Predmet podnikania

Pri získavaní živnostenského oprávnenia je potrebné pri ohlásení živnosti uviesť aj predmet podnikania. Mnohým žiadateľom o získanie živnosti robí práve výber správneho predmetu podnikania problém.

Predmet podnikania je podstatnou náležitosťou ohlásenia živnosti

Najčastejšími formami podnikania na Slovensku je podnikanie fyzických osôb – živnostníkov a podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Obe formy podnikania najčastejšie vykonávajú činnosti, ktoré sú živnosťami (voľnými, remeselnými alebo viazanými). Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Každý, kto plánuje podnikať, by mal mať ucelenú predstavu o tom, čo bude predmetom jeho podnikateľskej činnosti.

Prečítajte si novší článok Čo je predmet podnikania a ako si ho vybrať

Pri získavaní živnostenského oprávnenia sa postupuje najskôr ohlásením živnosti na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Jednou z podstatných náležitostí ohlásenia živnosti je aj predmet podnikania, prípadne viacero predmetov podnikania. Následne aj vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení obsahuje okrem iných údajov aj predmet alebo viaceré predmety podnikania zvolené konkrétnym podnikateľským subjektom.

Poznámka: Fyzická osoba alebo právnická osoba môže vykonávať aj inú činnosť, ktorá sa nepovažuje za živnosť. Činnosti, ktoré nie sú živnosťou, sú taxatívne vymenované v § 3 a 4 živnostenského zákona. Pri zápise obchodnej spoločnosti alebo fyzickej osoby (v prípade, že má bydlisko na území Slovenskej republiky, len na vlastnú žiadosť) do obchodného registra je pritom potrebné do neho zapísať aj taký predmet podnikania, ktorý sa nepovažuje za živnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri výbere predmetu podnikania vám pomôžu zoznamy živností

Ako už bolo uvedené, pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení je nevyhnutné spolu ohlásením živnosti uviesť v príslušnom formulári aj predmet alebo predmety podnikania. Podnikať je možné v rôznych oblastiach, ktorých počet nie je obmedzovaný a vyčerpávajúci zoznam úplne všetkých predmetov podnikania preto nikde nie je dostupný. To však vôbec nie je dôvodom na to, aby ste v danej oblasti podnikať nemohli. Z hľadiska rozsahu podmienok, ktorých splnenie živnostenský zákon vyžaduje na prevádzkovanie konkrétnej živnosti, sa živnosti rozdeľujú na voľné (postačuje splnenie všeobecných podmienok), viazané a remeselné (okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje aj preukázanie odbornej spôsobilosti).

Pokiaľ ide o viazané a remeselné živnosti, živnostenský zákon ich presne vymenúva a definuje aj podmienky na splnenie odbornej spôsobilosti pre ich získanie. Zoznam remeselných živností je prílohou č. 1 živnostenského zákona a zoznam viazaných živností je prílohou č. 2 živnostenského zákona. Pri remeselných a viazaných živnostiach je teda ich zoznam presne vymedzený a nie je možné ho pri ohlasovaní živnosti svojvoľne dopĺňať o iné predmety podnikania.

Prečítajte si tiež

Voľné živnosti sú všetky živnosti, ktoré nie sú remeselnými alebo viazanými živnosťami a teda ich obsah nezodpovedá obsahu živností uvedených v predchádzajúcich zoznamoch remeselných alebo viazaných živností. Ministerstvo vnútra SR však na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Cieľom tohto zoznamu je sprehľadnenie výberu voľných živností a zabezpečenie jednotného prístupu k výberu predmetu podnikania. Spomínaný zoznam však nie je a prirodzene ani nemôže byť úplným vymenovaním všetkých voľných živností. Pri ohlásení voľnej živnosti si môžete zvoliť aj akýkoľvek iný predmet podnikania, ktorý v zozname odporúčaných označení voľných živností nie je uvedený , čo vyplýva aj z § 25 ods. 3 živnostenského zákona.

Postupnosť krokov pre výber predmetu podnikania

Je veľmi dôležité si pri ohlásení živnosti zvoliť také predmety podnikania, ktoré budú pokrývať celé spektrum vašej podnikateľskej činnosti. Pri výbere voľnej živnosti je vhodné najskôr vychádzať zo zoznamu odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra SR. Z tohto zoznamu je vhodné zvoliť si ako predmet podnikania skôr najširšiu skupinu činnosti (druhý stĺpec v zozname „Odporúčané označenie činnosti“) ako jej podskupinu alebo dokonca ešte nižšiu kategóriu podskupiny.

Ak v uvedenom zozname odporúčaných označení voľných živností nenájdete predmet činnosti, ktorý plánujete vykonávať, tak ho musíte adekvátnym a výstižným spôsobom naformulovať sami. V takomto prípade vám odporúčame obrátiť sa na odbor živnostenského podnikania, na ktorom budete živnosť ohlasovať a názov vášho plánovaného predmetu podnikania vopred odkonzultovať s jeho pracovníkmi. Vyhnete sa tak napríklad odmietnutiu zápisu nevhodne pomenovaného predmetu podnikania do osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Predovšetkým v prípade viazaných živností, ale niekedy aj pri niektorých remeselných živnostiach, je potrebné eštenázov predmetu podnikania bližšie špecifikovať. Napríklad chce podnikateľ prevádzkovať jazykovú školu, tak pri viazanej živnosti „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“ je potrebné pri názve tohto predmetu podnikania doplniť vo forme dodatku k jeho názvu aj uvedenie konkrétneho jazyka, na ktorý sa má oprávnenie udeliť a ku ktorému bola odborná spôsobilosť aj preukázaná (napríklad Vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk). Rovnako, ako v prípade formulácie vlastného názvu voľnej živnosti, odporúčame vám aj túto skutočnosť vopred prekonzultovať s odborom živnostenského podnikania.

V prípade, že si chcete byť voľbou správneho predmetu podnikania istý, pomôže vám s voľbou správneho predmetu podnikania, jeho pomenovaním, ako aj s celým procesom získavania osvedčenia o živnostenskom oprávnení napríklad služba asistovaného získania živnosti nášho portálu Podnikajte.sk. Za cenu 29 eur môžete získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení až na 20 voľných živností. Za každú viazanú alebo remeselnú živnosť zaplatíte navyše 7,50 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Sankcie za podnikanie v inej oblasti ako je zvolený predmet podnikania

Podnikanie v oblasti, ktorú nemáte uvedenú ako predmet podnikania v osvedčení o živnostenskom oprávnení a v prípade obchodnej spoločnosti ju ani nemáte zapísanú ako predmet podnikania v obchodnom registri, je možné považovať za neoprávnené podnikanie. Za neoprávnené prevádzkovanie činnosti, ktorá je predmetom voľnej živnosti môže živnostenský úrad v sídle kraja uložiť pokutu až do 1659 eur, v prípade remeselnej alebo viazanej živnosti až do 3 319 eur .

Okrem toho sa podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov neoprávnené podnikanie považuje aj za hospodársky trestný čin, za ktorý v závislosti od rôznych skutočností hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do ôsmich rokov.

Zdroj zoznamov živností: Ministerstvo vnútra SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Čo je predmet podnikania a ako si ho vybrať

Prečo venovať pozornosť výberu predmetu podnikania pri zakladaní firmy a na čo si dávať pri jeho výbere pozor?

Predmety podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným

Kto chce začať podnikať, rozmýšľa od počiatku nad správnym výberom právnej formy podnikania. Najčastejšie si budúci podnikatelia vyberajú živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Nasledovný článok sa zameriava na objasnenie problematických aspektov súvisiacich s výberom predmetu podnikania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky