Zdaňovanie dividend v roku 2018 (rozdelenie zisku za rok 2017)

Máte nárok na vyplatenie dividendy zo zisku v roku 2018 a neviete ako tento podiel na zisku zdaniť?

Čo je to dividenda a komu je vyplácaná?

Dividenda je podiel na zisku, ktorá je vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti (a.s., s.r.o., a iné) alebo družstva. Tento podiel na zisku je vyplácaný osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti/družstva, sú členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu spoločnosti/družstva.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Ktoré dividendy sa v roku 2018 zdaňujú?

Podľa § 3 ods. 1, písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je predmetom zdanenia, okrem podielu na zisku vyplácanej zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj:

 • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (ak nejde o plnenie vo verejnej obchodnej spoločnosti, či komanditnej spoločnosti).

Zdaňovanie dividend prešlo viacerými reformami. Z dividendy (podielu na zisku) sa spočiatku neplatilo nič, no ďalšia reforma priniesla odvod z dividendy na zdravotné poistenie. V súčasnosti odvod na zdravotné poistenie vystriedala daň z príjmov.

Pri posudzovaní zdaňovania (resp. platenia zdravotných odvodov z) dividend je dôležité brať do úvahy to, v ktorom roku bol vytvorený zisk, z ktorého sa dividenda vypláca a taktiež aj rok vyplatenia dividendy.

Od 1.1.2018 sa z prijatých dividend neplatí zdravotné poistenie, ale zdaňujú sa zrážkovou daňou z príjmov. Toto ustanovenie platí pre podiely na zisku (dividendy) vytvorené v roku 2017 a neskôr (t. j. od zdaňovacieho obdobia, ktoré začnú od 1.1.2017).

V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu dividend zo zisku vytvoreného za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017.

Ako zdaniť dividendy v roku 2021 a akú sadzbu dane použiť približujeme v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Ako zdaniť dividendy (podiely na zisku) v roku 2018 (podiely na zisku vytvoreného v roku 2017)?

Dividendy (zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr) zdaňujú daňovníci v roku 2018 nasledovne:

Fyzické osoby (rezidenti – tuzemské osoby):

 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zdroja v tuzemsku sa zdania fyzickej osobe zrážkou vo výške 7 %. Tým pádom príjemca dividend nemá už žiadne daňové povinnosti,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – zmluvného štátu zdaní fyzická osoba daňou vo výške 7 % v podanom daňovom priznaní,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – nezmluvného štátu zdaní fyzická osoba daňou vo výške 35 % v podanom daňovom priznaní.

Fyzické osoby (nerezidenti – zahraničné osoby), ktorí prijmú dividendy (podiely na zisku) zo zdroja v SR zdania dividendy nasledovnou výškou dane (v oboch prípadoch sa budú vyplatené dividendy zdaňovať zrážkou dane):

 • daňový rezident zmluvného štátu: 7 % alebo zmluvne dohodnutá sadzba,
 • daňový rezident nezmluvného štátu: 35 %.

Zhrnutie zdaňovania dividend v roku 2018, ak je prijímateľom fyzická osoba ponúkame v tejto tabuľke:

Typ príjemcu Zdroj príjmu Sadzba dane Spôsob zdanenia
Fyzická osoba – rezident (tuzemská osoba) Tuzemsko 7 % daň vyberaná zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
Zahraničie – zmluvný štát 7 % v podanom daňovom priznaní  (osobitný základ dane)
Zahraničie – nezmluvný štát 35 % v podanom daňovom priznaní (osobitný základ dane)
Fyzická osoba – nerezident (zahraničná osoba) Tuzemsko 7 % (alebo zmluvne dohodnutá sadzba) – zmluvný štát daň vyberaná zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
35 % - nezmluvný štát

Právnické osoby (rezidenti – tuzemské osoby):

 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zdroja v tuzemsku nie sú predmetom dane, a teda ich právnická osoba nezdaňuje,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – nie sú predmetom dane,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – nezmluvného štátu zdaní právnická osoba daňou vo výške 35 % v podanom daňovom priznaní.

Právnické osoby (nerezidenti – zahraničné osoby), ktorí prijmú dividendy (podiely na zisku) zo zdroja v SR zdania dividendy nasledovnou výškou dane:

 • daňový rezident zmluvného štátu: dividenda nie je predmetom dane,
 • daňový rezident nezmluvného štátu: 35 %.

Zhrnutie zdaňovania dividend v roku 2018, ak je prijímateľom právnická osoba ponúkame v tejto tabuľke:

Typ príjemcu Zdroj príjmu Sadzba dane Spôsob zdanenia
Právnická osoba – rezident (tuzemská osoba) Tuzemsko nie je predmetom dane
Zahraničie – zmluvný štát nie je predmetom dane
Zahraničie – nezmluvný štát 35 % v podanom daňovom priznaní (osobitný základ dane)
Právnická osoba – nerezident (zahraničná osoba) Tuzemsko nie je predmetom dane – zmluvný štát
35 % - nezmluvný štát daň vyberaná zrážkou

Zmluvné štáty sú také, s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní. Taktiež ide o štáty, ktoré sú zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je štát a SR viazaná.

Aktuálny zoznam zmluvných štátov môžete nájsť na internetovej stránke Ministerstva financií SR (zoznam platný od 1.1.2018 obsahuje 116 štátov).

Ako zdaniť dividendy (podiely na zisku) v roku 2018 zamestnancom (podiely na zisku vytvoreného v roku 2017)?

Zamestnanci bez účasti na základnom imaní, ktorým budú dividendy (podiely na zisku) od obchodnej spoločnosti alebo družstva (zamestnávateľa) vyplatené, budú považované za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Tým, že sú tieto dividendy považované za príjem zo závislej činnosti, bude z nich zrazený preddavok na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov bude zrazený v mzde za mesiac, v ktorom boli tieto dividendy zamestnancovi vyplatené.

Ktoré dividendy sa v roku 2018 nezdaňujú?

Podľa § 12 ods. 7, písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom zdanenia nie je dividenda (podiel na zisku) vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u účtovnej jednotky, ktorá vypláca tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, okrem výnimiek uvedených v tomto paragrafe.

To znamená, že ak spoločnosť, ktorá vypláca dividendu si jej výšku neuplatní do daňových výdavkov, potom nie je predmetom dane ani u prijímateľa dividendy (okrem výnimiek uvedených v § 12 ods. 7, písm. c)).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na zdaňovanie dividend v roku 2018

Príklad na zdanenie dividendy v roku 2018 u zamestnanca

Firma ABC, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 30 000 Eur. Spoločnosť sa 2.3.2018 rozhodla, že 5 % zisku vyplatí generálnemu riaditeľovi v mzde za mesiac marec 2018. Generálny riaditeľ je zamestnanec, ktorý nemá účasť na základnom imaní spoločnosti.

Prečítajte si tiež

Zdanenie dividend u generálneho riaditeľa: Nakoľko je generálny riaditeľ zamestnancom spoločnosti, bude vyplatená dividenda (podiel na zisku) vo výške 5 %, t. j. 1500 Eur. Dividenda je predmetom dane zo závislej činnosti a bude mu zrazený preddavok vo výške 19 % zo mzdy za mesiac marec 2018 (t. j. dividenda vo výške 1500 Eur bude v mzde znížená o preddavok na daň vo výške 285 Eur).

Príklad na zdanenie dividend v roku 2018 u spoločníkov fyzických osôb

Firma ABC, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 30 000 Eur. Spoločnosť sa 5.3.2018 rozhodla, že zisk rozdelí rovným dielom medzi spoločníkov, nakoľko majú rovnakú účasť na základnom imaní. Spoločnosť má nasledovných spoločníkov:

 • fyzickú osobu (rezidenta SR),
 • fyzickú osobu (rezidenta Nemecka).

Zdanenie dividendy u fyzickej osoby (rezidenta SR): Spoločnosť ABC, s.r.o. vyplatí dividendu (podiel na zisku) zníženú o zrážkovú daň vo výške 7 %, t. j. vyplatí mu 13 950 € (t.j. 15 000 Eur zisk/1 spoločník – 7 % dane).

Zdanenie dividendy u fyzickej osoby (nerezidenta SR): Spoločnosť ABC, s.r.o. vyplatí dividendu (podiel na zisku) taktiež zníženú o zrážkovú daň vo výške 7 %, t. j. vyplatí mu 13 950 € (t.j. 15 000 Eur zisk/1 spoločník – 7 % dane).

Príklad na zdanenie dividendy v roku 2018 u spoločníkov fyzických aj právnických osôb

Firma ABC, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 125 000 Eur. Tento zisk sa spoločnosť rozhodla v marci 2018 rozdeliť spoločníkom podľa výšky účasti na základnom imaní. Spoločnosť má 4 spoločníkov:

Fyzickú osobu (rezidenta SR) s 2 % účasťou na základnom imaní, právnickú osobu (rezidenta SR) s 8 % účasťou na základnom imaní, právnickú osobu (rezident Nemecka) s 40 % účasťou na základnom imaní a právnickú osobu (sídlo v Maroku) s 50 % účasťou na základnom imaní.

Zdanenie dividend u jednotlivých spoločníkov bude nasledovné:

 • fyzickej osobe (rezident SR) budú vyplatené dividendy vo výške 2325 Eur. Dividendy jej boli pridelené vo výške 2 % (tak ako je jej účasť na základnom imaní). Výpočet: 2 % z 125 000 Eur = 2500 Eur – 7 % sadzba dane (175 Eur) = 2325 Eur. Dividenda bola tejto osobe zdanená zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov,
 • právnickej osobe (rezident SR) budú tieto dividendy vyplatené v plnej výške, nakoľko nie sú predmetom dane. Dividendy jej budú vyplatené vo výške 8 % z vytvoreného zisku za rok 2017. Výpočet: 8 % z 125 000 Eur = 10 000 Eur. Právnickej osobe budú vyplatené dividendy vo výške 10 000 Eur,
 • právnickej osobe (rezident Nemecka) budú tieto dividendy vyplatené v plnej výške, nakoľko dividendy zo zmluvného štátu nie sú predmetom dane. Dividendy jej budú vyplatené vo výške 40 % z vytvoreného zisku za rok 2017. Výpočet: 40 % z 125 000 Eur = 50 000 Eur. Právnickej osobe budú vyplatené dividendy vo výške 50 000 Eur,
 • u právnickej osoby (sídlo v Maroku) budú tieto dividendy predmetom dane, nakoľko ide o daňovníka nezmluvného štátu (nie je s ním uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo obdobná zmluva). Vyplatené dividendy podliehajú dani vyberanej zrážkou vo výške 35 %. Výpočet: 50 % z 125 000 Eur = 62 500 Eur – 35 % sadzba dane (21 875 Eur) = 40 625 Eur. Právnickej osobe budú vyplatené dividendy vo výške 40 625 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Zdaňovanie dividend v roku 2022 (rozdelenie zisku za rok 2021)

Ak chce firma za rok 2021 vyplatiť podiely na zisku (tzv. dividendy), zdanenie tohto príjmu závisí od typu príjemcu dividendy aj od jeho zdroja. Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend?

Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020)

Dosiahli ste zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť dividendy (podiely na zisku)? Prinášame informácie, ako zdaniť dividendy vyplatené v roku 2021 zo zisku za rok 2020.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky