Zdravotnícke slobodné povolania

Zoznam zdravotníckych regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.

Predpis upravujúci oprávnenie na výkon činnosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh slobodného povolania a profesijná organizácia Podmienky na vykonávanie činnosti
Lekár (Slovenská lekárska komora) Pre riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej starostlivosti lekára sa vyžaduje: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačné štúdium v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c), odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a najmenej päťročná odborná zdravotnícka prax
Zubný lekár (Slovenská komora zubných lekárov Pre riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti sa vyžaduje: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo, odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti B a najmenej päťročná odborná prax
Farmaceut (Slovenská lekárnická komora) V závislosti od výkonu pracovných činností farmaceuta: výkon odborných pracovných činností: nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia, výkon špecializovaných pracovných činností: špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. a) a b), odborná spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne: nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo, odborná spôsobilosť na vedenie výroby liekov: nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti výroby liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia, odborná spôsobilosť na vedenie zabezpečovania kvality liekov: nadobudnutím dvojročnej odbornej praxe v oblasti kontroly liekov alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov, odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností: získava sa certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti C písm. c)
Fyzioterapeut (Slovenská komora fyzioterapeutov) Pre riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti fyzioterapeuta sa vyžaduje: vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia, špecializačné štúdium v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b), odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a najmenej päťročná odborná prax
Rádiologický technik (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) Pre riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti rádiologického technika sa vyžaduje: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore rádiologická technika alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent, špecializačné štúdium v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a), odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike a najmenej päťročná odborná prax
Zdravotnícky záchranár (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) Pre riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti zdravotníckeho záchranára sa vyžaduje: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva štúdiom v špecializačnom odbore manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti a najmenej päťročná odborná prax
Ortopedický technik (Slovenská komora ortopedických technikov) na výkon samostatnej odbornej pracovnej činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti sa vyžaduje nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore ortopedický technik
Sanitár (Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov) na výkon samostatnej sanitárskej činnosti v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná nadobudnutím stredného odborného vzdelania v učebnom odbore sanitár
Logopéd (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) Na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia a príprava na výkon práce v zdravotníctve, špecializačné štúdium v špecializačnom odbore klinická logopédia, najmenej päťročná odborná prax
Psychológ (Slovenská komora psychológov) Na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia a príprava na výkon práce v zdravotníctve špecializačné štúdium v špecializačnom odbore klinická psychológia, najmenej päťročná prax
Liečebný pedagóg (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) Na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika a prípravou na výkon práce v zdravotníctve, špecializačné štúdiom v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, najmenej päťročná odborná prax

Ďalšie zdravotnícke slobodné (regulované) povolania:
sestra, pôrodná asistentka, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent, laboratórny diagnostik

Poznámka: Pre niektoré zdravotnícke slobodné povolania existuje v zmysle vyššie uvedenej legislatívy viacero výkonov pracovných činností, vzhľadom na rozsah sme sa rozhodli uviesť podmienky pre najbežnejšie z nich.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory)

Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien a informácie o tom, ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad.

Ako sa stať copywriterom a ktoré schopnosti vás odlíšia od konkurencie?

Copywriting je jedna z najjednoduchších ciest, ako sa začať živiť písaním. Nepotrebujete formálne vzdelanie, môžete pracovať z domu a stretnete sa so zaujímavými ľuďmi. Ako sa stať copywriterom?

Kto je copywriter a kedy si objednať jeho služby?

S copywritingom akoby sa v posledných rokoch vrece roztrhlo. Firmy čoraz častejšie hľadajú copywriterov. Ako vám môžu pomôcť pri vašom podnikaní?

Čo je copywriting?

Kde sa copywriting využíva? Aký je rozdiel medzi copywritingom a content marketingom? Ako rozpoznať kvalitný copywriting?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky