Zakladateľská listina s.r.o. a jej vzor

Kedy pri založení s.r.o. potrebujete zakladateľskú listinu a kedy spoločenskú zmluvu? V čom sa líšia a čo musí obsahovať zakladateľská listina s.r.o., aby bola platná?

Spoločnosť s ručením obmedzeným predstavuje jednu z najviac využívaných foriem podnikania. Výhoda s.r.o. spočíva v jednoduchom procese jej založenia, ale taktiež aj napr. v obmedzenom ručení za záväzky. Ak si chcete založiť s.r.o., potrebujete vypracovať zakladateľské dokumenty, medzi ktoré patrí okrem iných aj zakladateľská listina.

Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva?

Pri založení s.r.o. sa môžete stretnúť s tým, že potrebujete zakladateľskú listinu. Niekedy sa však môžete stretnúť aj s pojmom spoločenská zmluva. V podstate ide o jeden a ten istý dokument. Medzi zakladateľskou listinou a spoločenskou zmluvou  nie je z obsahovej stránky rozdiel. Ich označenie sa mení len na základe počtu spoločníkov vo firme. 

S.r.o. môže založiť aj len jeden spoločník, maximálne však 50. Ak má s.r.o. jedného spoločníka, zakladateľský dokument s.r.o. sa nazýva zakladateľská listina. V prípade, ak má s.r.o. dvoch a viac spoločníkov, namiesto zakladateľskej listiny je potrebné vypracovať dokument s názvom spoločenská zmluva, avšak po obsahovej stránke ide o totožné dokumenty Ak by do jednoosobovej s.r.o. pribudol spoločník, tak je rovnako potrebné zmeniť zakladateľskú listinu na spoločenskú zmluvu.

To vyplýva z ustanovenia § 57 ods. 3 Obchodného zákonníka. V ňom je výslovne uvedené, že zakladateľská listina s.r.o. musí obsahovať tie isté náležitosti ako spoločenská zmluva s.r.o.. Preto aj keď sa v Obchodnom zákonníku používa pojem spoločenská zmluva, platí to rovnako aj pre zakladateľskú listinu, ak má s.r.o. jedného spoločníka.

Povinné obsahové náležitosti zakladateľskej listiny

Obchodný zákonník stanovuje obsahové náležitosti, ktoré musia byť bezpodmienečne obsiahnuté v zakladateľskej listine (§ 110 ods. 1). Preto musí zakladateľská listina obsahovať (rovnako ako spoločenská zmluva):

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníka, a to uvedením názvu a sídla právnickej osoby, resp. mena a bydliska fyzickej osoby,
 • predmet podnikania (činnosti) s.r.o.,
 • výšku základného imania a výšku vkladu spoločníka a výšku splateného vkladu pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu; pri nepeňažných vkladov je potrebné uviesť aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti vrátane spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, ak sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • určenie správcu vkladov – spravidla je to zakladateľ/jediný spoločník spoločnosti, môže to byť ale aj napr. banka,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon – napr. pri nepeňažnom vklade musí byť v zakladateľskej listine uvedený tento nepeňažný vklad ako aj určená peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.

Aj v zakladateľskej listine je potrebné úradne osvedčiť pravosť podpisu zakladateľa/spoločníka spoločnosti, pričom je možné, aby namiesto zakladateľa podpísal zakladateľskú listinu splnomocnený zástupca. V takomto prípade je potrebné úradne overiť podpis aj na plnomocenstve, ktoré sa pripája k zakladateľskej listine. Nedodržanie týchto formálnych náležitostí vedie k tomu, že spoločnosť nebude platne založená.

Čo ak bude v zakladateľskej listine absentovať povinný údaj?

Vyššie uvedené náležitosti musí obsahovať každá zakladateľská listina. Ak čo i len jeden údaj nebude obsiahnutý v zakladateľskej listine, registrový súd odmietne zapísať s.r.o. do obchodného registra. V odmietnutí uvedie súd presné nedostatky návrhu. Proti odmietnutiu zápisu sr.o. do obchodného registra môžete podať do 15 dní námietky, kde môžete odstrániť nedostatky a tým dosiahnúť zápis s.r.o . do obchodného registra. Ak si však nedostatky uvedomíte ešte pred rozhodnutím o odmietnutí zápisu s.r.o., ničnebráni tomu, aby ste doplnili svoj pôvodný návrh na zápis s.r.o

Avšak aj v prípade, ak súd nedopatrením zapíše s.r.o. do obchodného registra napriek tomu, že zakladateľská listina neobsahuje niektorý povinný údaj, môže rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti, ak:

 • nebola uzatvorená zakladateľská listina alebo nebola dodržaná zákonom stanovená forma tejto listiny,
 • v zakladateľskej listine absentuje údaj o obchodnom mene spoločnosti alebo o výške vkladov spoločníka, o výške základného imania, o predmete podnikania,
 • v zakladateľskej listine nie sú dodržané ustanovenia Obchodného zákonníka o minimálnom splatení vkladov,
 • zakladateľ bol nespôsobilý na právne úkony,
 • v rozpore so zákonom bol počet zakladateľov menší ako dvaja – pri s.r.o. nemôže byť zakladateľom s.r.o. s jediným spoločníkom a fyzická osoba môže byť jediným spoločnosť najviac v troch spoločnostiach. Ak teda mieni s.r.o. s jediným spoločníkom založiť novú s.r.o. alebo ak fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v troch spoločnostiach, mieni založiť ďalšiu s.r.o., vyžaduje sa existencia minimálne dvoch zakladateľov. Nedodržanie týchto zákonných limitov môže viesť k rozhodnutiu o neplatnosti s.r.o..

Príklad na rozhodnutie súdu o neplatnosti s.r.o. pre absenciu údaja o vklade:

Tomáš sa rozhodol začať podnikať v IT oblasti a založiť si s.r.o.. Je jediným zakladateľom spoločnosti. V zakladateľskej listine uviedol iba údaj o základnom imaní spoločnosti, bez toho aby uviedol, aká je výška jeho vkladu. Keďže bol jediným spoločníkom, domnieval sa, že je zrejmé, že jeho vklad je vo výške základného imania,. Jeho postup nebol správny, pretože v zakladateľskej listine je potrebné uviesť údaj o výške vkladu spoločníka. Registrový súd aj napriek chýbajúcemu údaju v zakladateľskej listine zapísal nedopatrením s.r.o. do obchodného registra. Registrový súd môže aj napriek zápisu rozhodnúť o neplatnosti spoločnosti, keďže v zakladateľskej listine chýba údaj o výške vkladu spoločníka.

Prečítajte si tiež

Príklad na rozhodnutie súdu o neplatnosti s.r.o. pre nedostatok zakladateľov:

Tomáš sa rozhodol začať podnikať v IT oblasti a založiť si založil A, s.r.o., B, s.r.o., C, s.r.o. a aj D, s.r.o.. Vo všetkých spoločnostiach je jediným spoločníkom. V danom prípade porušil zákonné ustanovenia, nakoľko môže byť jediným spoločníkom maximálne v troch s.r.o. Obchodný register napriek tomu nedopatrením zapísal D, s.r.o. do obchodného registra. Aj napriek zrealizovanému zápisu do obchodného registra môže súd rozhodnúť o neplatnosti D, s.r.o. pretože v rozpore so zákonom bol počet zakladateľov menší ako dvaja, resp. išlo už o štvrtú jednoosobovú firmu rovnakého spoločníka

Článok pokračuje pod reklamou

Čo je vhodné upraviť v zakladateľskej listine

Rovnako ako pri spoločenskej zmluve, aj do zakladateľskej listiny je možné dobrovoľne upraviť viaceré záležitosti odlišne od Obchodného zákonníka. To, či tieto záležitosti budú v zakladateľskej listine alebo nie, je na vôli spoločníka. Ak sa rozhodne nezahrnúť ich do zakladateľskej listiny, v týchto otázkach sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka.

V rámci zakladateľskej listiny je možné dobrovoľne upraviť aj:

 • Vydanie stanov spoločnosti – v nich je obsiahnutá detailnejšia úprava vnútornej organizácie spoločnosti a niektoré ďalšie záležitosti v porovnaní so zakladateľskou listinou – v stanovách tak môžu napr. spoločníci určiť rozsah a spôsob vykonávania svojich práv týkajúcich sa riadenia spoločnosti a jej kontroly, môže sa rozšíriť zákaz konkurencie pre konateľov
 • Zakladateľská listina môže upraviť aj podmienky prevodu obchodného podielu. Môže určiť, že obchodný podiel je možné previesť aj na tretiu osobu (stojacu mimo spoločnosti). Inak takýto prevod nie je možný a súčasne môže prevod obchodného podielu na tretiu osobu podmieniť súhlasom valného zhromaždenia. Viac o prevode obchodného podielu sa dočítate v článku Predaj s.r.o..
 • Zakladateľská listina môže určiť, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkovi povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojho vkladu. Toto ustanovenie vytvára rámec napríklad pre prípad, ak by podnikateľský plán predpokladal, že spoločnosť bude nejakú dobu v strate.
 • O vymenovaní a odvolaní prokuristu spravidla rozhoduje valné zhromaždenie. Zakladateľská listina však môže určiť inak, napr. že vymenovať a odvolávať prokuristu môže aj konateľ alebo dozorná rada.
 • Taktiež možno v zakladateľskej listine určiť, že valné zhromaždenie bude rozhodovať aj vo veciach, o ktorých inak rozhodujú ostatné orgány – napr. že bude rozhodovať o prijatí úveru. Ak by zakladateľská listina neobsahovala takéto ustanovenie, prijať úver by bol oprávnený konateľ.
 • Zo zákona je potrebné zvolať valné zhromaždenie aspoň raz za rok, pričom sa zvoláva na základe písomnej pozvánky. Zakladateľská listina však môže určiť kratšiu lehotu konania valného zhromaždenia (napr. raz za pol rok), ale aj inú lehotu na oznámenie termínu a programu valného zhromaždenia. Súčasne môže určiť aj iný spôsob zvolania valného zhromaždenia, napr. elektronickou poštou, čo v dnešnej dobe predstavuje jednoduchší spôsob ako zasielanie pozvánok v listinnej forme.
 • Ak má spoločnosť viacero konateľov, každý z nich môže konať samostatne. V zakladateľskej listine je možné dohodnúť niečo iné, napr. že všetci konatelia môžu konať len spoločne, alebo napr. v spoločnosti s tromi konateľmi sú oprávnení konať aspoň dvaja konatelia spoločne.
 • Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov. Zakladateľská listina však môže určiť vyšší počet hlasov, napr. súhlas všetkých konateľov.
 • Jedným z orgánov s.r.o. môže byť aj dozorná rada. Je však potrebné ju zriadiť v zakladateľskej listine. Ak tam nie je nič upravené, dozorná rada sa nezriaďuje.
 • Pri zvýšení základného imania má spoločník spoločnosti prednostné právo prevziať záväzok na vklad. Zakladateľská listina však môže určiť, že takéto právo nemá, prípadne môže zmeniť rozsah prednostného práva (napr. že prednostné právo platí len vo vzťahu k polovici nových vkladov a zvyšná polovica bude tvorená vkladmi nových spoločníkov). Zakladateľská listina taktiež môže určiť inú lehotu, v ktorej môže spoločník uplatniť prednostné právo prevziať záväzok na vklad.
 • V neposlednom rade, v zakladateľskej listine je možné taktiež upraviť aj iné než zákonné dôvody, ktoré budú mať za následok zrušenie spoločnosti, napr. smrťou spoločníka.

Príklad na prevod obchodného podielu:

Michaela je konateľkou a jedinou spoločníčkou v spoločnosti A, s.r.o.. Keďže nemala čas venovať sa podnikaniu, rozhodla sa previesť obchodný podiel na svoju známu. V zakladateľskej listine však nie je údaj o tom, že môže previesť obchodný podiel na inú osobu. Platí preto Obchodný zákonník, v zmysle ktorého prevod obchodného podielu na inú osobu (stojacu mimo obchodnej spoločnosti) je možný iba vtedy, ak to zakladateľská listina povoľuje (v danom prípade tak nie je možný). Preto Michaela pred samotným uzatvorením zmluvy o prevode obchodného podielu musí najprv prijať zmenu zakladateľskej listiny, spočívajúcu v možnosti prevodu obchodného podielu na tretiu osobu.

Zhrnutie na záver

Pri založení s.r.o., ktorá má jedného spoločníka je potrebné vypracovať zakladateľskú listinu. Ide o základný dokument jednoosobovej s.r.o., v ktorej sú upravené základné náležitosti tej-ktorej s.r.o.. Obchodný zákonník stanovuje povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať. Neuvedenie týchto náležitosti v zakladateľskej listine môže viesť k odmietnutiu zápisu s.r.o. do obchodného registra, prípadne aj k rozhodnutiu súdu o neplatnosti s.r.o.. Prinášame vám vzor zakladateľskej listiny s.r.o., 

Na stiahnutie vám prinášame vzor zakladateľskej listiny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky