Ostatné slobodné (regulované) povolania

Medzi regulované povolania patria aj tlmočníci, pyrotechnici, prevádzkovatelia súromných bezepečnostných služieb a mnohé ďalšie profesie.

Druh slobodného povolania a predpis upravujúci oprávnenie na výkon činnosti Podmienky na začatie vykonávania činnosti
Patentový zástupca (Slovenská komora patentových zástupcov) Patentový zástupca musí byť zapísaný v zozname patentových zástupcov, ktorý vedie Slovenská komora patentových zástupcov. Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu toho, kto: je spôsobilý na právne úkony, je bezúhonný, získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole, vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového zástupcu alebo najmenej štvorročnú prax v oblasti priemyselných práv, nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne opatrenie uložené, nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dôvodov zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak od vyčiarknutia neuplynulo päť rokov, úspešne zložil odbornú skúšku patentového zástupcu, splnil povinnosti podľa § 16 ods. 1 a § 25, zložil do rúk predsedu komory sľub.
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.
Znalec, tlmočník, prekladateľ Znalec, tlmočník alebo prekladateľ musí byť na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Ministerstvo spravodlivosti SR zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá: je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis, skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona, vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov, zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť, úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom, má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c), zložila sľub.
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pyrotechnik Na vykonávanie činnosti pyrotechnika je potrebné príslušné oprávnenie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť posudzuje a oprávnenie na vykonávanie funkcie pyrotechnika vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky. Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou a preukazuje osvedčením.  Na základe úspešného vykonania skúšky sa pyrotechnikovi vydá: osvedčenie o odbornej spôsobilosti, preukaz pyrotechnika, ktorý oprávňuje jeho držiteľa vykonávať funkciu pyrotechnika.   
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Člen posádky plavidla Člen posádky plavidla (vedúci plavby, lodný kapitán, vodca prievoznej lode, vodca plávajúceho stroja, kormidelník, kormidelník nákladného člna, lodný strojník, lodník) musí mať na výkon svojej činnosti preukaz odbornej spôsobilosti. Odbornou spôsobilosťou člena posádky plavidla sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov. Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je podmienené úspešným vykonaním štátnej skúšky pred skúšobnou komisiou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Technik kontroly originality Technika kontroly originality oprávňuje na vykonávanie tejto činnosti osvedčenie technika kontroly originality. Pred samotnou skúškou z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality je potrebné absolvovať základné školenie, zdokonaľovacie školenie alebo doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality. Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality predkladá Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnená osoba kontroly originality, a to prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu. Poznámka: Podobne je slobodným povolaním napríklad aj technik montáže plynových zariadení (LPG, CNG).
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby Prevádzkovanie bezpečnostnej služby (známej ako SBS) je možné na základe licencie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie, dosiahla vek 21 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá, má požadovanú odbornú spôsobilosť.
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Ďalšie slobodné povolania:
Nezanedbateľná skupina slobodných povolaní spadá pod Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Na vykonávanie týchto povolaní sa neviaže splnenie požiadaviek týkajúcich sa odbornej spôsobilosti alebo odbornej praxe ako je to v prípade predchádzajúcich povolaní. Nie je pre nich povinné ani členstvo v profesijných organizáciách.

Ide predovšetkým o tieto povolania:
režisér, autor scenára, autor dialógov, autor hudby, spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo, maliar, sochár, fotograf, spisovateľ, novinár a podobne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky