Zriadenie stomatologickej (zubnej) ambulancie

Uvažujete nad zriadením stomatologickej (zubnej) ambulancie? Čo potrebuje začínajúci zubný lekár (zubár) vedieť na to, aby mohol začať podnikať.

Prinášame podrobné informácie o krokoch, ktoré musí začínajúci stomatológ absolvovať, keď chce začať podnikať. Tento článok vám prinášame v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, ktorá začínajúcim zubárom pomáha rozbiehať ich podnikanie. Je samozrejmé, že zubní lekári veľmi dobre vedia, ako sa postarať o chrup svojich pacientov, ale pri začínaní podnikania v tejto oblasti je dobré mať pri sebe aj silného partnera, ktorý pomôže začínajúcemu zubárovi s nastavením jeho podnikania aj z ekonomickej stránky. Práve so špecialistami zo Slovenskej sporiteľne môže začínajúci zubár bezplatne prekonzultovať svoj biznis plán a štruktúru financovania svojho podnikania.

Začať podnikať ako súkromný zubár (stomatológ) možno dvomi formami

Aké možnosti má začínajúci zubný lekár (resp. absolvent tohto odboru medicíny), keď sa rozhodne začať podnikať?

V praxi sa najčastejšie vyskytujú dve možnosti, ako môže zubný lekár (stomatológ) začať podnikať:

 1. zriadenie novej (vlastnej) stomatologickej ambulancie,
 2. prevzatie existujúcej (cudzej) stomatologickej ambulancie.

Zriadenie novej stomatologickej (zubnej) ambulancie

Zriadenie novej, vlastnej stomatologickej ambulancie zjednodušene znamená začať podnikať „od nuly“. Okrem toho, že si budete musieť vybaviť všetky potrebné povolenia na výkon svojej činnosti, nájsť zdravotnú sestru a zaobstarať všetky potrebné prístroje a zariadenia na vybavenie ambulancie, začínate aj s nulovým počtom pacientov. Treba si uvedomiť, že pacienti sú vaši klienti a bez nich nemôže byť vaše podnikanie úspešné. Pri založení novej stomatologickej ambulancie sa okrem úvodných povinností súvisiacich s povoleniami na jej činnosti a jej vybavením preto treba zamyslieť aj nad otázkou „Ako získať do svojej starostlivosti pacientov?“. Na to môže dobre poslúžiť zapísanie sa do niektorého z online zoznamov zdravotníckych zariadení, reklama alebo PR článok v regionálnych novinách.

Zriadenie novej stomatologickej (zubnej) ambulancie pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. registrácia v Slovenskej komore zubných lekárov,
 2. získanie licencie od Slovenskej komory zubných lekárov,
 3. založenie podnikania ako fyzická osoba alebo ako obchodná spoločnosť,
 4. rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky od úradu verejného zdravotníctva,
 5. povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od samosprávneho kraja,
 6. uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu,
 7. vybavenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
 8. žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 9. uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami,
 10. žiadosť o schválenie ordinačných hodín a cenníka samosprávnym krajom,
 11. oznámenie ordinačných hodín zdravotnej poisťovni a Úradu pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou,
 12. umiestnenie zoznamu zdravotných poisťovní, ordinačných hodín a cenníka na viditeľnom mieste.

Prvým krokom k zriadeniu stomatologickej (zubárskej) ambulancie je získanie licencie od Slovenská komory zubných lekárov

Zriadenie novej stomatologickej ambulancie so sebou nesie splnenie si niekoľkých povinností. Prvým krokom je registrácia v Slovenskej komore zubných lekárov. Poplatok za registráciu je 13 eur a registrácia do Registra zubných lekárov prebehne do 10 dní po predložení kompletnej žiadosti o registráciu. Po úspešnej registrácii vám Slovenská komora zubných lekárov zašle potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým budete vedený v Registri zubných lekárov.

V Slovenskej komore zubných lekárov sa musíte registrovať a získať od nej licenciu.

Po zaregistrovaní je potrebné Slovenskú komoru zubných lekárov požiadať aj o vydanie licencie zubného lekára. Môže ísť o licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní zubný lekár (poplatok je vo výške 66 eur), na výkon povolania zubného lekára (poplatok je vo výške 33 eur), za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu (poplatok je vo výške 66 eur).

Ak je žiadosť o vydanie licencie úplná a sú k nej priložené všetky potrebné prílohy, Slovenská komora zubných lekárov vám licenciu vydá do 30 dní. Viac informácií o týchto registráciách a povoleniach nájdete na internetovej stránke Slovenskej komory zubných lekárov.

Zubár môže podnikať ako fyzická osoba alebo formou obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.)

Po získaní licencie zubného lekára je potrebné rozhodnúť sa či budete zubnú ambulanciu prevádzkovať ako fyzická osoba (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo ako obchodná spoločnosť (napríklad s.r.o.). Obe tieto formy podnikania majú svoje výhody aj nevýhody. Ich porovnanie môžete nájsť v článkoch Ako môžem vykonávať zubno-lekársku prax? alebo Živnosť alebo s.r.o. v roku 2018? Spočítajte si to v kalkulačke.

Ak sa rozhodnete podnikať ako fyzická osoba, bude to pre vás znamenať predovšetkým povinnosť registrácie na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni. V prípade, že si chcete založiť s.r.o., všetky potrebné informácie o tomto procese nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2018.

Stomatologická (zubná) ambulancia potrebuje povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od samosprávneho kraja

Finálnym krokom k tomu, aby ste skutočne mohli začať podnikať ako zubár, je získanie samotného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Toto povolenie vydáva samosprávny kraj (vyšší územný celok), na ktorého území budete prevádzkovať zubnú ambulanciu. Rozhodnutie o vydaní povolenia vám bude doručené do 30 dní. Správny poplatok za vydanie povolenia je pre fyzickú osobu 80 eur a pre právnickú osobu 500 eur. Vzory žiadostí a ďalšie informácie o nich majú jednotlivé samosprávne kraje zverejnené na svojich internetových stránkach.

Prílohou k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je ale vždy aj rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky a preukázanie vlastníckeho alebo užívacieho práva k nehnuteľnosti, v ktorej budete prevádzkovať ambulanciu. Inak povedané, potrebujete od regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodnutie, že priestory vašej budúcej ambulancie spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia. Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, musíte vyššiemu územnému celku preukázať, že ste vlastníkom týchto priestorov (napríklad číslom listu vlastníctva nehnuteľnosti), alebo že máte právo tieto priestory užívať (napríklad nájomná zmluva).

Vybavenie ďalších povinností súvisiacich so začiatkom prevádzkovania zubnej ambulancie

V tejto chvíli už máte povolenie na to, aby vaša ambulancia vykonávala činnosť zubného lekára. Je potrebné si však ešte splniť niekoľko povinností. Jednou z nich je, že ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musíte mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ďalšou povinnosťou je vybavenie si elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Potrebujete aj poistenie zodpovednosti, elektronický preukaz, kód poskytovateľa a iné.

V neposlednom rade netreba zabúdať ani na to, že ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musíte do 90 dní od právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od samosprávneho kraja požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak chcete za výkon svojej činnosti inkasovať úhrady aj od zdravotných poisťovní, tak je potrebné s nimi uzatvoriť zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nájdete ich na internetových stránkach zdravotných poisťovni.

Schválenie ordinačných hodín a cenníka samosprávnym krajom a ich zverejnenie

Pravdepodobne posledným krokom, ktorý pri zriaďovaní stomatologickej ambulancie budete musieť spraviť, je dať si samosprávnemu kraju schváliť ordinačné hodiny a cenník (oznamovať a schvaľovať treba aj každú ich zmenu). Po schválení ordinačných hodín o tom musíte bezodkladne písomne informovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotnú poisťovňu, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na viditeľnom mieste (napríklad na dverách) potom musíte schválené ordinačné hodiny zverejniť. Podobne je to aj s cenníkom zdravotných výkonov, ktorý tiež musíte umiestniť na viditeľnom mieste. V neposlednom rade nesmiete zabudnúť ani na to, že na viditeľnom mieste musíte mať umiestnený aj zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prevzatie existujúcej (cudzej) stomatologickej ambulancie

Prevzatie existujúcej stomatologickej ambulancie je druhou možnosťou, ako začať podnikať v zubnom lekárstve. V tomto prípade môže ísť:

 • o prevzatie kompletne vybavenej ambulancie spolu s kmeňom pacientov
 • alebo o situáciu, keď si ambulanciu zariadite sami a prevezmete len kmeň pacientov. Všetko závisí od toho, ako sa dohodnete s predchádzajúcim zubným lekárom.

Typickým príkladom, kedy na Slovensku dochádza k preberaniu existujúcej stomatologickej ambulancie, je situácia, keď zubný lekár odchádza do dôchodku. Vtedy môže čerstvý absolvent rýchlo nadobudnúť zabehnutú ambulanciu. Netreba však ani tu zabúdať na to, že ako preberajúci zubný lekár tiež potrebujete mať povolenia na svoju činnosť. Ak predchádzajúci lekár niektoré prístroje nemal alebo používal zastarané, možno budete niektoré z nich tiež musieť zaobstarať alebo vymeniť.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobre si rozmyslite hlavne to, od koho prevezmete zubnú (stomatologickú) ambulanciu

Prevzatie existujúcej stomatologickej ambulancie môže mať veľa výhod, ale prirodzene tu existujú aj určité riziká. Riziko spočíva v tom, že pri určitej neopatrnosti môžete prísť o to najdôležitejšie – o svojich klientov (teda pacientov, ktorým budete poskytovať zdravotnú starostlivosť). Miera rizika závisí hlavne od toho, či zubnú ambulanciu preberáte od lekára, ktorý podnikal ako fyzická osoba alebo prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Ak lekár ako samostatne zárobkovo činná osoba ukončí svoju činnosť a následne svoje rozhodnutie nesprávne odkomunikuje so samosprávnym krajom, môžete mať problém. Môže sa stať, že zdravotnú dokumentáciu všetkých pacientov prevezme lekár vyššieho územného celku a následne týchto pacientov pridelí nie vám, ale iným konkurenčným zubárom.

Ak lekár podniká prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti, takéto riziko tu nehrozí. Ak kúpite od pôvodného lekára celú s.r.o., poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa nemení a ani nezaniká, stále ním bude tá istá firma. Zmenia sa len spoločníci a štatutári firmy.

Lepšie je kúpiť celú stomatologickú s.r.o., než prebrať zubnú ambulanciu od fyzickej osoby.

Preto nie je dôvod, aby v takomto prípade dochádzalo k nejakým prevodom zdravotnej dokumentácie. Tá zostane u vás a vy ako začínajúci lekár budete mať hneď k dispozícii množstvo pacientov, ktorí budú vašimi klientmi. Preto je istejšie kúpiť celú stomatologickú obchodnú spoločnosť, než podstupovať riziko pri preberaní zubnej ambulancie od fyzickej osoby.

Viac o rizikách preberania zubnej ambulancie od fyzickej osoby a od právnickej osoby nájdete v článku Slovenskej sporiteľne.

Povinnosti pri preberaní existujúcej stomatologickej (zubnej) ambulancie

Ani v prípade, že preberiete existujúcu zubnú ambulanciu, sa mnohým povinnostiam nevyhnete. Ich množstvo závisí aj od toho, či chcete prevádzkovať zubnú ambulanciu ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba tak, že kúpite celú stomatologickú firmu od iného zubára. Ak zubnú ambulanciu preberiete ako fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť od inej fyzickej osoby, tak v zásade musíte absolvovať všetky kroky opísané vyššie v článku, ako keby ste zakladali úplne nové stomatologické zariadenie. Dochádza totižto k zmene subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – budete ju poskytovať vy ako úplne nový subjekt.

Omnoho jednoduchšia situácia nastáva vtedy, keď kúpite celú stomatologickú obchodnú spoločnosť. Nedochádza k zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obchodnej spoločnosti), menia sa len osoby, ktoré sú jeho orgánmi. Ak kúpite obchodný podiel existujúcej firmy, musíte samozrejme potrebné zmeny vykonať v obchodnom registri. Okrem toho musíte byť tiež ako lekár registrovaný v Slovenskej komore zubných lekárov a získať od nej licenciu. Keďže aj novým zubárom sa stanete vy, musíte si pre seba vybaviť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. A to je v zásade všetko z povinností, ktoré si musíte splniť vtedy, ak kúpite existujúcu obchodnú spoločnosť s oprávnením na vykonávanie zdravotnej starostlivosti. Je už potom na vás, či budete meniť napríklad ordinačné hodiny, cenník, priestory a podobne. Ak áno, je potrebné podstúpiť príslušné administratívne úkony.

Náš tip: Pre začínajúcich zubných lekárov Slovenská sporiteľňa pripravila špeciálnu sekciu s tipmi a radami ako otvoriť novú zubnú prax, či odkúpiť zabehnutú ambulanciu, odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako získať úver na otvorenie ambulancie

Peniaze na otvorenie ambulancie môže získať skúsený lekár bez obvodu, žiadateľ z cudziny aj manažér-nelekár. Okrem finančnej stránky ambulancie banka posudzuje nielen osobu podnikateľa a jeho vklad, ale predovšetkým jeho prax a skúsenosti v odbore.

Nové povinnosti majiteľov zubnolekárskych ambulancií

V roku 2019 pribudli nové povinnosti podnikateľom všeobecne a teda aj tým, ktorí poskytujú služby v súkromných ambulanciách zubného lekárstva. Je to povinné pripojenie registračných pokladníc na portál finančnej správy tzv. systém eKasa, ďalej zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR či povinnosť podnikateľa oznámiť voľné pracovné miesto. Okrem toho pribudli povinnosti špeciálne pre zubných lekárov, súvisia s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu.

Plánujete si otvoriť vlastnú zubnú ambulanciu? Ukážeme vám ako na to!

Podľa Slovenskej komory zubných lekárov na Slovensku chýba viac ako 1 000 zubárov. V mestách je situácia lepšia, na vidieku a v niektorých regiónoch horšia. Ak uvažujete nad otvorením vlastnej ambulancie ukážeme vám ako na to.

Život za značkou: Banik a syn - podnikanie s ľudskou tvárou

František Baník riadi rodinnú firmu netradičným spôsobom. Jeho metódy pripadajú mnohým podnikateľom zvláštne a niektorým aj smiešne. On je však presvedčený, že práve vďaka nim je ich firma úspešná. Svoje postupy odporúča aj iným. Tvrdí, že zmena prístupu k zamestnancom dokáže vyriešiť väčšinu problémov v mnohých firmách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky