Zdaňovanie dividend v roku 2018 (rozdelenie zisku za rok 2017)

Máte nárok na vyplatenie dividendy zo zisku v roku 2018 a neviete ako tento podiel na zisku zdaniť?

Čo je to dividenda a komu je vyplácaná?

Dividenda je podiel na zisku, ktorá je vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti (a.s., s.r.o., a iné) alebo družstva. Tento podiel na zisku je vyplácaný osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti/družstva, sú členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu spoločnosti/družstva.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Ktoré dividendy sa v roku 2018 zdaňujú?

Podľa § 3 ods. 1, písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je predmetom zdanenia, okrem podielu na zisku vyplácanej zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj:

 • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (ak nejde o plnenie vo verejnej obchodnej spoločnosti, či komanditnej spoločnosti).

Zdaňovanie dividend prešlo viacerými reformami. Z dividendy (podielu na zisku) sa spočiatku neplatilo nič, no ďalšia reforma priniesla odvod z dividendy na zdravotné poistenie. V súčasnosti odvod na zdravotné poistenie vystriedala daň z príjmov.

Pri posudzovaní zdaňovania (resp. platenia zdravotných odvodov z) dividend je dôležité brať do úvahy to, v ktorom roku bol vytvorený zisk, z ktorého sa dividenda vypláca a taktiež aj rok vyplatenia dividendy.

Od 1.1.2018 sa z prijatých dividend neplatí zdravotné poistenie, ale zdaňujú sa zrážkovou daňou z príjmov. Toto ustanovenie platí pre podiely na zisku (dividendy) vytvorené v roku 2017 a neskôr (t. j. od zdaňovacieho obdobia, ktoré začnú od 1.1.2017).

V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu dividend zo zisku vytvoreného za zdaňovacie obdobie od 1.1.2017.

Ako zdaniť dividendy v roku 2021 a akú sadzbu dane použiť približujeme v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Ako zdaniť dividendy (podiely na zisku) v roku 2018 (podiely na zisku vytvoreného v roku 2017)?

Dividendy (zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr) zdaňujú daňovníci v roku 2018 nasledovne:

Fyzické osoby (rezidenti – tuzemské osoby):

 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zdroja v tuzemsku sa zdania fyzickej osobe zrážkou vo výške 7 %. Tým pádom príjemca dividend nemá už žiadne daňové povinnosti,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – zmluvného štátu zdaní fyzická osoba daňou vo výške 7 % v podanom daňovom priznaní,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – nezmluvného štátu zdaní fyzická osoba daňou vo výške 35 % v podanom daňovom priznaní.

Fyzické osoby (nerezidenti – zahraničné osoby), ktorí prijmú dividendy (podiely na zisku) zo zdroja v SR zdania dividendy nasledovnou výškou dane (v oboch prípadoch sa budú vyplatené dividendy zdaňovať zrážkou dane):

 • daňový rezident zmluvného štátu: 7 % alebo zmluvne dohodnutá sadzba,
 • daňový rezident nezmluvného štátu: 35 %.

Zhrnutie zdaňovania dividend v roku 2018, ak je prijímateľom fyzická osoba ponúkame v tejto tabuľke:

Typ príjemcu Zdroj príjmu Sadzba dane Spôsob zdanenia
Fyzická osoba – rezident (tuzemská osoba) Tuzemsko 7 % daň vyberaná zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
Zahraničie – zmluvný štát 7 % v podanom daňovom priznaní  (osobitný základ dane)
Zahraničie – nezmluvný štát 35 % v podanom daňovom priznaní (osobitný základ dane)
Fyzická osoba – nerezident (zahraničná osoba) Tuzemsko 7 % (alebo zmluvne dohodnutá sadzba) – zmluvný štát daň vyberaná zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov)
35 % - nezmluvný štát

Právnické osoby (rezidenti – tuzemské osoby):

 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zdroja v tuzemsku nie sú predmetom dane, a teda ich právnická osoba nezdaňuje,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – nie sú predmetom dane,
 • dividendy (podiely na zisku) vyplácané zo zahraničia – nezmluvného štátu zdaní právnická osoba daňou vo výške 35 % v podanom daňovom priznaní.

Právnické osoby (nerezidenti – zahraničné osoby), ktorí prijmú dividendy (podiely na zisku) zo zdroja v SR zdania dividendy nasledovnou výškou dane:

 • daňový rezident zmluvného štátu: dividenda nie je predmetom dane,
 • daňový rezident nezmluvného štátu: 35 %.

Zhrnutie zdaňovania dividend v roku 2018, ak je prijímateľom právnická osoba ponúkame v tejto tabuľke:

Typ príjemcu Zdroj príjmu Sadzba dane Spôsob zdanenia
Právnická osoba – rezident (tuzemská osoba) Tuzemsko nie je predmetom dane
Zahraničie – zmluvný štát nie je predmetom dane
Zahraničie – nezmluvný štát 35 % v podanom daňovom priznaní (osobitný základ dane)
Právnická osoba – nerezident (zahraničná osoba) Tuzemsko nie je predmetom dane – zmluvný štát
35 % - nezmluvný štát daň vyberaná zrážkou

Zmluvné štáty sú také, s ktorými má SR uzavretú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní. Taktiež ide o štáty, ktoré sú zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je štát a SR viazaná.

Aktuálny zoznam zmluvných štátov môžete nájsť na internetovej stránke Ministerstva financií SR (zoznam platný od 1.1.2018 obsahuje 116 štátov).

Ako zdaniť dividendy (podiely na zisku) v roku 2018 zamestnancom (podiely na zisku vytvoreného v roku 2017)?

Zamestnanci bez účasti na základnom imaní, ktorým budú dividendy (podiely na zisku) od obchodnej spoločnosti alebo družstva (zamestnávateľa) vyplatené, budú považované za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Tým, že sú tieto dividendy považované za príjem zo závislej činnosti, bude z nich zrazený preddavok na daň z príjmov. Preddavok na daň z príjmov bude zrazený v mzde za mesiac, v ktorom boli tieto dividendy zamestnancovi vyplatené.

Ktoré dividendy sa v roku 2018 nezdaňujú?

Podľa § 12 ods. 7, písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom zdanenia nie je dividenda (podiel na zisku) vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u účtovnej jednotky, ktorá vypláca tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, okrem výnimiek uvedených v tomto paragrafe.

To znamená, že ak spoločnosť, ktorá vypláca dividendu si jej výšku neuplatní do daňových výdavkov, potom nie je predmetom dane ani u prijímateľa dividendy (okrem výnimiek uvedených v § 12 ods. 7, písm. c)).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na zdaňovanie dividend v roku 2018

Príklad na zdanenie dividendy v roku 2018 u zamestnanca

Firma ABC, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 30 000 Eur. Spoločnosť sa 2.3.2018 rozhodla, že 5 % zisku vyplatí generálnemu riaditeľovi v mzde za mesiac marec 2018. Generálny riaditeľ je zamestnanec, ktorý nemá účasť na základnom imaní spoločnosti.

Prečítajte si tiež

Zdanenie dividend u generálneho riaditeľa: Nakoľko je generálny riaditeľ zamestnancom spoločnosti, bude vyplatená dividenda (podiel na zisku) vo výške 5 %, t. j. 1500 Eur. Dividenda je predmetom dane zo závislej činnosti a bude mu zrazený preddavok vo výške 19 % zo mzdy za mesiac marec 2018 (t. j. dividenda vo výške 1500 Eur bude v mzde znížená o preddavok na daň vo výške 285 Eur).

Príklad na zdanenie dividend v roku 2018 u spoločníkov fyzických osôb

Firma ABC, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 30 000 Eur. Spoločnosť sa 5.3.2018 rozhodla, že zisk rozdelí rovným dielom medzi spoločníkov, nakoľko majú rovnakú účasť na základnom imaní. Spoločnosť má nasledovných spoločníkov:

 • fyzickú osobu (rezidenta SR),
 • fyzickú osobu (rezidenta Nemecka).

Zdanenie dividendy u fyzickej osoby (rezidenta SR): Spoločnosť ABC, s.r.o. vyplatí dividendu (podiel na zisku) zníženú o zrážkovú daň vo výške 7 %, t. j. vyplatí mu 13 950 € (t.j. 15 000 Eur zisk/1 spoločník – 7 % dane).

Zdanenie dividendy u fyzickej osoby (nerezidenta SR): Spoločnosť ABC, s.r.o. vyplatí dividendu (podiel na zisku) taktiež zníženú o zrážkovú daň vo výške 7 %, t. j. vyplatí mu 13 950 € (t.j. 15 000 Eur zisk/1 spoločník – 7 % dane).

Príklad na zdanenie dividendy v roku 2018 u spoločníkov fyzických aj právnických osôb

Firma ABC, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike dosiahla za rok 2017 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 125 000 Eur. Tento zisk sa spoločnosť rozhodla v marci 2018 rozdeliť spoločníkom podľa výšky účasti na základnom imaní. Spoločnosť má 4 spoločníkov:

Fyzickú osobu (rezidenta SR) s 2 % účasťou na základnom imaní, právnickú osobu (rezidenta SR) s 8 % účasťou na základnom imaní, právnickú osobu (rezident Nemecka) s 40 % účasťou na základnom imaní a právnickú osobu (sídlo v Maroku) s 50 % účasťou na základnom imaní.

Zdanenie dividend u jednotlivých spoločníkov bude nasledovné:

 • fyzickej osobe (rezident SR) budú vyplatené dividendy vo výške 2325 Eur. Dividendy jej boli pridelené vo výške 2 % (tak ako je jej účasť na základnom imaní). Výpočet: 2 % z 125 000 Eur = 2500 Eur – 7 % sadzba dane (175 Eur) = 2325 Eur. Dividenda bola tejto osobe zdanená zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov,
 • právnickej osobe (rezident SR) budú tieto dividendy vyplatené v plnej výške, nakoľko nie sú predmetom dane. Dividendy jej budú vyplatené vo výške 8 % z vytvoreného zisku za rok 2017. Výpočet: 8 % z 125 000 Eur = 10 000 Eur. Právnickej osobe budú vyplatené dividendy vo výške 10 000 Eur,
 • právnickej osobe (rezident Nemecka) budú tieto dividendy vyplatené v plnej výške, nakoľko dividendy zo zmluvného štátu nie sú predmetom dane. Dividendy jej budú vyplatené vo výške 40 % z vytvoreného zisku za rok 2017. Výpočet: 40 % z 125 000 Eur = 50 000 Eur. Právnickej osobe budú vyplatené dividendy vo výške 50 000 Eur,
 • u právnickej osoby (sídlo v Maroku) budú tieto dividendy predmetom dane, nakoľko ide o daňovníka nezmluvného štátu (nie je s ním uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo obdobná zmluva). Vyplatené dividendy podliehajú dani vyberanej zrážkou vo výške 35 %. Výpočet: 50 % z 125 000 Eur = 62 500 Eur – 35 % sadzba dane (21 875 Eur) = 40 625 Eur. Právnickej osobe budú vyplatené dividendy vo výške 40 625 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020)

Dosiahli ste zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť dividendy (podiely na zisku)? Prinášame informácie, ako zdaniť dividendy vyplatené v roku 2021 zo zisku za rok 2020.

Preddavky na podiel na zisku – môže si ich majiteľ vyplácať?

Podiel na zisku sa v obchodných spoločnostiach vypláca až po skončení roka. Je možné však vyplatiť preddavky (zálohu) na podiel na zisku (tzv. dividendu) už počas roka?

Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019)

Ako zdaniť dividendy v roku 2020 vyplatené ako podiely zo zisku za rok 2019? Akú sadzbu dane použiť a ako túto daň odviesť?

Zrážková daň z dividend

Právnická osoba, ktorá vyplatí dividendy, je povinná do 15. dňa nasledujúceho mesiaca oznámiť zrazenie dane z vyplatených dividend. V rovnakom termíne je povinné aj zrážkovú daň odviesť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky