Predmety podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným

Kto chce začať podnikať, rozmýšľa od počiatku nad správnym výberom právnej formy podnikania. Najčastejšie si budúci podnikatelia vyberajú živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Nasledovný článok sa zameriava na objasnenie problematických aspektov súvisiacich s výberom predmetu podnikania pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ten, kto chce začať podnikať, musí mať predstavu o tom, čo bude jeho predmetom podnikania. Predmety podnikania sú vo väčšine prípadov živnosti upravené zákonom o živnostenskom podnikaní. Predmetom podnikania však môže byť aj iná činnosť, ktorá nie je živnosťou. Ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do Obchodného registra, potom je potrebné aj tento predmet podnikania (ktorý nie je živnosťou) do Obchodného registra zapísať.

K zápisu do Obchodného registra je potrebné preukázať oprávnenie podnikať

Predmety podnikania sa do Obchodného registra v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným zapisujú na základe dokladu, oprávňujúceho túto právnickú osobu vykonávať danú podnikateľskú činnosť. Takýmto dokladom je zväčša osvedčenie o živnostenskom oprávnení (v minulosti nazývané živnostenský list). Ak nejde o živnosti, doklady na základe ktorých súdy zapisujú dané predmety podnikania spoločností do Obchodného registra sú rôzne, vyplývajú z rôznych zákonov a nemožno ich paušalizovať.

Výber zo živností ponúka živnostenský zákon, resp. jeho prílohy. Existujú živnosti voľné, pri ktorých podnikateľ ako živnostník musí spĺňať len všeobecné podmienky, ďalej živnosti remeselné, pri ktorých je potrebné preukázať okrem všeobecných podmienok odbornú spôsobilosť vyučením v odbore a viazané živnosti, pri ktorých musia byť splnené jednak všeobecné podmienky, ako aj odborná spôsobilosť získaná inak.

Dôsledkom chýbajúceho predmetu podnikania môže byť trestný čin neoprávneného podnikania

Predmety podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné vybrať tak, aby pokryli celé portfólio činnosti novozaloženej s.r.o. Aby sa spoločnosti nestalo, že pri prípadnej fakturácii bude konkrétny predmet podnikania v Obchodnom registri chýbať.

Ak by spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávala činnosť, na ktorú nemá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, resp. iné povolenie na výkon tejto podnikateľskej činnosti, a teda nemá tento predmet podnikania ani zapísaný v Obchodnom registri, šlo by o trestný čin neoprávneného podnikania. O treste rozhodujú súdy a výška trestu je od 6 mesiacov do 8 rokov odňatia slobody. Výška trestu závisí od spôsobenej škody, ako aj ďalších okolností.

Prečítajte si tiež

Preto aj pri výbere predmetov podnikania zo zoznamu odporúčaných názvov voľných živností je lepšie, keď si budúci podnikateľ vyberá širšie (všeobecnejšie) pomenovanie (v tabuľke zostavenej Ministerstvom vnútra ide o názvy uvedené v ľavom stĺpci). Pokiaľ si podnikateľ nevybral z predmetov podnikania uvedených v zozname, môže si nechať zapísať aj predmet podnikania, ktorý je živnosťou a ktorý nazve inak, než je uvedené v spomenutom zozname odporúčaných označení voľných živností. V tom prípade je nutné odkonzultovať názov tohto predmetu podnikania s príslušným živnostenským úradom, na ktorom sa osvedčenie o živnostenskom oprávnení bude vydávať. Vynechanie tohto kroku môže mať za následok odmietnutie podania a vznik ďalších komplikácií pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. (V prípade nesprávneho uvedenia predmetu podnikania do spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným, ju bude nutné prepísať a nanovo úradne osvedčiť podpisy zakladateľov, čo prináša budúcemu podnikateľovi dodatočné zbytočné náklady).

Pri remeselných a častejšie viazaných živnostiach je niekedy potrebné názov predmetu podnikania prispôsobiť konkrétnemu odboru, resp. špecifikovať všeobecný názov na konkrétny (napr. pri prekladoch a tlmočení ide o výber jazyka). Opäť platí to, čo bolo uvedené vyššie, skôr ako si tento predmet podnikania dá podnikateľ do zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy a podpíše ju, je potrebné názov uvedeného predmetu podnikania konzultovať a overiť na príslušnom živnostenskom úrade.

Predmety podnikania musia byť vo všetkých dokumentoch uvedené zhodne

Často sa stáva aj to, že živnostenský úrad síce na základe podania podnikateľa vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, avšak pomenovanie predmetu podnikania uvedie na osvedčení inak, ako je napísané v spoločenskej zmluve. Budúci podnikateľ sa síce poteší, že mu živnostenský úrad vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení (v minulosti živnostenský list), ale následne narazí na odpor Obchodného registra, ktorý vysloví nesúlad príloh podaných k návrhu. Aj tento nedostatok sa dá odstrániť spísaním dodatku k existujúcej spoločenskej zmluve, avšak jednoduchšie je nedostatku predísť. Preto by si každý mal zvážiť, či radšej celý proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným nezveriť do rúk odborníka a vyhnúť sa nepríjemnostiam a zdržaniam. Napokon prípadná úspora pri svojpomocnom zakladaní spoločnosti je minimálna oproti následkom, ktoré zväčša vyplynú z nesprávne, resp. nedokonale vypracovaných podkladov.

Predmet podnikania, ktorý nie je živnosťou

Z pohľadu laika sa najkomplikovanejším môže javiť zápis predmetu podnikania, ktorý nie je živnosťou. Môže ísť o rôznorodé činnosti architektov, prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, činnosti agentúr dočasného zamestnávania a pod. Pri zápise týchto činností do Obchodného registra môže byť dokladom pre ich zápis napr. vyhlásenie konateľa, že disponuje príslušným oprávnením na výkon danej činnosti a bude ju za spoločnosť a v jej mene vykonávať. V inom prípade môže ísť o povolenie vydávané príslušným úradom alebo inštitúciou, ktoré sa však vydáva nie pre fyzickú osobu konajúcu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným, ale pre spoločnosť s ručením obmedzeným. V niektorých prípadoch sa povolenie vydáva pre založenú spoločnosť s ručením obmedzeným (spoločnosť ešte nezapísanú do Obchodného registra), tak ako v prípade vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Niekedy je dokonca nutné najskôr spoločnosť s ručením obmedzeným založiť a zapísať do Obchodného registra bez dotknutého predmetu podnikania (t. j. so živnosťami) a následne cez podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra sa dotknutý predmet podnikania na základe už vydaného povolenia dodatočne zapíše (napr. činnosť agentúry dočasného zamestnávania). Samozrejme toto sú už dva kroky, ktoré sú aj osobitne Obchodným registrom spoplatnené. Doklady (osvedčenia, vyhlásenia, povolenia a pod.), na základe ktorých sa dané predmety podnikania zapisujú do Obchodného registra, stanovujú príslušné zákony, ktoré vykonávanie príslušných činností regulujú (napr. zákon o autorizovaných architektoch, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o energetike a pod.).

Dobrá rada: Ak sa Vám zdá, že postup založenia a vzniku spoločnosti je zložitý, zverte ho do rúk odborníka a využite služby asistovaného založenia spoločnosti s ručením.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára. Aké podmienky treba splniť?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Jednoduchší prevod obchodného podielu a založenie s.r.o. online

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu už netreba a po schválení novely Obchodného zákonníka sa od 1.1.2023 zjednoduší založenie s.r.o. Čo bude platiť po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky