Zmeny v dôchodkoch od roku 2023

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad dôležitých zmien týkajúcich sa rôznych typov dôchodkov, dôchodkového poistenia a druhého dôchodkového piliera. Prečítajte si, čo sa mení od roku 2023 a neskôr.

Valorizácia všetkých dôchodkov o 11,8 % od 1.1.2023

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Minimálne dôchodky a valorizácia od 1.1.2023

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2023 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia.

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad na minimálny dôchodok v roku 2023
Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eura.

Rodičovský dôchodok ako novinka od 1.1.2023

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza od 1. januára 2023 nový inštitút – tzv. rodičovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca automaticky prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Rodičovský dôchodok dieťaťu nezvyšuje jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani nezníži jeho budúci dôchodok.

Poistenec (dieťa poberateľa dôchodku), ktorý však chce prispievať „náhradným“ rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku svojim rodičom, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Tlačivo vyhlásenia doručí do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni.

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Podrobné informácie aj s výpočtami rodičovského dôchodku nájdete v článku Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár.

Predčasné dôchodky: Zmena sumy, pri ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok a novinka – nárok po 40-tich odpracovaných rokoch

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku (alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 375,10 eur mesačne (do 31. októbra 2022 to bola suma 281,40 eur mesačne). Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ak nárok naň vznikol pred 1. novembrom 2022, sa posudzujú podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. októbra 2022.

Od 1. januára 2023podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia (doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie).

Prečítajte si tiež

Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima (375,10 eur mesačne).

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov (bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku), bude znížená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedené sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení.

Ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 % , a to najneskôr do 31. decembra 2026.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1.1.2023

Kým v súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pravidelne k 1. januáru stúpala o rast priemernej mzdy, po novom pôjde o rast len o 95 percent priemernej mzdy. Od 1. januára 2023 sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára kalendárneho roka použije len 95 % z medziročnej zmeny priemernej mesačnej mzdy v treťom štvrťroku. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života – prvýkrát pre poistencov narodených v r. 1967 od roku 2024

Dôchodkový vek sa v roku 2023 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov).

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa opätovne zvyšovanie dôchodkového veku naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa budú poberať dlhšie od 1.1.2023

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od 1. januára 2023 zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57 rokov. Zároveň sa od roku 2023 predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Poistenci, ktorí splnia zákonné podmienky, budú dávku poberať o rok dlhšie ako doteraz – namiesto jedného roka ju pozostalá manželka alebo manžel budú zo Sociálnej poisťovne poberať dva roky.

Pozostalej manželke alebo manželovi, ktorým bola výplata vdovského alebo vdoveckého dôchodku zastavená po uplynutí jedného roka od smrti zomretého manžela alebo manželky a ešte neuplynulo obdobie dvoch rokov, Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 za zostávajúce obdobie uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku. Dôchodcovia nemusia o uvoľnenie osobitne žiadať.

Sociálna poisťovňa tiež uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku vdove alebo vdovcovi, ktorí dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, ak výplata ich dôchodku bola zastavená z dôvodu nesplnenia inej zákonnej podmienky nároku na výplatu dôchodku.

Ostatné zákonné podmienky nároku na tieto dôchodky a ich výplatu sa nemenia.

Česko-slovenské dôchodky (zohľadnenie českej doby poistenia) od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať „tzv. českú” dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993 a jej vplyv na slovenský dôchodok. Ide o odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy.

V Slovenskej republike platia skoršie termíny odchodu do dôchodku než v Českej republike. Ak takýto žiadateľ odchádzal do dôchodku, musel následne čakať (mesiace až roky), kým získal nárok na dôchodok z Českej republiky. Po odstránení tejto diskriminácie od roku 2023 žiadateľovi, ktorému za „tzv. českú” dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol, dobu poistenia získanú pred 1. januárom 1993 na dôchodok zohľadní Sociálna poisťovňa. Následne, keď žiadateľovi vznikne nárok na dôchodok v Českej republike, preberie českú časť vyplácania dôchodku Česká republika a Sociálna poisťovňa bude vyplácať už len slovenskú časť dôchodku.

Poistencami štátu na dôchodkové poistenie sa na rok 2023 stanú členovia cirkví, reholí a charitatívnych spoločenstiev

Na prechodné obdobie (rok 2023) sa novelou zákona o sociálnom poistení rozšíri rozsah poistencov štátu na dôchodkové poistenie o členov cirkví, reholí, charitatívnych spoločenstiev vykonávajúcich pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takto sa rozšíri kategória osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Zmrazenie sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) ostáva

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier), ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov prostredníctvom Sociálnej poisťovne do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od roku 2023 na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely príslušného zákona sa však sadzba do II. piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t. j. bude priznaný vo vyššej sume.

Koniec akceptačných listov pri prestupe v II. pilieri od 1.1.2023

S účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu tým sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Jeho predloženie dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu.

Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Možnosti výplaty dôchodku z II. piliera v hotovosti od 1.1.2023 a jeho zdanenie od 1.1.2024

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky