Ako vybudovať úspešnú jazykovú školu

Chystáte sa začať podnikať a prevádzkovať vlastnú jazykovú školu? Priblížime Vám kľúčové oblasti, ktorým by ste mali venovať pozornosť, aby ste boli úspešný.

Prvoradé je získanie oprávnenia na vyučovanie cudzích jazykov

Ak chcete prevádzkovať vlastnú jazykovú školu, ako prvé by ste mali začať so získavaním oprávnenia na podnikanie. Prevádzkovanie jazykovej školy patrí medzi viazané živnosti, konkrétne „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov“, pri ktorých sa okrem splnenia všeobecných podmienok vyžaduje aj preukázanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa pre každý vyučovaný jazyk preukazuje jednou z troch nasledujúcich možností: dokončením štúdia príslušného jazyka na vysokej škole, vysvedčením o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky alebo minimálne 10-ročným pobytom v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať.

V prípade, že chcete jazykovú školu prevádzkovať ako právnická osoba, napríklad s. r. o., musí všeobecné podmienky ako aj odbornú spôsobilosť spĺňať zodpovedný zástupca spoločnosti. Nemusí ním byť nutne len konateľ, môže ním byť aj iná osoba, ktorá ale vo vzťahu k jazykovej škole musí byť v pracovnom pomere. Podrobnejšie sa problematike preukazovania odbornej spôsobilosti, zodpovednému zástupcovi ako i samotnému postupu zakladania jazykovej školy v podobe s. r. o. po procesnej stránke venujeme v článku Ako založiť jazykovú školu?.

Dobrý lektor je základom úspechu každej jazykovej školy

Lektor cudzieho jazyka je neodmysliteľnou súčasťou každej jazykovej školy. Práve lektor je osobou, ktorá bude prichádzať do bezprostredného kontaktu s vašimi klientmi na hodinách. Od samotného lektora, jeho prístupu ku klientom, jeho vystupovania, jeho snaženia a spôsobu vyučovania sa významne odvíja aj efektivita výučby cudzieho jazyka. Pozitívne referencie o dobrom lektorovi sa rýchlo šíria a môžu vám priniesť okrem veľkého počtu spokojných zákazníkov aj množstvo nových. Výber správneho lektora je preto jednou z kľúčových otázok, ktoré významným spôsobom podmieňujú úspešnosť celého vášho podnikania s jazykovou školou.

„Dobrý lektor by mal byť príjemne vystupujúci energický človek, ktorý vie spraviť kvalitnú hodinu a zároveň zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom preberanú tému podať,“ hovorí Tomáš Török, spoluzakladateľ Empire Education Group. Znalosť cieľového jazyka na minimálne C1 úrovni musí byť u lektora samozrejmosťou. Okrem toho by mal byť primerane zručný aj v administratívnych záležitostiach, ktoré od neho budete vyžadovať v súvislosti s vedením hodiny a jej účastníkmi. V tomto smere máme na mysli hlavne výkaz o vyučovanej hodine a prezenčné listiny účastníkov kurzu. Skúsenosti majiteľov jazykových škôl hovoria o nepísanom pravidle, že lektor dobrý v pedagogickej činnosti je horší v administratívnej a naopak.

Vyučovanie cudzieho jazyka bude pre väčšinu lektorov len sekundárnou zárobkovou činnosťou, ktorou sa snažia prilepšiť si vo svojej finančnej situácii. Prevažná časť lektorov v jazykových školách po celom Slovensku pochádza zo školského prostredia, kde pôsobia ako učitelia cudzieho jazyka. Preto, pokiaľ ide o kontrakt s lektorom, málokedy ide o trvalý pracovný pomer, ale skôr je trendom živnosť, prípadne dohoda. Takýto vzťah s lektorom dáva obom zmluvným stranám pomerne veľkú flexibilitu a pre jazykovú školu aj menšiu administratívnu záťaž spojenú so mzdovou agendou.

Je veľmi dôležité si dobrého lektora udržať

Ak je jazyková škola s konkrétnym lektorom spokojná, je v záujme jej majiteľa aj spokojnosť samotného lektora. Je veľmi dôležité si dobrého lektora udržať a vytvoriť mu vhodnú pracovnú atmosféru, v ktorej sa mu bude dobre pracovať. V opačnom prípade sa môžete niekedy dostať do ťažko riešiteľných problémov. „Najväčším problémom s lektormi je ich vysoká fluktuácia. V prípade ukončenia spolupráce musíte ako prevádzkovateľ jazykovej školy musíte (2x) často veľmi promptne hľadať náhradu. To platí obzvlášť, ak k takejto situácii dôjde v priebehu začatého kurzu,“ vysvetľuje majiteľka jednej z malých lokálnych jazykových škôl.

Častým dôvodom, ktorý vedie k vzniku takejto situácie je, že lektor pracuje aj pre dve či tri jazykové školy súčasne. Ak mu ponúknu a vytvoria výhodnejšie podmienky inde, nemá dôvod zostať u vás. Túto skúsenosť potvrdzuje aj Tomáš Török z Empire Education Group. V Empire však majú aj riešenie: „ V prvom rade lektora zaujíma ani nie tak sadzba, ako objem odučených hodín, ktorý mu vie škola ponúknuť Výsledné číslo z tohto vzťahu je suma, ktorú zarobí a tá spolu s dobrou pracovnou atmosférou predstavuje dva kľúčové parametre ovplyvňujúce spokojnosť lektora,“ dokresľuje Tomáš Török. Motivačné môžu byť aj bonusy, ktoré môže škola lektorovi ponúknuť pri istom počte odučených hodín týždenne/mesačne. Spokojnosť lektora teda v tomto prípade väčšinou znamená, že u vás dlhšie ostane a bude tak prínosom pre školu vďaka viac a viac skúsenostiam z výučby.

Ďalším problémom s lektormi môže byť ten, že lektor si „stiahne“ niekoľkých klientov jazykovej školy na individuálne vyučovanie vo vlastnej réžii mimo jazykovej školy. Majiteľ jazykovej školy sa o tom často nemusí ani dozvedieť a v malých jazykových školách je takmer nemožné tomuto javu zabrániť. „V pobočkách vo väčších mestách máme nastavenú organizačnú štruktúru tak, že nositeľom vzťahu so zákazníkom nie je lektor, ale account manager, ktorý má klienta na starosti. Toto rozdelenie úloh jednak zvyšuje kvalitu, a zároveň aj preventívne predchádza prípadným problémom. Zároveň máme vysokú lojalitu našich klientov, ktorým vyhovuje, že ich organizačné problémy rieši niekto iný ako lektor, ktorý danú skupinu vyučuje “, približuje svoju podnikateľskú stratégiu Tomáš Török.

Získavanie zákazníkov a propagácia jazykovej školy

Nová jazyková škola si najskôr potrebuje svojich zákazníkov získať. Otázka marketingu a propagácie jazykovej školy závisí aj od prostredia, v ktorom pôsobí. V prípade najväčších miest je pomerne účinnou formou oslovovanie zákazníkov prostredníctvom online prostriedkov, ako napríklad reklama na internete, na sociálnych sieťach alebo komplexnejšie online kampane. Nevyhnutnosťou je aj vlastná internetová stránka. V prípade menších miest má svoje opodstatnenie hlavne lokálna reklama v podobe regionálnych novín, propagačných letákov alebo bilbordov. Kľúčom k úspechu novej jazykovej školy je však jasná odlišnosť od iných – ako produktu, tak aj samotného marketingu.

Neskôr, keď už bude jazyková škola určitý čas úspešne fungovať, budú vašou najúčinnejšou marketingovou zbraňou osobné referencie. „Žiadny iný spôsob propagácie k vám neprinesie taký počet nových zákazníkov ako vlastné skúsenosti vašich spokojných klientov, ktorí vás odporučia svojim známym a následne táto „reťazová reakcia“, potvrdzuje jeden z nami oslovených majiteľov jazykovej školy. Preto je veľmi dôležité dať si na kvalite vašich služieb záležať. Iná kategória sú firemní klienti, ktorých získať na svoju stranu je o niečo ťažšie. Okrem spomínaných spôsobov propagácie tu môže byť účinné aj cielené oslovovanie prostredníctvom e-mailov alebo telefonické kontaktovanie konkrétnych osôb zodpovedných za vzdelávanie v danej spoločnosti.

Portfólio produktov jazykovej školy

V jazykovej škole sa stretnete s rôznymi typmi klientov, ktorých jazykové potreby budú tiež rôznorodé. Tomu je prirodzene potrebné prispôsobiť aj vaše portfólio produktov, čiže modely vzdelávania. Pri kategorizácii vzdelávacích modelov je možné štandardne vychádzať z nasledujúceho rozdelenia kurzov: kurzy podľa dĺžky ich trvania, podľa počtu účastníkov a podľa obsahového zamerania hodín.

„Z hľadiska dĺžky kurzov môže ísť o intenzívny kurz, ktorý prebieha štyri až päť krát do týždňa počas troch týždňov alebo môže ísť o polointenzívny kurz, ktorý prebieha dva krát týždenne počas desiatich týždňov. Treťou možnosťou je individuálny kurz, ktorého intenzita záleží od samotného klienta,“ vyratúva Tomáš Török. Podľa počtu účastníkov môže ísť o malé skupiny s počtom účastníkov traja až piati alebo o veľké skupiny, kde môže byť účastníkov aj okolo desať. Osobitnou skupinou kurzov, ktoré sú v poslednom období veľmi populárne, sú kurzy individuálne – jeden účastník a jeden lektor. Tieto kurzy majú najvyššiu efektivitu, no na druhej strane sú aj najdrahšie.

Článok pokračuje pod reklamou

Pokiaľ ide o obsahové zameranie kurzov, tu je potrebné sa prispôsobiť klientom. Mnoho klientov bude mať záujem naučiť sa klasický hovorený jazyk. Pomerne veľkú skupinu vašej klientely tiež budú tvoriť aj klienti so špecifickými potrebami. Pôjde o klientov, ktorí budú chcieť ovládať svoj jazyk predovšetkým na pracovné účely, napríklad veľmi populárny kurz pre opatrovateľky alebo biznis kurz pre členov manažmentu zahraničných podnikov. Okrem toho budete musieť typy jazykových kurzov prispôsobiť aj veku klientov a ich zameraniu. Iný kurz cudzieho jazyka preto musíte ponúknuť napríklad deťom a iný maturujúcim študentom. V prípade kurzov ako takých netreba zabúdať ani na trend online kurzov, ktoré prebiehajú väčšinou individuálne napríklad cez Skype a získavajú si medzi ľuďmi čoraz väčšiu popularitu. V porovnaní s individuálnymi osobnými kurzami sú o niečo lacnejšie

Študijné materiály, podklady pre výučbu, metodika v jazykovej škole

Na výučbu cudzích jazykov bude jazyková škola potrebovať celý rad študijných materiálov, na ktorých bude vaša vyučovacia hodina postavená – knihy, pracovné zošity, zvukové nahrávky a podobne. Pri riešení otázky podkladov pre výučbu a jej metodiky budete postavený pred dve možnosti: buď si všetky materiály a metodické plány pre jednotlivé jazykové úrovne zostavíte sami alebo ich nakúpite. V predchádzajúcej časti článku ste sa dozvedeli, že trh si pravdepodobne bude vyžadovať pomerne široké portfólio vašich produktov.

Ak si k tomu pridáme skutočnosť, že budete poskytovať jazykové kurzy v troch či piatich cudzích jazykoch, vlastná výroba študijných materiálov je časovo pomerne náročná. Okrem samotného lektora sú preto aj práve študijné materiály a metodika vyučovania veľmi dôležitými prvkami ovplyvňujúcim efektivitu vzdelávania. Významne ovplyvňujú celkový priebeh hodiny, pomáhajú lektorovi v tom, ako má hodina vyzerať, aby bola živá a dynamická. To všetko priamo súvisí aj s úspešným napredovaním účastníkov kurzov, čo by malo byť aj vašim hlavným cieľom.

Práve obsah vzdelávania a vlastnú metodiku pokladajú mnohí podnikatelia v oblasti jazykových škôl za svoju konkurenčnú výhodu. Ide najmä o majiteľov, ktorí pôsobia alebo v minulosti pôsobili ako učitelia a majú mnohé učebné metódy vyskúšané a odžité. Opak je však veľmi často pravdou. Klienti a ich vzdelávacie potreby sa veľmi dynamicky menia a preto je potrebné nielen obsah, ale aj formu vzdelávania inovovať a prispôsobovať dopytu klientov. Tí očakávajú hlavne prakticky orientované hodiny, kde sa rýchlo naučia to, čo potrebujú. „Klienti často neočakávajú dokonalé ovládanie cudzieho jazyka, ale rýchlu prípravu na situáciu, ktorú musia zvládnuť. Dobrým príkladom je napríklad účasť na zahraničnej výstave, kde budú reprezentovať svoju firmu“, približuje potreby klientov T. Török. Ak majiteľ jazykovej školy bude tvrdohlavo presadzovať iba výučbu, na ktorú bol desiatky rokov zvyknutý ako učiteľ detí na škole, môže v podnikaní ľahko zlyhať. „Ľudia sú dnes orientovaní stále viac na to najdôležitejšie v cudzom jazyku – rozprávanie a porozumenie. To, čo reálne potrebujú a využijú v práci a bežnom živote“, dodáva.

Nastavenie platobného systému a ostatnej administratívy

Jazykovej škole bude vznikať v súvislosti s jej prevádzkou množstvo výdavkov. Budete musieť zakúpiť študijné materiály, propagáciu, hradiť priestory, v ktorých budete pôsobiť, zaplatiť lektorov, platiť za vedenie účtovníctva a podobne. Aby ste mali všetky tieto výdavky pokryté, musíte si vedieť stanoviť správnu cenu za vaše služby, ktorú je následne dôležité aj zinkasovať. Medzi najdrahšie kurzy by mali patriť kurzy individuálne, potom kurzy malých skupín účastníkov, ďalej z hľadiska času intenzívne a z hľadiska obsahu by ste si pomerne vysokú cenu mali pýtať za kurzy so špecifickým obsahom zamerania a samozrejme aj za kurzy pre firemných klientov. Pri stanovovaní cien je vhodné tiež poznať aj ceny konkurencie, v porovnaní s ktorou by vaše cenové relácie nemali vykazovať výrazné rozdiely. „V rámci našej siete nezávislých jazykových škôl, ktorá využíva v licencii našu metodiku sa v rámci školení, ktoré v sieti organizujeme, snažíme majiteľov a manažérov týchto škôl naučiť aj to, ako správne nastaviť cenu a ako finančne riadiť školu. Je to veľmi dôležité, pretože gro z nich sú skôr pedagógovia a nepoznajú všetky ekonomické náležitosti tak detailne. Často sa tak stane, že svoje kurzy predávajú za príliš nízku cenu, čo následne môže deformovať trh,“ dopĺňa svoje skúsenosti Tomáš Török.

Ak ide o bežných nefiremných klientov je vhodné požadovať poplatok za kurz dopredu, na jeho začiatku a to minimálne na celý mesiac vopred. Inak by sa vám ľahko mohlo stať, že za kurz nebudete mať nikdy zaplatené. V prípade firiem, pre ktorých zamestnancov kurzy vediete, sa môžete dohodnúť aj na platbách pozadu, no tiež minimálne s mesačnou fakturáciou. Riziko nezaplatenia sa ani tu nedá úplne eliminovať. V tejto súvislosti je veľmi dôležité mať podrobný prehľad o tom, kto, kedy a akého kurzu sa zúčastnil. Táto administratíva býva spravidla v kompetencii lektorov, ktorí budú hodiny viesť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Klaudia Bednárová (The Bridge): Jazyky učíme v Bratislave a testujeme v Ázii

Keď ju prijímali ako lektorku do jazykovej školy, nikto nezisťoval, či ovláda angličtinu. Dnes má vlastné jazykové centrum a na lektorov vysoké nároky.

Tri ženy, ktoré vzdelávajú Slovensko vďaka úspešnej franšíze Berlitz

Denisa, Petra a Katarína začínali ako zamestnankyne, neskôr od materskej firmy odkúpili jazykovú školu formou franšízy. Ich lektori ročne odučia 50 000 hodín a u jedného zákazníka učia aj 450 študentov.

Plánujete si otvoriť vlastnú zubnú ambulanciu? Ukážeme vám ako na to!

Podľa Slovenskej komory zubných lekárov na Slovensku chýba viac ako 1 000 zubárov. V mestách je situácia lepšia, na vidieku a v niektorých regiónoch horšia. Ak uvažujete nad otvorením vlastnej ambulancie ukážeme vám ako na to.

Život za značkou: Banik a syn - podnikanie s ľudskou tvárou

František Baník riadi rodinnú firmu netradičným spôsobom. Jeho metódy pripadajú mnohým podnikateľom zvláštne a niektorým aj smiešne. On je však presvedčený, že práve vďaka nim je ich firma úspešná. Svoje postupy odporúča aj iným. Tvrdí, že zmena prístupu k zamestnancom dokáže vyriešiť väčšinu problémov v mnohých firmách.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky