Odvodová výnimka pre študentov v roku 2016

Študenti si môžu aj v roku 2016 uplatniť odvodovú výnimku. Ako si ju uplatniť?

Odvodová výnimka je pomenovanie pre sumu, ktorú ak odmena študenta neprevýši, neplatí z nej odvody na dôchodkové poistenie. Zároveň tieto odvody neplatí ani zamestnávateľ. Ak odmena študenta túto sumu prevýši, dôchodkové poistenie platí študent aj zamestnávateľ len zo sumy, ktorá presahuje sumu odvodovej výnimky.

Výška odvodovej výnimky v roku 2016

Sumu odvodovej výnimky stanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo fixnej výške 200,00 eur mesačne a platí to aj pre rok 2016.

Uplatnenie odvodovej výnimky v roku 2016

Odvodovú výnimku si môže uplatniť len študent, ktorý má so zamestnávateľom uzavretú dohodu o brigádnickej práci studentov. Uplatní si ju na základe oznámenia a čestného vyhlásenia, ktoré podpíše a odovzdá zamestnávateľovi.

Odvodovú výnimku je možné uplatniť len v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa. Ak má študent viac zamestnávateľov, u ktorých je zamestnaný na základe dohody o brigádnickej práci študentov, môže si vybrať, u ktorého si v danom kalendárnom mesiaci uplatní odvodovú výnimku. Musí však dodržať zákonný postup, inak nie je zamestnávateľ oprávnený na odvodovú výnimku prihliadnuť.

Ak chce študent zmeniť zamestnávateľa, u ktorého si bude uplatňovať odvodovú výnimku, musí:

  • tomu zamestnávateľovi, u ktorého si aktuálne uplatňuje odvodovú výnimku písomne oznámiť, že si u neho už nebude ďalej uplatňovať odvodovú výnimku,
  • tomu zamestnávateľovi, u ktorého si chce uplatňovať odvodovú výnimku písomne oznámiť, že si u neho bude uplatňovať odvodovú výnimku.

Ukončenie uplatňovania odvodovej výnimky nastane od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto skutočnosť zamestnávateľovi písomne oznámená. Začatie uplatňovania odvodovej výnimky u iného zamestnávateľa nastane od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bola táto skutočnosť oznámená, vrátane čestného vyhlásenia, že si odvodovú výnimku neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak si študent chce uplatniť odvodovú výnimku u iného zamestnávateľa hneď v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, musí si všetky povinnosti splniť v jednom kalendárnom mesiaci.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Študent Matej má dvoch zamestnávateľov. U prvého si uplatňuje odvodovú výnimku, u druhého si ju uplatniť nemôže. Odvodovú výnimku si chce uplatniť u druhého zamestnávateľa od 1. júna 2016. Musí preto do konca mája 2016:

  • prvému zamestnávateľovi doručiť písomné oznámenie o skončení uplatňovania odvodovej výnimky,
  • druhému zamestnávateľovi doručiť písomné oznámenie o uplatnení odvodovej výnimky a písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa.

Odvodová výnimka je právo študenta, ktoré si môže, ale aj nemusí uplatniť

Študent má právo na uplatnenie odvodovej výnimky. Z ekonomických dôvodov na strane študenta aj zamestnávateľa je toto právo aj využívané. Právne účinky uplatnenia odvodovej výnimky nastávajú najskôr odo dňa vzniku právneho vzťahu (dátum uvedený v dohode o brigádnickej práci študentov), inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom študent uplatnenie odvodovej výnimky zamestnávateľovi oznámi.

Zamestnávatelia preto uplatnenie odvodovej výnimky často zahrnú už do znenia dohody o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľ by mal v takomto prípade dať študentovi vždy kontrolnú otázku, či si odvodovú výnimku už neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Zároveň by mal byť aj študent pozorný a mal by si dôsledne prečítať dohodu o brigádnickej práci študentov a informovať zamestnávateľa, že ju nemôže podpísať, ak obsahuje aj uplatnenie odvodovej výnimky, hoci to môže v konečnom dôsledku znamenať, že zamestnávateľ študenta nezamestná. Neoprávnené uplatnenie odvodovej výnimky je sankcionované.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Študenti a zdravotné poistenie

33 najčastejších otázok smerovaných na VšZP od študentov a absolventov o zdravotnom poistení v súvislosti so začiatkom školského roka.

Brigády študentov – dane a odvody v roku 2018

Študenti vyhľadávajú brigády najviac v letnom období. Aký pracovný pomer je výhodnejší pre samotného študenta, ale aj pre zamestnávateľa? V akej výške bude platiť odvody a dane študent a koľko zamestnávateľ?

Letné brigády študentov – dane a odvody v roku 2017

Aké typy dohôd môže zamestnávateľ uzatvoriť so študentom? Ktorý druh dohody je pre obe strany najvýhodnejší? Aké odvody a dane je povinný platiť študent a aké zamestnávateľ?

Živnostenské podnikanie študenta v roku 2017

Prehľad dôležitých informácií o podnikaní študentov formou živnosti v roku 2017. Aké dane, zdravotné poistenie a sociálne poistenie platí študent-živnostník.