Centrálny elektronický priečinok štartuje 15.12.2014

Projekt Centrálny elektronický priečinok umožní podnikateľom efektívne vybavenie všetkej agendy v súvislosti so zahraničným obchodom elektronicky na jednom mieste.

Komu a na čo bude slúžiť Centrálny elektronický priečinok?

Informačný systém Centrálny elektronický priečinok je projekt, ktorý má podnikateľom zabezpečiť komplexné vybavenie všetkých administratívnych záležitostí v súvislosti so zahraničným obchodom. Jeho spustenie je naplánované na 15. decembra 2014. Prevádzkovateľom systému a hlavným komunikačným bodom s jeho budúcimi používateľmi bude Finančná správa SR. Projekt je určený pre všetky subjekty zainteresované do zahraničného obchodu. Na jednej strane budú používateľmi Centrálneho elektronického priečinka dovozcovia, vývozcovia, prepravcovia, špeditéri, občania realizujúci export a import, stavovské organizácie a na druhej strane budú jeho požívateľmi všetky ústredné orgány štátnej správy v oblasti medzinárodného obchodu a subjekty zapojené do procesov vybraných agend medzinárodného obchodu.

Prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka si podnikateľ bude môcť vyžiadať všetky potrebné licencie, povolenia a registrácie na realizáciu zahranično-obchodnej transakcie. Na rovnakom mieste tiež podá colné vyhlásenie spolu so všetkými jeho prílohami. Výsledkom elektronizácie colnej a obchodnej agendy pre podnikateľov bude rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie vybavenie všetkých náležitostí spojených so zahraničným obchodom a zníženie administratívnej záťaže, nakoľko všetko prebieha elektronicky na jednom mieste a nie na viacerých úradoch.

Ako bude fungovať Centrálny elektronický priečinok?

Celá realizácia zahranično-obchodnej transakcie bude z pohľadu Centrálneho elektronického priečinka prebiehať v troch fázach: 1. získavanie informácií, 2. príprava podkladov a 3. realizácia.

V rámci prvej fázy – získavanie informácií, systém poskytne podnikateľovi informácie o podmienkach, za akých možno zahranično-obchodnú transakciu uskutočniť. Používateľ na tento účel zvolí základné parametre transakcie ako napríklad tovar, množstvo, krajina, typ prepravy a podobne. Následne systém tieto parametre vyhodnotí a podnikateľovi poskytne prehľad podmienok, za ktorých sa môže zahraničnoobchodná transakcia realizovať. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad to, že akými licenciami je potrebné disponovať na realizáciu zahranično-obchodnej transakcie, aké podmienky je potrebné splniť pre získanie týchto licencií (aký orgán ich vydáva, aké dokumenty je potrebné na ich vydanie predložiť, aké poplatky za tento úkon zaplatí a podobne) a tiež poskytne kalkuláciu celkových poplatkov spojených s uskutočnením celej zahranično-obchodnej transakcie.

Ak sa podnikateľ rozhodne pre pokračovanie v podaní, Centrálny elektronický priečinok mu v rámci fázy prípravy podkladov umožní všetky licencie, výpisy a ostatné dokumenty pre realizáciu zahranično-obchodnej transakcie získať. Systém sprostredkuje elektronickú komunikáciu medzi podnikateľom a príslušným úradom a poskytne mu žiadosti na získanie potrebných dokumentov, ktoré len vyplní a elektronicky odošle. Následne mu budú všetky požadované dokumenty aj elektronicky doručené. V rámci celého procesu zahranično-obchodnej transakcie bude podnikateľ dostávať notifikácie o stave jeho podaní a procese vybavovania jeho žiadosti.

Fáza realizácie zahŕňa elektronické podanie colného vyhlásenia a všetkých príloh, ktoré sú pre colné konanie potrebné. Dôležitou funkciou Centrálneho elektronického priečinka bude jeho informačná funkcia, ktorá umožní podnikateľovi sledovať stav colného konania na základe prepojenia toku informácií s Colným informačným systémom. Systém bude tiež umožňovať online komunikáciu medzi podnikateľom a úradníkmi v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom systému a procesu vybavovania zahranično-obchodnej transakcie.

Čo potrebuje podnikateľ na používanie Centrálneho elektronického priečinka?

Používateľské rozhranie Centrálneho elektronického priečinka je navrhnuté ako internetová aplikácia s niekoľkými modulmi: Portál, Infodesk, WorkDesk obchodníka a WorkDesk úradníka. Nachádza sa na stránke www.projektcep.sk. Aplikácia je primárne optimalizovaná pre aktuálne verzie prehliadačov Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome, ale je možné ju spustiť aj na iných prehliadačoch.

Vstupným bodom k elektronickým službám pre podnikateľov je Workdesk obchodníka. Pre získanie prístupu do Centrálneho elektronického priečinka je nevyhnutnou podmienkou registrácia používateľa. V registračnom formulári uvedie používateľ svoje identifikačné údaje, kontaktné údaje, miesto výkonu svojej činnosti, osoby oprávnené konať v mene používateľa a autentifikačné údaje. Následne mu bude pridelený používateľský účet, ktorý bude využívať na vstup do autorizovanej zóny systému.

Pre elektronickú komunikáciu však bude nevyhnutné disponovať zaručeným elektronickým podpisom. Používateľ musí disponovať nasledujúcim prostriedkami pre zaručený elektronický podpis: kvalifikovaný certifikát, hardvérové zariadenie (karta spolu s čítačkou kariet) a aplikácia na vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Vhodnou možnosťou získania zaručeného elektronického podpisu je elektronický občiansky preukaz, tzv. eID karta. Všetko o nej a o tom, ako si ju vybaviť, si môžete prečítať v článku Elektronický občiansky preukaz .

Ako sa líši od kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) zaručeného elektronického podpisu, nájdete v článku Rozdiel medzi podpismi KEP a ZEP.

Zdroj: www.projektcep.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?

Uznané spôsoby autorizácie od 1.1.2023: alternatíva pre e-podpis

Kto nestihol vymeniť občiansky preukaz pre končiacu platnosť certifikátov na e-podpis, môže niektoré úkony naďalej vybavovať elektronicky. Ktoré to sú a kedy je akceptovaný iba KEP?

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.

E-faktúra – o čo ide a kedy sa má spustiť?

Čo prinesie nový systém e-faktúra, na koho by sa mal vzťahovať a kedy sa plánuje zaviesť v praxi? Ministerstvo financií hovorí o výhodách jeho zavedenia, podnikatelia upozorňujú na novú byrokratickú záťaž.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky