Zdravotné odvody pri likvidácii s. r. o.

Spoločník s. r. o., ktorý sa rozhodne svoju spoločnosť zrušiť s likvidáciou, by mal dopredu počítať s tým, že z likvidačného zostatku zaplatí 14 % zdravotné odvody. Je možné sa tomu vyhnúť?

Likvidácia s. r. o. ako jedna z možností ukončenia podnikania

V článku Ako sa zbaviť firmy? ste sa mohli dozvedieť, že zrušenie spoločnosti s likvidáciou predstavuje len jednu z mnohých možností, ako sa môže spoločník svojej firmy zbaviť. Spoločnosť vstupuje do likvidácie odo dňa, keď spoločníci prijali rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov o zrušení spoločnosti. Dátum vstupu spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra. Od tohto momentu musí spoločnosť používať pri svojom obchodnom mene dodatok „v likvidácii“. Pri likvidácii spoločnosti dochádza k úplnému ukončeniu jej podnikateľských aktivít, ktoré je spojené s úhradou všetkých záväzkov, inkasovaním všetkých pohľadávok a prijímaním iných plnení, uzatváraním zmierov a dohôd o zmene a zániku práv a záväzkov a podobne.

Počas likvidácie preberá na seba pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti likvidátor (môže ich byť aj niekoľko), ktorým môže byť jeden zo spoločníkov, konateľov alebo aj iná osoba mimo spoločnosti. Likvidátora v s. r. o. menuje valné zhromaždenie (všetci spoločníci spoločnosti). Osoba, ktorá sa stane likvidátorom spoločnosti, sa zapisuje do obchodného registra. Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. Likvidátor zostaví ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie účtovnú súvahu a spoločníkom na požiadanie poskytne prehľad o majetku a zdrojoch majetku spoločnosti k tomuto dňu.

Skončenie likvidácie a výmaz spoločnosti z obchodného registra

Proces likvidácie sa môže skončiť až vtedy, ak spoločnosť vypriadala všetky svoje záväzky. Môže sa stať, že spoločnosť nebude mať dostatok majetku na uspokojenie všetkých veriteľov, dostane sa do predlženia a likvidátor bude povinný vyhlásiť na spoločnosť konkurz. Ak je ale proces likvidácie spoločnosti úspešný, likvidátor zostaví účtovnú závierku a predloží ju spoločníkom na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov. Likvidačným zostatkom je majetok spoločnosti, ktorý jej zostane po skončení likvidácie, keď už spoločnosť nebude mať žiadne záväzky. Podiel na likvidačnom zostatku sa rozdeľuje medzi spoločníkov pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra príslušnému registrovému súdu podľa sídla s. r. o. K návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra je potrebné okrem konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku priložiť aj súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Daňový úrad vydá tento súhlas vtedy, ak spoločnosť nemá voči daňovému úradu žiadny záväzok a ak u nej neprebieha daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok alebo vyrubovacie konanie. Takáto žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 9,50 eura.

Zdravotné odvody z likvidačného zostatku spoločníka s. r. o.

Po skončení procesu likvidácie, ktorý sa končí schválením účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, nesmie spoločnosť ešte pred tým, než podá návrh na výmaz z obchodného registra, v súvislosti s likvidačným zostatkom zabudnúť na splnenie si jednej dôležitej povinnosti. Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podiel spoločníka s. r. o. na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti nie je predmetom dane. Spoločník s. r. o. z likvidačného zostatku tak nebude platiť žiadnu daň a nemusí z tohto dôvodu podávať ani žiadne daňové priznanie.

Podiel spoločníka s. r. o. na likvidačnom zostatku ale podlieha zaťaženiu v podobe zdravotného poistenia. Podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je podiel na likvidačnom zostatku spoločníka s. r. o. zárobkovou činnosťou, z ktorej sa platia zdravotné odvody. Príjmy spoločníka s. r. o. v podobe podielu na likvidačného zostatku sa z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia posudzujú rovnako ako podiely na zisku – dani z príjmov nepodliehajú, ale podliehajú zdravotným odvodom. Sadzba poistného pre zdravotné odvody z likvidačného zostatku je vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, ktorým je suma vyplateného likvidačného zostatku. Maximálny vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov z podielu na likvidačnom zostatku vyplateného v roku 2015 je suma 49 440 eur.

Zdravotné odvody z likvidačného zostatku za spoločníka odvedie likvidovaná s. r. o.

Zdravotné odvody z príjmov v podobe podielu na likvidačnom zostatku ešte vypočítava a odvádza za spoločníkov s. r. o. spoločnosť, ktorá sa likviduje a z ktorej majetku sa likvidačný zostatok rozdeľuje. Splatnosť zdravotného poistenia z likvidačného zostatku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol podiel na likvidačnom zostatku vyplatený. S. r. o. musí v rovnakej lehote zdravotnej poisťovni podľa príslušnosti spoločníka oznámiť celkovú výšku vyplatených podielov na likvidačnom zostatku a výšku preddavkov na zdravotné poistenie prostredníctvom tlačiva „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend“. Pre spoločníka to znamená, že mu bude vyplatený podiel na likvidačnom zostatku už po odpočítaní zdravotných odvodov a nemá voči svojej zdravotnej poisťovni už žiadnu povinnosť.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Kedy je majetok prijatý od spoločníka predmetom zdravotných odvodov z likvidačného zostatku a kedy nie je?

Likvidačný zostatok, ako sme vyššie v článku spomínali, predstavuje celkovú výšku majetku spoločnosti, ktorý jej zostane po vysporiadaní všetkých jej záväzkov na konci procesu likvidácie. V závislosti od predmetu činnosti spoločnosti môže ísť o softvér, samostatné hnuteľné veci, cenné papiere, materiál, tovar, peniaze v hotovosti, peniaze na účtoch v bankách a podobne. Z celkovej hodnoty tohto majetku evidovanej v účtovníctve sa vypočítajú a odvedú zdravotné odvody vo výške 14 %. V mnohých likvidovaných spoločnostiach sa stáva, že v účtovníctve evidujú aj majetok, ktorý sa v spoločnosti už nenachádza alebo jeho výška je len fiktívna a zdravotné odvody z likvidačného zostatku sa tak platia aj z neexistujúceho majetku. O príčinách týchto rizík nachádzajúcich sa v účtovníctve likvidovaných spoločností a o tom, ako pripraviť spoločnosť na likvidáciu, sa môžete dočítať v článku Predaj alebo likvidácia s. r. o. a riziká v účtovníctve.

Ak má byť proces likvidácie spoločnosti úspešný, nesmie mať spoločnosť na konci likvidačného procesu žiadne záväzky. V tom prípade sa výška majetku rovná výške vlastného imania, teda vlastným zdrojom. Dominantnou zložkou vlastných zdrojov spoločnosti sú vklady spoločníkov. Vklady spoločníkov predstavujú súkromné prostriedky spoločníkov, ktoré sa stali majetkom spoločnosti, ale zároveň na ktoré majú spoločníci stále nárok (napríklad po jej likvidácii alebo odchode zo spoločnosti) a spoločnosť je povinná im ich raz vrátiť. Možno ich v prenesenom význame chápať ako „podmienené záväzky voči spoločníkom“.

Prostriedky fyzických osôb, ktoré neboli vložené ako vklad do spoločnosti, ale ako cudzí zdroj jej financovania (napríklad pôžička), musia byť v rámci procesu likvidácie veriteľovi vrátené a zdravotným odvodom z likvidačného zostatku preto nepodliehajú. V porovnaní s vkladmi spoločníkov do základného imania môže ísť v prípade pôžičky pre spoločnosť o rovnaký druh majetku (napríklad o peňažné prostriedky), od rovnakej osoby (napríklad od spoločníka) a spoločnosť má tiež povinnosť tieto prostriedky veriteľovi (napríklad spoločníkovi) vrátiť. Rozdiel medzi vkladom do podnikania a pôžičkou od spoločníka je len v tom, či má fyzická osoba nárok na tieto prostriedky z pozície spoločníka alebo veriteľa.

Zjednodušený príklad na zdravotné odvody z likvidačného zostatku pri rôznych zdrojoch financovania majetku

Situácia A – S. r. o., ktorá bola založená jediným spoločníkom, eviduje ku dňu vstupu do likvidácie vo svojom majetku peňažné prostriedky na bankovom účte vo výške 10 000 eur. V zdrojoch majetku sa nachádza pôvodný peňažný vklad spoločníka do spoločnosti vo výške 10 000 eur, ktorý je súčasťou vlastného imania.

Situácia B – Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená jediným spoločníkom, eviduje ku dňu vstupu do likvidácie vo svojom majetku peňažné prostriedky na bankovom účte vo výške 10 000 eur. V zdrojoch majetku sa nachádza pôvodný peňažný vklad spoločníka do spoločnosti vo výške 5 000 eur, ktorý je súčasťou vlastného imania a prijatá pôžička od spoločníka vo výške 5 000 eur, ktorá je súčasťou záväzkov.

Článok pokračuje pod reklamou
Situácia A Situácia B
ku dňu vstupu do likvidácie (v eur) ku dňu vstupu do likvidácie (v eur)
Majetok 10 000 Majetok 10 000
Vlastné imanie 10 000 Vlastné imanie 5 000
Záväzky 0 Záväzky 5 000
ku dňu skončenia likvidácie (v eur) ku dňu skončenia likvidácie (v eur)
Majetok 10 000 Majetok 5 000
Vlastné imanie 10 000 Vlastné imanie 5 000
Záväzky 0 Záväzky 0
Likvidačný zostatok 10 000 Likvidačný zostatok 5 000

V situácii A, kde bol všetok majetok krytý vkladom spoločníka, je výška likvidačného zostatku 10 000 eur. Zdravotné odvody bude spoločnosť za spoločníka platiť vo výške 1 400 eur (14 % z 10 000 eur) a spoločníkovi bude následne vyplatený podiel na likvidačnom zostatku vo výške 8 600 eur. V situácii B bol majetok krytý vkladom spoločníka vo výške 5 000 eur a pôžičkou od spoločníka vo výške 5 000 eur, ktorú musí spoločnosť v rámci procesu likvidácie vrátiť spoločníkovi, inak by nemohla byť vymazaná z obchodného registra. V situácii B je potom výška likvidačného zostatku už len 5 000 eur. Zdravotné odvody bude spoločnosť za spoločníka platiť vo výške 700 eur (14 % z 5 000 eur) a spoločníkovi bude následne vyplatený podiel na likvidačnom zostatku vo výške 4 300 eur.

Zhrnutie: Spoločník v situácii A obdržal od spoločnosti podiel na likvidačnom zostatku vo výške 8 600 eur. Spoločník v situácii B obdržal od spoločnosti podiel na likvidačnom zostatku vo výške 4 400 eur, ale predtým mu bola v rámci procesu likvidácie vrátená pôžička vo výške 5 000 eur, ktorú spoločnosti poskytol. Spolu tak spoločník v situácii B od spoločnosti v rámci procesu likvidácie obdržal 9 300 eur, čo je o 700 eur viac ako by získal v situácii A. Na začiatku likvidácie pritom v situácii A aj v situácii B figuroval v spoločnosti rovnaký druh majetku (peňažné prostriedky), pochádzajúci od rovnakej osoby (spoločníka), ktorý ale v situácii B vo výške 5 000 eur „do spoločnosti prišiel“ nie ako vklad do podnikania, ale ako pôžička.


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky