Faktúra neplatiteľa DPH a jej vzor v roku 2018

Aké údaje musí obsahovať faktúra neplatiteľa DPH? Prinášame prehľad povinných náležitostí a ukážku, ktorá môže poslúžiť ako vzor.

Náležitosti faktúry neplatiteľa DPH v roku 2018

Faktúra musí obsahovať náležitosti, ktoré sú dané týmito zákonmi:

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Obchodný zákonník ustanovuje náležitosti, ktoré má spĺňať faktúra ako obchodný dokument. Podnikateľ je povinný na obchodnom dokumente (faktúre) uvádzať najmä svoje obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, označenie registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný a taktiež aj číslo zápisu do registra.

Článok pokračuje pod reklamou

Náležitosti faktúry podľa zákona o účtovníctve

Faktúra podľa zákona o účtovníctve musí obsahovať:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napríklad: Vystavená faktúra č. 2018001),
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (napríklad: Fakturujeme Vám murárske práce za mesiac marec 2018, označíme účastníkov tak, že uvedieme názov a identifikačné údaje ako dodávateľa tak aj odberateľa),
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva (napríklad: 37,5 hodín v jednotkovej cene 7 Eur/hod., celková suma: 262,50 Eur),
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia (ide napríklad o dátum splnenia dodávky, prijatia preddavku a pod.),
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (podpisovým záznamom sa rozumie podľa zákona o účtovníctve účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis.),
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH

Neplatiteľ DPH vystavuje faktúru podľa zákona o DPH len v dvoch prípadoch, a to:

 • pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu,
 • pri poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a pri prijatí platby pred dodaním služby.

Viac o náležitostiach faktúry podľa zákona o DPH sa dočítate v článku Faktúra a jej vzor v roku 2018.

Odlišnosť faktúry neplatiteľa DPH od faktúry platiteľa DPH

Napriek tomu, že to žiadny zákon neustanovuje, na faktúre neplatiteľ DPH uvádza zvyčajne poznámku „Nie sme platiteľmi DPH“. Táto poznámka je uvedená pri identifikačných údajoch dodávateľa a tak, odberateľ hneď vie identifikovať, že si z tejto faktúry nebude môcť odpočítať DPH.

Prečítajte si tiež

Samozrejmou odlišnosťou je, že neplatiteľ DPH pri svojich identifikačných údajoch neuvádza žiadne IČ DPH. Ak podnikateľ fakturuje napr. dodanie služby do zahraničia a z toho dôvodu je registrovaný ako firma registrovaná podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty, má pridelené IČ DPH a faktúru je povinný vystaviť vrátane náležitostí podľa zákona o DPH (do zahraničia). Avšak, ak takýto podnikateľ fakturuje službu na Slovensku, IČ DPH na faktúre neuvádza.

V neposlednom rade treba spomenúť aj odlišnosť v tom, že neplatiteľ DPH pri mnohých službách fakturuje sumu bez DPH. Fakturovaná suma bez DPH je konečná suma, ktorú od zákazníka (odberateľa) dodávateľ požaduje zaplatiť. Viac informácií sa dočítate v článku Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?

Zákony upravujú iba obsah faktúry, nie jej formu. Pripravili sme však ukážku faktúry neplatiteľa DPH, ktorá môže poslúžiť ako vzor.

Aké povinné náležitosti musí faktúra spĺňať v roku 2020 nájdete v článku Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky