Daňové priznanie za rok 2015 pri ukončení živnosti (skončení podnikania)

Daňové priznanie za rok 2015 pri ukončení živnosti (skončení podnikania)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové priznanie živnostníka, ktorý skončil v roku 2015 podnikanie má niekoľko špecifík. V článku si priblížime, ako takéto daňové priznanie zostaviť.

Do kedy podať daňové priznanie pri ukončení živnosti v roku 2015

Ak došlo k ukončeniu živnosti v priebehu roka 2015, lehota na podanie daňového priznania za rok 2015 sa voči bežnej lehote nemení. Zdaňovacím obdobím živnostníka je kalendárny rok a je tomu tak aj v prípade, ak živnosť ukončí počas roka. Daňové priznanie je živnostník povinný podať do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2015 daňové priznanie podá do 31.3.2016 (riadny termín).

Príklad: Michal, živnostník prevádzkujúci remeselnú živnosť, ukončil živnosť k 30.6.2015. Aj napriek tomu, že živnosť skončil v polovici kalendárneho roka, jeho zdaňovacie obdobie začína 1.1.2015 a končí 31.12.2015. Riadny termín na podanie daňového priznania je do 31.3.2016.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2015 pri ukončení živnosti v roku 2015

Aké úpravy je potrebné v daňovom priznaní vykonať závisí od spôsobu, akým živnostník v zdaňovacom období uplatní daňové výdavky. Živnostník môže daňové výdavky uplatňovať týmito štyrmi spôsobmi:

 • vedie podvojné účtovníctvo,
 • vedie jednoduché účtovníctvo,
 • vedie daňovú evidenciu,
 • uplatňuje paušálne výdavky.

Ak živnostník vedie účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné), má povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Musí vykonať inventarizáciu a zostaviť účtovnú závierku.

Daňové priznanie živnostníka pri ukončení živnosti v roku 2015, ak uplatňuje paušálne výdavky

Keď živnostník uplatňuje paušálne výdavky, vedie súčasne evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede a v členení potrebnom na zistenie základu dane,
 • pohľadávkach,
 • zásobách.

Keď ukončí živnosť, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ukončí živnosť, základ dane zvýši o:

 • neuhradené pohľadávky, ktorých inkaso by bolo zdaniteľným príjmom,
 • nespotrebované zásoby.

Úprava základu dane sa nevykonáva v daňovom priznaní na osobitných riadkoch (daňové priznanie fyzickej osoby - typ B). Základ dane z príjmov sa zvýši tým spôsobom, že sa zvýšia zdaniteľné príjmy v evidencii príjmov k paušálnym výdavkom a toto zvýšenie vstúpi do riadku 2 tabuľky č. 1 daňového priznania.

Príklad: Milan podnikal ako živnostník celý rok 2015, ale živnosť ukončil k 31.12.2015. Nebol platiteľom DPH. Poslednú faktúru vystavil 31.12.2015 s lehotou splatnosti 8.1.2016 a v sume 1 000 eur. V roku 2015 boli jeho zdaniteľné príjmy (inkasá faktúr v roku 2015 na bankový účet) vo výške 11 000 eur.

V evidencii k paušálnym výdavkom, konkrétne v evidencii príjmov, zaeviduje k 31.12.2015 neinkasovanú faktúru ako zdaniteľný príjem (nepeňažný), a to z dôvodu, že ukončil živnosť. V prípade, ak by v živnosti pokračoval, inkaso faktúry by bol zdaniteľný príjem, ktorý by vstúpil aj do daňového priznanie. Milanove zdaniteľné príjmy v roku 2015 budú vo výške 12 000 eur a túto sumu vyplní na riadok 2 stĺpca príjmy v tabuľke č. 1 šiesteho oddielu daňového priznania. Keďže bol živnostník celý rok, má nárok na paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. vo výške 4 800 eur.

Inkaso faktúry bude daňovo vysporiadané v daňovom priznaní za rok 2015. Keď mu bude v roku 2016 faktúra zaplatená, tento príjem do daňového priznania za rok 2016 uvádzať nebude a taktiež nebude podávať dodatočné daňové priznanie za rok 2015.

Pri ukončení živnosti v zdaňovacom období sa v daňovom priznaní uvádza aj počet mesiacov, počas ktorých bola živnosť aktívna. Paušálne výdavky majú ročný limit (5 040 eur), ale aj mesačný limit (420 eur). Ročný limit paušálnych výdavkov sa vzťahuje len na tých živnostníkov, ktorí podnikali celý kalendárny rok, resp. ktorí ukončili živnosť k 31.12. kalendárneho roka. Živnostník, ktorý ukončí živnosť v priebehu kalendárneho roka má nárok na paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, avšak je limitovaný sumou, ktorá sa vypočíta: mesačný limit x počet mesiacov, v ktorom bola živnosť aktívna aspoň jeden deň.

Pokračovanie príkladu: Milan by v daňovom priznaní vyznačil, že pri príjmoch zo živnosti uplatňuje paušálne výdavky a uviedol by, že podnikal 12 mesiacov.

Daňové priznanie živnostníka pri ukončení živnosti v roku 2015, ak vedie daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo

Živnostníci, ktorí vedú daňovú evidenciu a živnostníci, ktorí účtujú v jednoduchom účtovníctve, upravujú základ dane o rovnaké položky. Každý ich upraví spôsobom zodpovedajúcim preukazovaniu daňových výdavkov, t.j. úpravy sa vykonajú buď v daňovej evidencii alebo v jednoduchom účtovníctve. V daňovom priznaní sa úpravy základu dane nevykonávajú.

Článok pokračuje pod reklamou

Základ dane sa zvýši o:

 • cenu nespotrebovaných zásob,
 • zostatky vytvorených rezerv,
 • zostatky aktívnych opravných položiek k nadobudnutému majetku,
 • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem,
 • pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo na príslušnú časť zdaňovacieho obdobia.

O pohľadávky, ktoré je možné odpísať do daňových výdavkov, resp. ktoré boli odpísané do daňových výdavkov sa základ dane nezvyšuje. Ide o tzv. nevymožiteľné pohľadávky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode.

V prípade ďalšieho predaja zásob sa do základu dane zahrnie iba rozdiel, o ktorý predajná cena týchto zásob prevýši cenu zásob zahrnutú do základu dane pri ukončení živnosti.

Základ dane sa zníži o:

 • záväzky, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
 • zostatky opravných položiek k nadobudnutému majetku (kladná OP).

Príklad: Michaela účtovala v roku 2015 v jednoduchom účtovníctve a nebola platiteľom DPH. K 31.10.2015 ukončila živnosť, ktorej predmetom podnikania bol maloobchod. Po ukončení živnosti jej zostali nepredané zásoby v hodnote 2 100 eur a neinkasované pohľadávky od odberateľov v hodnote 400 eur. Pohľadávky sú síce po lehote splatnosti, ale nemožno ich zatiaľ považovať za nevymožiteľné. Všetky záväzky mala uhradené. Nájomné platila vždy na kalendárny štvrťrok dopredu. V októbri 2015 zaplatila z bankového účtu 900 eur nájomné na tretí kalendárny štvrťrok roka 2015.

Ukončenie živnosti bude mať na jej základ dane tieto dopady:

 • zvýšenie o 2 100 eur (nespotrebované zásoby),
 • zvýšenie o 400 eur (neinkasované pohľadávky),
 • zvýšenie o 600 eur (nájomné pripadajúce na mesiace november a december roka 2015).

Všetky tieto úpravy budú vykonané v peňažnom denníku ako nepeňažné operácie v časti príjmy ovplyvňujúce základ dane. Do daňového priznania vstúpia ako zdaniteľné príjmy zo živnosti.

Daňové priznanie živnostníka pri ukončení živnosti v roku 2015, ak účtuje v podvojnom účtovníctve

Živnostník účtujúci v podvojnom účtovníctve upraví (zvýši alebo zníži) pri skončení podnikania základ dane o zostatky:

 • vytvorených rezerv,
 • opravných položiek,
 • výnosov budúcich období,
 • nákladov budúcich období,
 • príjmov budúcich období,
 • výdavkov budúcich období.

Úpravy základu dane sa vykonajú v daňovom priznaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Prerušenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ak rozmýšľate nad skončením podnikania, živnosť nemusíte hneď rušiť, možné je ju iba pozastaviť. Ako na to a prehľad povinností v oblasti daní a odvodov vám prinášame v článku.

Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ste živnostník a rozhodli ste sa ukončiť v roku 2021 živnosť? Prinášame vám prehľad povinností voči úradom, ako aj v oblasti daní a odvodov.

Prerušenie živnosti v roku 2020

Ak chce živnostník prestávku v podnikaní, môže svoju živnosť dočasne prerušiť. Ako dlho môže prerušenie trvať a aký bude mať dopad na platenie odvodov a daní?

Ukončenie používania a predaj eKasy

Zrušili ste prevádzku, alebo máte nepotrebnú eKasu? Prinášame vám informácie o tom, či je možné predať používanú eKasu napríklad cez bazár a o tom, aké povinnosti s tým súvisia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky