13. a 14. plat od roku 2019 (zmeny)

V roku 2019 sa mení podmienka pre oslobodenie 13. platu vo výške 500 €, zamestnávateľ už nemusí poskytnúť plnenie vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Aké sú ďalšie zmeny?

Oslobodenie od dane pri výplate tzv. 13. a 14. platov (odmien) zamestnancom, najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, upravuje § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Toto oslobodenie od dane priniesla novela zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) s účinnosťou od 1.5.2018. Oslobodenie od platenia odvodov na sociálne, či zdravotné poistenie bude postupne prebiehať vo viacerých fázach až do roku 2021.

Aké je daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa pri výplate tzv. 13. a 14. platu v roku 2020, v roku 2021 nájdete v článku 13. a 14. plat v roku 2020, v roku 2021 a neskôr.

Oslobodenie od dane z príjmov a zdravotného poistenia v roku 2018

Pre lepšie porovnanie si zhrňme, aká bola platnosť zákona o dani z príjmov v roku 2018.

S účinnosťou od 1.5.2018 boli novelou Zákonníka práce oslobodené od dane z príjmov:

  • suma peňažného plnenia (za prácu pri príležitosti letných dovoleniek) zamestnancovi, zamestnancovi štátnej služby a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, vyplatená v termíne, t.j. v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka,  najviac v úhrne 500 € od všetkých zamestnávateľov.

Dôležitou podmienkou na oslobodenie tzv. 13. platu vyplateného v mesiaci jún (po prvýkrát v mesiaci jún 2018) bolo, že suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie musela byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (resp. štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa musel trvať k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

  • suma peňažného plnenia (za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov) zamestnancovi, zamestnancovi štátnej služby a zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, vyplatená v termíne, t.j. v mesiaci december príslušného kalendárneho roka, najviac v úhrne 500 € od všetkých zamestnávateľov.

Dôležitou podmienkou na oslobodenie tzv. 14. platu vyplateného v mesiaci december (po prvýkrát v mesiaci december 2018) bolo, že suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie musela byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (resp. funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (resp. štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa musel trvať k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov.

14. plat bol však v roku 2018 oslobodený od dane z príjmov iba v tom prípade, ak v danom roku, t.j. v júni 2018 bol zamestnancovi vyplatený aj 13. plat.

Za peňažné plnenia, t.j. vyplatený 13. a 14. plat v roku 2018 do sumy 500 € zamestnávateľ ako i zamestnanec v roku 2018 zaplatil odvody nasledovne:

  • na sociálne poistenie: peňažné plnenia podliehali odvodom v plnej výške (t.j. aj do 500 €),
  • na zdravotné poistenie: peňažné plnenia podliehali odvodom len vo výške presahujúcej časť 500 €.

Zmeny pri oslobodení 13. a 14. platu od dane z príjmov v roku 2019

S účinnosťou od 1.3.2019 sa mení § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov, a to nasledovne:

Pre oslobodenie poskytnutej sumy peňažného plnenia tzv. 13. platu vo výške nepresahujúcej 500 € už zamestnávateľ nemusí splniť podmienku vyplatenia tohto peňažného plnenia vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Od 1.3.2019 sa táto podmienka mení a jej znenie je nasledovné: suma peňažného plnenia vyplatená v termíne, t.j. mesiac jún príslušného kalendárneho roka, najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, je najmenej vo výške 500 € od jedného zamestnávateľa. Uvedené znamená, že zamestnávateľ už nemusí poskytnúť 13. plat vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ale najmenej vo výške 500 €.

Príklad na zmenu v zákone o dani z príjmov pri vyplatení 13. platu v roku 2019

Zamestnanec Peter je zamestnaný v trvalom pracovnom pomere od 1.1.2013. Jeho hrubá mzda je každý mesiac vo výške 1 200 €.

Ak mu chcel zamestnávateľ vyplatiť v mesiaci jún 2018 13. plat a aby pritom bola splnená podmienka oslobodenia od odvodov na zdravotné poistenie (oslobodenie od dane z príjmov ešte neplatilo), musel mu zamestnávateľ vyplatiť 13. plat vo výške jeho priemerného mesačného zárobku zamestnanca, t.j. vo výške 1 200 €. V takomto prípade bola suma 500 € oslobodená od platenia odvodov na zdravotné poistenie, z celkovej sumy 1 200 € však zamestnávateľ musel zaplatiť odvody na sociálne poistenie ako aj preddavky na daň z príjmov, a to nasledovne:

*odvody na zdravotné poistenie sú vypočítané len z rozdielu výšky 13. platu presahujúceho sumu 500 €, t.j. zo sumy 700 €
Výpočet čistej mzdy pri vyplatení 13. platu v roku 2018
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška 13. platu 1 200 € 1 200 €
Sociálne poistenie 112,80 € 302,40 €
Zdravotné poistenie 28 €* 70 €*
Preddavok na daň z príjmov 201,24 € x
Čistá mzda zamestnanca 857,96 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 1572,40 €

V roku 2019 je oslobodený 13. plat od platenia odvodov na zdravotné poistenie, ako aj od platenia preddavkov na daň z príjmov. Napriek tomu, že pre uplatnenie oslobodenia stačí, aby zamestnávateľ vyplatil 13. plat vo výške 500 €, uvedieme si aj príklad ako sa zníži daň či odvody, ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi rovnakú výšku 13. platu ako v roku 2018, t.j. 1 200 €. Odvody a preddavok na daň z príjmov bude v roku 2019 nasledovný:

*odvody na zdravotné poistenie a preddavok na daň z príjmov sú vypočítané len z rozdielu výšky 13. platu presahujúceho sumu 500 €, t.j. zo sumy 700 €. Pri výpočte preddavku na daň z príjmov sme nerátali uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, nakoľko je predpoklad, že mesačnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane už zamestnávateľ uplatnil pri výpočte mesačnej mzdy.
Výpočet čistej mzdy pri vyplatení 13. platu v roku 2019
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška 13. platu 1 200 € 1 200 €
Sociálne poistenie 112,80 € 302,40 €
Zdravotné poistenie 28 €* 70 €*
Preddavok na daň z príjmov 106,24 €* x
Čistá mzda zamestnanca 952,96 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 1 572,40 €

Ako môžeme vidieť, Peter v roku 2018 po uplatnení oslobodenia by dostal 13. plat vo výške 857,96 €. V roku 2019 by dostal 13. plat vo vyššej sume, nakoľko platí aj oslobodenie pre daň z príjmov, t.j. jeho čistý 13. plat by bol vo výške 952,96 €, t.j. o 95 € viac.

Článok pokračuje pod reklamou

Uvedieme si aj príklad, aké by bolo daňové či odvodové zaťaženie zamestnanca aj zamestnávateľa, ak by zamestnávateľ vyplatil 13. plat len v najnižšej možnej výške, t.j. 500 €. Výpočet odvodov, ako aj dane z príjmov pri vyplatení 13. platu v roku 2019, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Výpočet čistej mzdy pri vyplatení 13. platu v roku 2019
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ
Výška 13. platu 500 € 500 €
Sociálne poistenie 47 € 126 €
Zdravotné poistenie 0 € 0 €
Preddavok na daň z príjmov 0 € 0 €
Čistá mzda zamestnanca 453 € x
Celkové náklady zamestnávateľa x 626 €

Zmeny pri oslobodení 13. a 14. platu od odvodov v roku 2019

V roku 2019 za peňažné plnenia, t.j. vyplatený 13. a 14. plat do sumy 500 € zamestnávateľ a zamestnanec zaplatí odvody nasledovne:

  • na sociálne poistenie: peňažné plnenie vyplatené v júni (t.j. 13. plat)  podlieha odvodom v plnej výške (t.j. aj do 500 €), peňažné plnenie vyplatené v decembri (t.j. 14. plat) podlieha odvodom len vo výške presahujúcej časť 500 €,
  • na zdravotné poistenie: peňažné plnenia podliehajú odvodom len vo výške presahujúcej časť 500 €.

Zhrnutie odvodovej či daňovej povinnosti pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2019 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Daňové a odvodové povinnosti pri vyplatení 13. a 14. platu v roku 2019
Daň z príjmov Odvody na sociálne poistenie Odvody na zdravotné poistenie
13. plat – vyplatený v mesiaci jún 2019 Neplatí sa (len z výšky presahujúcej časť 500 €) Platia sa (z plnej výšky 13. platu, t.j. aj do 500 €) Neplatia sa (len z výšky presahujúcej časť 500 €)
14. plat – vyplatený v mesiaci december 2019 Neplatí sa (len z výšky presahujúcej časť 500 €) Neplatia sa (len z výšky presahujúcej časť 500 €) Neplatia sa (len z výšky presahujúcej časť 500 €)

Viac informácií o tom, ako sa zmenia odvody a dane aj v ďalších rokoch, či praktický príklad výpočtu mzdy a ceny práce nájdete v článku 13. a 14. plat – aké budú dane a odvody po zavedení úľav?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky