Predčasný vs starobný dôchodok: podmienky, žiadanie a výpočet

Kto a na ktorú dávku má nárok, od čoho závisí jej výška a ako je to s prácou popri dôchodku? Súhrn základných rozdielov pri žiadaní o klasický starobný a predčasný dôchodok.

Vek odchodu do dôchodku sa neustále posúva (aktuálne platilo, že každý rok sa dôchodkový vek zvýšil o dva mesiace, od tohto roku by sa rast mal zmierniť) a pre mnohých je do zákonom stanoveného veku náročné pracovať. Taktiež sa stáva, že ak sa krátko pred dovŕšením dôchodkového veku poistenec stane nezamestnaným, ťažko si hľadá novú prácu. Aj toto sú dôvody, pre ktoré sa mnohí rozhodnú požiadať o predčasný dôchodok. V mnohých prípadoch ide aj o ekonomickú stránku veci – najmä v poslednom období sa viacerým poistencom skrátka do predčasného dôchodku oplatilo ísť, nakoľko výška ich dôchodku bola vyššia, ako by bola ich riadna penzia. V článku približujeme, aký je rozdiel medzi podmienkami odchodu na starobný a predčasný dôchodok, aké sú rozdiely vo výpočte a sumách penzií, ako sa líši postup žiadania či potrebné dokumenty a ďalšie podrobnosti.

Starobný dôchodok – podmienky nároku

Nárok na starobný dôchodok vzniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom poistení. Nateraz je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. V roku 2024 dôjde k úprave, nakoľko pre ročníky narodenia od 1967 sa zmena dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Dôchodkový vek má ustanoviť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dôchodkový vek sa odvíja aj od počtu detí. Niektorí poistenci môžu ísť do dôchodku skôr, a to o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac 18 mesiacov). Dôchodkový vek je napríklad v prípade žiadateľov narodených v roku 1966 nastavený tak, že ženy aj muži môžu ísť do dôchodku ako 64-roční. Ak ale žena vychovala jedno dieťa, na dôchodok môže ísť, keď dovŕši 63 rokov a 6 mesiacov, pri dvoch deťoch ako  63-ročná, ak vychovala 3 a viac detí, tak jej dôchodkový vek je 62 rokov a 6 mesiacov. Rovnaká veková hranica platí v prípade mužov, pri ktorých výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene.

Ďalšou z podmienok nároku na starobný dôchodok je aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Nezáleží ale na tom, či ide o dobrovoľne poistenú osobu, SZČO, ktorá si odvádzala odvody sama alebo o zamestnanca, za ktorého odvody platil zamestnávateľ, prípadne v istých prípadoch odvádzal štát.

Predčasný dôchodok – podmienky nároku

Ak sa zamestnanec či SZČO rozhodne pre predčasný dôchodok, podmienkou je aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia (opäť platí, že nezáleží na tom, či odvody za zamestnanca platil zamestnávateľ, štát alebo si ich platil sám). Dôležité je, že v čase žiadania o predčasný dôchodok už žiadateľ nesmie byť dôchodkovo poistený, musí teda mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Toto sa však od 1.7.2023 nevzťahuje na povinne dôchodkovo poistené SZČO, ktoré sú držiteľom zákonom určeného oprávnenia na podnikanie a nie sú povinne dôchodkovo poistené z iného dôvodu. Ide napr. o oprávnenia vydané na výkon činnosti pri povolaniach ako psychológovia, veterinári, advokáti a podobne.

Taktiež žiadateľovi

  • do dovŕšenia dôchodkového veku nesmie chýbať viac ako dva roky alebo
  • musí mať odpracovaných najmenej 40 rokov.

Aktualizácia k 18.4.2024: Parlament schválil zmenu v podmienkach žiadania o predčasnú penziu. Od 15. mája 2024 sa už nebude posudzovať 40 odpracovaných rokov, ale „potrebné odpracované obdobie". Previaže sa so všeobecným dôchodkovým vekom prislúchajúcim k danému ročníku. Zjednotí sa tiež výpočet predčasnej penzie - krátiť sa bude o 0,5 % za každých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku rovnako ako je to pri odchode na predčasný dôchodok najmenej dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podrobnosti približujeme v článku Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

V neposlednom rade suma predčasného dôchodku musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30.6.2024 tak platí, že dôchodok musí byť najmenej 430,30 eur mesačne). „Ak je poistenec sporiteľom v II. pilieri, suma predčasného starobného dôchodku a suma dôchodku z II. piliera musí byť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,“ upresnil Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Pri odchode na predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sa do tohto obdobia počítajú roky dôchodkového poistenia aj vrátane poistenia získaného v cudzine (členský štát EÚ, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia či štáty, s ktorými má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení). Medzi 40 odpracovaných rokov sa ale nepočíta:

  • obdobie štúdia na strednej/vysokej škole (ale ráta sa učebný pomer, ktorý patrí medzi pracovnoprávne vzťahy, teda sa počíta do odpracovaných rokov),
  • obdobie nezamestnanosti,
  • obdobie odborného/politického školenia,
  • obdobie dodatočného zaplatenia poistného za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tieto obdobia sa ale rátajú do obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa zohľadňuje pri podmienke mať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Výpočet starobného a predčasného dôchodku

Či už ide o riadny starobný dôchodok, alebo o predčasný, pri výpočte výšky dávky zohrávajú rolu rovnaké faktory:

  • aká bola dĺžka získaného obdobia dôchodkového poistenia,
  • aká bola výška hrubých zárobkov, ktoré žiadateľ za svoj pracovný život získal, pričom do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie,
  • či bol žiadateľ sporiteľom v II. pilieri a získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení.

Aj keď sa všetky údaje zisťujú v každom konkrétnom konaní o nároku na dôchodok a finálnu sumu dôchodku ovplyvňujú rôzne individuálne premenné, všeobecný vzorec pre výpočet výšky penzie je:

POMB x ODP x ADH

POMB pritom predstavuje priemerný osobný mzdový bod, ODP zasa súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Pri predčasných dôchodkoch sa výsledná suma znižuje o počet dní, ktoré žiadateľovi zostávajú do riadneho starobného dôchodku. Ak ide najviac 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nemá odpracovaných viac ako 40 rokov, zníži sa mu penzia o 0,5 % za každých zostávajúcich začatých 30 dní a ak ide kedykoľvek, ale odpracoval 40 rokov, dostane dávku menšiu o 0,3 % za každých 30 dní, ktoré mu zostávajú do dôchodkového veku.

Následne sa sumy valorizujú o aktuálnu valorizáciu – pri novopriznaných dôchodkoch od 1.1.2024 je to 14,5 %. Ak si poistenci požiadali o dôchodok ešte vlani, valorizoval sa im dvakrát (vďaka mimoriadnej valorizácii) a od 1.1.2024 ešte raz, no už len o 3,6 %.

Podrobnejšie informácie o spôsobe výpočtu dôchodku aj ilustračné príklady nájdete v článku Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Práca vs dôchodok – rozdielne dôchodky, rozdielne pravidlá

Nie je nič nezvyčajné, ak dôchodca popri poberaní dávky aj pracuje. Je však zásadný rozdiel medzi tým, ako môže pracovať penzista na predčasnom dôchodku a ako riadny starobný dôchodca.

Keď má dôchodca priznaný starobný dôchodok, zostáva mu zachovaný aj počas dôchodkového poistenia, ktoré trvá po priznaní dôchodku (napríklad počas zamestnania). Ako sa uvádza na stránke Sociálnej poisťovne, už nie je podmienkou, že pracovný pomer musí byť dohodnutý maximálne na jeden rok. „To znamená, že poberateľ starobného dôchodku môže poberať tento dôchodok a súčasne aj pracovať bez obmedzenia.“

Prečítajte si tiež

Za toto obdobie sa dôchodcovi navyše môže suma penzie zvýšiť, keďže platí odvody. „Ak ukončí poistný pomer v priebehu roka, môže požiadať o zvýšenie starobného dôchodku neformálnou žiadosťou najskôr od nasledujúceho dňa po ukončení poistenia. Suma zvýšenia sa vypočíta tak, že sa vynásobí polovica osobného mzdového bodu s aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Takto vypočítané zvýšenie sa pripočíta k sume starobného dôchodku,“ vysvetľuje Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Od 1.6.2022 zároveň platí, že sa starobný dôchodok vypláca aj počas obdobia, v ktorom má poberateľ súčasne nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN alebo nárok na nemocenské, nezáleží pritom, kedy sa stal dočasne práceneschopný.

V prípade poberateľov predčasných dôchodkov sú podmienky nastavené inak. Ak chcú počas penzie pracovať, smú tak urobiť len do výšky príjmov 2400 eur ročne. Pokiaľ sa táto suma presiahne, Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku zastaví. „Výplata sa potom uvoľní od nasledujúceho kalendárneho roka alebo od ukončenia poistenia, o čo však je potrebné požiadať neformálnou žiadosťou. Predčasný starobný dôchodok sa zvýši najskôr od nasledujúceho dňa po ukončení poistenia tak, že sa vynásobia osobné mzdové body s aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Takto vypočítané zvýšenie sa pripočíta k sume predčasného starobného dôchodku,“ uvádza Kontúr.

Viac informácií nájdete v článku Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Článok pokračuje pod reklamou

Dokumenty a spôsob žiadania

Pri žiadaní či už o bežný starobný, alebo o predčasný dôchodok, je v zásade potrebné predložiť rovnaké dokumenty. Vopred si treba pripraviť doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania, platný občiansky preukaz či pas, doklady o ukončení vzdelania, v prípade narodených po roku 1963 potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky a podobne. Zoznam je pomerne rozsiahly a celý ho možno nájsť na stránke Sociálnej poisťovne alebo žiadateľovi poradia zamestnanci poisťovne.

Vhodné je tiež zistiť si, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky obdobia zamestnania žiadateľa a jeho hrubé zárobky, nakoľko od nich závisí suma dôchodkovej dávky. Urobiť tak možno cez Elektronický účet poistenca alebo požiadaním o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom formulára pre otázky zverejneného na stránke poisťovne, telefonicky, e-mailom alebo osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Potom je potrebné si rezervovať termín a čas stretnutia s pracovníkom poisťovne, a to v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Potom žiadateľ predloží všetky potrebné dokumenty, zamestnanec poisťovne so žiadateľom spíše elektronický formulár Žiadosti o dôchodok a podpisom žiadateľ potvrdí správnosť údajov. Vypýtať si môže aj potvrdenie o spísaní tejto žiadosti, ktoré potom predloží zamestnávateľovi napríklad pre účel vyplatenia odchodného.

Žiadosť o predčasný dôchodok môže poistenec podať najviac dvakrát v kalendárnom roku (napríklad, ak mu pre nesplnenie niektorej podmienky nie je predčasný dôchodok schválený). Lehota na rozhodnutie pri oboch typoch dôchodkov je 60 dní (predĺžiť sa môže najviac o ďalších 60 dní a poisťovňa o tom písomne informuje - pozor, v tomto období nie je žiadateľ o dôchodok poistený ani v zdravotnej poisťovni, preto hrozí, že za vyšetrenie si bude musieť platiť; vhodné je odviesť si odvody na zdravotné poistenie ako samoplatca) a začína plynúť odo dňa spísania žiadosti o dôchodok. Rozhodnutie je potom doručené poštou alebo do eSchránky. Pokiaľ je dávka priznaná, dôchodcovi je spätne doplatená aj za obdobie, počas ktorého sa o jej priznaní rozhodovalo.

Dôchodcov pribúda, do penzie vo veľkom odchádzajú predčasne

V roku 2023 Sociálna poisťovňa priznala 43 830 starobných dôchodkov a 17 764 predčasných starobných dôchodkov. V roku 2022 však bolo priznaných 49 274 starobných dôchodkov a 12 585 predčasných dôchodkov. Zatiaľ čo počet novopriznaných riadnych starobných dôchodkov z roka na rok mierne klesá, v prípade predčasných penzií je trend opačný a viditeľný rozdiel je najmä medzi rokom 2022 a 2023 (medziročný nárast o viac ako 41 %).

Odráža sa to aj na nákladoch Sociálnej poisťovne. Zatiaľ čo v roku 2022 Sociálna poisťovňa vyplatila predčasné dôchodky vo výške 90 333 eur, v priebehu minulého roka si vyžiadali náklad až vo výške 144 603 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií zo socpoist.sk
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií zo socpoist.sk

Najväčší nápor žiadostí o predčasný dôchodok Sociálna poisťovňa zaznamenala najmä na konci roka 2023, keď len v priebehu jedného týždňa (4. – 10. decembra) prijala viac ako 3 950 žiadostí. Naproti tomu bolo napríklad od 16. do 22. októbra prijatých len 616 žiadostí. Poistenci sa, pravdepodobne, na sklonku roka rozhodli využiť šancu a získať vyšší dôchodok, ako keby oň požiadali až v novom roku.

Najviac novopriznaných predčasných dôchodkov bolo v mesiacoch február, september a december 2023. Práve rozdiel medzi januárom a februárom minulého roka zreteľne ukazuje, aký efekt priniesla zmena v legislatíve a možnosť odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Zatiaľ čo v januári bolo priznaných 962 predčasných starobných dôchodkov, pričom všetky boli u poistencov, ktorým chýbali maximálne 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku, vo februári už bolo priznaných 2 052 predčasných dôchodkov, pričom až 887 z nich tvorili tie po 40 odpracovaných rokoch. Od marca už medzi priznanými predčasnými dôchodkami prevažovali tie, ktoré umožnila legislatívna novinka. Napríklad v decembri 2023 bolo novopriznaných predčasných dôchodkov pre poistencov, ktorým chýbali maximálne dva roky do dôchodkového veku len 441, zatiaľ čo tých po 40 odpracovaných rokoch bolo až 1 589 (dokopy 2 030).

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií Sociálnej poisťovne
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií Sociálnej poisťovne

Zaujímavý je aj fakt, že v niektorých mesiacoch boli viditeľné pomerne výrazné rozdiely medzi priemernou sumou riadnych novopriznaných starobných dôchodkov a predčasných, ktoré boli často vyššie aj napriek tomu, že sa o isté percento znižujú.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií zo socpoist.sk
Mesiac v roku 2023 Priemerná výška starobného dôchodku v eur Priemerná výška predčasného starobného dôchodku v eur
Január 575,24 572,01
Február 576,14 573,75
Marec 576,44 594,53
Apríl 577,93 600,56
Máj 578,69 604,68
Jún 579,58 609,61
Júl 580,06 613,10
August 642,04 678,95
September 643,70 687,12
Október 647,68 692,13
November 648,29 696,64
December 648,83 702,44

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky