Letné brigády študentov – dane a odvody v roku 2017

Aké typy dohôd môže zamestnávateľ uzatvoriť so študentom? Ktorý druh dohody je pre obe strany najvýhodnejší? Aké odvody a dane je povinný platiť študent a aké zamestnávateľ?

Leto je obdobím, kedy si najviac študentov zháňa brigádu. Študentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je žiakom strednej školy alebo je študentom dennej formy vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov.

Zamestnávateľ môže zamestnať študenta na:

  • dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  • pracovnú zmluvu.

Pri zamestnaní študenta na pracovnú zmluvu získava študent štatút zamestnanca na účely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“). Ako zamestnanec môže odpracovať napríklad 40 hodín týždenne, čerpať dovolenku alebo musí platiť zdravotné a sociálne poistenie. Tento štatút študent nezíska pri zamestnaní sa na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru. Rozlišujeme tri druhy dohôd:

  • dohoda o brigádnickej práci študentov,
  • dohoda o pracovnej činnosti,
  • dohoda o vykonaní práce.

Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru sa môžu uzatvárať len na dobu určitú, a to maximálne na 12 mesiacov. Dohody musia byť uzatvorené písomne, inak sa považujú za neplatné.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára len na prácu, ktorá v kalendárnom roku nepresiahne viac ako 350 hodín. Ak študent uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ zaňho platí odvody v závislosti od toho, či je študentovi vyplácaný pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Pri práci na dohodu o pracovnej činnosti nesmie fyzická osoba odpracovať viac ako 10 hodín týždenne. Ak študent uzatvorí so zamestnávateľom tento druh dohody, zamestnávateľ zaňho platí odvody v rovnakej výške ako pri zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Nevýhodou pre študenta môže byť menší počet odpracovaných hodín, alebo vysoké odvody, ktoré by pri inom type dohody platiť nemusel.

Dohoda o brigádnickej práci študentov je ako pre študenta, tak aj pre zamestnávateľa najvýhodnejšou formou uzavretia pracovno-právneho vzťahu. Najväčšou výhodou je najnižšie odvodové zaťaženie spomedzi všetkých typov dohôd. Tejto forme dohody sa budeme venovať podrobnejšie v tomto článku.

Viac informácií o dohodách nájdete v článku Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce v roku 2017. Viac informácií o druhoch pracovných pomerov sa dočítate v článku Druhy pracovných pomerov a dokumenty súvisiace so vznikom pracovného pomeru.

Základné znaky dohody o brigádnickej práci študentov

Ako to už z názvu dohody vyplýva, túto dohodu môže zamestnávateľ uzavrieť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Študentom je fyzická osoba, ktorá je žiakom strednej školy alebo je študentom dennej formy vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov. Dohodu o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najdlhšie do konca kalendárneho roka, v ktorom študent dovŕšil 26 rokov.

Príklad: Daniel má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov a 26. narodeniny oslávi 2. októbra 2017. Túto brigádu bude môcť vykonávať len do konca roka 2017.

Podľa Zákonníka práce musí byť dohoda uzatvorená písomne v dvoch vyhotoveniach, zamestnávateľ je povinný odovzdať jedno vyhotovenie zamestnancovi. Dohoda musí obsahovať:

  • druh dohodnutej práce,
  • dohodnutú odmenu za vykonanú prácu,
  • rozsah pracovného času,
  • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Rozsah pracovného času študenta nesmie presiahnuť v priemere 20 hodín týždenne, t. j. 80 hodín za mesiac. Tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

Príklad: Daniel má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov na dva mesiace. V prvom mesiaci odpracoval 40 hodín a v druhom až 85. Aj keď v druhom mesiaci pracoval viac ako 80 hodín, v priemere za celú dobu brigády odpracoval 62,50 hodín. Problém by nastal až vtedy, ak by v priemere za celú dobu brigády odpracoval priemerne viac ako 80 hodín.

Odmena za prácu, ktorú študent vykonal je splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom študent prácu vykonal.

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže obsahovať aj spôsob jej skončenia. Tento druh dohody možno skončiť okamžite len v rovnakých prípadoch ako sa dá okamžite skončiť pracovný pomer. Ďalším spôsobom skončenia je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k určitému dňu alebo jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou lehotou. Lehota začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.

Viac sa dočítate v článku Ako ukončiť prácu na dohodu.

Doklady súvisiace so vznikom dohody o brigádnickej práci študentov

Študent má povinnosť svojmu zamestnávateľovi odovzdať potvrdenie o návšteve školy. V prípade, ak sa dohoda uzatvorila v období po skončení štúdia na strednej škole alebo po skončení letného semestra na vysokej škole, študent má povinnosť potvrdenie odovzdať najneskôr do konca októbra kalendárneho roka, v ktorom sa dohoda uzatvorila.

Jedným z dôvodov, prečo je dohoda o brigádnickej práci študentov najvýhodnejšia, predstavuje najnižšie odvodové zaťaženie. Študent má právo na odvodové oslobodenie vo výške 200 €, ktoré si môže uplatniť iba pri tomto type dohody. Odvodové oslobodenie znamená, že ak študent v danom mesiaci dosiahne odmenu nižšiu ako 200 €, nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Ak študent dosiahne odmenu vyššiu ako 200 €, platí odvody len z časti zárobku, ktorý prevýšil túto hranicu. Odvodové oslobodenie však študentovi neprislúcha automaticky, študent musí svojmu zamestnávateľovi odovzdať podpísané Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. V tomto tlačive zároveň potvrdí, že v danom mesiaci si odvodové oslobodenie neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Tlačivo je voľne dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšou z výhod je uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá pre rok 2017 predstavuje 316,94 € / mesiac. Jej uplatnenie znamená, že zo sumy nezdaniteľnej časti nie je povinný platiť preddavok na daň z príjmov. Ak si chce študent nezdaniteľnú časť uplatniť a znížiť si tak svoj základ dane, musí predložiť svojmu zamestnávateľovi tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Odvody študenta do poisťovní pri dohode o brigádnickej práci študentov

Študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov neplatí preddavky do zdravotnej poisťovne.

Ako sme už v predchádzajúcich riadkoch spomínali, študent si môže uplatniť odvodové oslobodenie na sociálne poistenie vo výške 200 €. Ak jeho zárobok presiahne túto hranicu, platí odvody do Sociálnej poisťovne iba zo sumy prevyšujúcej 200 €. V takomto prípade študent zo svojej odmeny odvádza 4 % na starobné poistenie a 3 % na invalidné poistenie, spolu 7 %.

Daň z príjmov študenta vypočítame ako: (hrubá odmena – odvody do sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane 19 % alebo 25 % v závislosti od výšky základu dane. Ak je príjem študenta nižší ako 316,94 € a študent si uplatňuje nezdaniteľnú časť, jeho preddavok na daň bude nula.

Príklad: Slávka má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. Od začiatku vzniku dohody si uplatňuje odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane. V januári jej odmena bola 170 €, vo februári 200 €, v marci 280 € a v apríli 450 €. V januári ani vo februári neplatila žiadne odvody do Sociálnej poisťovne, pretože jej odmena bola menšia alebo rovná ako 200 €. Za mesiac marec musela odviesť odvody zo sumy 80 € (280 € - 200 €). Odvody na starobné a invalidné poistenie spolu tvoria 7 %, čo z 80 € predstavuje odvody 5,60 €. V apríli Slávka zarobila 450 €. Odvody do Sociálnej poisťovne zaplatila vo výške 17,50 € (450 € - 200 € = 250 €, 7% z 250 € = 17,50 €). Čiastkový základ dane po odpočítaní odvodov je 432,50 €. Slávka má podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, takže si môže uplatniť nezdaniteľnú časť 316,94 €. Základ dane potom predstavuje 115,56 €. Z tejto sumy Slávka zaplatí preddavok na daň z príjmov 19 %, čo predstavuje 21,95 €.

Odvody zamestnávateľa do poisťovní pri dohode o brigádnickej práci študentov

Zamestnávateľ neplatí za študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov žiadne preddavky do zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ má povinnosť odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne za študenta, ktorý si u neho uplatnil odvodovú výnimku, v nasledujúcich prípadoch:

Druh poistenia Rozsah platenia Výška odvodu
Starobné poistenie Pri uplatnení odvodovej výnimky, len z príjmu presahujúceho hranicu 200 € 14,00 %
Invalidné poistenie Pri uplatnení odvodovej výnimky, len z príjmu presahujúceho hranicu 200 € 3,00 %
Garančné poistenie Z celého príjmu študenta 0,25 %
Úrazové poistenie Z celého príjmu študenta 0,80 %
Rezervný fond Pri uplatnení odvodovej výnimky, len z príjmu presahujúceho hranicu 200 € 4,75 %

Príklad na výpočet odvodov zamestnávateľa pri uplatnení odvodovej výnimky: Slávka má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta. Od začiatku vzniku dohody si uplatňuje odvodové oslobodenie a nezdaniteľnú časť základu dane. V máji jej odmena bola 170 € a v júni 300 €. V máji bola Slávkina odmena nižšia ako 200 €, takže zamestnávateľ má povinnosť odviesť do Sociálnej poisťovne iba garančné a úrazové poistenie, ktoré sa odvádza z celého príjmu študenta. Za mesiac máj odvedie garančné poistenie vo výške 0,42 € (0,25 % zo 170 €) a úrazové poistenie 1,36 € (0,80 % zo 170 €), spolu odvedie do Sociálnej poisťovne 1,78 €. V júni Slávka zarobila viac ako 200 €, takže zamestnávateľ musí okrem garančného a úrazového poistenia zaplatiť aj starobné, invalidné poistenie a garančný fond. Odvod na garančné poistenie je 0,75 € (0,25 % z 300 €), na starobné je 2,40 € (0,80 % z 300 €). Ostatné druhy poistenia zamestnávateľ platí iba zo sumy 100 €, teda zo sumy prevyšujúcej odvodovú hranicu 200 €. Zamestnávateľ odvedie starobné poistenie vo výške 14 € (14 % zo 100 €), invalidné poistenie 3 € (3 % zo 100 €) a rezervný fond 4,75 € (4,75 % zo 100 €). Celkové odvody, ktoré zamestnávateľ odviedol za študenta do Sociálnej poisťovne za mesiac jún sú vo výške 24,90 €.

V prípade, ak si študent u zamestnávateľa neuplatnil odvodovú výnimku má zamestnávateľ povinnosť odvádzať nasledujúce odvody do Sociálnej poisťovne:

Druh poistenia Rozsah platenia Výška odvodu
Starobné poistenie Z celého príjmu študenta 14,00 %
Invalidné poistenie Z celého príjmu študenta 3,00 %
Garančné poistenie Z celého príjmu študenta 0,25 %
Úrazové poistenie Z celého príjmu študenta 0,80 %
Rezervný fond Z celého príjmu študenta 4,75 %

Príklad na výpočet odvodov zamestnávateľa v prípade, ak si študent neuplatňuje odvodovú výnimku: Slávka má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov. U svojho zamestnávateľa si neuplatňuje odvodovú výnimku, ale uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane. V máji jej odmena bola 170 €. Keďže si študentka neuplatňuje odvodovú výnimku, zamestnávateľ má povinnosť z celého Slávkinho príjmu zaplatiť poistné. Starobné poistenie predstavuje 23,80 €, invalidné 5,10 €, garančné 0,42 €, úrazové 1,36 € a rezervný fond 8,07 €. Celkové odvody, ktoré zamestnávateľ odviedol za študenta do Sociálnej poisťovne za mesiac máj sú vo výške 38,75 €. Ak by si Slávka uplatnila odvodovú výnimku, zamestnávateľ by odviedol iba 1,78 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky