Formulár A1 – na čo slúži a kto ho potrebuje

Formulár PD A1 potrebujú pri výkone práce v inej krajine Európskej únie zamestnanci, aj samostatne zárobkovo činné osoby. Prečo je potrebný a ako ho vybaviť?

Zamestnanci a SZČO pracujúci v zahraničí a sociálne poistenie

Podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia“) osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo SZČO v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu.

V súlade s tým, ak slovenský zamestnanec alebo SZČO vykonáva prácu v inom štáte Európskej únie, mal by byť sociálne poistený a aj platiť sociálne poistenie tiež v tomto štáte.

Ak očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov, existuje z toho všeobecného pravidla výnimka:

 • Zamestnanec zvyčajne vykonávajúci svoju činnosť na Slovensku, ktorý je svojim zamestnávateľom vyslaný do iného členského štátu Európskej únie, aby tam vykonával prácu v mene zamestnávateľa, naďalej podlieha sociálnemu poisteniu na Slovensku za predpokladu, že očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov a ak zamestnanec tam nie je vyslaný na to, aby nahradil inú osobu.
 • SZČO zvyčajne vykonávajúca svoju činnosť Slovensku, ktorá chodieva do iného členského štátu Európskej únie vykonávať podobnú činnosť, naďalej podlieha sociálnemu poisteniu na Slovensku za predpokladu, že očakávané trvanie takejto činnosti nepresahuje 24 mesiacov.

Ak by takáto výnimka neexistovala, v praxi by to znamenalo to, že aj ak zamestnávateľ vyšle na niekoľko dní svojho zamestnanca na príležitostnú prácu do Rakúska, mal by sa registrovať v sociálnej poisťovni v Rakúsku a zo mzdy tohto zamestnanca za prácu vykonávanú v Rakúsku aj tam odviesť sociálne poistenie. Podobne by to platilo aj v prípade SZČO. Ak by neexistovala táto výnimka a živnostník by išiel vykonávať zváračské práce na tri mesiace do Švédska, musel by sa tam registrovať vo švédskej sociálnej poisťovni a platiť tam aj sociálne poistenie.

Na čo slúži formulár PD A1 (tzv. prenosný dokument)

Ak slovenský zamestnávateľ pre svojich zamestnancov alebo SZČO chcú uplatniť výnimku, aby sa na nich napriek práci vykonávanej v inom členskom štáte Európskej únie vzťahovali v oblasti sociálneho poistenia slovenské predpisy, potrebujú formulár PD A1. Ten sa používa v prípade vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb a aj pri zahraničných pracovných cestách (zahraničných služobných cestách).

Na základe formuláru PD A1 budete naďalej platiť sociálne poistenie na Slovensku.

Prenosný dokument A1 zahraničným inštitúciám sociálneho poistenia preukaze splnenie podmienok zamestnancom alebo SZČO pre uplatnenie výnimky, na základe ktorej budú naďalej podliehať sociálnemu poisteniu na Slovensku. Vyslaný zamestnanec alebo SZČO vykonávajúci prácu v inom členskom štáte Európskej únie sa preukazujú inštitúciám sociálneho zabezpečenia iného členského štátu originálom formuláru PD A1, ktorý je potvrdením o tom, že zamestnanec alebo SZČO počas celej doby výkonu prácu v inom členskom štáte podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho poistenia.

Čo sa stane, ak nepožiadate o prenosný dokument A1

Možnosť požiadať o vystavenie formuláru PD A1 je právom a nie povinnosťou zamestnanca (resp. jeho zamestnávateľa) a SZČO.

V prípade, že sa vyslaný zamestnanec alebo SZČO v zahraničí nepreukáže formulárom PD A1, neuplatňuje sa na neho výnimka. Zamestnanec alebo SZČO v takomto prípade podlieha právnym predpisom sociálneho poistenia štátu Európskej únie, v ktorom činnosť vykonáva. V závislosti od legislatívy tohto štátu musí byť zamestnanec (a aj jeho zamestnávateľ) alebo SZČO zaregistrovaný v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia a musí tam platiť aj poistné na sociálne poistenie.

V prípade, že by zamestnanec alebo SZČO nemali so sebou formulár PD A1 a neboli v tej-ktorej krajine zaregistrovaní a sociálne poistení, hrozila by im za to pokuta. Jej výška je individuálna a závisí od predpisov príslušnej krajiny. Pokutu by im mohli uložiť len zahraničné inštitúcie sociálneho zabezpečenia. Slovenská Sociálna poisťovňa by pokutu zamestnávateľovi alebo SZČO uložiť nemohla, keďže podanie žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 je len právom a nie povinnosťou zamestnanca (resp. jeho zamestnávateľa) a SZČO.

Kto vydáva formulár PD A1 a ako oň požiadať

Formulár PD A1 bezplatne vystavuje na žiadosť Sociálna poisťovňa.

Ak chce zamestnávateľ uplatniť výnimku a nechce, aby sociálne poistenie z miezd jeho zamestnancov vyslaných do zahraničia podliehalo sociálnemu poisteniu v zahraničí, spolu so zamestnancom podajú žiadosť o vystavenie formuláru PD A1 príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Táto žiadosť sa podáva na formulári s názvom Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ. Podpisujú ho zamestnanec aj zamestnávateľ. Žiadosť sa predkladá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vedie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov.

Prečítajte si tiež

Obdobným spôsobom postupuje SZČO, ak sa chystá pracovať v zahraničí a potrebuje prenosný dokument A1. Na žiadosť sa používa formulár s názvom Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ. Žiadosť sa predkladá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa toho, kde má miesto bydliska SZČO na Slovensku.

Prílohy k žiadosti o vystavenie formuláru PD A1

Štandardné prílohy k žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 pre zamestnanca:

 • fotokópia zmluvy zamestnávateľa so zahraničným subjektom na výkon práce v inom členskom štáte Európskej únie, resp. iný relevantný doklad preukazujúci miesto dočasného výkonu práce zamestnanca, ak v zmluve nie je uvedené miesto dočasného výkonu práce zamestnanca (ak sú doklady spísané v cudzom jazyku, predložia sa v preklade do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku),
 • fotokópia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s prípadnými dodatkami, ak existujú.

Štandardné prílohy k žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 pre SZČO:

 • fotokópia zmluvy SZČO uzatvorená so zahraničným subjektom na dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, resp. iný relevantný doklad dočasného výkonu samostatnej zárobkovej činnosti preukazujúci miesto vyslania (ak sú doklady spísané v cudzom jazyku, predložia sa v preklade do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku).

V prípadoch, ak sú niektoré z vyššie uvedených dokumentov uvádzané v cudzom jazyku (okrem českého jazyka) a preklad týchto dokumentov nie je vykonaný úradne, vyžaduje sa k žiadosti priložiť aj čestné vyhlásenie o preklade dokumentov spísaných v cudzom jazyku. Vzor tohto čestného vyhlásenie je dostupný na stránke Sociálnej poisťovne.

Vystavenie formuláru PD A1 môže trvať až 45 dní

O vystavenie formulára je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním zamestnanca alebo odchodom SZČO do zahraničia. Zákonná lehota na vystavenie formuláru PD A1 neexistuje. V zmysle interného usmernenia má však Sociálna poisťovňa ustanovenú 45-dňovú lehotu na vystavenie formuláru PD A1. Táto lehota sa počíta odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť je možné podať v elektronickej alebo písomnej forme. Elektronická žiadosť je možná len cez portál www.slovensko.sk, k čomu potrebujete aj určité zručnosti a vybavenie.

V praxi sa skutočné lehoty na vystavenie formuláru v rámci jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne veľmi líšia. Niekde vám formulár PD A1 vystavia do pár dní, inde to trvá týždne. Podľa našich informácií je proces žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 v zahraničí omnoho jednoduchší (predovšetkým elektronická žiadosť). Rovnako aj čas, za ktorý tamojšie inštitúcie formulár vystavia, je omnoho kratší.

O vystavenie formuláru PD A1 je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu

Originál formuláru PD A1 musí potom mať zamestnanec alebo SZČO so sebou v zahraničí. Tam sa ním preukazuje v prípade kontrol vykonávaných v oblasti sociálneho zabezpečenia. Preklad formulár PD A1 do cudzieho jazyka (podľa krajiny, v ktorej zamestnanec alebo SZČO vykonáva prácu) nie je potrebný. Ide o štandardizovaný formulár používaný vo všetkých krajinách, takže jednotlivé polia majú v každej krajine rovnaký význam.

Podmienky vystavenia formuláru PD A1 pre zamestnanca

Aby bol na konkrétneho zamestnanca vystavený formulár PD A1, musia byť v súvislosti s jeho vyslaním do zahraničia splnené podmienky vyslania. Tie sú charakterizované najmä tým, že vysielajúci zamestnávateľ musí na území vysielajúceho štátu (Slovensko) vykonávať podstatné činnosti a medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí existovať priamy vzťah.

Priamy vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom je charakterizovaný najmä:

 • trvaním pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom počas celej doby vyslania,
 • právom zamestnávateľa skončiť pracovnoprávny vzťah so zamestnancom,
 • právom slovenského zamestnávateľa určiť povahu práce zamestnanca,
 • odmeňovaním za prácu počas vyslania zamestnanca slovenským zamestnávateľom,
 • právomocou zamestnávateľa začať disciplinárne konanie voči zamestnancovi.

Výkon podstatných činností zamestnávateľa na území Slovenska je charakterizované najmä:

 • výkonom predmetu ekonomických a riadiacich činností a registráciou zamestnávateľa na účely sociálneho zabezpečenia na území Slovenska najmenej dva mesiace pred vyslaním zamestnancov do zahraničia,
 • výkonom činnosti zamestnávateľa prostredníctvom aspoň 10 % zamestnancov z celkového počtu na území Slovenska počas vyslania ostatných zamestnancov,
 • predpokladaným aspoň 25 % obratom, ktorý zamestnávateľ z celkového obratu dosiahne na území Slovenska počas obdobia vyslania zamestnanca,
 • právom uplatniteľným na zmluvy, ktoré zamestnávateľ uzatvára so zamestnancami a zákazníkmi (uzatváranie väčšiny zmlúv podľa slovenských právnych predpisov),
 • počtom zmlúv, ktoré zamestnávateľ realizuje na Slovensku a v členskom štáte, do ktorého sú vyslaní jeho zamestnanci,
 • miestom, kde na Slovensku a v prijímajúcom štáte vykonávajú činnosť vyslaní zamestnanci, a miestom náboru vyslaného zamestnanca.

Vyššie uvedený zoznam posudzovaných kritérií nie je striktným zoznamom. Sociálna poisťovňa môže na účely vystavenia formuláru PD A1 posudzovať aj iné kritériá. Zároveň platí, že ak nie je splnená jedna podmienka, neznamená to, že formulár vystavený nebude. Ku každej žiadosti sa pristupuje individuálne. Aj preto nie je možné pre viacerých zamestnancov podať hromadnú žiadosť o vystavenie hromadného formulára PD A1.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky vystavenia formuláru PD A1 pre SZČO

Aby bol SZČO vystavený formulár PD A1, musí spĺňať nasledujúce podmienky vyslania:

 • bola oprávnená na Slovensku vykonávať činnosť, ktorú bude dočasne vykonávať v zahraničí, pričom je podstatná skutočná povaha činnosti a nie kvalifikácia tejto činnosti podľa legislatívy členského štátu, v ktorom bude SZČO činnosť dočasne vykonávať,
 • pred vyslaním obvykle vykonávala podstatné činnosti na Slovensku, a to najmenej dva mesiace pred vyslaním (to sa preukazuje napríklad zmluvami o dielo, faktúrami), pričom ak je toto obdobie kratšie, posudzuje sa podmienka vykonávania podstatných činností na Slovensku s prihliadnutím na všetky ostatné okolnosti,
 • spĺňala potrebné podmienky na výkon samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku aj počas vyslania tak, aby jej umožnili v nej pokračovať aj po ukončení vyslania (ide napríklad o ponechanie priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku aj po návrate zo zahraničia).

Splnenie podmienok pre vystavenie formuláru PD A1 sa pre každú SZČO posudzuje individuálne. Vyššie uvedený zoznam podmienok nie je potrebné vnímať ako uzatvorený. Sociálna poisťovňa môže prihliadať aj na iné kritériá.

Ako pomerne komplikovanú z vyššie uvedeného zoznamu je možné vnímať podmienku vykonávania činnosti na Slovensku najmenej dva mesiace. Ak napríklad podnikateľ získa v zahraničí zákazku, ktorej realizácia sa má začať čo najskôr a subdodávateľmi majú byť SZČO, tak ak ide o začínajúce SZČO, nebudú sa môcť tejto zákazky zúčastniť. Iným problémom môže byť to, ak má ísť SZČO vykonávať do zahraničia činnosti, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. V takomto prípade SZČO nesplní podmienku vykonávania podstatných činnosti na Slovensku po dobu aspoň dvoch mesiacov pre vystavenie formuláru PD A1.

Časová platnosť formuláru PD A1 je obmedzená

Formulár PD A1 nemá neobmedzenú platnosť. Zostáva v platnosti až do uplynutia v ňom uvedeného dátumu platnosti alebo dovtedy, kým ho Sociálna poisťovňa nezruší. Výkon činnosti zamestnanca alebo SZČO v zahraničí, počas ktorého je možné uplatniť výnimku z podliehania zahraničnému systému sociálneho poistenia je obmedzený na 24 mesiacov. Preto aj platnosť formuláru PD A1 môže byť maximálne 24 mesiacov.

Formulár PD A1 môže mať platnosť maximálne 24 mesiacov.

Sociálna poisťovňa však môže počas trvania platnosti formuláru PD A1 jeho platnosť zrušiť. Môže tak urobiť napríklad v prípade, ak počas obdobia platnosti formuláru zamestnanec alebo SZČO poruší podmienky, na základe ktorých sa formulár vydal.

Ako problematické sa v praxi javí to, že už v žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 sa uvádzajú dátumy, medzi ktorými bude zamestnanec alebo SZČO v zahraničí vykonávať činnosť. Od nich sa následne odvíja aj obdobie, počas ktorého bude mať vystavený formulár platnosť. V prípade, že sa napríklad nejaká zákazka v zahraničí o niekoľko dní predĺži, spôsobí to podnikateľom veľké problémy, pretože zamestnanci alebo SZČO tam už nebudú môcť byť.

Oznamovanie zmien Sociálnej poisťovni a vrátenie formuláru PD A1

Zamestnávateľ (resp. zamestnanec) a SZČO sú tiež povinní písomne do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom osobitného formuláru oznámiť všetky dôležité zmeny, ktoré súvisia s vyslaním za prácou do zahraničia. Tie môžu mať tiež za následok zrušenie platnosti formuláru PD A1, ktorý je následne potrebné vrátiť. Oznamovanie zmien zo zahraničia je prakticky možné buď listinne poštovou zásielkou alebo elektronicky. Posielať listovú zásielku zo zahraničia je v dnešnej dobe pomerne neefektívne. Pre elektronické oznamovanie je však potrebné použiť portál www.slovensko.sk, čo nemusí každý zamestnanec alebo SZČO zvládnuť, keďže k tomu treba určité vybavenie aj orientáciu v nie úplne intuitívnom systéme.

Zamestnávateľ a SZČO písomne informujú príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne najmä o týchto zmenách, ktoré sa vyskytli počas obdobia výkonu práce v zahraničí:

 • ak sa vyslanie, o ktoré sa žiadalo, neuskutočnilo,
 • ak sa vyslanie ukončilo pred uplynutím platnosti formuláru PD A1,
 • ak sa vyslanie prerušilo na obdobie dlhšie ako dva mesiace,
 • ak vyslaného zamestnanca vysielajúci zamestnávateľ pridelil na Slovensku inému zamestnávateľovi (táto zmena sa netýka SZČO).

Zdroje: Sociálna poisťovňa, nariadenie EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky