Oplatí sa ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Čo všetko ovplyvňuje výšku predčasného dôchodku, ako sa líši výpočet, ak ide o odchod na penziu po 40 odpracovaných rokoch a kedy sa môže penzia aj navýšiť?

O predčasných dôchodkoch sa začalo v posledných rokoch hovoriť oveľa viac ako pred tým, na čom sa podieľala najmä novela zákona o sociálnom poistení schválená v roku 2022, ktorá umožnila odísť do penzie už po 40 odpracovaných rokoch. Toto zapríčinilo veľký odliv zamestnancov z rôznych odvetví, čo pre firmy často znamená odchod človeka s dlhoročnými skúsenosťami, a navyše ide neraz o pozície, na ktoré sa už beztak ťažko zháňajú nové pracovné sily.

Veľmi výrazný záujem o odchod do predčasného dôchodku zaznamenala Sociálna poisťovňa najmä na konci roka 2023. Jedným z dôvodov mohla byť aj valorizácia, vďaka ktorej vychádzali sumy predčasných penzií priznaných v roku 2023 lepšie ako tých, ktoré priznajú v roku 2024. Ako je to možné, čím všetkým je výška penzií ovplyvňovaná a oplatí sa odísť v tomto roku do predčasného dôchodku, ak je už dôchodkový vek „za rohom“?

Výpočet predčasného dôchodku

Ešte pred schválením spomínanej novely bolo možné odísť do predčasného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Táto podmienka pri klasických predčasných dôchodkoch stále platí, zároveň treba splniť aj podmienku, že suma vypočítanej penzie nesmie byť nižšia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (platí aj pri dôchodkoch po 40 odpracovaných rokoch) a je potrebné mať odpracovaných aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Výška penzie vo všeobecnosti závisí od:

 • získaného obdobia dôchodkového poistenia,
 • doby zamestnania a štúdia,
 • takzvanej náhradnej doby získanej pred 1.1.2004 (vojenská základná služba), doba evidencie na úrade práce do konca roka 2000 či doba poberania podpory v nezamestnanosti od 1.1.2001 do 31.12.2003,
 • výšky hrubých príjmov získaných počas pracovného života spolu s odvodmi do Sociálnej poisťovne,
 • sporenia/nesporenia v II. dôchodkovom pilieri.

Aktualizácia k 18.4.2024: Od 15.5.2024 dôjde k zmene výpočtu predčasnej penzie. Okrem toho, že sa bude posudzovať potrebné odpracované obdobie a nebude fixne nastavené na 40 rokov, tak sa bude rovnako ako pri odchode do penzie dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku krátiť o 0,5 % za každých 30 dní do dovŕšenia tohto veku. Viac informácií približujeme v článku Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024.

Treba však mať na pamäti, že za každý mesiac do dovŕšenia dôchodkového veku sa žiadateľovi zníži suma penzie o 0,5 %. Pri odchode do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch je znížená suma dávky o 0,3 % za každých 30 dní zostávajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku.

Čo sa týka samotného vzorca výpočtu predčasného dôchodku, vzorec stanovuje zákon o sociálnom poistení - najskôr sa vyráta plná suma dôchodku, pričom ide o súčin nasledovných hodnôt:

 • priemerný osobný mzdový bod (POMB) – zistený podľa dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok,
 • obdobie dôchodkového poistenia (ODP) – súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok,
 • aktuálna dôchodková hodnota (ADH) ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v roku 2023 bola vo výške 16,4764 eur a v roku 2024 je 17,7688 eur).

Vzorec vyzerá nasledovne: POMB x ODP x ADH (a rovnaký sa používa aj pri výpočte klasického starobného dôchodku)

Prečítajte si tiež

Vypočítaná suma sa potom znižuje buď o 0,5 %, alebo o 0,3 % za každých 30 dní od obdobia vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Berie sa však do úvahy aj začatých 30 dní (teda sa ráta akoby o mesiac navyše, napríklad, ak vyjde že do dôchodkového veku zostáva 12,2 mesiaca, vo výpočte sa to berie ako 13 mesiacov).

Výsledok sa následne ešte zvyšuje o aktuálnu valorizáciu.

Zákonom stanovené veličiny, ktoré ovplyvňujú výšku predčasného dôchodku

Do výpočtu sumy predčasného starobného dôchodku teda vstupuje hneď niekoľko premenných, ktoré ovplyvňujú výslednú výšku dávky, pričom viaceré určuje zákon a sú každoročne upravované.

Ide napríklad o sumu životného minima, keďže výsledná suma dôchodku musí byť najmenej jeho 1,6-násobkom. Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne, vysvetľuje, že táto podmienka je dôležitá preto, aby dôchodca nedostal dávku pod hranicou životného minima a mal teda zabezpečený potrebný príjem. Životné minimum do 30.6.2024 pre plnoletú fyzickú osobu je nastavené na 268,88 eur mesačne (k úprave životného minima dochádza každoročne od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka).

Ďalším parametrom, ktorý ovplyvňuje predčasný dôchodok je výška minimálnej mzdy. „Ak je vymeriavací základ poistenca iba v minimálnej mzde, ktorá sa zvýši, tak sa dôchodok vypočítava z tohto vyššieho vymeriavacieho základu/vyššej minimálnej mzdy,“ uvádza Kontúr. Minimálna mzda pre rok 2024 je stanovená na 750 eur (závisí ale od stupňov náročnosti práce).

Na výšku predčasného aj klasického starobného dôchodku má vplyv tiež valorizácia, ktorá nastáva každoročne od 1. januára, no niekedy dochádza aj k mimoriadnej valorizácii, ako tomu bolo v roku 2023. Vtedy sa dôchodky valorizovali dvakrát – v januári o 11,8 % a v júli o 10,6 %.

Prečítajte si tiež

V roku 2024 je valorizácia rozdielna v prípade novopriznaných dôchodkov a v prípade už poberaných penzií. Dôchodky, ktoré boli priznané pred 1.1.2024 sa zvyšujú len o 3,6 % (dôsledok mimoriadnych valorizácií v minulom roku). Novopriznané dôchodky, ktoré budú priznané v priebehu roka 2024, sa však zvyšujú o 14,5 %, čo zohľadňuje percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (dôchodcovská inflácia). Napriek tomu sa niektorí zamestnanci rozhodli odísť do predčasného dôchodku ešte minulý rok, nakoľko vo výsledku dostali priznanú vyššiu dávku ako tí, ktorí o predčasnú penziu požiadajú v roku 2024. Ak požiadali vlani (hoci aj na konci roka), bola im priznaná dávka so zohľadnením oboch minuloročných valorizácií a navyše sa im v novom roku opäť dôchodok valorizoval o spomínaných 3,6 %. Pre lepšiu predstavu uvedieme hypotetické príklady na porovnanie.

Kedy sa oplatí ísť do predčasného dôchodku – praktické príklady

Príklad výpočtu sumy predčasného dôchodku, o ktorý dôchodca požiadal do konca roka 2023

Pán Jozef by dovŕšil dôchodkový vek 1. januára 2025. O predčasný dôchodok sa rozhodol požiadať ešte v roku 2023. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbalo 390 dní. Hodnota jeho priemerného mzdového bodu je stanovená na 1,0012. Dôchodková hodnota v roku 2023 bola 16,4764 eur.

K 1.12.2023 získal 15 680 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo po prepočítaní na roky predstavuje 42,9589 rokov dôchodkového poistenia. Medzi odpracované roky sa ale počíta 14 220 dní a nepočíta sa 1 460 dní štúdia na strednej škole. To znamená, že odpracoval 38,9589 rokov.

Keďže nedosiahol hranicu 40 odpracovaných rokov, suma predčasného dôchodku sa mu vypočíta nasledovne:

 • Určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 x 42,9589 x 16,4764 = 708,6573 (nezaokrúhľujeme).
 • Táto suma sa zníži za obdobie 390 dní, ktoré Jozefovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku: (390 : 30) x 0,5 = 13 x 0,5 = 6,5 % z 708,6573 = 46,0627 a teda sa mu táto suma odpočíta od penzie a tá vyjde na 662,60 eur mesačne (zaokrúhlené na 10 eurocentov nahor).
 • Následne sa táto suma valorizovala o 11,8 % na 740,80 eur a potom o 10,6 % na 819,40 eur.
 • K 1.1.2024 sa mu táto suma penzie ešte valorizovala o 3,6 % na 848,90 eur.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad výpočtu sumy predčasného dôchodku, o ktorý dôchodca požiadal v roku 2024

Pán Jozef z predošlého príkladu podal žiadosť o predčasný dôchodok až po 1.1.2024 a do dovŕšenia dôchodkového veku by mu chýbalo 366 dní. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu je rovnaká, teda 1,0012 a dôchodková hodnota pre rok 2024 je 17,7688 eur.

K 1.1.2024 získal 15 704 dní obdobia dôchodkového poistenia, teda 43,0247 rokov poistenia. Odpracovaných dní má 14 244, a to po prepočítaní na roky predstavuje 39,0247 odpracovaných rokov. Výpočet jeho penzie je nasledovný:

 • Plná suma dôchodku bude 1,0012 x 43,0247 x 17,7688 = 765,4146 eur.
 • Táto suma sa zníži o 366 dní chýbajúcich do dôchodkového veku podľa vzorca:

(366 : 30) x 0,5 = 12,2, nakoľko sa ale berie do úvahy aj začatých 30 dní, počítame so znížením 13 x 0,5 = 6,5 %.

Suma, o ktorú sa dôchodok zníži tak bude 6,5 % z 765,4146 = 49,7519. Suma jeho penzie teda je: 765,4146 – 49,7519 = 715,70 eur mesačne.

 • Od 1.1.2024 sa novopriznané dôchodky valorizujú o 14,5 % a teda jeho penzie je 819,50 eur.
Prečítajte si tiež

Niekedy sa môže stať, že sa zamestnancovi oplatí odísť do penzie skôr, hoci len o pár mesiacov, pretože to pre neho znamená stratu len pár desiatok eur (najmä v prípade dosiahnutia 40 odpracovaných rokov, keďže vtedy sa dôchodok kráti o menšie percento). V praxi to môže vyzerať takto:

Príklad výpočtu sumy predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch (požiadané v roku 2023)

Pán Martin dovŕši dôchodkový vek 1.5.2024. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,8562. Má 16 425 dní dôchodkového poistenia, čo predstavuje 45 rokov a z toho 14 965 dní odpracovaných, čo predstavuje 41 rokov. Výpočet jeho predčasného dôchodku je nasledovný:

 • Výška dôchodku je 0,8562 x 45 x 16,4764 = 634,8192 eur.
 • Táto suma sa zníži o 160 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: (160 : 30) x 0,3 = 1,6 % z 634,8192 = 10,1571. Suma jeho penzie po znížení je 624,70 eur.
 • Po minuloročných valorizáciách by sa mu výška penzie zdvihla na sumu 772,60 eur.
 • Po 1.1.2024 by sa zvýšila ešte o 3,6 % na sumu 800,50 eur.

Príklad výpočtu sumy predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch (požiadané v roku 2024)

Ak by pán Martin počkal ešte dva mesiace (60 dní a teda dôchodkové poistenie by mal v trvaní 16 485 dní) a o dôchodok by požiadal napríklad 22.1.2024, výpočet jeho penzie by mohol vyzerať nasledovne:

 • 0,8562 x 45,1644 x 17,7688 = 687,1152 eur.
 • Táto suma sa zníži o 100 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: (100 : 30) x 0,3 = 1 % z 687,1152 = 6,8711. Suma jeho penzie po znížení je 680,30 eur.
 • Po valorizácii novopriznaných dôchodkov v roku 2024 by sa zvýšila na sumu 779 eur.

Príklad výpočtu sumy riadneho starobného dôchodku

V prípade, že by pán Martin počkal až do dovŕšenia svojho dôchodkového veku a o dôchodok by požiadal hneď 1.5.2024, jeho suma penzie by mohla vyzerať nasledovne:

 • 0,8562 x 45,4384 x 17,7688  = 691,30 eur.
 • Táto suma sa valorizuje o 14,5 %, a to na sumu 791,60 eur.

Ako možno vidieť, pokiaľ by si zamestnanec požiadal o predčasný dôchodok už v roku 2023, vyšiel by ho najlepšie zo všetkých možností. A pokiaľ by šiel na predčasný dôchodok až v tomto roku, mal by dôchodok len o približne 12 eur menší ako keby ešte ďalšie štyri mesiace pracoval.

Dôležité je podotknúť, že ide len o hypotetické ilustračné príklady, do výpočtu vstupuje veľa veličín a každá výška penzie sa vyhodnocuje individuálne.

Predčasný dôchodok už zostáva navždy – kedy sa môže zvýšiť?

Pri rozhodovaní o tom, či sa oplatí ísť na predčasný dôchodok, treba mať na pamäti aj fakt, že sa finálna suma predčasného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku pre riadny starobný dôchodok nemení a zostáva na rovnakej úrovni. Ale zvýšiť sa predsa len môže. A to v prípade, že dôchodca bude popri poberaní predčasnej penzie pracovať. Avšak, len za mzdu do 200 eur mesačne (2 400 eur ročne), ak si z dohody uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie.

Pokiaľ dosiahne príjem viac ako 2 400 eur ročne, je mu zastavená výplata predčasného dôchodku. „Výplata sa potom uvoľní od nasledujúceho kalendárneho roka alebo od ukončenia poistenia, o čo je však potrebné požiadať neformálnou žiadosťou. Predčasný starobný dôchodok sa zvýši najskôr od nasledujúceho dňa po ukončení poistenia tak, že sa vynásobia osobné mzdové body s aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Takto vypočítané zvýšenie sa pripočíta k sume predčasného starobného dôchodku,“ uvádza Martin Kontúr.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky