Dobropisy a ťarchopisy (oprava základu dane)

Kedy sa vystavuje dobropis či ťarchopis? Aký vplyv majú na základ dane a DPH? Prinášame informácie aj o tom, ako ich uviesť v daňovom priznaní, či ako ich zaúčtovať.

Opravu základu dane upravuje § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Napriek tomu, že sa v zákone o DPH pojem „dobropis“ alebo „ťarchopis“ nenachádza, v praxi sú tieto pojmy častejšie využívané ako „oprava základu dane“. To, v ktorom prípade vystavuje daňovník dobropis alebo ťarchopis a aký je ich vplyv na základ dane, či samotnú DP, si popíšeme v článku.

Čo je to dobropis a kedy sa používa?

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) sa dobropisom opraví základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu pri:

 • úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby,
 • úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru (napr. z dôvodu reklamácie),
 • znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. z dôvodu dodatočného priznania zliav, či bonusov).

Dobropis vystavuje ten daňovník, ktorý vystavil pôvodnú faktúru, pričom dobropis nie je možné vystaviť v iných prípadoch, než vo vyššie uvedených (napr. ak daňovník vystaví faktúru, ktorá obsahovala nesprávne údaje, v tomto prípade je potrebné pôvodnú faktúru opraviť).

Podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH sa základ dane a daň nemusí opraviť, ak platiteľ dane zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že sa na takomto postupe obidve strany písomne dohodli.

Čo je to ťarchopis a kedy sa používa?

Podľa § 25 ods. 1 písm. c) sa ťarchopisom opraví základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu pri:

 • zvýšení ceny tovaru alebo služby (napr. z dôvodu nedodržania podmienok odobratia určitého množstva tovaru).

Ťarchopis vystavuje ten daňovník, ktorý vystavil pôvodnú faktúru a len vo vyššie uvedenom prípade, t. j. ak je potrebné opraviť základ dane z dôvodu zvýšenia ceny tovaru alebo služby.

Kedy nejde o opravu základu teda (nevystavuje sa dobropis, resp. ťarchopis)?

Dobropis, resp. ťarchopis nie je možné vystaviť v iných prípadoch, než v prípadoch, ktoré sme uviedli. To znamená, že dobropis, resp. ťarchopis nemôže daňovník vystaviť, ak pôvodná faktúra obsahovala nesprávne údaje, ako napr. nesprávne uvedené množstvo tovaru, či rozsah dodanej služby.

V prípade, ak daňovník urobí chybu pri vystavení faktúry, pričom nejde o dôvody, pri ktorých je možné vystaviť dobropis, resp. ťarchopis, je nutné, aby pôvodná faktúra bola opravená, a to v súlade s § 34 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na čo si dať pozor pri vyhotovení dobropisu a ťarchopisu?

Prečítajte si tiež

Nakoľko podľa § 71 ods. 2 sa za faktúru považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pri vystavení dobropisu, resp. ťarchopisu postupuje daňovník, rovnako ako pri vystavení faktúry.

Vystavený dobropis alebo ťarchopis je však oproti „bežnej“ faktúre iný v tom, že:

 • na faktúre (dobropise alebo ťarchopise) by malo byť slovné označenie iné ako pri „bežnej“ faktúre, z ktorého bude zrejmé, že ide o opravenie základu dane (napr. slovné označenie „dobropis“, „ťarchopis“, „doklad o oprave základu dane“, „opravná faktúra“),
 • dobropis alebo ťarchopis sa musí odvolávať na pôvodnú faktúru, ku ktorej sa vystavuje a údaje, ktoré sa menia, t. j. musí obsahovať aj poradové číslo pôvodné faktúry,
 • sumy na dobropise sa označujú znamienkom mínus,
 • pri forme úhrady môže byť uvedené „vzájomný zápočet“, a to v prípade, ak pôvodná faktúra, ešte nebola uhradená,
 • lehota na vystavenie dobropisu alebo ťarchopisu je 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodujúca pre vykonanie opravy základu dane, avšak v prípade dobropisu môže byť dátum vystavenia dobropisu aj deň vrátenia tovaru, či deň reklamácie a pod.
Prečítajte si tiež

Pri oprave základu dane je dôležité aj to, že sa použije tá sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje. Uvedené znamená, že ak bola na pôvodnej faktúre uvedená sadzba dane 20 %, aj na dobropise, resp. ťarchopise musí byť uvedená sadzba dane 20 %.

Vplyv dobropisu a ťarchopisu na základ dane a DPH

Vplyv dobropisu na základ dane a DPH:

 • u dodávateľa – platiteľa DPH, ktorý vystavuje dobropis, predstavuje zníženie základu dane a DPH. Uvedené znamená, že výsledná daň na úhradu z daňového priznania sa mu v konečnom dôsledku zníži, resp. nadmerný odpočet sa zvýši,
 • u odberateľa – platiteľa DPH, ktorý prijíma dobropis, predstavuje zníženie odpočtu DPH. Uvedená znamená, že výsledná daň na úhradu z daňového priznania sa mu v konečnom dôsledku zvýši, resp. nadmerný odpočet sa zníži.

Ťarchopis, má opačný vplyv na základ dane a DPH ako dobropis, a to nasledovný:

 • u dodávateľa – platiteľa DPH, ktorý vystavuje ťarchopis, predstavuje zvýšenie základu dane a DPH. Uvedené znamená, že výsledná daň na úhradu z daňového priznania sa mu v konečnom dôsledku zvýši, resp. nadmerný odpočet sa zníži,
 • u odberateľa – platiteľa DPH, ktorý prijíma ťarchopis, predstavuje zvýšenie odpočtu DPH. Uvedená znamená, že výsledná daň na úhradu z daňového priznania sa mu v konečnom dôsledku zníži, resp. nadmerný odpočet sa zvýši.

Dobropis a ťarchopis v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

Podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane (odberateľ v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane).

Pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

V prípade, ak dodávateľ dobropis alebo ťarchopis nevyhotovuje, opravu uvedie v tom zdaňovacom období, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

Dobropis, resp. ťarchopis uvádzame v daňovom priznaní k DPH v nasledovných riadkoch uvedených v tabuľke:

Dobropis a ťarchopis v daňovom priznaní k DPH
Platiteľ DPH – dodávateľ (vystavený dobropis/ťarchopis) Platiteľ DPH – odberateľ (prijatý dobropis/ťarchopis)
Pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku základ dane – riadok 26 DPH – riadok 27 DPH – riadok 28 (základ dane sa neuvádza)
Pri dodaní tovaru do iného členského štátu základ dane – riadok 16 (daň sa neuvádza) základ dane – riadok 26 DPH – riadok 27, riadok 28

Dobropis, resp. ťarchopis uvádzame v kontrolnom výkaze k DPH v nasledovných riadkoch uvedených v tabuľke:

Dobropis a ťarchopis v kontrolnom výkaze k DPH
Platiteľ DPH – dodávateľ (vystavený dobropis/ťarchopis) Platiteľ DPH – odberateľ (prijatý dobropis/ťarchopis)
Oddiel C.1, ak je dobropis vystavený ku faktúre, ktorá sa uvádza v oddiele A.1, resp. A.2 Oddiel C.2
Oddiel D, ak je dobropis vystavený ku faktúre, ktorá sa uvádza v oddiele D
Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie dobropisu a ťarchopisu u dodávateľa

Vystaveným dobropisom dodávateľ znižuje pôvodne zaúčtované výnosy a zároveň tento vystavený dobropis u neho predstavuje:

 • zníženie pôvodne zaúčtovanej pohľadávky: ak pôvodná faktúra nebola uhradená,
 • záväzok voči odberateľovi: ak pôvodná faktúra bola uhradená.

Práve v závislosti od toho, či pôvodná faktúra je alebo nie je uhradená v čase vystavenia dobropisu závisí aj spôsob jeho účtovania, nakoľko ak:

 • pôvodná faktúra ešte nebola uhradená, dobropis sa zaúčtuje rovnakým spôsobom ako vystavená faktúra, ale so znamienkom mínus (t. j. zníži sa výnos, ako aj pohľadávka voči odberateľovi – napríklad účet 311),
 • pôvodná faktúra už bola uhradená, dobropisom sa síce zníži výnos, ale zaúčtuje sa ako záväzok voči odberateľovi s použitím účtu 325 – Ostatné záväzky.

Vystaveným ťarchopisom dodávateľ zvyšuje pôvodne zaúčtované výnosy a zároveň vystavený ťarchopis predstavuje zvýšenie pôvodne zaúčtovanej pohľadávky. Uvedené znamená, že vystavený ťarchopis sa účtuje rovnako, ako pôvodná faktúra, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je uhradená.

Účtovanie dobropisu a ťarchopisu u odberateľa

Prijatý dobropis u odberateľa znižuje pôvodne zaúčtované náklady, resp. predstavuje zníženie hodnoty zásob, prípadne majetku a zároveň prijatý dobropis u neho predstavuje:

 • zníženie pôvodne zaúčtovaného záväzku: ak pôvodná faktúra nebola uhradená,
 • pohľadávku voči dodávateľovi: ak pôvodná faktúra bola uhradená.
Prečítajte si tiež

Aj v tomto prípade závisí spôsob účtovania prijatého dobropisu, od toho, či v čase prijatia dobropisu, je pôvodná faktúra uhradená alebo nie, nakoľko ak:

 • pôvodná faktúra ešte nebola uhradená, dobropis zaúčtujeme rovnakým spôsobom ako prijatú faktúru, ale so znamienkom mínus (t. j. znížime náklad, ako aj záväzok voči dodávateľovi – napríklad účet 321),
 • pôvodná faktúra už bola uhradená, dobropisom síce znížime náklad, ale zaúčtujeme ho ako pohľadávku voči dodávateľovi s použitím účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Prijatý ťarchopis u odberateľa zvyšuje pôvodne zaúčtované náklady, resp. predstavuje zvýšenie hodnoty zásob, či majetku a predstavuje u odberateľa zvýšenie pôvodne zaúčtovaného záväzku. Uvedené znamená, že prijatý ťarchopis sa zaúčtuje rovnako, ako pôvodná faktúra, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je uhradená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Overovanie slovenských dokumentov na použitie v zahraničí (superlegalizácia a apostille)

Ako sa musia overiť listiny vydané slovenskými orgánmi, aby mohli byť uznané v zahraničí? Čo je apostille a superlegalizácia, aký je medzi nimi rozdiel a kedy nie sú potrebné?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky