti musí obsahovať faktúra platiteľa DPH v roku 2018?

Náležitosti, ktoré musí obsahovať faktúra platiteľa DPH sú ustanovené viacerými zákonmi. Faktúra však nemá podľa zákona predpísanú formu (t. j. nie je ustanovené to, ako má faktúra vyzerať).

Náležitosti faktúry platiteľa DPH sa musia riadiť týmito zákonmi:

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Článok pokračuje pod reklamou

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty musí faktúra platiteľa DPH obsahovať tieto náležitosti, ktoré sú uvedené aj v § 74 zákona o DPH:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania , prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • meno priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa uvedeného paragrafu,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/Es o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy (uvedenej v § 66 zákona),
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 5 (odberateľ podľa tohto odseku môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak je medzi nimi uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom),
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitný úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar/umelecké diela/zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Podľa Obchodného zákonníka musí byť na faktúre uvedené najmä obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, označenie registra v ktorom je osoba zapísaná a taktiež aj číslo toho zápisu.

Faktúra nie je len daňovým, ale aj účtovným dokladom. Ak má byť považovaná faktúra aj za účtovný doklad, musí obsahovať náležitosti uvedené v §10 zákona o účtovníctve. Ide predovšetkým o:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu a ostatné náležitosti.

Viac o náležitostiach faktúry podľa zákona o účtovníctve sa dočítate v článku Faktúra a jej vzor v roku 2018

Vzorovú ukážku faktúry platiteľa DPH v roku 2018 si môžete stiahnuť tu. Upozorňujeme však, že ide o nezáväzný vzor, keďže legislatíva upravuje iba obsah

Aké povinné náležitosti musí faktúra spĺňať v roku 2020 nájdete v článku Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky