Možnosti využitia elektronického občianskeho preukazu

Nové občianske preukazy vďaka elektronickým čipom ponúkajú široké spektrum možností ich využitia spojené hlavne so zaručeným elektronickým podpisom. Môžete s ním výrazne ušetriť.

Elektronické služby verejnej správy

V súčasnosti ešte nie je možné využívať všetky služby poskytované verejnou správou elektronicky. Plynutím času však ich počet postupne narastá. V našom článku sa budeme venovať len tým najdôležitejším službách, ktoré v elektronickej podobe už sú dostupné a je možné ich aj aktívne využívať s použitím nového typu občianskeho preukazu. Vo väčšine prípadov sa k nim pristupuje výhradne s použitím elektronického občianskeho preukazu cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Okrem toho je možné už dlhšiu dobu elektronicky komunikovať aj so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou správou. Komunikácia s týmito inštitúciami je pre každého podnikateľa nevyhnutnosťou a spravuje sa osobitným režimom. Zvyčajne funguje na základe rôznych dohôd o elektronickej komunikácii, kde nie je potrebný ani elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis. Elektronickou komunikáciou s nimi sa preto v tomto článku venovať nebudeme.

Správne a súdne poplatky pri používaní elektronických služieb

So službami verejnej správy sú spojené aj správne a súdne poplatky. Využívaním elektronických služieb je možné na správnych a súdnych poplatkoch v porovnaní s podaniami v listinnej podobe výrazne ušetriť.

Správne poplatky upravuje zákon č. 145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podľa § 6 tohto zákona, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba správnych poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku. Sadzba týchto poplatkov môže byť pri jednotlivých poplatkoch ustanovená aj inak. Znížená sadzba poplatkov pri elektronických podaniach s prílohami sa však uplatní len vtedy, ak sú aj tieto prílohy v elektronickej podobe. Súdne poplatky pri využití elektronických služieb bývajú väčšinou stanovené osobitne pre každý druh poplatku.

Od januára 2020 sa ruší platenie poplatkov pri individuálnych pracovnoprávnych alebo štátnozamestnaneckých sporoch. Viac sa o tejto zmene dočítate v článku Súdne poplatky pri pracovnoprávnych sporoch sa rušia k 1.1.2020.

Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Prostredníctvom portálu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky môžete elektronicky vybaviť viaceré služby týkajúce sa predovšetkým trvalého a prechodného pobytu. Potrebujete na to však elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom.

Zoznam bezplatných elektronických služieb:

 • podanie prihlásenia na trvalý pobyt,
 • podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia,
 • podanie prihlásenia na prechodný pobyt,
 • podanie odhlásenia z prechodného pobytu,
 • podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí,
 • podanie odhlásenia z prechodného pobytu v zahraničí,
 • zmena kontaktných údajov (e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, diskrétny údaj) zaevidované v informačnom systéme agendy občianskych preukazov,
 • nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu (k dispozícii až v budúcnosti).

Zoznam spoplatnených elektronických služieb:

Druh žiadosti Osobné podanie (v EUR) Elektronické podanie (v EUR)
Získanie potvrdenia o trvalom pobyte 5 2,5
Získanie potvrdenia o ohlásení trvalého pobytu v zahraničí 5 2,5
Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte 5 2,5
Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí 5 2,5

Živnostenské podnikanie

Veľké úľavy na poplatkoch možno dosiahnuť aj v oblasti živnostenského podnikania. Ak sa niektoré úkony uskutočnia na základe podania elektronickými prostriedkami a budú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, budú od poplatkov úplne oslobodené. Napríklad poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za voľnú živnosť je bezplatný, ak sa uskutoční elektronicky. Inak v sume 5 eur za každú voľnú živnosť. Je potrebné ich vykonať cez portál www.slovensko.sk s použitím elektronického občianskeho preukazu a pri niektorých sa vyžaduje aj zaručený elektronický podpis.

Druh žiadosti Osobné podanie (v EUR) Elektronické podanie (v EUR)
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú voľnú živnosť 5 0
Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa 3 0
Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3 0
Vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3 0
Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3 0
Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 3 0

Ďalšie elektronické služby na úseku živnostenského podnikania:

 • oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania.

Získanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia

Na portáli www.slovensko.sk je možné využiť aj službu určenú pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú záujem získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov (na základe iného ako živnostenského oprávnenia). Ide napríklad o činnosť audítorov, daňových poradcov, notárov, geodetov, kartografov, stavebných inžinierov, lekárov, ale napríklad aj o činnosť poisťovní, bánk, doplnkových dôchodkových spoločností, dôchodkových správcovských spoločností a podobne. Pre odoslanie elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného než živnostenského oprávnenia sa vyžaduje elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis.

Kataster nehnuteľností

Pri návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností možno elektronickým podaním cez portál www.katasterportal.sk ušetriť aj viac ako sto eur. Ak jeden z predávajúcich a kupujúcich nehnuteľnosti nemá zaručený elektronický podpis, môže elektronické návrhy podať len notár. Tým je však úspora na poplatkoch už menšia. Prehľad o týchto poplatkoch nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Druh žiadosti Osobné podanie (v EUR) Elektronické podanie (v EUR)
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 33
Žiadosť o urýchlené rozhodnutie do 15 dní o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 266 133
Ak účastníci konania pred podaním návrhu na vklad podajú elektronicky na stránke www.katasterportal.sk oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, vyššie uvedené poplatky budú znížené ešte o 15 eur.
Článok pokračuje pod reklamou

Obchodný register

Zaručený elektronický podpis má svoje uplatnenie aj pri podávaní návrhov na zápis podnikateľov do obchodného registra, zmenu údajov alebo výmaz údajov z obchodného registra. Podania je možné uskutočňovať cez online formuláre na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Na využitie týchto služieb nie je potrebný elektronický občiansky preukaz, ale zaručený elektronický podpis sa vyžaduje. Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku, ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami.

Druh žiadosti Osobné podanie (v EUR) Elektronické podanie (v EUR)
Návrh na zápis do obchodného registra:
1. akciovej spoločnosti 829,50 414,75
2. iných právnických osôb (s. r. o., k. s., v. o. s., družstvo) 331,50 165,75
3. fyzickej osoby podnikateľa 165,50 82,75
4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 331,50 165,75
5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa 33,00 16,50
6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 331,50 165,75
7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 165,50 82,75
Návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby 66,00 33,00

Okrem vyššie uvedených služieb, ktoré sú spoplatnené, možno využiť prostredníctvom online formulárov Ministerstva spravodlivosti SR aj tieto bezplatné elektronické služby:

 • návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra,
 • návrh (podnet) na začatie konania o zhode, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom,
 • námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu v obchodnom registri.

Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra

Prostredníctvom tejto služby na portáli www.slovensko.sk je možné elektronicky požiadať o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej alebo tlačenej podobe. Pri využití tejto služby sa nevyžaduje použitie zaručeného elektronického podpisu, ale elektronický občiansky preukaz na jej spustenie potrebovať budete. Ak ide o žiadosť, ktorej výsledkom má byť výpis v elektronickej podobe, výstupom služby bude elektronický výpis z obchodného registra podpísaný zaručeným elektronickým podpisom príslušnej inštitúcie. Pri žiadosti o výpis z obchodného registra v tlačenej podobe je výstupom výpis v papierovej podobe zaslaný na požadovanú adresu.

Za vyhotovenie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe zaplatíte poplatok 0,33 eur (od 1. januára 2015 sa navrhuje novelou Obchodného zákonníka bezplatné poskytnutie elektronického výpisu). Za vyhotovenie výpisu v tlačenej podobe zaplatíte poplatok 6,50 eur.

Žiadosť o uloženie listiny do zbierky listín

Pre podnikateľov môže byť zaujímavá aj možnosť elektronického podávania žiadostí o uloženie elektronickej listiny do zbierky listín. Môže ísť napríklad o uloženie dokumentov týkajúcich sa zmeny spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy obchodnej spoločnosti, stanov akciovej spoločnosti alebo družstva a ich úplné znenie po tejto zmene. Tiež môže ísť o dokumenty, ktorými sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym alebo dozorným orgánom alebo jeho členom. Pri žiadosti o uloženie listiny do zbierky listín sa vyžaduje aby boli elektronické dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom. K tejto službe je možné pristupovať len s elektronickým občianskym preukazom na portáli www.slovensko.sk.

Žiadosť o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín

Z portálu www.slovenko.sk je možné požiadať aj o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra. Je potrebné mať len elektronický občiansky preukaz, zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje. Kópia listiny obchodného registra môže byť vyhotovená buď v podobe elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom príslušnej inštitúcie alebo v tlačenej podobe a zaslaná na adresu uvedenú žiadateľom. Poplatok za vyhotovenie kópie listiny obchodného registra v elektronickej podobe je 0,33 eur bez ohľadu na počet strán. Pri kópii listiny obchodného registra v tlačenej podobe je už súdny poplatok za jej vyhotovenie stanovený na 0,33 eur za každú, aj začatú stranu.

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín

Elektronicky je možné cez portál www.slovensko.sk požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín obchodného registra. Žiadateľ si môže zvoliť, aby toto potvrdenie bolo vyhotovené v elektronickej alebo tlačenej podobe. Na túto službu je potrebné mať len elektronický občiansky preukaz, nevyžaduje sa použitie zaručeného elektronického podpisu. Ak je výsledkom služby elektronický potvrdenie o neexistencii listiny v zbierke listín, je podpísané zaručeným elektronickým podpisom príslušnej inštitúcie. Potvrdenie v tlačenej podobe bude žiadateľovi zaslané na ním uvedenú adresu. Súdny poplatok je pri potvrdení v podobe elektronického dokumentu 0,33 eur a pri tlačenej podobe potvrdenia 3 eurá.

Podávania návrhov na začatie konania (žalôb) na súdy

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii eŽaloby je možné podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v elektronickej podobe. Žaloby je možné podávať len k civilným veciam ako sú napr. občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra. Rovnako je možné vykonávať aj elektronické podania k už existujúcim konaniam, ktorými sa dopĺňa, mení alebo spresňuje prebiehajúce súdne konanie (napríklad žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov). Pre prístup k týmto službám sa nevyžaduje elektronický občiansky preukaz, ale použitie zaručeného elektronického podpisu ich využitie výrazne zjednoduší.

Nové podania sa vyhotovujú výlučne prostredníctvom na to zverejneného osobitného formuláru, ktorý je potrebné potom vypĺňať cez osobitnú aplikáciu. Podania k existujúcemu súdnemu konaniu už môžu byť vyhotovené v akceptovaných formátoch elektronických dokumentov. Elektronické podania vo veci samej (začatie konania – žaloba, spätvzatie návrhu, zmena návrhu, odvolanie) nemusia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, ale v tom prípade je potrebné do troch dní od doručenia súdu predložiť originály v listinnej podobe. Ak podania vo veci samej budú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, nie je potrebné dodatočné predloženie originálov v listinnej podobe. Elektronické podania, ktoré neobsahujú návrh vo veci samej nemusia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom a nie je nutné ich ani dopĺňať predložením originálu v listinnej podobe.

Návrhy na začatie konania podliehajú súdnym poplatkom. Ak sú aj tieto podania uskutočnené elektronicky, podliehajú poplatkom v rovnakej výške ako by boli podané písomne, ústne do zápisnice alebo telefaxom.

Podanie žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie

Úrad pre dohľad na verejným obstarávaním vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do tohto zoznamu požiadali. Elektronická služba umožňuje podnikateľom požiadať o zápis do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre dohľad nad verejným obstarávaním.

Zápis v tomto zozname je platný na tri roky a elektronicky je možné najneskôr tridsať dní pred uplynutím platnosti tohto zápisu požiadať o jeho predĺženie. Ak sa mení obchodné meno, názov, sídlo, predmet podnikania alebo člen štatutárneho orgánu podnikateľa, je možné elektronicky požiadať o vykonanie zápisu zmeny v zoznamu podnikateľov, a to do tridsiatich dní odo dňa tejto zmeny. Pre prístup k uvedeným službám z portálu www.slovensko.sk je potrebný elektronický občiansky preukaz a na ich využitie sa vyžaduje aj zaručený elektronický podpis.

Udelenie oprávnenia na disponovanie s elektronickou schránkou

Pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou môže okrem osoby, pre ktorú bola zriadená aj iná osoba na základe oprávnenia. Majiteľ elektronickej schránky môže udeliť oprávnenie na prístup a disponovanie s ňou aj inej fyzickej alebo právnickej osobe. Cez portál www.slovensko.sk v elektronickej schránke je možné vyplniť formulár na identifikáciu osoby, ktorá bude oprávnená konať v mene žiadateľa. Tiež je tu možné určiť rozsah oprávnenia alebo toto oprávnenie tejto osobe odňať. Nevyhnutnosťou na prístup k dátovej schránke je elektronický občiansky preukaz.

V súvislosti s elektronizáciou vám dávame do pozornosti aj naše ďalšie články Elektronický občiansky preukaz a Dátové schránky.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky