Predčasný dôchodok: do penzie po 40 odpracovaných rokoch

Od 1.1.2023 možno ísť do predčasného dôchodku skôr ako dva roky pred dôchodkovým vekom. Aké sú podmienky, ako o dávku žiadať a čo v prípade zamestnaných osôb?

Téma odchodu do penzie je jednou z tých, ktoré v spoločnosti často rezonujú. Diskusie sa vedú najmä o zvyšovaní dôchodkového veku, s ktorým, pochopiteľne, nie sú ľudia spokojní. Aktuálne stanovený vek 64 rokov (pričom tento vek sa skracuje, ak sa poistenec staral o maloleté dieťa a za každé dieťa môže ísť o 6 mesiacov skôr na dôchodok, maximálne však o 18 mesiacov) sa zdá mnohým vysoký. Najmä, ak vykonávajú náročnú fyzickú prácu a pracujú už od skorej mladosti. Na druhej strane, priemerná dĺžka života rastie a keďže ľudia žijú dlhšie ako v minulosti, zvyšujú sa aj výdavky na zdravotný a sociálny systém.

Slovenská legislatíva umožňuje požiadať o predčasný dôchodok, podmienky sa v rámci neho ale novelou zákona o sociálnom poistení schválenou v októbri 2022 výrazne zmenili. Kto môže odísť do dôchodku už po 40 odpracovaných rokoch, aké sú podmienky, ako postupovať a majú zamestnanci, ktorí sa rozhodnú ísť na predčasný dôchodok, nárok na odchodné?

Predčasný starobný dôchodok – čo to je a kto naň má nárok?

Predčasný dôchodok možno definovať ako dôchodkovú dávku vyplácanú zo starobného poistenia poistencovi skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Ako uvádza na svojej webovej stránke Sociálna poisťovňa, táto dávka má primárne pomôcť tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a je veľmi malá možnosť, že si nájdu nové miesto alebo si dlhodobo nevedia nové zamestnanie nájsť.

So schválením predčasného dôchodku sa však spája niekoľko podmienok. Podľa pôvodného znenia zákona je potrebné mať opracovaných aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, žiadateľ môže o predčasný dôchodok žiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a suma dávky musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Do 30.6.2023 ide o sumu 375,10 eur, no táto suma sa pravidelne mení rovnako ako výška životného minima. To bude mať od 1.7.2023 výšku 268,88 eur, čo znamená, že nárok na predčasný dôchodok budú mať osoby, ktorých suma dávky vychádza na 430,30 eur.

Od 1.1.2023 majú poistenci nárok na predčasný dôchodok aj po 40 odpracovaných rokoch. V takom prípade nie je potrebné splnenie podmienky dvoch rokov do dôchodkového veku, o dávku možno požiadať už podstatne skôr. Stále ale platí, že je potrebné mať odpracovaných 15 rokov dôchodkového poistenia a nárok na dôchodok vo výške 1,6-násobku životného minima.

Poznámka: Ak si poistenec sporil aj v II. pilieri, nárok na dávku získa, ak je súčet predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Dôležité je, aby si poistenec v posudzovanom období pred podaním žiadosti o predčasný dôchodok odvádzal poistné ako SZČO, ako dobrovoľný platiteľ alebo ho platil za zamestnanca jeho zamestnávateľ v riadnom pracovnom pomere. Zároveň je podmienkou, že poberateľ predčasného dôchodku má ukončený pracovný pomernesmie byť ani živnostníkom. Počas doby poberania tejto dávky totiž nesmie platiť odvody na povinné dôchodkové poistenie.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov v prípade predčasného dôchodku?

Ako sa uvádza na stránke Sociálnej poisťovne, medzi odpracované roky na účely posúdenia splnenia podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok po 40 rokoch, sú všetky roky dôchodkového poistenia. To znamená aj obdobie poistenia, ktoré osoba získala v zahraničí, konkrétne v členskom štáte EÚ, Islandskej republike, Nórskom kráľovstve, Lichtenštajnskom kniežactve a Švajčiarskej konfederácii a štátoch, s ktorými má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Do odpracovaných rokov sa neráta doba štúdia na strednej/vysokej škole (pričom učebný pomer patrí medzi pracovnoprávne vzťahy, teda sa počíta do odpracovaných rokov), doba nezamestnanosti, doba odborného/politického školenia a doba dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia či obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Hoci sa uvedené obdobia nerátajú do 40 odpracovaných rokov, sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia, teda sa rátajú do 15 rokov tohto poistenia, čo je jednou z podmienok pre uznanie predčasného dôchodku.

„Je bezpredmetné, či ide o zamestnanca, SZČO, alebo konateľa, pretože zákonné podmienky na priznanie predčasného dôchodku sa vzťahujú na všetkých rovnako,“ dodáva Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Aká je výška predčasného dôchodku a podľa čoho sa počíta?

Suma dôchodku vo všeobecnosti závisí od získaného obdobia dôchodkového poistenia - obdobie povinného a dobrovoľného dôchodkového poistenia, doby zamestnania, doby štúdia a tzv. náhradná doba získaná pred 1.1.2004 (napr. vojenská základná služba, doba evidencie na úrade práce do 31.12.2000, či doba poberania podpory v nezamestnanosti v období od 1.1.2001 do 31.12.2003).

Taktiež závisí od výšky hrubých príjmov, ktoré poistenec za svoj pracovný život získal, pričom do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie. A napokon záleží aj od toho, či bol žiadateľ o predčasný dôchodok sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri a získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne bola priemerná výška sólo vyplácaného starobného dôchodku ku 31.5.2023 vo výške 578,69 eur. V prípade predčasného starobného dôchodku išlo ku koncu mája o sumu 604,68 eur.

Prehľad priemernej výšky dôchodkových dávok po mesiacoch v roku 2023

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo socpoist.sk/sp-transparentne/statistiky
Mesiac Priemerný vyplácaný sólo starobný dôchodok Priemerný vyplácaný sólo predčasný starobný dôchodok
Január 575,24 eur 572,01 eur
Február 576,14 eur 573,75 eur
Marec 576,44 eur 594,53 eur
Apríl 577,93 eur 600,56 eur
Máj 578,69 eur 604,68 eur

Suma predčasného dôchodku je znížená

Ak si poistenec požiada o predčasný dôchodok, musí počítať s tým, že dostane menšiu dávku ako pri klasickej penzii. Kráti sa za každých 30 dní, o ktoré odíde zamestnanec „oddychovať“ skôr.

 • V prípade, že žiadateľ o predčasnú penziu neodpracoval 40 rokov a žiada o ňu najviac 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku, jeho dávka sa kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa priznania dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak by napríklad žiadal presne 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku, zníži sa mu dávka o 12,5 %, ak presne rok, zníži sa o 6,5 %.
 • V prípade, že žiadateľ o predčasnú penziu odpracoval 40 rokov, suma dôchodku sa mu znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa priznania dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak napríklad požiada presne tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku, jeho dávka sa zníži o 11,10 %.

Pre lepšiu predstavu, ako sa bude krátiť suma dávky v prípade žiadateľa o predčasný dôchodok, M. Kontúr uvádza hypotetický príklad:

Žiadateľ o predčasný dôchodok má odpracovaných 40 rokov a do penzie chce odísť presne 3 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Suma jeho starobného dôchodku v prípade riadneho odchodu do penzie by bola napríklad vo výške priemerného starobného dôchodku k 1.4.2023 (577,93 eur). Táto suma by sa ale krátila o 11,10 %, teda by sa znížila o 64,20 eur. Dôchodca by teda dostával predčasný starobný dôchodok v sume 513,80 eur. K tomu ale ešte patrí valorizácia na rok 2023 (o 11,8 % od 1.1.2023 + mimoriadna valorizácia o 10,6 % od 1.7.2023).

Hovorca Sociálnej poisťovne, M. Kontúr, však zdôrazňuje, že ide o veľmi zjednodušený príklad, nakoľko dôchodky sa vždy vypočítajú z reálnych údajov konkrétneho poistenca.

V niektorých prípadoch nemusí byť rozdiel medzi sumou predčasného dôchodku a riadnou penziou až tak výrazný. Môže ísť „len“ o desiatky eur, ktoré sú za odchod do skoršej penzie ochotní obetovať (najmä, ak zamestnanci začali pracovať už počas školy alebo v prípade, že pracujú vo veľmi fyzicky náročnom odvetví). Navyše popri poberaní dôchodku, ale až po priznaní tejto dávky, môžu pracovať za mzdu do 200 eur mesačne, ak si z dohody uplatnia výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie (požiadajú zamestnávateľa o odvodovú úľavu). Takýto príjem nesmie presiahnuť viac ako 2 400 eur ročne, inak sa výplata dôchodku zastaví.

Niektorí dôchodcovia majú nárok na dodatočne vyššiu dávku

V praxi sa mohlo stať, že napríklad ešte v minulom roku si poistenec požiadal o predčasný dôchodok 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku a suma priznanej dávky sa mu krátila podľa pôvodnej legislatívy – o 0,5 % za každých 30 dní od priznania dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Lenže, pokiaľ má odpracovaných 40 rokov a pri požiadaní o predčasný dôchodok po 1.1.2023, by sa mu dôchodok krátil len o 0,3 %, teda by ho mal vyšší, v takomto prípade majú dôchodcovia možnosť získať dodatočne vyššiu dávku. „Ak má poistenec 40 odpracovaných rokov, suma dôchodku priznaného pred rokom 2023 sa v takomto prípade novo určí od 1. 1. 2023. O nové určenie sumy dôchodku netreba žiadať. Sociálna poisťovňa rozhodne sama, automaticky, teda bez žiadosti dôchodcu – zákon jej na to určil lehotu najneskôr do 31. 12. 2026,“ vysvetľuje M. Kontúr.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri odchode do predčasného dôchodku

Hoci odchod do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch je primárne pre tých, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodkového veku prišli o prácu a nové miesto sa im zháňa ťažšie, môžu aj vo firmách nad odchodom do skoršej penzie uvažovať viacerí starší zamestnanci. Zamestnávatelia, obzvlášť v odvetviach, ktoré dlhodobo bojujú s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, sa tak stretávajú s veľkým problémom. Náhle strácajú dlhoročných pracovníkov, musia hľadať a narýchlo zaúčať nových. Môže sa ale zamestnanec zo dňa na deň rozhodnúť, že ide na predčasnú penziu a dať zamestnávateľovi výpoveď?

Ako uvádza Natália Kúdelová, advokátska koncipientka z advokátskej kancelárie Semančín & Partners, spôsob ukončenia pracovného pomeru pre vznik nároku na predčasný starobný dôchodok zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení neupravuje. Žiadateľ si môže vybrať niektorý z existujúcich spôsobov skončenia pracovného pomeru. „Z hľadiska aplikačnej praxe najčastejšie dochádza k skončeniu pracovného pomeru výpoveďou, prípadne dohodou so zamestnávateľom,“ dodáva.

Lehota, v rámci ktorej by mal zamestnanec oznámiť zamestnávateľovi skončenie pracovného pomeru nie je v legislatíve výslovne upravená. Avšak informovať ho je vhodné tak z dôvodu nájdenia pracovnej sily namiesto zamestnanca, ako aj z hľadiska nároku na odchodné. V § 76a ods. 1 Zákonníka práce sa totiž stanovuje, že, zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Teda má podľa N. Kúdelovej zamestnanec nárok na odchodné aj v súvislosti s predčasným starobným dôchodkom.

Podľa zákona ale platí, že ak chce zamestnanec získať odchodné, je potrebné splniť podmienku, že o dôchodok požiada ešte počas trvania pracovného pomeru (len v prípade klasického starobného dôchodku/invalidného dôchodku), alebo do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

Po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok vzniká zamestnancovi nárok na odchodné pri skončení pracovného pomeru, ak ale ide o predčasný dôchodok, vzniká nárok na odchodné až vtedy, ak bol žiadateľovi dôchodok priznaný (a to na základe žiadosti podanej 10 po skončení pracovného pomeru). Výnimkou z nároku na odchodné je situácia, keď je so zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin.

N. Kúdelová zároveň dodáva, že pri skončení pracovného pomeru dohodou je na mieste zvážiť, či je v možnostiach zamestnávateľa v krátkom čase nájsť náhradu za zamestnanca. V inom prípade je vhodnejšie pristúpiť k skončeniu výpoveďou, nakoľko počas plynutia výpovednej doby sa vytvára časový priestor pre zamestnávateľa nájsť náhradu za odchádzajúceho zamestnanca.

Ako žiadať o predčasný dôchodok?

O dôchodok je potrebné žiadať Sociálnu poisťovňu. Žiadosť sa odovzdáva na pobočke podľa miesta trvalého bydliska, kde ju s poistencom spíše príslušný zamestnanec. Preto si treba rezervovať termín na konkrétny deň a čas, a to prostredníctvom Rezervačného systému pre spísanie žiadosti o dôchodok Sociálnej poisťovne. Následne príde poistencovi potvrdenie o termíne, informácie o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, a tiež kontaktné údaje na toho-ktorého zamestnanca pobočky, ktorý bude so žiadateľom spisovať žiadosť.

Sociálna poisťovňa odporúča vopred sa na vybavenie predčasnej penzie pripraviť a overiť si, či eviduje všetky obdobia zamestnania a hrubé zárobky žiadateľa – cez eSlužby Sociálnej poisťovne, konkrétne cez „Elektronický účet poistenca“, v ktorom je „Individuálny účet poistenca“. V ňom je možné skontrolovať si jednotlivé obdobia dôchodkového poistenia aj vymeriavacie základy.

Ďalšou možnosťou, ako si overiť evidenciu období poistenia, je požiadať o výpis z „Individuálneho účtu poistenca“ a z „Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca“ cez Formulár pre otázky na stránke Sociálnej poisťovne, či telefonicky, e-mailom alebo osobne na príslušnej pobočke.

Doklady potrebné pri žiadaní o predčasný dôchodok

Pri spisovaní žiadosti o predčasný dôchodok je potrebné predložiť niekoľko dokladov. Ako uvádza Sociálna poisťovňa, ide o nasledovné:

 • doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania,
 • občiansky preukaz/cestovný pas,
 • doklady o ukončení vzdelania – výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, potvrdenie od školy, odkedy a dokedy štúdium trvalo,
 • žiadatelia narodení po roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,
 • muži potrebujú vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby,
 • v niektorých prípadoch aj rodné listy detí:
  • ak je žiadateľom cudzinec alebo sa jeho deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky,
  • ak žiadateľ prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (potrebné predložiť aj rozhodnutie príslušného orgánu o prevzatí),
  • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18 rokov, ak je žiadateľ cudzinec alebo dieťa bolo narodené v cudzine a nebolo zapísané do osobitnej matriky (potrebný úmrtný list alebo výpis z matriky),
  • ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu (potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia, ale len vtedy, ak žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).
 •  doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v „Informácii o stave individuálneho účtu poistenca“ za obdobie do 31.12.2003,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1.5.1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ tieto obdobia poistenia získal (ak sa mu vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiada o priznanie starobného dôchodku).
 • pokiaľ si želá zasielať dôchodok na účet v banke, je potrebné priniesť si vyplnený a bankou potvrdený formulár: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

Štandardná lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní, pričom táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti. V zložitejších prípadoch sa môže doba rozhodnutia natiahnuť, no o tom bude Sociálna poisťovňa žiadateľa informovať. Rozhodnutie o dôchodku bude potom poistencovi doručené poštou alebo do eSchránky. Ak je dávka priznaná, dôchodcovi je spätne doplatená aj za obdobie, počas ktorého sa o jej priznaní rozhodovalo. „Dôchodok je doplatený odo dňa, od ktorého poistenec požiadal o jeho priznanie. Čiže ak poistenec podal žiadosť o dôchodok napr. 2.5.2023 a od tohto dátumu aj požiadal o dôchodok, Sociálna poisťovňa v prípade jeho priznania doplatí dôchodok od 2.5.2023,“ informuje Kontúr.

Treba mať na pamäti, že žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať najviac dvakrát v kalendárnom roku. Preto, aj keby bol prvýkrát zamietnutý napríklad pre nesplnenie podmienky 1,6-násobku sumy životného minima, môže poistenec o dôchodok požiadať do konca roka ešte raz.

Záujem o odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch

Hoci novinka v zákone o sociálnom poistení platí len niekoľko mesiacov, záujem o predčasný odchod do penzie po 40 odpracovaných rokoch už prejavili viacerí poistenci. Sociálna poisťovňa za obdobie január až apríl 2023 eviduje 5 822 žiadostí o predčasný dôchodok. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tento počet výraznejšie stúpol.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Mesiac 2022 2023
Január 1 328 2 057
Február 910 1 291
Marec 994 1291
Apríl 972 1 183
Spolu 4 204 5 822

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predčasný vs starobný dôchodok: podmienky, žiadanie a výpočet

Kto a na ktorú dávku má nárok, od čoho závisí jej výška a ako je to s prácou popri dôchodku? Súhrn základných rozdielov pri žiadaní o klasický starobný a predčasný dôchodok.

Dôchodcovská inflácia: čo to je a ako ovplyvňuje dôchodky?

Výšku dôchodku môže zvýšiť aj o desiatky eur. Čo v praxi dôchodcovská inflácia znamená, akým spôsobom zasahuje do výpočtu penzie a aký je jej vývoj?

Dôchodkový vek v roku 2024: prehľad a tabuľka

Dôchodkový vek sa bude viazať na strednú dĺžku života. Čo to bude znamenať v praxi, čo platí v roku 2024 a kedy sa hranica dôchodkového veku môže znížiť?

Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Čo všetko ovplyvňuje výšku predčasného dôchodku, ako sa líši výpočet, ak ide o odchod na penziu po 40 odpracovaných rokoch a kedy sa môže penzia aj navýšiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky