Pokuty a dlžníci v Sociálnej poisťovni

V prípade vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni bude fyzická alebo právnická osoba zverejnená vo verejnom zozname dlžníkov. Kedy vzniká dlh a ako mu predísť?

Fyzická osoba (napr. živnostník) alebo právnická osoba (napr. s. r. o. – zamestnávateľ) sa môže stať dlžníkom Sociálnej poisťovne nielen v prípade uloženia pokuty Sociálnou poisťovňou, ale aj napríklad tým, že neuvedie pri platbe poistného správny variabilný symbol. V tomto článku sa budeme venovať predovšetkým odpovediam na tieto otázky:

 • kedy sa môže fyzická alebo právnická osoba stať dlžníkom Sociálnej poisťovne,
 • za čo môže Sociálna poisťovňa udeliť pokutu,
 • ako sa dozvie fyzická alebo právnická osoba, že je dlžníkom voči Sociálnej poisťovni,
 • ako predísť vzniku dlhu a nebyť dlžníkom Sociálnej poisťovne.

Kedy sa môže fyzická alebo právnická osoba stať dlžníkom Sociálnej poisťovne?

Fyzická alebo právnická osoba sa môže stať dlžníkom Sociálnej poisťovne v prípade vzniku dlhu. Dlh voči Sociálnej poisťovni môže vzniknúť v týchto prípadoch:

 • uložením pokuty,
 • neplatením poistného,
 • platením poistného v nižšej sume a následne predpísaným penále za nižšiu platbu,
 • platením poistného po lehote splatnosti a následne predpísaným penále za omeškanú platbu,
 • neuvedením správneho variabilného symbolu, špecifického, či konštantného symbolu.

V praxi sa však často stáva, že živnostník sa stane dlžníkom voči Sociálnej poisťovni napríklad aj vtedy, ak uhradí poistné (odvody) vo vyššej sume ako mal a tento rozdiel si započíta na úhradu poistného za nasledujúce obdobie. Ako riešiť takúto situáciu a ako predísť vzniku dlhu v takomto prípade si môžete prečítať v článku Nestaňte sa dlžníkom Sociálnej poisťovne – preplatok nie je možné započítať s ďalšou platbou SZČO.

Kedy môže Sociálne poisťovňa udeliť pokutu?

Podľa § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) môže Sociálna poisťovňa udeliť pokutu za porušenie povinností, ktoré vyplávajú platiteľovi poistného z tohto zákona, až do výšky 16 596,96 €. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa však zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Pokuty, ktoré môže udeliť Sociálna poisťovňa sa naposledy zvyšovali v roku 2018, a to s účinnosťou od 1. augusta, o čom sme vás informovali aj v článku Vyššie pokuty v Sociálnej poisťovni od augusta 2018 – za čo hrozia?.

Výšku pokuty určí Sociálna poisťovňa podľa sadzobníka pokút, ktorý vám prinášame aj na stiahnutie. Uvedený sadzobník pokút slúži na určenie sumy pokuty pri porušení jednotlivých povinností, pričom sa výška pokuty určí od rozpätia sadzby pri zohľadnení závažnosti porušenia povinnosti.

Prečítajte si tiež

Sociálna poisťovňa môže uložiť napr.:

 • pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra, či odhlásenie zamestnanca z registra: vo výške od 0,30 € do 16,60 €, a to za každý deň omeškania,
 • pokutu za neprihlásenie zamestnanca do registra / neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec: vo výške od 0,60 € do 33,20 €, a to za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly,
 • pokutu za predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravného výkazu po lehote: vo výške od 5,00 € do 1 330,00 € (1 výkaz),
 • pokutu za oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca po lehote: vo výške od 0,30 € do 3,32 € za každý deň omeškania,
 • a iné.

Upozorňujeme však, že niektoré pokuty už Sociálna poisťovňa neuloží, a to vzhľadom na zmeny v niektorých povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, o čom sme vás informovali v článku Zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni od 21.7.2020 a 1.1.2021

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa fyzická alebo právnická osoba dozvie, že je dlžníkom voči Sociálnej poisťovni?

V prípade, ak fyzickej alebo právnickej osobe vznikne dlh v sume vyššej ako 3,32 €, bude zverejnená vo verejnom zozname dlžníkov, ktorý Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke, pričom sa tento zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne. (Aktualizácia: Od 16. novembra 2020 je suma dlhu, kedy bude dlžník vo verejnom zozname dlžníkov zvýšená na 5 €.)

V súčasnosti však Sociálna poisťovňa vykonáva priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. To znamená, že ak je fyzická alebo právnická osoba uvedená v zozname dlžníkov, pričom žiadny dlh na poistnom nemá, je potrebné kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne a preukázať úhradu dlhu uvedeného v zozname.

Prečítajte si tiež

Tento verejný zoznam dlžníkov voči Sociálnej poisťovni obsahuje vzniknutý dlh, avšak nie je tam uvedená dlžná suma predpísaného penále (napr. dlh na poistnom uvedený v zozname dlžníkov je, ale penále predpísané k tejto dlžnej sume, uvedené nie je). Upozorňujeme, že podľa § 240 zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne.

Fyzická alebo právnická osoba sa dozvie o vzniku dlhu aj tým, že jej Sociálna poisťovňa doručí rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, resp. o uložení pokuty. Sociálna poisťovňa však o dlhu informuje SZČO a zamestnávateľov aj prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

Dlžník môže Sociálnu poisťovňu požiadať o splátkový kalendár

V prípade, ak dlžník chce splatiť dlh, ktorý mu vznikol voči Sociálnej poisťovni, avšak nemá dostatok peňažných prostriedkov na zaplatenie tohto dlhu v jednorazovej výške, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o splátkový kalendár.

Na základe písomnej žiadosti dlžníka, môže Sociálna poisťovňa povoliť splátky na obdobie 24 mesiacov. V tomto splátkovom kalendári Sociálna poisťovňa pritom určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti splátok, ako aj výšku úrokov. V prípade, ak však dlžník nebude dodržiavať termín splatnosti jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a dlžník bude musieť celý dlh jednorazovo zaplatiť.

Sociálna poisťovňa upozorňuje na skutočnosť, že počas súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom sa však úrok odpúšťa a dlžník bude povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy.

Ako predísť vzniku dlhu a nebyť dlžníkom Sociálnej poisťovne?

V prvom rade, ak fyzická alebo právnická osoba nechce byť dlžníkom Sociálnej poisťovne, musí uhrádzať poistné včas a dodržať termín splatnosti, to znamená, že napr.:

 • SZČO musí uhradiť povinné poistné na sociálne poistenie (odvody) do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac,
 • zamestnávateľ musí uhradiť povinné poistné za zamestnancov a zamestnávateľa do dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnancov, prípadne, ak takýto dátum nie je určený je splatnosť poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Okrem uhrádzania poistného včas môže fyzická alebo právnická osoba predísť vzniku dlhu aj napr.:

 • uvedením správneho variabilného symbolu pri platbe poistného, ktorým je číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa,
 • uvedením správneho špecifického symbolu pri platbe poistného (označuje obdobie poistného, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému platí platba),
 • odvedením platby za poistné na správy účet Sociálnej poisťovne,
 • správnym výpočtom sumy poistného z vymeriavacieho základu,
 • a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky