Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Remeselné živnosti patria medzi živnosti, pri ktorých je potrebné pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazovať aj odbornú spôsobilosť. Akými dokladmi sa preukazuje?

Možnosti získania povolenia na podnikanie

Prevádzkovanie podnikania na Slovensku si tak pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby vo väčšine prípadov vyžaduje získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na základe zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). V opačnom prípade sa podnikanie vykonáva buď podľa iného osobitného predpisu (napríklad činnosť bánk, poisťovní, činnosť znalcov, advokátov, lekárov a iných slobodných povolaní) alebo ide o podnikanie samostatne hospodáriaceho roľníka podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska náročnosti podmienok, ktoré je nevyhnutné splniť pre získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, sa živnosti rozdeľujú do troch kategórií:

  1. voľné živnosti – na ich prevádzkovanie postačuje splnenie všeobecných podmienok,
  2. remeselné živnosti – na ich prevádzkovanie sa vyžaduje okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie osobitnej podmienky, ktorou je preukázanie odbornej spôsobilosti vyučením v odbore,
  3. viazané živnosti - na ich prevádzkovanie sa vyžaduje splnenie všeobecných podmienok aj osobitnej podmienky preukázaním odbornej spôsobilosti, ale iným spôsobom, než vyučením v odbore.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre jednu remeselnú živnosť je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 15 eur. Ak si takéto oprávnenie vybavíte elektronicky, prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu , poplatok za jednu remeselnú živnosť vás bude stáť len 7,50 eur. Informácie o možnostiach, ako tieto poplatky zaplatiť, nájdete v článku E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015.

Podmienky prevádzkovania remeselných živností

Pri remeselných živnostiach, ako už bolo v predchádzajúcej časti článku uvedené, sa vyžaduje okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti.

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Za bezúhonného sa na účely získavania osvedčenia o živnostenskom oprávnení považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s plánovaným predmetom podnikania. Osobitnými podmienkami prevádzkovania remeselnej živnosti sa rozumie odborná spôsobilosť získaná vyučením v príslušnom odbore podľa toho, aká remeselná živnosť sa plánuje vykonávať.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti pri remeselnej živnosti

V súčasnosti rozoznáva živnostenský zákon 34 remeselných živností. Pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení je potrebné odbornú spôsobilosť pri remeselných živnostiach preukázať výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Úplný zoznam remeselných živností sa nachádza v prílohe č. 1 živnostenského zákona, kde v priloženom súbore nájdete pri každej remeselnej živnosti aj názov odboru a jeho klasifikačný kód pre preukázanie odbornej spôsobilosti.

Vyššie spomínané doklady je ale možné na účely preukazovania odbornej spôsobilosti pri remeselnej živnosti nahradiť aj:

  • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii vydanom akreditovanou vzdelávacou inštitúciou alebo
  • dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli pri ohlásení živnosti viac ako tri roky.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Príbuzný odbor a preukazovanie praxe pri remeselnej živnosti

Príbuzným odborom je potrebné rozumieť odbor, ktorého popis vedomostí a zručností získaných úspešným absolvovaním tohto vzdelávacieho odboru, ktoré vytvárajú spôsobilosť na výkon pracovných činností v danom povolaní (profil absolventa), je podobný, ako pri hlavnom odbore remeselnej živnosti. Príbuznosť odboru je posudzovaná až priamo pri získavaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pracovníkmi odboru živnostenského podnikania okresného úradu porovnaním obsahu (profilu absolventa) hlavného a príbuzného odboru.

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti pre remeselnú živnosť, pre ktorú sa má získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Živnostenský zákon nepredpisuje žiadne konkrétne druhy dokladov preukazujúcich prax. Prax je vhodné preukazovať najmä potvrdením zamestnávateľa o tom, že zamestnanec vykonával počas určitého obdobia činnosť, ktorá súvisí s remeselnou živnosťou, ktorá sa má získať. Potvrdenie o praxi od zamestnávateľa by malo obsahovať predovšetkým identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, presné údaje o pracovnej pozícii zamestnanca a časovom období vykonávania práce na tejto pozícii. Postup uznávania druhov predkladaných dokladov o praxi je tiež do veľkej miery závislý od konkrétnych pracovníkov odboru živnostenského podnikania okresného úradu.

Kto musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení potrebuje získať pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, fyzická osoba – živnostník aj právnická osoba. Všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti v prípade fyzickej osoby musí spĺňať práve táto fyzická osoba ako žiadateľ o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ak by táto fyzická osoba sama nespĺňala osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti v podobe odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore, môže remeselnú živnosť vykonávať len vtedy, ak si pre ňu ustanoví zodpovedného zástupcu, ktorý ich spĺňa.

Právnická osoba, ktorá plánuje vykonávať remeselnú živnosť, je povinná pre ňu vždy ustanoviť zodpovedného zástupcu . Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti a musí byť vo vzťahu k podnikateľovi v pracovnom pomere (nemôže to byť dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). O tom, aké iné podmienky sa vzťahujú na prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu, sa viac dočítate v článku Zodpovedný zástupca v podnikaní.

Uznávanie odbornej praxe a uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia pri preukazovaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti

Pre Slovákov, ktorí pracovali alebo študovali v zahraničí, ale aj pre občanov a firmy z iných členských štátov Európskej únie, ktorí sa rozhodli začať vykonávať remeselnú alebo viazanú živnosť na Slovensku, môže byť na preukázanie odbornej spôsobilosti potrebné absolvovať proces uznávania odbornej praxe alebo uznávania odbornej kvalifikácie. Podľa § 66g živnostenského zákona je možné odbornú spôsobilosť pre remeselné a viazané živnosti preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie . Tieto ustanovenia sa vzťahujú na tzv. „osobu spoločenstva“, ktorou je fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie alebo právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území členského štátu.

Článok pokračuje pod reklamou

Doklady potrebné pre uznanie odbornej praxe pri preukazovaní odbornej spôsobilosti

Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre remeselné a viazané živnosti zaradené do zoznamov I až III (tretí stĺpec zoznamu remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 a piaty stĺpec zoznamu viazaných živností uvedených v prílohe č. 2 k zákonu o živnostenskom podnikaní). V súčasnosti tak možno preukázať odbornú spôsobilosť uznaním praxe takmer pre všetky remeselné živnosti. V prípade viazaných živností je ich počet podstatne nižší.

Žiadosť o začatie konania o uznaní odbornej praxe je potrebné doručiť Ministerstvu vnútra SR. Prílohou žiadosti je doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa, osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti vydané príslušným úradom alebo orgánom členského štátu a ak je to potrebné, aj dokladmi o vzdelaní. Všetky predkladané doklady musia byť predložené spolu s ich úradne overeným prekladom do slovenčiny. Ministerstvo vnútra SR vydá rozhodnutie o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa jej doručenia. Podrobné podmienky pre splnenie uznania odbornej praxe sú pre živnosti v členení podľa jednotlivých zoznamov I až III uvedené v § 66i, 66j a 66k zákona o živnostenskom podnikaní.

Doklady potrebné pre uznanie odbornej kvalifikácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti

Osoba spoločenstva, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie remeselnej alebo viazanej živnosti v inom členskom štáte, ale tieto podmienky nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným živnostenským zákonom na Slovensku, môže požiadať Ministerstvo vnútra SR o uznanie odbornej kvalifikácie. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa, rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov alebo kópie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú vykonávať predmetnú profesiu a ak je to potrebné, aj doklady o odbornej praxi. Všetky doklady musia byť predložené spolu s ich prekladom do slovenčiny. Ministerstvo vnútra SR rozhodne o žiadosti do štyroch mesiacov odo dňa jej doručenia.

Za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxi sa platí správny poplatok vo výške 20 eur. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie podlieha správnemu poplatku vo výške 100 eur.

Použité zdroje: www.minv.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky