Právnické a ekonomické slobodné povolania

Zoznam právnických a ekonomických slobodných povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.

Druh slobodného povolania a predpis upravujúci oprávnenie na výkon činností Podmienky na vykonávanie činnosti
Advokát (Slovenská advokátska komora) Advokát môže byť ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská komora advokátov. Komora zapíše do zoznamu advokátov toho, kto je plne spôsobilý na právne úkony, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy, získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient, absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory, zložil advokátsku skúšku, je bezúhonný a spoľahlivý, nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov, nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, zbavenie notárskeho úradu, zbavenie výkonu exekútorského úradu, zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu, nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády SR alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania, splnil povinnosti podľa § 12 ods. 3, § 27 a § 28 ods.1, zložil sľub podľa odseku 6.
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Súdny exekútor (Slovenská komora exekútorov) Exekútor musí absolvovať výberové konanie pre územný obvod krajského súdu, následne je vymenovaný za exekútora a zapísaný do zoznamu exekútorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.  Za exekútora možno vymenovať občana ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy, ktorý je bezúhonný, ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax, ktorý zložil odbornú skúšku, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ods. 2 písm. c), ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, zbavenia notárskeho úradu, zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.
Zákon č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Notár (Notárska komora Slovenskej republiky) Notára vymenúva minister spravodlivosti SR na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa. Za notára môže byť vymenovaný občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy, je bezúhonný, vykonal právnu prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax, zložil notársku skúšku, nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu podľa § 91 ods. 2 písm. d), nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, zbavenia výkonu exekútorského úradu, zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.
Zákon č. 323/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Mediátor (Slovenská komora mediátorov) Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1. Ministerstvo spravodlivosti SR zapíše do registra mediátorov toho, kto: je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole, je bezúhonný, má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
Sprostredkovateľ, rozhodca kolektívnych sporov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyberá sprostredkovateľov a rozhodcov na základe žiadosti občana SR alebo na návrh štátnych orgánov, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov odborových orgánov. Sprostredkovateľa alebo rozhodca musí byť zapísaný do zoznamu sprostredkovateľov alebo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie ministerstvo (zapisuje sa na tri roky, potom sa overuje spôsobilosť). Sprostredkovateľom alebo rozhodcom môže byť občan, ktorý: má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je bezúhonný, má skončené vysokoškolské vzdelanie, je odborne spôsobilý.
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
Daňový poradca (Slovenská komora daňových poradcov) Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dňom zápisu alebo registrácie do zoznamu daňových poradcov, ktorý vedie Slovenská komora daňových poradcov. K tomuto dňu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva vydá komora fyzickej osobe, ktorá: je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná, získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu, zložila odbornú skúšku podľa § 6.
Zákon č. 78/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
Aktuár (Slovenská spoločnosť aktuárov) Fyzická osoba je oprávnená vykonávať činnosť zodpovedného aktuára, len ak je zapísaná do zoznamu aktuárov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. NBS na základe žiadosti zapíše fyzickú osobu do zoznamu aktuárov, ak má ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného alebo technického zamerania, má minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti poistnej matematiky, úspešne absolvovala odbornú skúšku aktuára, je dôveryhodná podľa § 3 písm. a).
Zákon č. 8/2008Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Audítor (Slovenská komora audítorov) Audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má oprávnenie na vykonávanie auditu s výnimkou audítora podľa § 6. Úrad zapíše do zoznamu audítorov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto: má osvedčenie podľa § 3 ods. 1, 5 alebo 6, zložil sľub, nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov alebo uplynula lehota ustanovená v § 11 ods. 8, zaplatil úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorov. Podmienkou na výkon auditu je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon auditu, ktoré vydá Úrad pre dohľad nad výkonom auditu fyzickej osobe za predpokladu, že: je plne spôsobilá na právne úkony, má dobrú povesť, má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve, sa zúčastňovala sústavného vzdelávania asistentov audítora, predložila úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané a ich číslo, zložila audítorskú skúšku podľa § 14.
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Finančný agent, finančný poradca (Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov) Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území SR je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, ak zákon neustanovuje inak. O udelení tohto povolenia rozhoduje NBS na základe žiadosti. NBS zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušných podregistroch podľa § 13, ktoré sú uvedené v návrhu na zápis do registra, ktorý predkladá navrhovateľ. Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok: dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony, odborná spôsobilosť žiadateľa, dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov, technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky