Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.7.2014

Nepriama novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2014 mení oblasť dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Novelu Zákonníka práce v oblasti dohôd priniesol zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národnou radou SR bol schválený 5. júna 2014. Ustanovenia týkajúce sa dohôd sú účinné od 1. júla 2014.

Novela reaguje predovšetkým na prípady, pri ktorých dochádzalo k vyhýbaniu sa platenia odvodov na dôchodkové poistenie, resp. k odkladaniu platenia poistného. Dohodári, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, tak prichádzali o zhodnocovanie svojich úspor.

V dôvodovej správe k novele zákona sa uvádza:

Zamestnávateľ je povinný odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za sporiteľov, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodári“) a ktorí sú nepravidelne odmeňovaní, až po skončení dohody. Odhliadnuc od faktu, že správa aktív dôchodkových fondov, ktorú vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti sa manažuje podstatne lepším spôsobom, ak správca podrobne pozná, resp. s vysokou pravdepodobnosťou vie predpovedať, svoj cash-flow (čo je v prípade uvedených dohôd značne komplikovanejšie), možnosť vyhýbania sa plateniu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, resp. odkladanie platenia týchto príspevkov, má citeľný negatívny vplyv i na dohodára-sporiteľa. Výška nasporenej sumy, ktorú bude môcť sporiteľ po splnení zákonom stanovených podmienok použiť na dojednanie výplaty dôchodku z II. piliera prostredníctvom anuitného produktu alebo dôchodku vyplácaného programovým výberom je pre stanovenie výšky takéhoto dôchodku zásadná.

V tomto kontexte je potrebné si uvedomiť, že hodnota osobného dôchodkového účtu vyjadrujúca výšku sporiteľových úspor je daná nielen výškou zaplatených príspevkov, ale aj ich zhodnotením. Skutočnosť, že za takéhoto dohodára-sporiteľa môže jeho zamestnávateľ i po dobu niekoľkých rokov (pokiaľ dohoda stále trvá) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie neplatiť, má zásadný dosah práve na možnosti a výšku zhodnotenia úspor tohto sporiteľa. Príspevky odvedené a zaplatené s dlhším časovým odstupom, niekedy až niekoľko rokov, sa po dobu, počas ktorej neboli odvedené, nemohli zhodnocovať. Uvedenú stratu sporiteľ žiadnym spôsobom nedoženie, pretože k žiadnemu fiktívnemu spätnému prepočítaniu zhodnotenia dôjsť nemôže. Sporiteľ je preto o svoje výnosy za toto obdobie navždy ukrátený.

Okrem uvedeného nemožno vylúčiť, že zamestnávateľ zo špekulatívnych dôvodov, chcejúc sa vyhnúť zaplateniu poistného a príspevkov na dôchodkové sporenie, privedie svoju spoločnosť ešte pred ukončením dohôd so zamestnancami, ktorí sú nepravidelne odmeňovaní do zániku (bez právneho nástupcu). Ak zamestnávateľ v takomto prípade nezašle Sociálnej poisťovni ani výkaz o vyplatených odmenách a neurčí vymeriavací základ na platenie poistného, nemôže Sociálna poisťovňa uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ, zo základného fondu garančného poistenia v súlade s § 165 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Vzniká tak riziko, že príspevky na starobné dôchodkové sporenie nebudú zaplatené vôbec. V opačnom prípade, t. j. ak výkaz zaslaný bude, príspevky pôjdu na ťarchu garančného fondu, avšak obmedzením trvania dĺžky dohôd bude obmedzený aj rozsah takto uhradených príspevkov.

V nadväznosti na uvedené bude od 1. júla 2014 možné všetky druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j.dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa obmedzenia trvania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa osobitne upravilo skončenie dohôd, ktoré boli uzavreté pred 1. júlom 2014. Prechodné ustanovenie upravuje, že dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.

Novela upravuje splatnosť odmeny, výplatu odmeny ako aj zrážky z odmeny a poradie zrážok pri prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rovnakým spôsobom, ako je upravená splatnosť mzdy, výplata mzdy, zrážky zo mzdy a poradie zrážok zo mzdy v pracovnom pomere.

Pre dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti od 1. 7. 2014 platí, že odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky