Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH

Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Povinnosť registrovať sa a platiť DPH v rôznych krajinách Európskej únie môže komplikovať podnikanie. Túto situáciu podnikateľom poskytujúcim elektronické služby zjednodušuje uplatnenie schémy Mini one stop shop (MOSS) - schémy jednotného kontaktného miesta.

Koho sa MOSS pre DPH týka?

Od 1. októbra 2014 došlo k zmene miesta dodania pri elektronických službách, telekomunikačných službách a službách televízneho vysielania a rozhlasového vysielania, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, napríklad občanovi (ďalej len „nezdaniteľná osoba“). Miestom dodania uvedených služieb je v zmysle § 16 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) miesto, kde má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Zmenu zjednodušene sumarizuje tabuľka.

  Miesto dodania nezdaniteľnej osobe
Dodanie (zdaniteľný obchod) Pred 1. 10. 2014 Od 1. 10. 2014
elektronické služby štát dodávateľa štát príjemcu (štát spotreby)
telekomunikačné služby
služby televízneho vysielania
služby rozhlasového vysielania

K elektronickým službám patria podľa § 18 zákona o dani z pridanej hodnoty tieto služby:

 • poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
 • dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
 • dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
 • dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
 • vyučovanie na diaľku.

Za elektronickú službu sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom (napr. služby profesionálov, ako sú právnici a finanční poradcovia, ktorí radia klientom prostredníctvom elektronickej pošty). Elektronickými službami nie sú tiež napríklad:

 • tovar, ktorého objednávka a spracovanie objednávky sa vykonáva elektronicky,
 • CD-ROM-y, diskety a podobné hmotné nosiče,
 • videokazety a DVD,
 • hry na CD-ROM-e,
 • reklamné služby, najmä v novinách, na plagátoch a v televízii.

Zmena miesta dodania elektronických služieb, telekomunikačných služieb a služieb televízneho vysielania a rozhlasového vysielania pre zdaniteľnú osobu (ďalej len „podnikateľ“) znamená, že jej vznikne daňová povinnosť tej krajine, v ktorej má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo v ktorej sa obvykle zdržiava. Inými slovami, povinnosť odviesť DPH vznikne v krajine, kde je usadený zákazník.

Príklad: Podnikateľ, platiteľ DPH, so sídlom v SR poskytuje vyučovanie slovenského jazyka (webová aplikácia) na diaľku prostredníctvom internetu. Zákazníci z 11 krajín Európskej únie, nepodnikajúce fyzické osoby, si predplatili kurz. Daňová povinnosť pre DPH vznikne podnikateľovi v každej z jedenástich krajín Európskej únie, čo znamená 11 daňových priznaní v 11 rôznych krajinách a 11 potenciálnych úhrad daňovej povinnosti.

Zdaňovanie elektronických služieb, telekomunikačných služieb a služieb televízneho vysielania a rozhlasového vysielania sa týka podnikateľov, ktorí:

 • sú usadení na území Európskej únie, ale nie sú usadení v členskom štáte spotreby (napr. podnikateľ zo Slovenskej republiky dodávajúci uvedené služby do štátov Európskej únie),
 • nie sú usadení na území Európskej únie (napr. podnikateľ z Ruskej federácie dodávajúci uvedené služby do štátov Európskej únie).

Osobitná úprava MOSS predstavuje pre podnikateľov zjednodušenie, t. j. je protiváhou voči, pre podnikateľov administratívne náročnej, zmeny v určení miesta dodania uvedených služieb.

Článok pokračuje pod reklamou

Členský štát identifikácie

Prvým krokom pri uplatňovaní osobitnej úpravy MOSS je voľba štátu identifikácie. V členskom štáte identifikácie sa podáva daňové priznanie pre DPH (ďalej len „MOSS daňové priznanie“), v ktorom podnikateľ uvádza daň z pridanej hodnoty vzťahujúcu sa na všetky dodania elektronických služieb, telekomunikačných služieb, služieb televízneho vysielania a rozhlasového vysielania a platí daň z pridanej hodnoty. Členský štát identifikácie rozdelí vybranú daň z pridanej hodnoty medzi príslušné štáty Európskej únie.

V období od 1.10.2014 do 7.12.2015 si Slovenskú republiku zvolilo ako členský štát identifikácie na uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS 161 zdaniteľných osôb.

Podnikatelia usadení na území Európskej únie, ale neusadení v štáte spotreby

Podnikateľ usadený na území Európskej únie, ale neusadený v štáte spotreby je napríklad podnikateľ z prvého príkladu, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky a poskytuje vyučovanie slovenského jazyka na diaľku prostredníctvom internetu zákazníkom z rôznych štátov Európskej únie, t. j. dodáva do týchto štátov elektronickú službu.

Členským štátom identifikácie podnikateľa usadeného na území Európskej únie, ale neusadeného v štáte spotreby môže byť buď členský štát, v ktorom má sídlo, alebo členský štát, v ktorom má prevádzkareň.

Pravidlá pre určenie členského štátu identifikácie:

 • Členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má podnikateľ sídlo;
 • Ak podnikateľ nemá sídlo na území Európskej únie, ale má na území Európskej únie jednu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má túto prevádzkareň;
 • Ak podnikateľ nemá sídlo na území Európskej únie, ale má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má prevádzkareň a ktorý si zvolí.

Ak podnikateľ hodlá Slovenskú republiku považovať za členský štát identifikácie, musí svoj zámer oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu. Znamená to, že sa musí registrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS. Zároveň sa podnikateľ nesmie identifikovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v inom členskom štáte. Podnikateľ bude používať identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), ktoré mu bolo pridelené pri registrácii podľa § 4, resp. § 4b v prípade skupinovej registrácie, § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Do MOSS daňového priznania sa uvádzajú všetky dodania elektronických služieb, telekomunikačných služieb a služieb televízneho vysielania a rozhlasového vysielania nezdaniteľným osobám do členského štátu Európskej únie, okrem:

 • dodania uvedených služieb nezdaniteľným osobám v členskom štáte, v ktorom má podnikateľ sídlo a
 • dodania uvedených služieb nezdaniteľným osobám v členskom štáte, v ktorom má podnikateľ prevádzkareň.

Príklad: Podnikateľ má sídlo v Slovenskej republike a taktiež je v Slovenskej republike registrovaný pre DPH na základe dobrovoľného rozhodnutia. Znamená to, že identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty mu bolo pridelené na základe registrácie podľa § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty. Prostredníctvom webovej aplikácie poskytuje online vyučovanie slovenského jazyka. Zákazníkov, nezdaniteľné osoby, má zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska. Vyučovanie slovenského jazyka na diaľku cez internet sa považuje v zmysle § 16 ods. 18 písm. e) zákona o dani z pridanej hodnoty za elektronickú službu. Ako bude podnikateľ zdaňovať dodanie elektronickej služby?

Členský štát identifikácie podnikateľa bude Slovenská republika. Podnikateľ v MOSS daňovom priznaní prizná daň z pridanej hodnoty z dodania elektronických služieb do Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska a pre zdanenie použije príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty týchto štátov. Do MOSS daňového priznania nemôže zahrnúť dodanie tejto elektronickej služby slovenským zákazníkom. Vyučovanie slovenského jazyka dodané slovenským zákazníkom uvedie do „slovenského“ daňového priznania, ktoré bude podávať podľa § 78 zákona o dani z pridanej hodnoty. MOSS daňové priznanie a „slovenské“ daňové priznanie bude podávať miestne príslušnému daňovému úradu, t. j. tomu istému.Podmienky podávania týchto daňových priznaní a podmienky platenia dane z pridanej hodnoty sú odlišné (bližšie v ďalšej časti článku) .

Podnikatelia neusadení na území Európskej únie

Podnikateľ neusadený na území Európskej únie je podnikateľ, ktorý nemá na území Európskej únie sídlo ani prevádzkareň a nie je v Slovenskej republike ani v inom členskom štáte Európskej únie identifikovaný pre daň z pridanej hodnoty. Pre podnikateľa neusadeného na území Európskej únie je členským štátom identifikácie členský štát, ktorý si zvolí.

Ak si podnikateľ zvolí Slovenskú republiku ako členský štát identifikácie, oznámi to Daňovému úradu Bratislava, t. j. vyplní registračný formulár. Podnikateľovi bude v prípade splnenia všetkých podmienok pridelené „MOSS identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty“ a osobný účet daňovníka, na ktorý bude platiť daňovú povinnosť.

Do MOSS daňového priznania podnikateľ zahrnie všetky dodania elektronických služieb, telekomunikačných služieb, služieb televízneho vysielania a rozhlasového vysielania, ktoré dodá nezdaniteľným osobám na území Európskej únie.

Príklad: Podnikateľ má sídlo v Ruskej federácii. Nie je identifikovaný pre DPH v Slovenskej republike ani žiadnom inom členskom štáte Európskej únie. Nezdaniteľným osobám v Slovenskej republike, Nemecku a Rakúsku dodáva hudbu, filmy a počítačové hry elektronicky. Ako členský štát identifikácie si môže zvoliť ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, napríklad aj Slovenskú republiku. Podávať bude jedno MOSS daňové priznanie.

Príklad: Podnikateľ má sídlo v Ruskej federácii. V Slovenskej republike je identifikovaný pre DPH podľa § 5. Nezdaniteľným osobám v Slovenskej republike, Nemecku a Rakúsku dodáva hudbu, filmy a počítačové hry elektronicky. Nemôže použiť osobitnú úpravu MOSS a je povinný registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty a podať daňové priznanie v každom členskom štáte samostatne.

Lehota na podanie MOSS daňového priznania a lehota splatnosti

Pri určení lehoty na podanie MOSS daňového priznania a lehoty splatnosti dane z pridanej hodnoty z neho vyplývajúcej sa aplikuje výhradne zákon o dani z pridanej hodnoty. Pre podnikateľov usadených na území Európskej únie, ale neusadených v štáte spotreby a podnikateľov neusadených na území Európskej únie platia rovnaké podmienky, a to:

 • MOSS daňové priznanie sa podáva za kalendárny štvrťrok;
 • MOSS daňové priznanie sa podáva aj vtedy, ak v danom kalendárnom štvrťroku elektronické služby, telekomunikačné služby a služby televízneho vysielania a rozhlasového vysielania neboli dodané;
 • MOSS daňové priznanie sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka;
 • Ak koniec lehoty na podanie MOSS daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň;
 • Daň z pridanej hodnoty je splatná do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka;
 • Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň;
 • Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane.
Prečítajte si tiež

Výhradná aplikácia zákona o dani z pridanej hodnoty v prípade podávania MOSS daňového priznania a platenia DPH vyplývajúcej z MOSS daňového priznania znamená, že sa nepoužijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok”) o počítaní lehôt. V prípade osobitnej úpravy MOSS neplatí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 27 ods. 4 daňového poriadku).

Pokiaľ ide o platbu dane podnikateľom z bankového účtu alebo v hotovosti, tak v prípade úpravy MOSS neplatí, že deň platby je pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu.

Aktualizácia: K akým zmenám dochádza v režime MOSS (resp. OSS) od 1. júla 2021 nájdete v článku Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky