Vzory tlačív v roku 2015 (závislá činnosť, ročné zúčtovanie dane)

Na portáli finančnej správy boli zverejnené niektoré nové vzory tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti platné pre rok 2015.

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje Finančné riaditeľstvo SR, príp. Ministerstvo financií SR. Niektoré vzory tlačív sa oproti minulému roku zmenili, iné je možné použiť aj pre tento rok. V tomto článku nájdete vzory nasledovných tlačív:

  • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby,
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2 % alebo 3 % zaplatenej dane,
  • vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane,
  • oznámenie zamestnávateľa o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane,
  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Akými zmenami si prešli tlačivá k závislej činnosť a ročnému zúčtovaniu dane nájdete v ich vzoroch pre rok 2020 v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie 2014

Tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň je nové pre zdaňovacie obdobie roku 2014, ale zamestnanec môže použiť aj vzor z roku 2013, ak si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov (a súčasne nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých túto zrážkovú daň považuje za preddavok na daň a ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodov porušenia podmienok pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane v súvislosti so starobným dôchodkovým sporením).

O vykonanie ročného zúčtovania môže zamestnanec písomne požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2014 je možné požiadať zamestnávateľa do 16. februára 2015, keďže 15. február pripadá na nedeľu. Okrem žiadosti musí do tohto termínu zamestnanec predložiť všetky potrebné doklady k správnemu zúčtovaniu preddavkov na daň, napríklad potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov, ktorých počas roka mal, doklady preukazujúce nárok na nezdaniteľné časti a pod.

Vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2014

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2014

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roku 2014 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme. Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014, tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 30. apríla 2015.

Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2014

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014

Ak zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí v termíne najneskôr do 10. marca 2015 potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014.

Najneskôr do 10. februára 2015 zamestnávateľ doručí potvrdenie zamestnancovi, ktorý žiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014 iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie potvrdenia zamestnávateľa najneskôr do 5. februára 2015.

Vzor tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2014

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní 2 % alebo 3 % zaplatenej dane za rok 2014

Vzor potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa oproti minulému roku nezmenil a rovnaký vzor sa použije aj za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2014

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane za rok 2014

Ak bolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutoční na osobitnom tlačive do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

Vzor tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane za rok 2014

Oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane pre rok 2014 a 2015

Osobitný odvod sa týka vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sa zdaňujú navyše osobitnou sadzbou 5 %. Vzor oznámenia sa použije na zdaňovacie obdobia 2014 a 2015.

Vzor tlačiva Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2014 a 2015

Toto vyhlásenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus. Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Prečítajte si tiež

Ak má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, uplatňuje si mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je aj pre kalendárny rok 2015 vo výške 3 803,33 eur, mesačne vo výške 316,94 eur. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Okrem nezdaniteľnej časti na daňovníka si na základe vyhlásenia môže zamestnanec uplatňovať u zamestnávateľa daňový bonus. Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je vo výške 21,41 eura a bude platiť pre celý rok 2015. Daňový bonus sa po novom bude meniť vždy k 1.1., nie k 1.7., ako tomu bolo doteraz.

Vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zdroj: www.financnasprava.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky