Rodičovský dôchodok (bonus): otázky a odpovede

Sociálna poisťovňa doplnila odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nového rodičovského dôchodku (bonusu), ktorý sa od roku 2023 zaviedol na Slovensku.

Podrobnosti o rodičovskom dôchodku (bonuse), teda komu je určený, kedy je potrebné podať tlačivo vyhlásenia, odkedy a v akej výške sa bude vyplácať aj konkrétny príklad, nájdete v článku Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár.

Sociálna poisťovňa v januári 2023 aktualizovala a doplnila najčastejšie otázky k rodičovskému dôchodku, ktoré uvádzame v tomto článku ďalej.

Poberanie rodičovského dôchodku

Ak dieťa bolo v čase svojej nezaopatrenosti zverené do starostlivosti viacerým náhradným rodičom (napr. od narodenia do 10 rokov starej matke a starému otcovi a od 11-18 rokov tete a strýkovi) a všetci ešte žijú a poberajú starobný dôchodok, môže dať dieťa súhlas na poberanie rodičovského dôchodku všetkým štyrom osobám? Bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa?

Áno, dieťa môže dať súhlas aj 4 osobám. Áno, bude sa sledovať splnenie podmienky výchovy dieťaťa.

Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom, bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak majú rodičia 4 pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých 4 detí.

Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 2021?

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.

Prečítajte si tiež

Ak bolo dieťa určité obdobie v starostlivosti rodičov, následne zverené náhradným rodičom (napr. starým rodičom, príbuzným) a potom pestúnom, resp. osvojené, akým podielom sa rodičovský dôchodok rozdelí, ak dieťa neprejaví vôľu neposkytnúť rodičovský dôchodok rodičom a má záujem, aby bol vyplatený všetkým, v ktorých starostlivosti počas nezaopatrenosti bol?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Ak dieťa za základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, nakoľko mu už nežijú rodičia a má vyšší príjem?

Nie, právna úprava uvedené neumožňuje.

Môžem prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Rodičovi, ktorý poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

Má nárok na rodičovský dôchodok aj poberateľ dôchodku z cudziny? 

Áno, ak jeho dieťa pracovalo v roku 2021 na Slovensku a z jeho vymeriavacieho základu bolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie. O rodičovský bonus v tomto prípade treba žiadať. Viac informácií aj formulár žiadosti prinášame v článku Rodičovský bonus pre poberateľov dôchodku z cudziny.

Článok pokračuje pod reklamou

Odmietnutie rodičovského dôchodku

Nechcem dostávať rodičovský dôchodok od svojich detí, akým spôsobom to mám nahlásiť?

Vyhlásenie o tom, že rodičovský dôchodok má byť priznaný/respektíve nemá byť priznaný môže urobiť len oprávnená osoba - dieťa. Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok. Podľa článku 39 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo rozhodnúť, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Výška rodičovského dôchodku

Je určená minimálna suma, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

Prečítajte si tiež

V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3 %?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Ak som jediné dieťa a súhlasím s rodičovským dôchodkom, tento sa medzi obidvoch rodičov automaticky rozdelí na polovice?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov pre jedného rodiča.

Spätne priznaný dôchodok, vplyv na 13. a 14. dôchodok

Keď si rodič požiada o starobný dôchodok spätne, bude mu spätne doplatený aj rodičovský dôchodok?

Áno, najskôr však od 1. januára 2023.

Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky