Slobodné povolania – platenie odvodov a daní v roku 2017

Čo sú to slobodné povolania? Aké daňové povinnosti a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne sa s nimi spájajú v roku 2017?

Čo sú to slobodné povolania?

Napriek tomu, že s pojmom slobodné povolania sa v praxi často stretávame, v slovenskej legislatíve jeho presnú definíciu nenájdeme. Pod tento pojem možno zaradiť predovšetkým povolania, s ktorými sa spájajú určité odborné vlastnosti a vzdelanie, ktoré treba zväčša preukázať pri odbornej skúške, a bez ktorých by nebolo možné toto povolanie vykonávať. Požiadavky pre konkrétne slobodné povolania sú upravené osobitnými predpismi.

Výkon slobodného povolania môže mať právny základ v:

  • zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ide o osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), ide napríklad o autorov, hudobníkov, spisovateľov alebo umelcov.

Z uvedeného vyplýva, že aj osoba vykonávajúca slobodné povolanie sa podľa Obchodného zákonníka považuje za podnikateľa, pretože podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia. Avšak nie vždy je možné pri slobodných povolaniach hovoriť o podnikaní v zmysle Obchodného zákonníka, keďže medzi slobodné povolania patria aj činnosti majúce základ v autorskom zákone.

Medzi slobodné povolania môžeme zaradiť napríklad veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, samostatných finančných poradcov a finančných agentov, architektov, geodetov, stavebných inžinierov, daňových poradcov, psychológov, ale aj hercov, spisovateľov, hudobníkov a športovcov. Napriek tomu, že na slobodné povolania sa vzťahujú podobné daňové povinnosti a pravidlá pri platení odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne ako na živnostníkov, za živnosti ich považovať nemôžeme.

Registrácia slobodného podnikania na Štatistickom úrade Slovenskej republiky

Slobodné povolania sa delia na tie, ktoré:

  • musia mať pridelené IČO – pri vykonávaní slobodného povolania, ktoré má právny základ v Obchodnom zákonníku,
  • nemusia mať pridelené IČO – pri vykonávaní slobodného povolania, ktoré má právny základ v Autorskom zákone, napríklad spisovatelia alebo hudobníci.

Fyzické osoby vykonávajúce slobodné povolanie, ktoré majú povinnosť mať pridelené IČO, sa spravidla registrujú na Štatistickom úrade osobne (sami). Sú však aj výnimky, kedy ich zaregistruje autorita, v ktorej pôsobia (napr. športoví odborníci).

Registrácia slobodného povolania na daňovom úrade

Povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade majú všetky osoby vykonávajúce slobodné povolania. Urobia tak prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“, ktoré vyplnené odovzdajú miestne príslušnému správcovi dane, príp. podajú elektronicky. Za miestne príslušného správcu dane sa považuje daňový úrad, ktorý sa nachádza v mieste bydliska fyzickej osoby. Povinnosť registrácie si musia fyzické osoby splniť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom získali povolenie na podnikanie, resp. začali vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť. Po úspešnej registrácii pridelí daňový úrad osobe vykonávajúcej slobodné povolanie daňové identifikačné číslo (DIČ).

Príklad: Martin uzavrel 26. 8. 2017 autorskú zmluvu s vydavateľom, ktorej obsahom bolo písanie článkov na internetovom portáli. Povinnosť zaregistrovať sa u príslušného správcu dane si musí splniť do konca septembra (do 30. 9. 2017), avšak tento deň pripadol na sobotu. V takomto prípade sa lehota na podanie žiadosti posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň, teda na 2. 10. 2017.

Prihlásenie do zdravotnej poisťovni a platenie odvodov na zdravotné poistenie v roku 2017

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) sa osoby vykonávajúce slobodné povolania považujú za samostatne zárobkové činné osoby (ďalej len „SZČO“). Z tohto titulu má fyzická osoba oznamovaciu povinnosť voči príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorú si musí splniť do 8 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

Povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie má fyzická osoba od začiatku jej podnikania (vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti), t. j. odo dňa, od ktorého sa považuje za SZČO. Preddavky na zdravotné poistenie platí SZČO mesačne a sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Mesačný preddavok na zdravotné poistenie SZČO je vo výške 14 % vymeriavacieho základu, resp. 7 % ak ide o osobu so zdravotným postihnutím. Výška preddavku nemôže byť nižšia ako je zákonom určená minimálna výška preddavku. Minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO je pre rok 2017 vo výške 441,50 €, a teda minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie SZČO je 61,81 € (14 % zo 441,50 €).

Príklad: Martin, ktorý uzavrel 26. 8. 2017 autorskú zmluvu sa zaregistroval u príslušného správcu dane a bolo mu pridelené DIČ. Túto skutočnosť musí oznámiť v svojej zdravotnej poisťovni do 8 dní.

Prihlásenie do Sociálnej poisťovne a platenie odvodov na sociálne poistenie v roku 2017

Fyzická osoba vykonávajúca slobodné povolanie nemá povinnosť sa hneď pri začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti registrovať v Sociálnej poisťovni. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje až 1. 7. nasledujúceho kalendárneho roka po začatí podnikania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti, resp. k 1. 10., ak fyzická osoba podávala odložené daňové priznanie.

Ak zdaniteľný príjem SZČO vykonávajúcej slobodné povolanie je vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov (5 472 €), vznikne jej povinnosť platiť poistenie do Sociálne poisťovne. Povinnosť prihlásiť sa na platenie sociálneho poistenia už SZČO nemá. Sociálna poisťovňa na základe podaného daňového priznania sama zistí, či fyzickej osobe vznikla alebo nevznikla povinnosť platiť odvody. Pri vzniku odvodovej povinnosti zašle fyzickej osobe potrebné dokumenty spolu s výškou odvodov, ktoré je povinná platiť. Povinné sociálne poistenie bude SZČO platiť nasledujúcich 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Splatnosť sociálneho poistenia je rovnaká ako pri zdravotnom poistení - do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí poistné zo svojho vymeriavacieho základu spolu vo výške 33,15 %. SZČO, ktoré sú poberateľmi vybraných druhov dôchodkov nemajú povinnosť platiť invalidné poistenie 6 %.

Ak príjem SZČO bol nižší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov, povinnosť platiť povinné sociálne poistenie SZČO nemá.

Príklad: Martin, ktorý je psychológom, dosiahol za rok 2017 príjem vo výške 4 500 €. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa bude posudzovať 1. 7. 2018. Všeobecný vymeriavací základ spred dvoch rokov, teda z roku 2016 je 10 944 €. Keďže Martinov príjem je nižší ako 5 472 € (50 % všeobecného vymeriavacieho základu), poistné platiť nebude.

Viac o platení odvodov SZČO sa dočítate v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Platenie dane z príjmu a zdaňovanie príjmov pri slobodných povolaniach v roku 2017

Pri slobodných povolaniach je dôležité rozlišovať, či ide o príjem aktívny alebo pasívny.

Za aktívne príjmy sa považujú príjmy z podnikania, kam patria príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov. Za pasívne príjmy sa považujú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, kam patria napríklad príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

Rozdiely medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

  Aktívne príjmy Pasívne príjmy
Platenie odvodov Áno Nie
Uplatnenie daňového bonusu Áno Nie
Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane Áno Nie
Vykázanie daňovej straty Áno Nie

Vo väčšine prípadov si fyzická osoba vykonávajúca slobodné povolanie zdaňuje svoje príjmy v daňovom priznaní. V zásade platí, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká fyzickým osobám, ktoré v roku 2017 dosiahli príjmy vyššie ako 1 901,67 €.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa z príjmov z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu vyberá daň zrážkou. Výška zrážkovej dane je pre rok 2017 vo výške 19 %. Výnimkou je prípad, kedy sa daňovník (autor) vopred písomne dohodne s platiteľom dane (vydavateľom) o nevyberaní dane zrážkou. Túto skutočnosť je platiteľ dane (vydavateľ) povinný ohlásiť správcovi dane do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá. Po uzavretí takejto dohody je autor povinný si svoje príjmy zdaniť v daňovom priznaní.

Platenie dane z pridanej hodnoty pri slobodných povolaniach v roku 2017

Pravidlá pre platenie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sú rovnaké ako pri vykonávaní iných povolaní. Ak fyzická osoba dosiahla za predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch príjem prekračujúci hranicu 49 790 €, musí sa zaregistrovať pre platenie DPH.

Umelecké fondy pri slobodných povolaniach v roku 2017

Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o umeleckých fondoch“) hovorí o zriadení:

  • Literárneho fondu,
  • Fondu výtvarných umení,
  • Hudobného fondu.

Do týchto fondov sa platia príspevky z hrubých príjmov povolaní, ktoré s nimi súvisia, teda do Literárneho fondu platia príspevok autori, do Fondu výtvarných umení umelci a do Hudobného fondu hudobníci. Podľa zákona o umeleckých fondoch príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú fondom príspevok vo výške 2 % z ich hrubých príjmov. Tieto príspevky odvádza právnická, resp. fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, napríklad vydavateľstvo, filmový producent alebo eventová spoločnosť. Zrazené príspevky z hrubých príjmov vyúčtuje a musí odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení príjmu príslušnému fondu. Vydavatelia platia odvody aj v iných špecifických prípadoch, napríklad z predaných diel.

Pri platení príspevkov do týchto fondov si však treba dávať pozor na prípady, keď fyzická osoba pracujúce nezávisle („bez vydavateľa“), vtedy sa uplatňuje špecifický postup.

Viac o Literárnom fonde sa dočítate v článkoch Literárny fond a jeho platenie vydavateľmi, Kedy umelec alebo autor diela platí príspevok do Literárneho fondu a sankcie za nezaplatenie. Viac o Hudobnom fonde sa dočítate v článku Príspevky umelcov a autorov do Hudobného fondu a sankcie za ich neodvedenie.

Musíte mať pri slobodnom povolaní eKasu? Odpoveď nájdete v článku eKasa a slobodné povolanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN v mzdovom softvéri

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Aké sú výhody a ako si službu aktivovať?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky