Sociálna poisťovňa – čo by mal podnikateľ vedieť

Kedy sa podnikateľa týkajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a čo je potrebné vedieť o plnení povinností voči tejto inštitúcii.

Sociálna poisťovňa, jej úlohy a postavenie

Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 ako nástupca Národnej poisťovne. Sociálna poisťovňa má sídlo v Bratislave, kde je aj jej ústredie. V každom väčšom meste však pôsobí aj pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá má síce obmedzené právomoci, ale všetky potrebné záležitosti môže podnikateľ zariadiť aj tam.

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia. Do pôsobnosti Sociálnej poisťovne patrí nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné aj invalidné), úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa má predovšetkým za úlohu vyberať jednotlivé druhy sociálneho poistenia a po vzniku nároku z nich vyplácať dávky. Napríklad z dôchodkového poistenia vypláca starobné dôchodky, z nemocenského poistenia vypláca napríklad nemocenské či materské. Okrem toho Sociálna poisťovňa vyberá aj príspevky v rámci starobného dôchodkového sporenia (tzv. „druhý pilier“) a následne ich postupuje dôchodkovým správcovským spoločnostiam.

Príjmy Sociálnej poisťovne tvoria predovšetkým jednotlivé sociálne poistenia, ktoré jej platia zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a aj štát. Jej výdavky tvoria najmä jednotlivé dávky sociálneho poistenia (najviac dôchodky).

Kedy podnikateľ prichádza do kontaktu so Sociálnou poisťovňou

Podnikateľ môže prichádzať do kontaktu so Sociálnou poisťovňou, ak:

  • zamestnáva zamestnancov (má postavenie zamestnávateľa),
  • platí sociálne poistenie alebo prijíma dávky ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Podnikateľ v postavení zamestnávateľa a Sociálna poisťovňa

Bez ohľadu na to, či je podnikateľ právnickou osobou alebo fyzickou osobou, určite príde do kontaktu so Sociálnou poisťovňou vtedy, ak začne zamestnávať aspoň jednu fyzickú osobu, teda ak sa stane zamestnávateľom. Najneskôr deň predtým, ako začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, sa bude musieť prihlásiť do Registra zamestnávateľov. Rovnako aj každého zamestnanca bude musieť podnikateľ prihlásiť do Sociálnej poisťovne ešte pred tým, než začne vykonávať prácu (nastúpi do práce).

Ak niekto začne zamestnávať, Sociálnej poisťovni sa nevyhne.

Z postavenia zamestnávateľa bude plynúť podnikateľovi vo vzťahu k Sociálnej poisťovni pomerne veľa povinností. Predovšetkým bude musieť po vyplatení každej mzdy odosielať mesačné výkazy a odvádzať poistenie a takisto aj oznamovať rôzne skutočnosti. Napríklad pracovné voľno bez náhrady mzdy, odovzdávať Sociálnej poisťovni potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti zamestnanca trvajúcej viac ako desať dní. Ďalšie povinnosti podnikateľovi ako zamestnávateľovi vzniknú po skončení pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom. Zamestnanca bude musieť odhlásiť zo Sociálnej poisťovne a zaslať jej formulár Evidenčný list dôchodkového poistenia.

SZČO a Sociálna poisťovňa – platenie poistného a prípadné čerpanie dávok

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré nie sú zamestnávateľmi, majú voči Sociálnej poisťovni v zásade len jednu povinnosť, a tou je platenie sociálneho poistenia. Nie všetky SZČO však majú povinnosť platiť sociálne poistenie. Či takúto povinnosť SZČO má, to závisí od výšky jej hrubých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Rozhodujúca hranica pre určenie povinnosti platiť sociálne poistenie SZČO sa každoročne vplyvom priemernej mzdy mení. Ak bude táto hranica príjmov presiahnutá, povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká od 1. júla (resp. od 1. októbra pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

V súvislosti so sociálnym poistením nie je vôbec potrebné, aby SZČO niečo Sociálnej poisťovni predkladala. Informácie o výške príjmov si získa od daňového úradu z podaného daňového priznania podnikateľa. Ak SZČO sociálne poistenie vznikne, oznámi to podnikateľovi vrátane sumy poistného a platobných údajov samotná Sociálna poisťovňa.

Prečítajte si tiež

SZČO, ktorá si platí sociálne poistenie (povinne alebo dobrovoľne), môže vzniknúť nárok aj na nejakú dávku so systému sociálneho poistenia. Okrem nároku na niektorý z dôchodkov po skončení podnikateľskej činnosti môže SZČO počas prevádzkovania podnikania poberať aj nemocenské (v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti), ošetrovné (v prípade ošetrovania člena rodiny) a materské či tehotenské (v prípade tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa). A ak pôjde SZČO dočasne vykonávať prácu do zahraničia, bude potrebovať, aby jej ešte pred odchodom Sociálna poisťovňa vystavila formulár PD A1.

Ako komunikovať so Sociálnou poisťovňou

V mnohých prípadoch potrebuje podnikateľ komunikovať so Sociálnou poisťovňou, či už ide o plnenie si svojich povinností alebo o otázky ohľadom správnosti postupu. Prvým miestom kontaktu sú jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne, kde môže podnikateľ vybaviť takmer všetky potrebné záležitosti. Výnimkou sú ale niektoré elektronické formuláre a výkazy, ktoré je možné Sociálnej poisťovni poslať výhradne elektronicky, a to nie akýmkoľvek spôsobom, ale výhradne cez portál elektronických služieb sociálnej poisťovne. Na oficiálnu komunikáciu so Sociálnou poisťovňou je možné využiť aj elektronickú schránku.

V prípade potreby poradiť sa s akoukoľvek otázkou má podnikateľ možnosť využiť aj kontaktný formulár na internetovej stránke a položiť Sociálnej poisťovni konkrétnu otázku. Následne mu bude na jeho e-mailovú adresu odpovedané. Ak potrebuje podnikateľ odpoveď vedieť rýchlo, môže využiť infolinku a zavolať na ňu. Tieto služby fungujú pomerne spoľahlivo. Okrem toho je možné navštíviť na internetovej stránke Sociálnej poisťovne aj poradňu, kde sú zverejnené mnohé odpovede na najčastejšie životné udalosti.

V prípade, že chce podnikateľ kontaktovať konkrétnu pobočku Sociálnej poisťovne, môže tak urobiť tiež. Na internetovej stránke Sociálnej poisťovne je možné nájsť e-mailové a telefonické spojenie príslušných oddelení konkrétnych pobočiek (napríklad oddelenie SZČO).

Portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne

Niektoré záležitosti nie je možné so Sociálnou poisťovňou vybaviť osobne, písomne a ani telefonicky. Na tie existuje portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Prístup do elektronických služieb je povinný pre zamestnávateľov a dobrovoľný pre SZČO. Na získanie prístupu je potrebné len navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, podpísať s ňou dohodu o elektronickej komunikácii a prevziať si pridelenú GRID kartu s kódmi. Všetko sa udeje na počkanie a bezplatne. Existuje aj možnosť splnomocniť inú osobu na prístup do elektronických služieb. Pre zamestnávateľov je prístup do elektronických služieb aktívny ihneď, pre SZČO je to najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia GRID karty. Do elektronických služieb je možné sa prihlásiť okrem hesla a kódu z GRID karty aj elektronickým občianskym preukazom.

Prečítajte si tiež

Prostredníctvom portálu elektronických služieb odosielajú všetci zamestnávatelia Sociálnej poisťovni všetky výkazy. Existuje však aj zopár výnimiek, ako je napríklad Registračný list zamestnávateľa pri jeho registrácii v Sociálnej poisťovni a tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktoré existujú len v písomnej podobe. Všetky elektronicky odoslané dokumenty potom zamestnávateľ vidí v prehľadoch. Do uplynutia určitej doby je možné ich aj stornovať. Zamestnávateľ si v elektronických službách môže pozrieť aj zoznam zamestnancov, ktorých mal v jednotlivých mesiacoch prihlásených do Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Saldokonto na portáli elektronických služieb

Veľmi užitočnou službou portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne je zistenie stavu svojich záväzkov voči Sociálnej poisťovni (tzv. „saldokonto“). Túto službu majú sprístupnenú zamestnávatelia aj SZČO. Tu si môžu podnikatelia skontrolovať predpísané platby a uhradené platby do Sociálnej poisťovne. Vidia tu aktuálny stav v tom zmysle, že vedia zistiť, či uhrádzajú sociálne poistenie v správnej výške a či majú nedoplatok alebo preplatok. SZČO tu vidia aj prehľad predpisov poistného, takže poznajú sumu, akú majú za príslušný mesiac zaplatiť.

Individuálny účet poistenca v Sociálnej poisťovni

Poistencami Sociálnej poisťovne sú v podstate všetci občania. Pre každého poistenca Sociálna poisťovňa vedie tzv. „individuálny účet poistenca“. V individuálnom účte poistenca sa evidujú údaje o tom, od kedy a do kedy bola konkrétna fyzická osoba sociálne poistená, aký bol jej vymeriavací základ, či bolo poistenie aj uhradené, počet dní prerušenia poistenia a ďalšie. Tieto údaje sú pritom v individuálnom účte poistenca osobitne za každý kalendárny mesiac zobrazené za jednotlivých platiteľov poistenia (napríklad za jednotlivých zamestnávateľov, za SZČO). Okrem toho je možné v individuálnom účte poistenca vidieť aj osobný mzdový bod a aktuálnu dôchodkovú hodnotu pre príslušný rok, čo sú dôležité údaje pre dôchodok.

Saldokonto je užitočná služba, vďaka ktorej viete, či platíte v správnej výške a včas.

Z výpisu z individuálneho účtu poistenca je možné si overiť, či zamestnávateľ zamestnanca skutočne prihlásil do Sociálnej poisťovne a platil za neho poistenie. Každý občan môže požiadať o vyhotovenie výpisu z individuálneho účtu poistenca (osobne, telefonicky, e-mailom, písomne, cez elektronickú schránku). Omnoho jednoduchšie je však využiť portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Tam je možné si výpis z individuálneho účtu poistenca vygenerovať okamžite. Postačuje k tomu už spomínaná dohoda o elektronickej komunikácii a GRID karta. O prístup do elektronických služieb môžu požiadať aj bežní občania.

Pokuty udeľované Sociálnou poisťovňou a vymáhanie dlhov

Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov môže byť podnikateľovi zo strany Sociálnej poisťovne uložená pokuta vo výške až do 16 596,96 eura. Môže ísť napríklad o neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne alebo o neodoslanie mesačného výkazu.

V prípade, že sa podnikateľ omešká s odvedením sociálneho poistenia alebo toto poistenie odvedie v nižšej sume, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím. Na vyhnutie sa penále je vhodné si kontrolovať spomínané saldokonto. Ak podnikateľ nemôže pre platobnú neschopnosť Sociálnej poisťovni zaplatiť poistné, môže požiadať o splátkový kalendár. Ak bude platenie dlžných súm poistného podnikateľovi povolené v splátkach, je potrebné počítať so zvýšením dlžných súm o úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, najmenej však o úrok vo výške 10 % ročne.

Prečítajte si tiež

Ak podnikateľ Sociálnej poisťovni dlžné poistné neuhradí v lehote určenej rozhodnutím o predpísaní dlžného poistného, neodvolá sa voči tomuto rozhodnutiu a nepožiada ani o splátkový kalendár, pristupuje sa k jeho vymáhaniu. Sociálna poisťovňa vymáha dlžné sumy poistného z úradnej moci (tzv. „správnym výkonom“), prípadne pohľadávku postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy. V poslednom období sa čoraz viac využíva najnovší prostriedok, a to správny výkon. Na základe neho môže Sociálna poisťovňa dlh vymôcť zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky z bankového účtu alebo zrážkami z dávok.

Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam dlžníkov, teda fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje neuhradené pohľadávky. Sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do tohto zoznamu, určí generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Aktuálne platí, že do zoznamu dlžníkov sa zapisujú všetky osoby s dlhom najmenej päť eur. Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne je aktualizovaný štyrikrát mesačne.

Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne obsahuje tieto údaje:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  • obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,
  • suma neuhradenej pohľadávky.

Prečítajte si aj článok Pokuty a dlžníci v Sociálnej poisťovni.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Prihlasovanie do e-Služieb Sociálnej poisťovne sa mení, GRID karty budú končiť

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s GRID kartou, aby si aktivovali nový prístup. Klienti sa už budú prihlasovať len mobilom alebo občianskym preukazom.

Kódy prihlásenia zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne

Ako prihlásiť zamestnanca či dohodára do Sociálnej poisťovne? Aký kód použiť na prihlásenie zamestnanca alebo dohodára?

Menej byrokracie pre zamestnancov pracujúcich v zahraničí vďaka novinke Sociálnej poisťovne

Podnikatelia a občania pracujúci v zahraničí budú mať menej „papierovačiek“. Sociálna poisťovňa má nový informačný systém na medzinárodnú výmenu údajov. Ako novinka funguje a čo ovplyvní?

Sociálna poisťovňa rozširuje možnosti prihlásenia do e-Služieb

Sociálna poisťovňa v záujme zlepšovania svojich služieb a zvýšenia bezpečnosti zavádza nový spôsob prístupu do e-Služieb. Čo sa mení a koho sa novinka týka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky