Letné brigády študentov – dane a odvody v roku 2017

Aké typy dohôd môže zamestnávateľ uzatvoriť so študentom? Ktorý druh dohody je pre obe strany najvýhodnejší? Aké odvody a dane je povinný platiť študent a aké zamestnávateľ?

Leto je obdobím, kedy si najviac študentov zháňa brigádu. Študentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je žiakom strednej školy alebo je študentom dennej formy vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov.

Zamestnávateľ môže zamestnať študenta na:

  • dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  • pracovnú zmluvu.

Pri zamestnaní študenta na pracovnú zmluvu získava študent štatút zamestnanca na účely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“). Ako zamestnanec môže odpracovať napríklad 40 hodín týždenne, čerpať dovolenku alebo musí platiť zdravotné a sociálne poistenie. Tento štatút študent nezíska pri zamestnaní sa na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru. Rozlišujeme tri druhy dohôd:

  • dohoda o brigádnickej práci študentov,
  • dohoda o pracovnej činnosti,
  • dohoda o vykonaní práce.

Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru sa môžu uzatvárať len na dobu určitú, a to maximálne na 12 mesiacov. Dohody musia byť uzatvorené písomne, inak sa považujú za neplatné.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára len na prácu, ktorá v kalendárnom roku nepresiahne viac ako 350 hodín. Ak študent uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ zaňho platí odvody v závislosti od toho, či je študentovi vyplácaný pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Pri práci na dohodu o pracovnej činnosti nesmie fyzická osoba odpracovať viac ako 10 hodín týždenne. Ak študent uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ zaňho platí odvody v rovnakej výške ako pri zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Nevýhodou pre študenta môže byť menší počet odpracovaných hodín, alebo vysoké odvody, ktoré by pri inom type dohody platiť nemusel.

Dohoda o brigádnickej práci študentov je ako pre študenta, tak aj pre zamestnávateľa najvýhodnejšou formou uzavretia pracovno-právneho vzťahu. Najväčšou výhodou je najnižšie odvodové zaťaženie spomedzi všetkých typov dohôd. Tejto forme dohody sa budeme venovať podrobnejšie v tomto článku.

Viac informácií o dohodách nájdete v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2017. Viac informácií o druhoch pracovných pomerov sa dočítate v článku Druhy pracovných pomerov a dokumenty súvisiace so vznikom pracovného pomeru.

Základné znaky dohody o brigádnickej práci študentov

Ako to už z názvu dohody vyplýva, túto dohodu môže zamestnávateľ uzavrieť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Študentom je fyzická osoba, ktorá je žiakom strednej školy alebo je študentom dennej formy vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov. Dohodu o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najdlhšie do konca kalendárneho roka, v ktorom študent dovŕšil 26 rokov.

Príklad: Daniel má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov a 26. narodeniny oslávi 2. októbra 2017. Túto brigádu bude môcť vykonávať len do konca roka 2017.

Podľa Zákonníka práce musí byť dohoda uzatvorená písomne v dvoch vyhotoveniach, zamestnávateľ je povinný odovzdať jedno vyhotovenie zamestnancovi. Dohoda musí obsahovať:

  • druh dohodnutej práce,
  • dohodnutú odmenu za vykonanú prácu,
  • rozsah pracovného času,
  • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Rozsah pracovného času študenta nesmie presiahnuť v priemere 20 hodín týždenne, t. j. 80 hodín za mesiac. Tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Príklad: Daniel má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov na dva mesiace. V prvom mesiaci odpracoval 40 hodín a v druhom až 85. Aj keď v druhom mesiaci pracoval viac ako 80 hodín, v priemere za celú dobu brigády odpracoval 62,50 hodín. Problém by nastal až vtedy, ak by v priemere za celú dobu brigády odpracoval priemerne viac ako 80 hodín.

Odmena za prácu, ktorú študent vykonal je splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom študent prácu vykonal.

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže obsahovať aj spôsob jej skončenia. Tento druh dohody možno skončiť okamžite len v rovnakých prípadoch ako sa dá okamžite skončiť pracovný pomer. Ďalším spôsobom skončenia je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k určitému dňu alebo jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou lehotou. Lehota začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.

Viac sa dočítate v článku Ako ukončiť prácu na dohodu.

Doklady súvisiace so vznikom dohody o brigádnickej práci študentov

Študent má povinnosť svojmu zamestnávateľovi odovzdať potvrdenie o návšteve školy. V prípade, ak sa dohoda uzatvorila v období po skončení štúdia na strednej škole alebo po skončení letného semestra na vysokej škole, študent má povinnosť potvrdenie odovzdať najneskôr do konca októbra kalendárneho roka, v ktorom sa dohoda uzatvorila.

Jedným z dôvodov, prečo je dohoda o brigádnickej práci študentov najvýhodnejšia, predstavuje najnižšie odvodové zaťaženie. Študent má právo na odvodové oslobodenie vo výške 200 €, ktoré si môže uplatniť iba pri tomto type dohody. Odvodové oslobodenie znamená, že ak študent v danom mesiaci dosiahne odmenu nižšiu ako 200 €, nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak študent dosiahne odmenu vyššiu ako 200 €, platí odvody len z časti zárobku, ktorý prevýšil túto hranicu. Odvodové oslobodenie však študentovi neprislúcha automaticky, študent musí svojmu zamestnávateľovi odovzdať podpísané Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. V tomto tlačive zároveň potvrdí, že v danom mesiaci si odvodové oslobodenie neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Tlačivo je voľne dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšou z výhod je uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá pre rok 2017 predstavuje 316,94 € / mesiac. Jej uplatnenie znamená, že zo sumy nezdaniteľnej časti nie je povinný platiť preddavok na daň z príjmov. Ak si chce študent nezdaniteľnú časť uplatniť a znížiť si tak svoj základ dane, musí predložiť svojmu zamestnávateľovi tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Odvody študenta do poisťovní pri dohode o brigádnickej práci študentov

Študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov neplatí preddavky do zdravotnej poisťovne.

Ako sme už v predchádzajúcich riadkoch spomínali, študent si môže uplatniť odvodové oslobodenie na sociálne poistenie vo výške 200 €. Ak jeho zárobok presiahne túto hranicu, platí odvody do Sociálnej poisťovne iba zo sumy prevyšujúcej 200 €. V takomto prípade študent zo svojej odmeny odvádza 4 % na starobné poistenie a 3 % na invalidné poistenie, spolu 7 %.

Daň z príjmov študenta vypočítame ako: (hrubá odmena – odvody do sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane 19 % alebo 25 % v závislosti od výšky základu dane. Ak je príjem študenta nižší ako 316,94 € a študent si uplatňuje nezdaniteľnú časť, jeho preddavok na daň bude nula.

Príklad: Slávka má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. Od začiatku vzniku dohody si uplatňuje odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane. V januári jej odmena bola 170 €, vo februári 200 €, v marci 280 € a v apríli 450 €. V januári ani vo februári neplatila žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, pretože jej odmena bola menšia alebo rovná ako 200 €. Za mesiac marec musela odviesť odvody zo sumy 80 € (280 € - 200 €). Odvody na starobné a invalidné poistenie spolu tvoria 7 %, čo z 80 € predstavuje odvody 5,60 €. V apríli Slávka zarobila 450 €. Odvody do Sociálnej poisťovne zaplatila vo výške 17,50 € (450 € - 200 € = 250 €, 7% z 250 € = 17,50 €). Čiastkový základ dane po odpočítaní odvodov je 432,50 €. Slávka má podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, takže si môže uplatniť nezdaniteľnú časť 316,94 €. Základ dane potom predstavuje 115,56 €. Z tejto sumy Slávka zaplatí preddavok na daň z príjmov 19 %, čo predstavuje 21,95 €.

Odvody zamestnávateľa do poisťovní pri dohode o brigádnickej práci študentov

Zamestnávateľ neplatí za študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov žiadne preddavky do zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ má povinnosť odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne za študenta, ktorý si u neho uplatnil odvodovú výnimku, v nasledujúcich prípadoch:

Druh poistenia Rozsah platenia Výška odvodu
Starobné poistenie Pri uplatnení odvodovej výnimky, len z príjmu presahujúceho hranicu 200 € 14,00 %
Invalidné poistenie Pri uplatnení odvodovej výnimky, len z príjmu presahujúceho hranicu 200 € 3,00 %
Garančné poistenie Z celého príjmu študenta 0,25 %
Úrazové poistenie Z celého príjmu študenta 0,80 %
Rezervný fond Pri uplatnení odvodovej výnimky, len z príjmu presahujúceho hranicu 200 € 4,75 %

Príklad na výpočet odvodov zamestnávateľa pri uplatnení odvodovej výnimky: Slávka má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta. Od začiatku vzniku dohody si uplatňuje odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane. V máji jej odmena bola 170 € a v júni 300 €. V máji bola Slávkina odmena nižšia ako 200 €, takže zamestnávateľ má povinnosť odviesť do Sociálnej poisťovne iba garančné a úrazové poistenie, ktoré sa odvádza z celého príjmu študenta. Za mesiac máj odvedie garančné poistenie vo výške 0,42 € (0,25 % zo 170 €) a úrazové poistenie 1,36 € (0,80 % zo 170 €), spolu odvedie do Sociálnej poisťovne 1,78 €. V júni Slávka zarobila viac ako 200 €, takže zamestnávateľ musí okrem garančného a úrazového poistenia zaplatiť aj starobné, invalidné poistenie a garančný fond. Odvod na garančné poistenie je 0,75 € (0,25 % z 300 €), na starobné je 2,40 € (0,80 % z 300 €). Ostatné druhy poistenia zamestnávateľ platí iba zo sumy 100 €, teda zo sumy prevyšujúcej odvodovú hranicu 200 €. Zamestnávateľ odvedie starobné poistenie vo výške 14 € (14 % zo 100 €), invalidné poistenie 3 € (3 % zo 100 €) a rezervný fond 4,75 € (4,75 % zo 100 €). Celkové odvody, ktoré zamestnávateľ odviedol za študenta do Sociálnej poisťovne za mesiac jún sú vo výške 24,90 €.

V prípade, ak si študent u zamestnávateľa neuplatnil odvodovú výnimku má zamestnávateľ povinnosť odvádzať nasledujúce odvody do Sociálnej poisťovne:

Druh poistenia Rozsah platenia Výška odvodu
Starobné poistenie Z celého príjmu študenta 14,00 %
Invalidné poistenie Z celého príjmu študenta 3,00 %
Garančné poistenie Z celého príjmu študenta 0,25 %
Úrazové poistenie Z celého príjmu študenta 0,80 %
Rezervný fond Z celého príjmu študenta 4,75 %

Príklad na výpočet odvodov zamestnávateľa v prípade, ak si študent neuplatňuje odvodovú výnimku: Slávka má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. U svojho zamestnávateľa si neuplatňuje odvodovú výnimku, ale uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane. V máji jej odmena bola 170 €. Keďže si študentka neuplatňuje odvodovú výnimku, zamestnávateľ má povinnosť z celého Slávkinho príjmu zaplatiť poistné. Starobné poistenie predstavuje 23,80 €, invalidné 5,10 €, garančné 0,42 €, úrazové 1,36 € a rezervný fond 8,07 €. Celkové odvody, ktoré zamestnávateľ odviedol za študenta do Sociálnej poisťovne za mesiac máj sú vo výške 38,75 €. Ak by si Slávka uplatnila odvodovú výnimku, zamestnávateľ by odviedol iba 1,78 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Mikrodaňovník v roku 2023: podmienky a výhody

Kto sa môže v roku 2023 považovať za mikrodaňovníka a aké daňové výhody mu z tohto postavenia vyplývajú napríklad pri odpisovaní majetku či odpočte daňovej straty?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky