Akčný plán rozvoja elektromobility (2022): navrhované zmeny

Podpora budovania nabíjačiek, právo na nabíjací bod, pravidlo „znečisťovateľ platí" aj dotácie na elektromobily. Prehľad plánovaných noviniek.

Aktualizácia 12.6.2023: Vláda schválila akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý má podporiť nákup bezemisných vozidiel, zaviesť výhody pre majiteľov elektrických áut, sprehľadniť účtovanie nabíjania elektromobilov či zjednodušiť a zrýchliť výstavbu nabíjacej infraštruktúry.

Koncom minulého roka predložilo ministerstvo hospodárstva do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022). Ten nadväzuje na akčný plán z roku 2019, vďaka ktorému sa podarilo naštartovať budovanie batériového ekosystému, zaviedlo sa zrýchlené odpisovanie elektrických vozidiel, používanie zelených evidenčných čísel na odlíšenie batériových elektromobilov a plug-in hybridov od spaľovacích áut.

Niektoré z opatrení sa však zaviesť nepodarilo – napríklad využívanie vyhradených jazdných pruhov elektromobilmi. Alebo sa do legislatívy zaviedli, no ich realizácia nebola využitá v praxi – ide napríklad o možnosť pre samosprávy a obce zriadiť bezemisné/nízko emisné zóny. Takúto zónu totiž ešte mestá a obce nezaviedli, napriek existencii takejto možnosti v legislatíve. Akčný plán z roku 2022 preto zahŕňa aj niektoré z opatrení z prvého plánu, no s obmenami. Podrobnosti priblížime v tomto článku.

Záujem o elektromobily a stav nabíjacej infraštruktúry na Slovensku

Podľa informácií z návrhu akčného plánu, dochádza k významnému rozvoju trhu s batériovými elektrickými vozidlami (BEV) a plug-in hybridnými vozidlami (PHEV), a to tak v európskom, ako aj vo svetovom meradle. Najsilnejší rozvoj bol zaznamenaný v Nórsku, kde bol v rámci kategórie osobných vozidiel podiel predaja BEV v roku 2021 na úrovni až 77,5 %. Na Slovensku máme ešte čo dobiehať – evidencia nových elektrických áut predstavuje len 1,66 %, pričom v roku 2021 išlo o nárast o 80 %. „Takmer polovica všetkých elektrických vozidiel sa nachádza v Bratislavskom kraji. Vysoká diferenciácia užívateľov elektromobilov je spôsobená viacerými faktormi, a to najmä vyšším podielom registrácie EV právnickými osobami a rozvinutejšou nabíjacou infraštruktúrou,“ uvádza sa v sprievodnej dokumentácii akčného plánu. Ďalšími dôvodmi sú kúpyschopnosť obyvateľstva, a tiež väčšia miera schopnosti prijať nové technológie v oblasti nízkoemisnej mobility.

Stav počtu elektro áut (BEV + PHEV) na Slovensku k 31.12.2021 bol nasledovný:

Zdroj: Akčný plán pre rozvoj elektromobility v Slovenskej republike (2022), vlastné spracovanie
Zdroj: Akčný plán pre rozvoj elektromobility v Slovenskej republike (2022), vlastné spracovanie

Dopyt po vozidlách na elektrický pohon vo veľkej miere súvisí s rozvojom nabíjacej infraštruktúry a Slovensko má aj v tomto smere ešte čo robiť. Ku koncu roka 2020 bolo na Slovensku vybudovaných 530 nabíjacích bodov, teda konektorov, ktorých môže byť v rámci jednej nabíjacej stanice viac (z toho najrýchlejších – UFC - s výkonom 150+ kW bolo len 10 na celom území a tvorili 2 % z celkového počtu), k 30.6.2022 sa počet bodov zvýšil na 1 186 (UFC bodov bolo 78 a tvorili už 6 % z celkového počtu). Podľa údajov zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) sa do roku 2030 očakáva, že celkový počet nabíjacích staníc na našom území vzrastie na 3 449, pričom nabíjacích bodov stúpne na 6 569.

Opatrenia zamerané na podporu výstavby nabíjacej infraštruktúry

„Potenciálni užívatelia, ktorí uvažujú nad využívaním vozidla na alternatívny pohon, potrebujú vnímať bezproblémovú dostupnosť nabíjacích staníc a jeho súčasť v dlhodobej stratégii a záväzku Slovenska na zmenu pohonov v doprave. So zvyšujúcim sa podielom vozidiel s alternatívnym pohonom, budú rásť aj nároky na príslušnú infraštruktúru,“ uvádza sa v návrhu akčného plánu.

V rámci nabíjacej infraštruktúry hrajú veľmi podstatnú rolu najmä ultrarýchlonabíjacie body (UFC), ktoré ponúkajú najväčší výkon, a teda najrýchlejšie nabitie elektromobilov. Dôležité sú najmä pri tranzitných presunoch na diaľniciach a rýchlostných cestách, pričom aktuálne celistvé pokrytie UFC infraštruktúry chýba. Jedným z opatrení akčného plánu preto je vybudovanie takejto siete – cieľom je nárast počtu ultrarýchlonabíjacích staníc na diaľniciach a rýchlostných cestách v sieti TEN-T (Transeurópskej dopravnej siete) v počte aspoň 228 nabíjacích bodov. Ako vyplýva z vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, pre pilotné projekty považuje ministerstvo hospodárstva za vhodné lokality mestské uzly Bratislava a Žilina. Na treťom mieste je oblasť medzi Prešovom a Košicami.

Nemenej dôležité sú aj DC nabíjacie stanice(rýchlejšie s jednosmerným prúdom), ktoré nájdu svoje uplatnenie a význam najmä na miestach, ktoré sú blízko frekventovaných ciest alebo hlavných ťahov. Na viac obývaných a menej frekventovaných miestach zasa plne postačujú AC stanice (pomalšie so striedavým prúdom). V rámci finančného opatrenia pre budovanie nabíjacej infraštruktúry je preto plánovaná výstavba minimálne 2 600 verejne prístupných AC bodov, 500 verejne prístupných DC bodov a 2 000 neverejných wallboxov. Na vybudovanie týchto nabíjacích bodov dostanú podporu právnické osoby obdobne ako to bolo pri Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vyhlásenej v roku 2020.

V rámci aktivity „Podpora efektívneho zavádzania alternatívnych pohonov v podnikoch“ bude pomoc smerovaná na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti firiem. Finančné zdroje operačného programu môžu byť prepojené aj na nový projekt „Zelená podnikom“ v rámci opatrenia 2.2.1, ako aj pokračujúci projekt „Zelená domácnostiam“ v rámci opatrenia 2.2.3 vo forme dotácie na FVE (fotovoltickú elektráreň) v kombinácii s wallboxom pre nabíjanie elektro áut.

Ďalšou oblasťou, ktorou sa predkladatelia zaoberajú v akčnom pláne pre rozvoj elektromobility, je zvýšenie dostupného objemu regulačného výkonu. Keďže sa postupne odstavujú flexibilné fosílne zdroje elektriny (napríklad zakonzervovanie paroplynovej elektrárne v Malženiciach v roku 2013 či postupné zníženie výkonu a nastavenia v elektrárňach v Novákoch a Vojanoch), regulačného výkonu ubúda, čo negatívne vplýva na schopnosť elektrizačnej sústavy integrovať obnoviteľné zdroje energie (OZE). Cieľom je preto zabezpečiť, aby boli zariadenia schopné flexibilne meniť hodnotu dodávaného a odoberaného výkonu podľa aktuálnej potreby elektrizačnej sústavy. V rámci investícií tak bude podporené vybudovanie batériových úložísk. Tie môžu nájsť uplatnenie aj v prípade vysokorýchlostného nabíjania elektromobilov, a to najmä tam, kde nie je z technických príčin dostatočná rezervovaná kapacita (najmä na odpočívadlách popri TEN-T koridoroch). Ich úlohou bude vyrovnávať výkonové špičky, ktoré vznikajú pri nabíjaní elektrických vozidiel.

Dotácie na elektromobily: o pridelení financií nebude rozhodovať rýchlosť registrácie

Okrem toho, že v rozvoji trhu bezemisných a nízkoemisných vozidiel hrá dôležitú rolu nabíjacia infraštruktúra, o dopyte a konečnej kúpe takýchto áut rozhoduje aj ich obstarávacia cena. Tá je oproti „spaľovákom“ spravidla vyššia, čo môže byť pre mnohých odradzujúce. Preto je jedným z opatrení aj finančná podpora nákupu bezemisných a nízkoemisných vozidiel. Dotácie na EV už Slováci mali možnosť získať v roku 2016 a 2019, no tie pomohli len malému počtu užívateľov a spôsobili trhovú neistotu, nakoľko ľudia odkladali kúpu a čakali na dotácie. Tentokrát sa plánuje zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania, a to po dobu minimálne 3 rokov.

Takto nastavený finančný mechanizmus poskytne výrobcom, predajcom a spotrebiteľom predvídateľné prostredie. „Podmienky musia byť nastavené tak, aby pokryli čo najväčšie množstvo dopytu. Nesmie byť jediná podmienka rýchlosť registrácie žiadateľov,“ uvádza sa v návrhu akčného plánu. Ročná indikatívna alokácia bude vo výške 10 až 12 miliónov eur. Známa je teda zatiaľ suma aj čomu sa musí vyhlasovateľ vyhnúť, no ďalšie podmienky sú nateraz nejasné.

Článok pokračuje pod reklamou

Právo na nabíjací bod – „right to plug“

V rámci Akčného plánu pre rozvoj elektromobility sa plánujú aj viaceré legislatívne opatrenia. Napríklad úprava distribučných taríf, zabezpečenie dostatočnej kapacity distribučných sústav pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry, no tiež zavedenie práva na nabíjací bod – „right to plug“.

Cieľom opatrenia „right to plug“ je zjednodušenie možností inštalácie nabíjacích bodov v bytových domoch a na pracoviskách, aby mali prístup k nabíjacej infraštruktúre všetci, ktorí o to majú záujem. V súčasnosti totiž napríklad v prípade, že občan, ktorý má záujem o vybudovanie nabíjacej stanice na vlastnom parkovacom mieste v bytovom dome, pričom toto miesto nemá pripojené k elektrickej sieti, musí o možnosť zavedenia nabíjačky požiadať ostatných vlastníkov bytov. Za musí byť viac ako 50 % vlastníkov na domovej schôdzi, čo je zdĺhavý a často problematický proces. Novela zákona by mala tieto procesy zjednodušiť a okrem iného:

  • zaviesť presný postup,
  • základné normy platenia spotrebovanej elektriny,
  • určiť majetkovoprávne vyrovnanie,
  • určiť technické požiadavky nabíjacej infraštruktúry spadajúce pod „right to plug“.

Zavedenie Práva na nabíjací bod bude podmienené vybudovaním napájacieho bodu na vlastné náklady žiadateľa, resp. vlastníka vozidla.

Zavedenie princípu „znečisťovateľ platí“

Ako sa uvádza v návrhu akčného plánu, významným stimulom a zároveň finančným zdrojom, ktorým prevažná časť krajín EÚ motivuje a financuje obnovu vozového parku, je zdaňovanie a spoplatnenie registrácie a prevádzky vozidla na základe princípu „znečisťovateľ platí“. Sú len dve krajiny EÚ, kde sa doposiaľ tento prístup nevyužíva, a jedným z nich je Slovensko. Podľa akčného plánu by sa situácia ale mala zmeniť a do legislatívy by mala byť zavedená úprava výpočtu registračného poplatku s cieľom zvýhodnenia vozidiel s nižšími emisiami skleníkových plynov prejdených na jeden kilometer.

Opatrenia v oblasti účtovníctva a daní v súvislosti s elektromobilmi

Ďalšie opatrenia sa týkajú pravidiel pre účtovanie nabíjania firemných vozidiel či podpory v oblasti daní. V rámci účtovania nabíjania pôjde o vytvorenie jednotného metodického postupu alebo usmernenia, ktoré bude upresňovať spôsob zahrnutia nákladov spojených s nabíjaním elektromobilov v prípade domáceho nabíjania firemného elektromobilu. Navrhované boli dva možné varianty:

A: Povinné zavedenie do ponuky distribučných spoločností dvojité meranie a účtovanie odberu s cieľom samostatne zmerať a účtovať nabíjanie elektrického vozidla na domácej nabíjačke.

B: Legislatívne určiť pevnú sumu náhrad za spotrebu energie, pričom výpočet náhrad by vychádzal z prejdenej vzdialenosti uvedenej v knihe jázd a z priemernej spotreby, ktorú uvádza technický preukaz k vozidlu.

Na základe rozporového konania z 5.12.2022 však bol variant „A“ z materiálu vypustený, nakoľko bola prijatá všeobecná zhoda, že návrh dvojitého zúčtovania odberu elektrickej energie je finančne a implementačne tak náročný, že by jeho aplikácia do praxe nebola reálna. Zároveň Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR v MPK navrhla, aby sa variant „B“ upravil a výpočet náhrad za spotrebovanú energiu by vychádzal z odobranej elektrickej energie nameranej a zaznamenanej domácou nabíjacou stanicou (tzv. smart wallboxom), alternatívne na základe prejdenej vzdialenosti uvedenej v knihe jázd a z priemernej spotreby, ktorú uvádza technický preukaz k vozidlu. Pripomienka bola akceptovaná.

V oblasti daní sa zasa navrhuje zníženie dane za ekologické vozidlo o 50 %, nakoľko oproti spaľovacím autám ide o nepomerne vyšší náklad pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Vďaka tomuto opatreniu sa môže zvýšiť atraktivita pre zamestnancov a zamestnávateľov zvoliť si ako služobné auto bezemisné či nízkoemisné vozidlo. „Pri obstarávacej cene vozidla na úrovni 40 000 eur s DPH by to znamenalo zníženie aktuálneho daňového základu zamestnanca o 200 eur mesačne a s tým súvisiacu nižšiu daň a odvody a zároveň by sa aj znížili odvody pre zamestnávateľa,“ uvádza sa v pláne.

Podrobnosti o navrhovaných úpravách približujeme v článku Elektromobily – plánované zmeny v účtovníctve a dani z príjmov.

Opatrenia zamerané na zmeny v stavebnej legislatíve

Plánované sú aj zmeny v stavebnej legislatíve. Súčasný postup stavebných úradov totiž nie je jednotný a často sa volí konzervatívny prístup, ktorý komplikuje a predlžuje realizáciu výstavby. „Pre proces výstavby infraštruktúry musia existovať presné a ľahko zrozumiteľné pravidlá projektovej dokumentácie, elektroinštalácie a revíznej správy,“ uvádza sa v dokumente. V rámci pripravovaného nového zákona o výstavbe tak ministerstvo dopravy predpokladá kompletné vypustenie procesu územného konania, namiesto ktorého budú obce vydávať k stavebným zámerom územné stanoviská z hľadiska súladu s územným plánom danej obce, na základe čoho bude vydaný stavebný súhlas. V legislatíve sú plánované aj nasledovné zmeny:

  • Režim ohlasovania stavieb sa má aplikovať pri nabíjacích staniciach vtedy, keď sa zriaďuje ako súčasť už existujúcej stavby (odstavná plocha, čerpacia stanica a podobne).
  • Stavebný súhlas sa bude týkať stavebných prác, potrebných na úpravu odstavnej plochy v prípade inštalácie nabíjačky. Ak však pôjde o nabíjaciu stanicu do 25 kW, bude stačiť ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.
  • Ak pôjde o vybudovanie nových odstavných plôch/budov určených na parkovanie a nabíjanie elektromobilov, územné stanovisko obce bude podkladom na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere.
  • Pri inštalácii nabíjacích bodov na stĺpoch (verejného osvetlenia, trakčného elektrického vedenia a podobne), bude uplatnený režim stavebného súhlasu.

Akčný plán ešte zahŕňa stanovenie požiadaviek protipožiarnej ochrany, ktoré budú definovať interné postupy riešenia dopravných nehôd v prípade elektromobilov, no tiež požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s parkovaním a napájaním elektromobilov.

Výhody pre majiteľov elektromobilov

V rámci akčného plánu sa majú zaviesť aj zmeny v užívateľských výhodách pre majiteľov elektromobilov so zelenými EČV (resp. s EČV s označením „EL“ a zelenými písmenami podľa novej úpravy platnej od roku 2023). V prvom rade by mala zmena nastať v označovaní takýmito EČV – doposiaľ je možné udeliť „zelenú“ tabuľku s evidenčným číslom tak elektromobilom, ako aj plug-in hybridom. Po novom by mali mať nárok už len majitelia batériových elektromobilov.

Prečítajte si tiež

Čo sa týka výhod, ako motivácia ku kúpe elektrických vozidiel sa navrhovalo, aby samosprávy umožnili takýmto vozidlám parkovať zadarmo či viac minút parkovania zadarmo, od čoho ale ministerstvo hospodárstva upustilo na základe vznesenej pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní. So samosprávami bude nadviazaná spolupráca pri tvorbe metodiky pre zvýhodnenie parkovania bezemisných vozidiel v mestách a obciach.

Pre znečisťujúce autá sa navrhuje zavedenie rýchlostných obmedzení na vybraných cestných úsekoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Požiar elektromobilu, elektrokolobežiek či nabíjacích staníc očami odborníka

Čo býva dôvodom vznietenia elektromobilu, na čo myslieť pri inštalácii nabíjačky a aké protipožiarne povinnosti musia dodržať správcovia budov či developeri, priblížil František Gilian z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky