8 peňažných dávok pre rodiča v roku 2018

Aká je výška peňažných dávok rodiča dieťaťa v roku 2018 a aké podmienky je potrebné splniť na ich získanie?

Na aké peňažné dávky má rodič nárok

Rodič má v súvislosti s narodením dieťaťa nárok po splnení určitých podmienok nárok na tieto peňažné dávky:

 1. príspevok pri narodení dieťaťa,
 2. príspevok na viac súčasne narodených detí,
 3. rodičovský príspevok,
 4. prídavok na dieťa,
 5. príplatok k prídavku na dieťa,
 6. príspevok na starostlivosť o dieťa,
 7. materské,
 8. daňový bonus na dieťa.

Prehľad podmienok a výšky peňažných dávok, na ktoré má rodič nárok v roku 2019 nájdete v článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020 súvisiace s dosiahnutým príjmom rodiča alebo Peňažné dávky pre rodiča v roku 2019 a 2020

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorú vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska matky.

Na príspevok pri narodení dieťaťa má nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • matka dieťaťa,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo otcovi zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Podmienkou pre získanie príspevku pri narodení dieťaťa je okrem narodenia dieťaťa mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vám nevznikne, ak predovšetkým:

 • pre dieťa neuzatvoríte dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • ste maloletá a nemáte súdom priznané rodičovské práva a povinnosti,
 • od 4. mesiaca tehotenstva ste sa nezúčastňovali preventívnych prehliadok alebo obdobných prehliadok v cudzine u gynekológa,
 • po pôrode ste opustili zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti a iné.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

 • ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní: 829,96 Eur,
 • ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní: 151,37 Eur,
 • ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac detí a najmenej dve z nich sa doložili 28 dní: zvýšenie o 75,69 Eur.

O príspevok pri narodení dieťaťa musíte požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny najneskôr do uplynutia šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny raz za rok. Štát touto dávkou prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí,
 • v priebehu dvoch rokov opakovanie narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovanie narodených viac detí súčasne.

Na príspevok na viac súčasne narodených detí má nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • matka dieťaťa,
 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo otcovi zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Podmienkou pre získanie príspevku na viac súčasne narodených detí je mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak sa oprávnená osoba o deti riadne stará a ak najmenej tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov.

Výška príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 Eur na jedno dieťa raz ročne.

O príspevok na viac súčasne narodených detí treba požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny maximálne do uplynutia šiestich mesiacov od vzniku nároku na daný príspevok.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne.

Na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, ktorá musí splniť stanovené podmienky nároku. Viac informácií o tom, kto má nárok a aké podmienky musí splniť, sa dočítate v článku Rodičovský príspevok v roku 2018.

Výška rodičovského príspevku je 214,70 Eur, pričom:

 • sa výška rodičovského príspevku zvyšuje o 53,67 Eur, ak sú súčasne narodené dve a viac detí a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa,
 • sa výška rodičovského príspevku znižuje na polovicu, a to v prípade zanedbania povinnej školskej dochádzky u staršieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.
Prečítajte si tiež

Rodičovský príspevok sa vypláca odo dňa narodenia dieťaťa (ak oprávnená osoba nemá nárok na materskú dávku) alebo odo dňa nasledujúcom po dni, kedy skončil nárok na materské.

O vyplácanie rodičovského príspevku treba požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podaním žiadosti najneskôr do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý rodičovský príspevok patril oprávnenej osobe.

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne.

Na prídavok na dieťa má nárok oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa (najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku),
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu,
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak nemá rodičov; ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov; ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti; ktoré uzavrelo manželstvo; ktorého manželstvo zaniklo,
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Ak chce oprávnená osoba získať nárok na prídavok na dieťa, musí sa starať o nezaopatrené dieťa a mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) na území SR.

Prečítajte si tiež

Na prídavok na dieťa máte nárok odo dňa jeho narodenia až kým sa dieťa považuje za nezaopatrené, t. j. do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku sa dieťa považuje za nezaopatrené, ak:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Nezaopatreným dieťaťom je aj dieťa, ktoré:

 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • vzdeláva sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosti, a to kvôli svojmu dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu, najdlhšie však do dosiahnutia plnoletosti.

Výška prídavku na dieťa je 23,68 eur/ mesačne.

Oprávnená osoba je povinná k trvaniu nároku preukazovať platiteľovi, ako zabezpečila starostlivosť o dieťa od troch do šiestich rokov veku dieťaťa. To neplatí, ak je rodič poberateľom rodičovského príspevku alebo materského.

O prídavok na dieťa je potrebné požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podaním žiadosti.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne.

Na príplatok k prídavku na dieťa má nárok oprávnená osoba, ktorá poberá prídavok na dieťa.

Ak chce mať oprávnená osoba nárok na príplatok k prídavku na dieťa musí splniť tieto podmienky:

 • mať nárok na prídavok na dieťa,
 • poberať dôchodok: starobný, predčasný starobný, invalidný o viac ako 70 %, výsluhový po dovŕšení veku na starobný dôchodok,
 • nevykonávať zárobkovú činnosť a zároveň zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,
 • nemať priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa.

Príplatok k prídavku na dieťa sa poberá tak dlho, kým trvá nárok na poberanie prídavku na dieťa.

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 11,10 Eur/mesačne.

O príplatok k prídavku na dieťa je potrebné požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dá sa povedať alternatívou rodičovského príspevku, avšak poberať ho môže len rodič, ktorý pracuje alebo študuje.

Na príspevok na starostlivosť o dieťa má nárok:

 • jeden z rodičov dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené rozhodnutím súdu do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené súdom (ak bolo dieťa zverené súdom len jednému z rodičov, tak len ten má nárok na tento príspevok).

Ak chce osoba požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa musí splniť tieto podmienky:

 • vykonávať zárobkovú činnosť,
 • vykonávať štúdium dennou formou na strednej škole alebo vysokej škole,
 • poskytovať starostlivosť o dieťa na území SR,
 • mať trvalý (prechodný) pobyt na území SR a takisto aj dieťa musí mať trvalý (prechodný) pobyt na území SR.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je:

 • 280 Eur/mesačne, ak je dieťa v starostlivosti, ktoré zabezpečuje zariadenie, iná právnická osoba alebo fyzická osoba na živnosť (napríklad: súkromné jasle). V tomto prípade sa oplatí rodičovi viac požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, než o rodičovský príspevok.,
 • 80 Eur/mesačne, ak je dieťa v starostlivosti, ktoré zabezpečuje materská škola a ktorá je zaradená do siete škôl a je zriadená obcou alebo orgánom štátnej správy (to znamená, že ide od štátnu, nie súkromnú škôlku). V tomto prípade sa rodičovi viac oplatí požiadať skôr o rodičovský príspevok, vzhľadom na nízku sumu príspevku na starostlivosť o dieťa,
 • 41,10 Eur/mesačne, ak je dieťa v starostlivosti inej fyzickej osoby (nie na živnosť), ktorej sa nevypláca rodičovský príspevok (napríklad: dieťa v starostlivosti starej mamy) alebo u druhého rodiča. Taktiež v tomto prípade sa neoplatí rodičovi požiadať o príspevok na starostlivosť na dieťa, a to kvôli nízkej sume príspevku.

Na príspevok na starostlivosť o dieťa máte nárok, obdobne ako u rodičovského príspevku do troch rokov dieťaťa, prípadne do šiestich rokov dieťaťa (v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu).

O tento príspevok je potrebné na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať na základe žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa. V žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa je potrebné uviesť okrem svojich identifikačných údajov aj údaje dieťaťa, taktiež miesto poskytovania starostlivosti a výšku dohodnutej úhradu alebo určených príspevkov podľa osobitného predpisu a taktiež aj identifikačné údaje o poskytovateľovi.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí príspevok na základe zmluvy, dohody, rozhodnutia alebo iného relevantného dokladu vydaného poskytovateľom starostlivosti o dieťa, v ktorom sú aj uvedené mesačné úhrady za poskytovanú starostlivosť.

Materské

Materské je nemocenská dávka, ktorú mesačne vypláca Sociálna poisťovňa, a to z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Materské sa poskytuje:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom, t. j. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa,
 • fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Na materské má nárok:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Osoby, ktoré majú nárok na materské, musia splniť zákonom stanovené podmienky, a to predovšetkým byť 270 dní pred pôrodom v období posledných dvoch rokov nemocensky poistené.

Viac informácií o podmienkach poberania materského sa dočítate v článku Materské v roku 2018

Výška materského je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu . U zamestnankyne vypočítame materskú ako 75 % z predchádzajúceho hrubého príjmu za kalendárny rok, ktorý prechádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materskú. Výška materskej sa približuje k čistému príjmu.

Materské sa poberá od začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár do uplynutia 34 týždňov od vzniku nároku na materské. U iného poistenca sa poberá materské 28 týždňov od vzniku nároku na materské, u osamelej poistenkyne 37 týždňov od vzniku nároku na materské a u poistenkyne, ktorá porodila zároveň dve a viac detí 43 týždňov od vzniku nároku na materské.

Nárok na materské sa uplatňuje doručením žiadosti o materské príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie od štátu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti.

Na daňový bonus máte nárok, ak vaše ročné príjmy v roku 2018 dosiahli sumu minimálne 2880 Eur a viac a mali ste príjmy:

 • zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania),
 • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (a nevykázali ste daňovú stratu).

Na daňový bonus máte nárok na každé jedno vyživované dieťa, ktoré žije s vami v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa. Za vyživované dieťa sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť o rodičov.,

Prečítajte si tiež

Výška daňového bonusu je 21,56 Eur/mesačne alebo 258,72 Eur/ročne na jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Na daňový bonus máte nárok od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

Zamestnanec si uplatňuje nárok na daňový bonus prostredníctvom svojho zamestnávateľa, u ktorého podpíše Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu a predloží príslušné doklady (rodný list, potvrdenie o návšteve školy). Zamestnanec si prípadne môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa raz ročne v ročnom zúčtovaní dane z príjmov alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie.

Podnikateľ si uplatňuje nárok na daňový bonus raz ročne, a to v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie.

Viac informácií o daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus v roku 2018.

Ilustratívny príklad na výpočet peňažných dávok od štátu pre živnostníčku v roku 2018

To, v akej výške môže živnostníčka získať peňažné dávky od štátu, si ukážeme na nasledujúcom príklade:

Živnostníčke Alene vznikol nárok na materské dňom 1.2.2018. Dieťa porodila dňa 15.3.2018. Nárok na materské jej skončí dňom 26.9.2018. V roku 2017 dosiahla príjmy zo živnosti vo výške 12 000 eur, preddavky na zdravotné poistenie a odvody na sociálne poistenie boli vo výške 2 400 eur. V akej výške získa živnostníčka Alena peňažné dávky pre rodiča v roku 2018?

Alene sme vypočítali denný vymeriavací základ pre výpočet materského vo výške 19,9118 Eur. Výpočet denného vymeriavacieho základu si môžete pozrieť v článku Živnosť popri materskej dovolenke v roku 2018.

Názov peňažnej dávky rodičom Ročná výška peňažnej dávky Opakovanie dávky Výpočet
Príspevok pri narodení dieťaťa 829,96 Eur jednorazovo X
Materské 4739,10 Eur mesačne 19,9118 (denný vymeriavací základ) x 238 dní (1.2.2018 - 26.9.2018)
Rodičovský príspevok 858,80 Eur mesačne 214,70 (výška mesačného rodičovského príspevku) x 4 mesiace (za mesiac september – december 2018)
Prídavok na dieťa 236,80 Eur mesačne 23,68 (výška mesačného prídavku na dieťa) x 10 mesiacov (za mesiac marec – december 2018)
Daňový bonus (v prípade dosiahnutia hranice príjmov zo živnosti a nevykázania daňovej straty) 215,60 Eur ročne 21,56 (výška mesačného daňového bonusu) x 10 mesiacov (za mesiac marec – december 2018)

Živnostníčka Alena získa od štátu peňažné dávky v roku 2018 vo výške 6 880,26 Eur. V prípade, že by sa rozhodla zveriť svoje dieťa do starostlivosti súkromných jaslí, štát by jej prispel maximálnou sumou 280 Eur/mesačne a nemala by nárok na rodičovský príspevok. Ročná výška peňažných dávok od štátu by sa jej zvýšila o 65,30 Eur/mesačne (261,20 Eur ročne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky