Technické a prírodovedné slobodné povolania

Zoznam technických a prírodovedných regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon

Druh slobodného povolania a predpis upravujúci oprávnenie na výkon činnosti Podmienky na vykonávanie činnosti
Veterinárny lekár (Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky)   Súkromné veterinárne činnosti môže vykonávať len súkromný veterinárny lekár, ktorý je registrovaný v Komore veterinárnych lekárov SR. Komora zapíše do registra veterinárneho lekára, ktorý je spôsobilý na právne úkony, je odborne spôsobilý na vykonávanie súkromných veterinárnych činností, je bezúhonný, zložil sľub do rúk prezidenta komory, je občanom SR, alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, alebo tretej krajiny a má povolenie na pobyt v Slovenskej republike, nie je v štátnozamestnaneckom pomere, v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej.
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osoby vykonávajúce šľachtenie alebo plemenitbu hospodárskych zvierat a zveri Šľachtenie v populáciách a chovoch hospodárskych zvierat a plemenitbu môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má na to oprávnenie. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe žiadosti vydá oprávnenie na šľachtenie a plemenitbu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má príslušné technické zariadenia a odborne spôsobilých zamestnancov na výkon starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby a zabezpečený dostatočný rozsah testovania vlastností a znakov hospodárskych zvierat a zabezpečený dostatočný rozsah plemenníkov na insemináciu alebo prirodzenú plemenitbu u chovateľov a ktorej vydalo ministerstvo oprávnenie na šľachtenie a plemenitbu.
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Architekt, krajinný architekt, stavebný inžinier (Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov) Výkon týchto povolaní je podmienený zápisom v príslušnom zozname, ktorý vedie komora (Slovenská komora architektov alebo Slovenská komora stavebných inžinierov), po splnení nižšie uvedených podmienok. Autorizovaným architektom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov. Autorizovaným krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov. Autorizovaným stavebným inžinierom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov. Do zoznamu komora zapíše na základe autorizácie toho, kto preukáže, že je občanom členského štátu a má plnú spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, má doklad o vzdelaní uznaný podľa § 16, má odbornú prax uznanú podľa § 16b, vykonal autorizačnú skúšku podľa § 21 a zložil sľub podľa § 23.
Zákon č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Geodet, kartograf (Komora geodetov a kartografov) Výkon týchto povolaní je podmienený zápisom v príslušnom zozname, ktorý vedie Komora geodetov a kartografov, po splnení nižšie uvedených podmienok. Komora zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzickú osobu, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, zložila sľub.
Zákon č. 216/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov
Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (Komora reštaurátorov) Reštaurátorskú činnosť vykonávanú na kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia môže vykonávať ten, kto je zapísaný v zozname členov Komory reštaurátorov. Komora zapíše do zoznamu členov komory do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti každého, kto spĺňa tieto podmienky: je štátnym občanom členského štátu, má úplnú spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, má vzdelanie podľa § 5a a najmenej tri roky odbornej praxe, nebol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu členov komory, zložil špecializovanú reštaurátorskú skúšku (§ 6), ak tento zákon neustanovuje inak, po splnení podmienok uvedených v písmenách a) až f) zložil do rúk predsedu komory sľub.
Zákon č. 200/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie musí byť na účel vykonávania tejto činnosti zapísaná v zozname audítorov bezpečnosti pozemných komunikácii. Zoznam bezpečnostných audítorov vedie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ministerstvo na základe písomnej žiadosti zapíše do zoznamu bezpečnostných audítorov fyzickú osobu, ktorá je autorizovaným stavebným inžinierom, je autorizovaným stavebným inžinierom alebo znalcom v odbore cestná doprava, je bezúhonná, preukázala najmenej sedemročnú prax v oblasti projektovania pozemných komunikácií, okrem znalca v odbore cestná doprava podľa písmena b), sa zúčastnila na odbornej príprave a zložila odbornú skúšku.
Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Geológ (Slovenská banská komora) Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, ktorým môže byť okrem iných (uvedených v § 4 ods. 1) fyzická osoba, ktorá ma geologické oprávnenie. Geologické oprávnenie vydáva Ministerstvo životného prostredia SR na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať aj doklad o bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou na základe písomnej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti. Register odborne spôsobilých osôb vedie ministerstvo. Odborná spôsobilosť môže byť priznaná fyzickej osobe, ktorá ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore a má najmenej trojročnú prax v geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť; požadovaným vzdelaním v príslušnom odbore sa rozumie absolvovanie záverečnej štátnej skúšky, rigoróznej skúšky alebo dizertačnej skúšky z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami, ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore geológia a má najmenej päťročnú prax v príslušných geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť.
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)
Archeológ Archeologický výskum je oprávnený vykonávať archeologický ústav, iná právnická osoba, ktorá zabezpečuje vykonávanie výskumu prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom kultúry SR na päť rokov. Osobitnú odbornú spôsobilosť na účely tohto zákona môže získať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore a odbornou skúškou preukáže teoretické vedomosti a odborné znalosti o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach a ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti pamiatkového výskumu a je bezúhonná.
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
Kurátor Kurátor musí byť zapísaný v registri kurátorov, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Odborne spôsobilá osoba na výkon ochrany genetických zdrojov rastlín je fyzická osoba, ktorá absolvovala vysokú školu poľnohospodárskeho alebo prírodovedeckého zamerania poskytujúcu vzdelanie v odbore rastlinnej výroby a najmenej tri roky vykonávala prax v oblasti genetiky, šľachtenia alebo semenárstva rastlín, absolvovala strednú školu poľnohospodárskeho alebo prírodovedeckého zamerania poskytujúcu vzdelanie v odbore rastlinnej výroby a najmenej päť rokov vykonávala prax v oblasti genetiky, šľachtenia alebo semenárstva rastlín, absolvovala vysokú alebo strednú školu poľnohospodárskeho alebo prírodovedeckého zamerania poskytujúcu vzdelanie v odbore rastlinnej výroby s ukončením špecializovaného štúdia problematiky ochrany genofondu rastlín v akreditovanej inštitúcii.
Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky