Invalidný dôchodok: výška, podmienky a zmeny od 1.8.2023

Invalidný dôchodok: výška, podmienky a zmeny od 1.8.2023
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kto má nárok na invalidný dôchodok, od čoho závisí jeho výška, ako sa počíta a ako oň žiadať? Súhrn podstatných informácií.

V roku 2023 prešli dôchodkové dávky viacerými zmenami – od januára sa všetky druhy dôchodkov zvyšovali o 11,8 %, následne sa mimoriadne valorizovali od 1.7.2023 o 10,6 %, zaviedla sa možnosť ísť na predčasný dôchodok už po 40 odpracovaných rokoch či nová dávka rodičovský dôchodok. Od 1.8.2023 sa na základe ďalšej novely zákona o sociálnom poistení upravujú aj podmienky nároku na invalidné dôchodky.

V článku približujeme:

 • kto má nárok na invalidný dôchodok,
 • od čoho závisí a ako sa počíta výška invalidného dôchodku,
 • ako o túto dávku žiadať,
 • čo sa mení od 1.8.2023.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok

Odísť skôr do dôchodku je na Slovensku možné buď najmenej dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, po odpracovaní 40 rokov, alebo z dôvodu invalidity. Tou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav človeka, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobu a ak lekár nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotil ako dlhodobo nepriaznivý, teda bude pretrvávať viac ako rok.

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke, ak má človek viacero závažných diagnóz, posudzujúci lekár berie do úvahy len tú, ktorá je rozhodujúca pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy síce môžu mieru poklesu navýšiť, no dokopy najviac o 10 %. Invalidný dôchodok týmto osobám prislúcha ako dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia (je súčasťou dôchodkového poistenia).

To, či má žiadateľ na invalidný dôchodok nárok, posudzuje posudkový lekár na základe lekárskych správ a zdravotnej dokumentácie (spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu sa uskutočňuje v rovnaký deň). Ochorenia sú pritom delené do viacerých skupín a každej prislúcha iná miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Uvedené sú jednotlivo v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení (tabuľka diagnóz).

Okrem poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť patrí medzi podmienky nároku nasledovné:

 • mať odpracovaný dostatočný počet rokov:
  • ak má žiadateľ do 20 rokov, stačí, ak má odpracované menej ako 1 rok,
  • ak ide o žiadateľa od 20 do 24 rokov, musí mať odpracovaný aspoň 1 rok,
  • žiadatelia vo veku 24 – 28 rokov musia mať odpracované minimálne 2 roky,
  • pri osobách od 28 do 34 rokov je podmienkou najmenej 5 odpracovaných rokov,
  • žiadatelia nad 34 do 40 rokov aspoň 8 rokov,
  • starší ako 40 rokov a mladší ako 45 rokov musia mať odpracovaných minimálne 10 rokov,
  • a žiadatelia nad 45 rokov museli pracovať aspoň 15 rokov.
 • žiadateľ nesmie spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mať priznaný predčasný dôchodok.

Invalidný dôchodok z mladosti

Ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa invalidnou stane v období, kedy je nezaopatreným dieťaťom, má nárok na invalidný dôchodok, pokiaľ má trvalý pobyt na SR a dávku môže začať poberať najskôr od dovŕšenia 18 rokov. Nárok na dávku má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme a nemá ešte 26 rokov, podmienkou je opäť trvalý pobyt na území SR. V oboch prípadoch sa považuje podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia za splnenú. Týka sa to tiež poistencov, ktorí sa stali invalidnými v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Výška invalidného dôchodku závisí aj od miery poklesu schopnosti pracovať: ako sa počíta?

Výška invalidného dôchodku závisí od niekoľkých aspektov. V prvom rade ide o dĺžku získaného obdobia dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. K nemu sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ako sa uvádza na stránke Sociálnej poisťovne, suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorú stanovuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne. V neposlednom rade hrá rolu výška hrubých zárobkov (vrátane odvodov do Sociálnej poisťovne) žiadateľa, ktoré za svoj pracovný život získal.

Pri výpočte tejto dávky sa rozlišuje, či poistencovi poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a či ide o osobu staršiu ako 20 rokov. Ak áno, suma dôchodku sa určí podľa nasledovného vzorca:

Priemerný osobný mzdový bod x (obdobie dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok + pripočítané obdobie) x aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Sociálna poisťovňa uvádza príklad výpočtu sumy invalidného dôchodku

Poistenec bol od 4.1.2023 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

 • K tomuto dňu získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia a od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku zostáva 2 060 dní. Dokopy je to 7 703 dní, čo zodpovedá 21,1042 rokom dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia.
 • Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,7874.
 • Dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur.

Suma invalidného dôchodku sa určí ako:

0,7874 x 21,1042 x 16,4764 = 273,80 eur mesačne (zaokrúhlene na 10 centov nahor)

Avšak, od 1.1.2023 sa dávka zvyšovala o 11,8 %, teda 32,40 eur mesačne na 306,20 eur. K tomu sa priráta mimoriadna valorizácia od 1.7.2023 o 10,6 %, teda ďalších 32,50 eur mesačne na 338,70 eur, čo je výsledná suma invalidného dôchodku v tomto prípade.

Článok pokračuje pod reklamou

Iná situácia nastáva vtedy, keď poistencovi poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, no nie viac ako 70 %. Vtedy je vzorec výpočtu nasledovný:

(Priemerný osobný mzdový bod x súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia x aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku) x percentuálna miera poklesu

Napríklad, ak by šlo o poistenca z predošlého príkladu, no jeho miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť by bola len 50 %, výška invalidného dôchodku by sa počítala takto:

(0,7874 x 21,1042 x 16,4764) x 50 % = 136,90 eur

K tomu treba pripočítať valorizáciu od 1.1.2023 (11,8 %) a mimoriadnu valorizáciu od 1.7.2023 (10,6 %). Poistenec by tak mal dostať invalidný dôchodok v sume 169,40 eur.

Osobitný spôsob výpočtu invalidného dôchodku je v prípade, že invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si poistenec zapríčinil sám, napríklad požitím alkoholu či iných návykových látok. Samostatný vzorec sa používa tiež vtedy, keď ide o poistenca do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale

 • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený (menej ako 1 rok),
 • mal dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie (za obdobie kratšie ako 1 rok) alebo
 • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie (v celkovom rozsahu kratšom ako 1 rok).

Nárok na invalidný dôchodok od 1.8.2023: niektorých poberateľov čaká zvýšenie

V auguste 2023 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, pričom, ako uviedol rezort práce v tlačovej správe, zvýšia sa niektoré invalidné dôchodky a nárok na túto dávku splní väčšia skupina osôb.

Novela totiž upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia. Mení sa teda celá príloha č. 4 k zákonu (tabuľka diagnóz). Ako informovala Sociálna poisťovňa, po novom má tabuľka 654 položiek, pričom k zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, no tiež bola vytvorená nová Kapitola XVI - Zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory, a Kapitola XVII - Iné ochorenia. Tá zahŕňa také ochorenia, ktoré nie sú v predošlých kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe. 

Napríklad mozgové obrny s ťažkou parézou dvoch končatín mohli byť doteraz posúdené najviac na 70 %, teda na úrovni čiastočnej invalidity. Po 1.8.2023 sa hranica zvýšila na 75 %, čo znamená úroveň plnej invalidity. Alebo pri ľuďoch so zväčšenou slezinou či zníženou imunitou bude miera poklesu schopnosti pracovať stanovená na 60 – 75 % (do 1.8.2023 je to 60 – 70 %). Či kategória s ochorením schizofrénia sa rozšíri na tri formy – ľahká (miera poklesu schopnosti pracovať 20 – 35 %), stredná (45 – 60 %) a ťažká (65 – 80 %), zatiaľ čo do 31.7.2023 je táto kategória rozdelená len do dvoch podkategórií – stredná (miera poklesu schopnosti pracovať 35 – 45 %) a ťažká (50 – 80 %). Z novozaradených ochorení je napríklad neurofibromatóza, ktorá môže byť v ťažkej forme posúdená na 75 %.

Prečítajte si tiež

„Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5 300 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur,“ uvádza ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zároveň sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov (teda ich miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená ako nižšia než 70 %) presunú do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa tak zvýši o v priemere o 182 eur mesačne.

Na základe novely zákona sa predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodcov. „A to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku, teda v kategórii „do 70 %“, s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku cca 240 eur. A zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov - poberateľov plného invalidného dôchodku, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur,“ uvádza rezort práce a dodáva, že Sociálna poisťovňa bude mať 2 roky na to, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktorých sa dotkne úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Aktualizácia k 28.7.2023: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmeny v Prílohe č.4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí. Prehodnocovanie percenta invalidity u poberateľov dávky bude vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu. Ak ide o trvalý stav alebo je kontrola lekárksej prehliadky určená po 31.7.2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity z vlastného podnetu a stanovisko vydá do 90 dní. Nie je potrebné, aby si poberatelia podávali žiadosť. 

Nové žiadosti o invalidný dôchodok sa budú od 1.8.2023 posudzovať už podľa novej Prílohy č. 4 automaticky.

Postup pri žiadaní o invalidný dôchodok

O invalidný dôchodok sa žiada v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska poistenca. Je potrebné vopred si rezervovať termín v Rezervačnom systéme. V stanovený deň a čas poistenec na pobočke spíše žiadosť s povereným zamestnancom.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza, že je vhodné vopred informovať o žiadaní o túto dávku svojho obvodného lekára a priniesť mu všetky odborné nálezy, ak ich zatiaľ u seba neeviduje. Vopred je taktiež vhodné informovať zamestnávateľa, ak u neho bude žiadateľ pracovať aj po dátume, od ktorého o priznanie dávky žiada. Je totiž potrebné, aby zamestnávateľ predložil evidenčný list dôchodkového poistenia.

Na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku je potrebné Sociálnej poisťovni predložiť niekoľko dokladov, ako doklad totožnosti, tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ potvrdené ošetrujúcim lekárom, doklady o ukončení vzdelania či v niektorých prípadoch rodné listy detí. Presný zoznam dokumentov je možné nájsť na stránke Sociálnej poisťovne, no taktiež o nich dostane žiadateľ informáciu po rezervovaní termínu v Rezervačnom systéme.

Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní odo dňa spísania žiadosti o dôchodok. Doručené bude poštou alebo do eSchránky, pokiaľ ju má žiadateľ aktivovanú.

Zdroje: socpoist.sk, tlačová správa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky